Studentské organizace

Studentský klub UP

Na Univerzitě Palackého působí v současnosti okolo třiceti studentských organizací a spolků, které sdružují stovky aktivních studentů napříč osmi fakultami. V únoru 2018 pro ně byl v prostorách budovy Ústřední knihovny UP (Zbrojnice) otevřen Studentský klub UP.

Primárně jsou prostory klubu určeny pro pořádání schůzí a školení členů, projekce, workshopy či tematické přednášky. Organizacím je v klubu k dispozici základní technické vybavení jako projektor, plátno, připojení k internetu nebo tiskárna. Naleznou zde také zasedací prostory, nástěnky či flipchart, klidovou zónu nebo uzamykatelné prostory pro uskladnění svých materiálů. Prostory jsou jim přístupné neomezeně na základě sdíleného kalendáře využití místnosti.

Sekundárně budou prostory klubu využívat i Studentské kariérní a poradenské centrum pro workshopy a přednášky nebo organizační týmy Olomouckého majálesu UP a iniciativy Zaparkuj - oživujeme veřejný prostor.

Vedoucí klubu:
Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.
zuzana.pejpkova@upol.cz | 733 373 734

Studentské organizace

A–H

AIESEC Olomouc

AIESEC je největší studenty řízená nezisková organizace na světě. V Olomouci působí od roku 2007 s počtem asi 30 aktivních členů. Hlavní činností naší pobočky je zprostředkování zahraničních stáží, a to jak příchozích, tak odchozích. Kromě stáží připravujeme také různé projekty pro univerzitu, například Orientation Days nebo akce se zahraničními stážisty. Naši členové také mají možnost vyjet na národní i mezinárodní konference.
Kontakt: www.aiesec.cz/olomouc olomouc@aiesec.cz

Akademický sbor Žerotín

Olomoucký sbor s nejdelší tradicí, největším počtem koncertů v sezóně, nejrozmanitějším repertoárem, to vše ve vybrané společnosti renomovaných dirigentů, orchestrů a sólistů. Bach, Mozart, Dvořák, Janáček, Orff, Pavlica, filmová hudba, Pink Floyd... u nás si vyberete! Nově nabízíme i získání kreditů v rámci vašeho studia.
Kontakt: www.zerotin.cz, sbor@zerotin.cz

Asociace studentů fyzioterapie

Asociace studentů fyzioterapie je studentský spolek, který sdružuje studenty fyzioterapie z celé ČR. Cílem spolku je zvýšit kvalitu studia fyzioterapie, prosazovat zájmy a potřeby studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie i mezi veřejností. Mezi hlavní aktivity patří pořádání vzdělávacích, kulturních a dobročinných akcí nebo navazování vztahů se vzdělávacími a zdravotnickými institucemi v České republice i v zahraničí.
Kontakt: www.asfcr.cz

Asociace studentů speciální pedagogiky

Sdružení funguje při Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP a jeho aktivity jsou určeny komukoli, kdo má zájem o oblast speciální pedagogiky, především pak jejím studentům. Členové se pravidelně setkávají a organizují přednášky, besedy, workshopy a diskuzní setkání s odborníky z praxe, s pečujícími rodinami, ale i se samotnými osobami se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním.
Kontakt: assp.asociace@gmail.com, https://www.facebook.com/assp.asociace/info

Cech studentů historie

Cech studentů historie je studentská organizace působící na Katedře historie FF UP. Činnost CSH je zaměřena zejména na studenty katedry historie, pro které jednak organizuje společenské akce jako například pasování prvních ročníků či ples KHI, jednak se CSH zaměřuje i na odborné aktivity studentů. Cílem obou směrů je vytvářet neformální studentský prostor; který by ovšem nabízel možnost získat odborné zkušenosti a dovednosti studentům katedry historie a příbuzných oborů. Takovými akcemi jsou například konference pro studenty, netradiční exkurze nebo populárně naučné akce, které umožňují poznávat odborná témata jiným způsobem.
Kontakt: www.cish.bloger.cz, cechstudentuhistorie@gmail.com

