Personální záležitosti

Personální oddělení fakult a samostatných organizačních jednotek zajišťuje komplexní personální agendu, zejména sjednávání a uzavírání, změny a skončení pracovních poměrů a dohod, organizaci výběrových řízení, kontrolu a evidence zdravotního pojištění, výpočet nároků na dovolenou a evidence docházky a oblast důchodů.

Seznam personálních referentek podle součástí UP

CMTFSimona Daňková585 637 031simona.dankova@upol.cz
LFJana Dvořáková
Mgr. Magdaléna Svozilová
585 632 033
585 632 032
jana.dvorakova@upol.cz
magdalena.svozilova@upol.cz
FFIng. Iva Ulmanová
Staša Čásková
Mgr. Pavla Černá
585 633 029
585 633 028
585 633 032
iva.ulmanova@upol.cz
stasa.caskova@upol.cz
pavla.cerna@upol.cz
PřFMgr. Dagmar Petrželová
Veronika Caletková
Mgr. Veronika Vašková
585 634 003
585 634 033
585 634 032
dagmar.petrzelova@upol.cz
veronika.caletkova@upol.cz
veronika.vaskova@upol.cz
PdFMgr. Kateřina Lindnerová
Kateřina Burgetová
585 635 032
585 635 037
katerina.lindnerova@upol.cz
katerina.burgetova@upol.cz
FTKMgr. Ladislava Meluchová585 636 032ladislava.meluchova@upol.cz
PFAnna Hanková585 637 531anna.hankova@upol.cz
FZVBarbora Teššinyová 585 632 853barbora.tessinyova@upol.cz
RUPJana Veselá585 631 032jana.vesela@upol.cz
SKMJana Trundová585 638 014jana.trundova@upol.cz

Mzdy

Vaše mzdové zařazení jste měli možnost projít s personalistkou a podepsat již při nástupu do zaměstnání. Veškeré informace k vaší mzdě a jejímu vyplácení najdete na Portálu UP, v sekci Můj profil nebo Výplatní pásky. Mzda se vyplácí pouze převodem na váš účet, v případě změn (např. změna účtu) se obraťte na mzdové oddělení vašeho organizačního úseku. Termíny výplaty (tedy harmonogram mezd na celý kalendářní rok) najdete taktéž pod výše zmíněnými odkazy. Výplatní pásky jsou na UP k dispozici pouze v elektronické podobě, heslo k výplatním lístkům obdržíte na mzdové účtárně příslušné součásti UP.

Pravidla pro odměňování, tj. pro zařazování do mzdových tříd a stupňů, pro přiznání a určení výše všech druhů příplatků, najdete ve Vnitřním mzdovém předpisu UP, jehož aktuální verze je zveřejněna na úřední desce univerzitního webu. Dotazy k možné změně, dalšímu postupu v rámci mzdových tříd a stupňů můžete směřovat na vedoucího své organizační jednotky nebo přímo na mzdové oddělení.

Dovolená

Pracovní týden má 40 hodin. Rozložení pracovní doby v písemné podobě je součástí dokumentů, které po nástupu podepisujete na personálním oddělení. Na konci každého měsíce pak v souladu s tímto rozvržením vyplňujete list Evidence docházky a předáváte jej k podpisu vedoucímu svého pracoviště. Formulář je k dispozici po přihlášení na Portálu UP – dlaždice ELF (Elektronické formuláře). Pokud charakter vaší práce nebo osobní důvody vyžadují jinou úpravu pracovní doby, požádejte zaměstnavatele písemně o změnu prostřednictvím vašeho vedoucího pracoviště.

Akademičtí pracovníci mají dle zákoníku práce nárok na 8 týdnů dovolené, neakademičtí dle Kolektivní smlouvy UP na 25/28 dní dovolené. Kromě této zákonem dané doby může rektor nebo děkan příslušné fakulty udělit rektorské či děkanské volno. Podmínky čerpání volna jsou stanoveny rozhodnutím rektora/děkana. Pravidla čerpání dovolené na UP jsou uvedené v Metodickém pokynu kvestora (B3-14/11-MPK) nebo vám je poskytne personální oddělení, případně váš uvádějící kolega.