Cestovatelský klub UP

Cestovatelský Klub UP (CEKUP) je klub, který vznikl se záměrem organizace víkendových výletů do přírody. Účelem je pak zprostředkování zážitků, poznání nových lidí i sebe sama a také nových míst. Tyto výlety jsou organizovány přibližně jednou měsíčně a trvají od pátku do soboty. Od ZS 2018 bude CEKUP organizovat přes zkouškové období i týdenní výlety do zahraničí.
Kontakt: info.cekup@gmail.com, www.facebook.com/CEKUPOL

Česká asociace studentů psychologie

Česká asociace studentů psychologie je dobrovolným sdružením studentů a absolventů psychologie působících v ČR. Posláním ČASP je hájit zájmy studentů, vytvářet zázemí pro jejich činnost a budovat dobré jméno psychologie. ČASP se podílí na konferencích, seminářích, kongresech, a to i na mezinárodní úrovni. Studentům umožňuje zapojit se do různých projektů a získat nové zkušenosti, pořádá pro ně vzdělávací kurzy, společné akce, vlastní odbornou konferenci i seznamovací kurz pro nové studenty.
Kontakt: www.caspos.cz, olomouc@caspos.cz  

Divá báze

Divá báze je internetový portál fungující pod Katedrou divadelních a filmových studií FF UP. Redakce sestává nejen z jejích studentů a absolventů, ale i ze studentů jazykovědných oborů a nadšenců do divadla. Reflektuje současné divadelní dění především profesionálních českých divadel s důrazem na situaci olomouckých scén.
Kontakt: divabaze.cz

Divadelní soubor Kucmoch

soubor Kucmoch se skládá převážně ze studentů a absolventů divadelní vědy. Ve své dramaturgii se soustředí na komediální žánr. Jedná se ze-jména o současnou českou, světovou, ale i autorskou dramaturgii. Poetika souboru je postavena na nonsensu, absurdním humoru a společenské satiře.

EGEA

EGEA je organizace sdružující studenty geografie a mladé geografy ve smyslu sdílení a vyměňování geografických znalostí a zkušeností. Tato organizace byla založena v roce 1988 třemi původními entitami – Barcelonou, Krakovem a Utrechtem. Dnes působí EGEA na více než 80 univerzitách napříč celou Evropou, tyto jednotlivé skupiny se nazývají „entity“, které se podílejí na pořádání kongresů, seminářů, výměnných pobytů a dalších naučných a zábavných programů. Účast všech je čistě dobrovolná a celá organizace funguje pouze na principu studenti studentům. V České republice můžeme EGEU nalézt na univerzitách v Praze, Olomouci, Brně a nově v Ostravě.
Kontakt: www.egea.eu/entities/olomouc, olomouc@egea.eu

ELSA Olomouc

Spolek ELSA (European Law Students' Association) sdružuje studenty práv a mladé právníky ve 43 zemích. ELSA pořádá přednášky, semináře na aktuální a jiná žádaná témata, odborné exkurze či konference s národní i mezinárodní účastí. ELSA se pomocí širokého spektra aktivit snaží přidat další rozměr k akademickému studiu, aby tak napomohla rozšíření praktického mezinárodního rozhledu budoucích právníků a rozvoji kritického myšlení. Neodmyslitelnou součástí činnosti olomoucké ELSA je budování dobrého jména právnické fakulty a univerzity. Svoji činností se snaží o to, aby byla olomoucká právnická fakulta plná nadaných a cílevědomých lidí, kteří jsou hrdi na svoji alma mater.
Kontakt: www.facebook.com/elsa.olomouc

Erasmus Student Network UP Olomouc

Erasmus Student Network (ESN) je mezinárodní studentská nezisková organizace. Hlavním posláním jednotlivých sekcí sdružených v ESN ČR je pomáhat zahraničním studentům, přijíždějícím nejen ze států EU, ale také z Asie nebo Ameriky. V Olomouci je navázána úzká spolupráce se Zahraničním oddělením UP, se kterým dobrovolníci z ESN pořádají tradiční Orientation Week. ESN UP Olomouc zajišťuje tzv. Buddy Program, kdy má každý zahraniční student přiděleného svého olomouckého buddíka, který mu pomůže s prvními kroky v Olomouci a na UP. Členové ESN UP v průběhu semestru připravují mnoho volnočasových aktivit, jako jsou národní prezentace, Language Café, Pub Quiz, sportovní turnaje, výlety po ČR i do zahraničí, a další zajímavé akce.
Kontakt: www.esn.upol.cz 

Helena v krabici

Helena v krabici je sdružení a stejnojmenný internetový a tištěný časopis studentů Univerzity Palackého. V současné době s dvěma desítkami stálých členů redakce, kteří se snaží přinášet novinky z univerzitního světa, Olomouce i kulturního života. Redaktoři jsou převážně z katedry žurnalistiky nebo studují editorství, avšak redakce se nebrání přijetí studentů ani z jiných oborů. Helena v krabici také nabízí splnění si redakční praxe pro studenty.
Kontakt: www.helenavkrabici.cz 

CH–P

Chaoscompany

Umělecká skupina založena studenty a absolventy univerzity. Pořádá umělecké workshopy, výstavy a besedy. Hlavní činností je dále street art, malba, ilustrace, land art, performance art, intermediální a interaktivní tvorba.
Kontakt: chaoscompany.art

Chemický spolek UP

Spolek si klade za cíl podporovat a sdružovat aktivní studenty chemických oborů z různých kateder. Pořádá přednášky zaměřené na současná témata chemie a výzkum Univerzity Palackého. Jeho členové jezdí na exkurze, vzájemně si pomáhají s učivem, zprostředkovávají chemii populárními články na internetu a motivují středoškoláky ke studiu chemie. Spolek je otevřen všem, kteří si chtějí prohloubit své znalosti nebo se jen inspirovat zajímavostmi ze světa chemie.
Kontakt: facebook, e-mail: chemickyspolekup@gmail.com

IFMSA

IFMSA (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 117 členských organizací s více než miliónem studentů lékařství ze 101 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světě. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů a Světovou zdravotnickou organizací jako mezinárodní fórum studentů medicíny. Cílem této organizace je podpora odborného vzdělávání, mezinárodní spolupráce studentů a šíření humanistických ideálů.
Kontakt: www.ifmsa.cz

ISHA Olomouc

ISHA je spolek studentů historie v rámci mezinárodní organizace International Students of History Association. Jako student historie a příbuzných oborů můžeš vyjet na zahraniční konference a workshopy. Pomáhá sbližování domácích a zahraničních studentů. Pořádá také mnohé akce na UP, jako třeba diskusní a filmové kluby historiografické večery a mnohé další.
Kontakt: www.isha-olomouc.tumblr.cz 

Japonský klub Olomouc

Japonský klub Olomouc je studentský spolek pod záštitou filozofické fakulty a Katedry asijských studií. Jeho poslání je zprostředkovávat tradiční i populární japonskou kulturu zájemcům z řad studentů i širší veřejnosti. V programu najdete třeba filmová promítání, ale i větší akce organizované např. ve spolupráci s Japonským velvyslanectvím. Nejvýznamnější událostí JKO je pravidelný březnový festival Japonské jaro.
Kontakt: www.japonskyklub.cz, info@japonskyklub.cz 