Smluvní závodní lékaři

Ve smyslu § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách poskytují pracovnělékařské služby pro jednotlivé fakulty tito smluvní závodní lékaři:

Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta

Vojenská nemocnice Olomouc
Oddělení primární péče
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
MUDr. Milan Veselý (příp. MUDr. Jaromír Pavka)
Tel.: 973 407 040, 973 407 039

Zaměstnanci přírodovědecké fakulty zařazeni v 1. kategorii podle rizikovosti faktorů mohou prohlídku absolvovat buď u smluvního závodního lékaře (prohlídka je fakultě fakturována) nebo u svého praktického lékaře (daňový doklad k prohlídce uhradí katedra). Zaměstnanci zařazeni do 2.-4. kategorie podle rizikovosti faktorů a zahraniční zaměstnanci ve všech kategoriích rizik 1.-4. musí absolvovat prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Zařazení zaměstnance v kategorii rizika práce je uvedeno v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou zaměstnanec obdrží ve výzvě k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

Právnická fakulta, Rektorát UP

MUDr. Oto Košta, Ph.D., praktický lékař s.r.o.
U Reálky 4, 779 00 Olomouc
Ordinace: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 444 331

Všichni zaměstnanci právnické fakulty a RUP musí absolvovat pracovnělékařskou prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Prohlídka je fakultě fakturována.

Filozofická fakulta, Správa kolejí a mezd

MUDr. Jitka Bednářová
MEDICA MORAVIA s. r. o.
adresa ordinace: Hybešova 200/6, 779 00  Olomouc - Hodolany
Tel.: 585 311 658; 608 837 223

Zaměstnanci Filozofické fakulty a SKM UP zařazeni v 1. kategorii podle rizikovosti faktorů mohou prohlídku absolvovat buď u smluvního závodního lékaře, nebo u svého praktického lékaře. Zaměstnanci zařazeni do 2.-4. kategorie podle rizikovosti faktorů a zahraniční zaměstnanci ve všech kategoriích rizik 1.-4. musí absolvovat prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Zařazení zaměstnance v kategorii rizika práce je uvedeno v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou zaměstnanec obdrží ve výzvě k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

Fakulta zdravotnických věd, Lékařská fakulta

Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice v Olomouci, budova P
ul. I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Zdravotní výkon probíhá dle termínu objednání prohlídky na Ambulanci u příslušného lékaře dle rozpisu služeb lékařů kliniky.
Telefon: +420 588 443 529

Cyrilometodějská teologická fakulta

MUDr. Otakar Svitavský
Stupkova 982/10, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 414 355
svitavsky.cz/index.php/kontakt
email: info@svitavsky.cz

Zaměstnanci CMTF v Olomouci zařazeni v 1. kategorii podle rizikovosti faktorů mohou prohlídku absolvovat buď u smluvního závodního lékaře (prohlídka je fakultě fakturována) nebo u svého praktického lékaře (daňový doklad k prohlídce uhradí katedra). Zaměstnanci zařazeni do 2.-4. kategorie podle rizikovosti faktorů a zahraniční zaměstnanci ve všech kategoriích rizik 1.-4. musí absolvovat prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Zařazení zaměstnance v kategorii rizika práce je uvedeno v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou zaměstnanec obdrží ve výzvě k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

Fakulta tělesné kultury

MUDr. Igor Mazoch
ul. Helsinská 13, 779 00 Olomouci
Telefon: +420 585 427 024, +420 587 203 012
ordinace@ordinace-neredin.cz

www.ordinace-neredin.cz

Praktické informace pro zahraniční kolegy

Personální záležitosti jsou v kompetenci jednotlivých fakult a jednotek UP, jejich personálních oddělení a vedoucích pracovníků. Zahraniční oddělení UP na rektorátě poskytuje pouze nutnou konzultaci a podporu ve specifických záležitostech. Oficiální dokumenty a praktické informace najdete také na stránkách Zahraničního oddělení UP iro.upol.cz nebo na www.upol.cz/en/employees.

V Olomouci existuje několik institucí, které nabízejí kurzy češtiny pro cizince. V rámci univerzity je poskytovatelem kurzů UPLIFT – Jazyková škola Filozofické fakulty UP.

Šablony a formuláře

Formuláře k pracovním smlouvám, DPP a DPČ a další najdete v oddíle Předpisy / Šablony a formuláře.