Nabalkoně

Umělecký spolek Nabalkoně je v současné době největší divadelní, filmový a hudební spolek působící pod Univerzitou Palackého. Členové tohoto intermediálního celku jsou z největší části studenti a absolventi divadelních a filmových studií, muzikologie a výtvarné výchovy. Za dobu činnosti spolku (od roku 2012) vzniklo dohromady devět divadelních inscenací, a to pod vedením Mgr. MgA. Markéty Zborníkové, absolventky Divadelní fakulty AMU v Praze. Od roku 2016 se spolek zaměřuje i na hudební tvorbu (v sekci s názvem Nabalkoně Orchestra) a na filmovou tvorbu (v sekci s názvem Nabalkoně Film). Nabalkoně Film pod vedením Lukáše B. Citnara natáčí studentské filmy a krátké propagační spoty nejen pro Univerzitu Palackého. Nabalkoně Orchestra je pak hudební těleso, které vede Krystyna Pękała. Stará se o vytváření hudební složky ve filmech, přímo na divadelní scéně, případně také o samostatné koncertování na různých kulturních akcích. Poetika Nabalkoně jako uměleckého celku tkví v reflexivních výpovědích o současném světě pomocí absurdity, aktualizací, ironie a doslovného humoru. Od roku 2017 divadelní sekce působí v Divadle na Šantovce, kde za první sezónu vznikly dvě nové inscenace. Na podzim 2018 Nabalkoně otevírá vlastní kabaretní prostor, ve kterém budou působit všechny výše zmíněné sekce.
Kontakt: http://nabalkoneolomouc.cz

Nugis Finem

Spolek Nugis Finem pomáhá více než 2000 studentům Univerzity Palackého v Olomouci ve vzdělávání, především z právnické fakulty. Za poslední rok zorganizoval desítky přednášek a debat, které navštívilo celkově přes 3500 posluchačů. Během posledního roku spustili i první dva české MOOCy (hromadné otevřené online kurzy), které navštívilo více jak 11 000 zájemců.
Kontakt: www.nugisfinem.org 

Ollove

Ollove je lidskoprávní spolek, který se zabývá pořádáním kulturních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených především na témata genderu a sexuality. V rámci jejich aktivit např. pořádají olomoucké Ozvěny Mezipater, spolupracují s filmovým festivalem Academia Film Olomouc nebo realizují pravidelné přednášky Queer Beer. Kromě toho založil ve spolupráci s Literární kavárnou Druhý domov Hate Free zónu. 
Kontakt: www.ollove.cz, ollove@ollove.cz

Otevřeno Olomouc

Sdružují studenty PdF UP, podněcují diskusi a inovace ve vzdělávání. Přidej se a podporuj kritické myšlení a partnerský přístup ve školách. Nestarají se ale jen o přeměnu vyučování. Leží jim na srdci i zábava a studentské aktivity všeho druhu na fakultě.
Kontakt: www.facebook.com/otevreno.olomouc

Pastiche Filmz

Pastiche filmz je kulturní platforma, která ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií dramaturgicky a organizačně zajišťuje provoz filmového klubu a další kulturní aktivity spojené s Uměleckým centrem UP (Konvikt). Úzce spolupracuje s Přehlídkou animovaného filmu. Dává prostor studentům (i nestudentům) k získávání odborné praxe a netradičních kulturně-společenských zážitků. Přijďte se koukat, diskutovat i smát každou středu 19:30 v filmovém sále na Konviktu.
Kontakt: www.facebook.com/pastichefilmz

Politologický klub UPOL

Politologický klub UPOL je spolek studentů Katedry politologie a evropských studií při FF UP. Záměrem klubu je rozšířit znalosti studentů o Evropské unii a problematice mezinárodních vztahů a vytvářet prostor pro debatu o aktuálních politických tématech. Další činností je také navazování vztahů se vzdělávacími institucemi v České republice a šíření všeobecného povědomí o oboru politologie i mezi veřejností.
Kontakt: www.facebook.com/PolitologickyKlubUPOL

POSPOL

První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc je studentský spolek zaměřující se především na zpříjemnění prostředí na Přírodovědecké fakultě UP. Pořádá nejrůznější akce pro všechny studenty a usnadňuje jejich komunikaci s vedením. Také se aktivně zabývá pomocí studentům prvních ročníků a snaží se jim zjednodušit přestup ze střední školy na univerzitu.
Kontakt: www.pospol.upol.cz, facebook, pospol@upol.cz.

Po škole

Studenti různých oborů, které spojuje nadšení pro divadlo a umění obecně. Věnují se autorským hrám a tvoří inscenace s interaktivními prvky. Divadlo je pro ně základ, ale rádi se oddávají i smysluplným aktivitám, jako jsou komunitně-vzdělávací nebo sociální projekty pro zmírnění celospolečenské tenze. Po škole je spolek otevřený komukoli, kdo rád píše, hraje, osvětluje, nebo tomu, kdo by rád měnil své okolí k lepšímu.
Kontakt: www.facebook.com/PoSkole 

S–Z

Sdružení studentů stomatologie ČR

Sdružení studentů stomatologie (SSS ČR) je nezisková organizace otevřená všem studentům stomatologie a zubního lékařství v České republice. SSS ČR pořádá odborné přednášky a kurzy u nás i v zahraničí, výměnné stáže, sportovní akce, zajišťuje výhody pro studenty zubního lékařství, vstupy na kongresy či brigády.
Kontakt: www.ssscr.cz/olomouc

Slam Poetry Olomouc

Slam Poetry Olomouc je studentský klub sdružující příznivce performativní poezie. Klub se schází jednou týdně a také se podílí na pořádání akcí slam poetry nejen v Olomouci, ale i na celé Moravě. V souladu s projektem Občanské univerzity (UniON) v současnosti poskytujeme bezplatné přednášky a workshopy na moravských středních školách s cílem podpořit tvořivost mladých talentů a nabídnout jim platformu k sebevyjádření.
Kontakt: martin.schweitzer.gb@gmail.com

Smíšený komorní sbor Ateneo

Sborový kolektiv, v němž se potkávají lidé nejrůznějšího profesního zaměření, které spojuje láska k hudbě. Schází se každé úterý a středu od 18 do 20 hodin ve Sborovém sále na Konviktu. Rádi mezi sebe přijmou další zpívající nadšence z celé univerzity – není nutné mít školený hlas a číst noty z listu. Stačí přijít na malý vstupní pěvecký konkurz, který se koná 18., 19., 25. září a 2. října ve sborovém sále vždy od 17:30. Sbor nabízí zejména koncertní činnost v rámci univerzity, doma i v zahraničí.
Kontakt: www.ateneo.upol.cz, ateneo@upol.cz

Spolek mediků LF UP

Organizace studentů Lékařské fakulty podporovaná vedením této fakulty. Jejich cílem je hájit zájmy studentů a přispívat k rozvoji vzdělání a kulturního života na Lékařské fakultě UP. Členem se může stát každý student lékařské fakulty. Činnost organizace je zaměřena jak na pořádání odborných přednášek a konference SVOČ, tak na organizaci Plesu mediků či Adaptačního kurzu pro první ročníky.
Kontakt: www.spolekmediku.cz

Studentlife / Seznamovák UP

Seznamovák UP je projekt, jehož cílem je umožnit budoucím studentům všech fakult UP, aby se vzájemně poznali ještě před začátkem prvního semestru, a zároveň jim poskytnout základní informace týkající se studia na univerzitě a studentského života v Olomouci. V programu jsou každoročně prezentace o systému STAG, kolejích a menzách, knihovnách, programu Erasmus+ a mnohém dalším. Během pěti dnů strávených v rekreačním středisku Jiskra v Náměšti nad Oslavou mají účastníci k dispozici i bohatý výběr seznamovacích her a sportů. Seznamovák UP spolupracuje také s dalšími studentskými organizacemi, které o své činnosti jezdí na akci přednášet. Projekt funguje pod záštitou spolku Studentlife, z. s., a organizuje ho skupina studentů UP. První ročník se uskutečnil v roce 2012.
Kontakt: seznamovakup.cz

Studentský spolek FZV UP

Cílem spolku je prosazovat a hájit zájmy studentů Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, podporovat vzájemné vztahy mezi studenty a studenty a vedením fakulty, rozvíjet mezinárodní spolupráci a přispívat svojí činností k rozvoji vzdělání, vědy a výzkumu.
Kontakt: studentskyspolekFZV@gmail.com

Studium Artium

Studium Artium (StuArt) je platformou pro výtvarnou tvůrčí interakci, která poskytuje podporu studentům uměnovědných, uměleckých a příbuzných kulturně-historických oborů. Spolek se realizacemi vlastních projektů (výstavy, přednášky, exkurze, Studium Artium Magazín, Cyklozávod za památkami Olomouce, Humans of Olomouc, …) a partnerských projektů (Noc kostelů, Muzejní noc, Dny evropského dědictví…) zaměřuje na podporu a rozvoj kreativního potenciálu, praktických znalostí i dovedností.
Kontakt: www.studiumartium.cz 

Stužák

Stužák (Studenti žákům) je platformou studentských spolků napříč různými humanitními obory zabývající se neformálním vzděláváním. Je-jich cílem je netradiční formou prostřednictvím vzdělávacích workshopů a simulačních her zprostředkovat studentům středních škol důležité poznatky z oblastí jako jsou politologie, právo, sociologie, mezinárodní právo a ekonomie.
Kontakt: stuzak.cz

Udržitelný Palacký

Hlavním cílem studentů spolku Udržitelný Palacký je posílení společenské odpovědnosti a environmentálně příznivého chování na naší univerzitě. Členové často organizují promítání dokumentů, panelové diskuze či exkurze. Pracují i na systémových změnách (např. v odpadovém hospodářství) a stojí také za projekty komunitní zahrádka Václavka či studentský Freeshop. Udržitelnost definují jako průnik mezi sociálními, environmentálními a ekonomickými aspekty rozvoje, a proto rádi uvítají motivované studenty z různých akademických odvětví.
Kontakt: www.udrzitelny.palacky.upol.cz

UP AIR

Studentské nezávislé rádio UP AIR sdružuje všechny nadšence pro rozhlasovou tvorbu. Členové se podílí na provozu rádia ve všech možných disciplínách spjatých s provozem rádia, jakými jsou moderování, technické odbavení rádia, personalistika, management či propagace. Vysíláme hudbu, která se vymyká střednímu proudu a informujeme o kulturním a společenském dění v kontextu Olomouce. Tvoříme otevřenou platformu, která zajišťuje prostor pro mezioborové a mezifakultní setkávání studentů a vyučujících. Studentské rádio UP AIR vysílá živě pondělí až pátek od 13:00 do 21:30.
Kontakt: upair.upol.cz, Facebook, e-mail: upair@upol.cz 

UP Crowd

Studentský spolek UP Crowd patří mezi nejaktivnější spolky Univerzity Palackého. Náplň jejich akcí spojuje zápal pro propagaci a popularizaci vědy ve všech možných rovinách. Mezi jejich projekty patří Science Café Olomouc, Minikonference na SŠ a dále pop-vědecká stránka Vědátor na Facebooku, která se svými podjednotkami terminuje ignorantství a šíří osvětu v on-line světě za podpory velké fanouškovské základny. Zastáváme názor, že komunikovat vědu lze i moderně a zábavnou formou.Najdete nás na různých univerzitních i fakultních akcích, dětských dnech, kde všechny bez rozdílu věku rádi poučíme o tématech z fyziky, chemie, astronomie či biologie.Společným cílem členů spolku je pak také spojovat aktivní a talentované lidi z různých oborů, a umožnit jim tak osobní růst či navázání nových kontaktů skrze vzájemnou mezioborovou interakci. Členové jsou nejen studenti přírodovědecké fakulty, ale i absolventi a nestudenti, kteří vědu považují za svůj koníček.
Kontakt: www.facebook.com/UPCrowdOL

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc z.s. (VKH) je spolek sdružující věřící studenty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) a olomouckých vyšších odborných škol. Náplní činnosti VKH je pořádání besed, přednášek, poutí, sportovních a volnočasových aktivit a vytváření prostoru pro setkávání, rozvoj vztahů a prohlubování vztahu k Bohu. Těchto aktivit každoročně využívá více než 400 olomouckých studentů, kteří se setkávají při studentských bohoslužbách v kostele Panny Marie Sněžné ve středu v 19.00, po kterých následují uvedené aktivity.
Kontakt: www.vkholomouc.cz