Studijní oddělení

Studijní oddělení na fakultách

Studijní oddělení na fakultách slouží studentům od chvíle, kdy se přihlásí ke studiu, až po promoci a vydání diplomu. Na pracovníky studijních oddělení se můžete obracet se všemi záležitostmi souvisejícími se studiem, s nimiž se v průběhu studia setkáte . Pokud řešení problémů nebude v kompetenci studijního oddělení, jeho pracovníci poradí, kde najdete pomoc. Na některých studijních odděleních je agenda rozdělena mezi více pracovníky.

Studijní oddělení zejména
- přijímají přihlášky ke studiu,
- provádějí zápis studentů do ročníku
- přijímají žádosti o přestup, přerušení či ukončení studia
- přijímají odvolání proti rozhodnutí děkana
- vydávají imatrikulační listy, diplomy, osvědčení o státní zkoušce a potvrzení související se studiem

Studijní oddělení fakult UP:

Rektorát - Oddělení pro studium UP

Oddělení pro studium Rektorátu Univerzity Palackého je celouniverzitní pracoviště úseku prorektora pro studijní záležitosti. Zajišťuje agendu poplatků za delší studium, ubytovací a sociální stipendia, potvrzení o nostrifikaci (uznání vysokoškolského studia) a další administrativu spojenou se přijímacím řízením a studiem.

Přehled činností oddělení pro studium Rektorátu UP:

  • administrace akreditací bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, 
  • kontrola vedení matriky studentů ve smyslu § 88 zákona o vysokých školách, - udělování sociálních a ubytovacích stipendií,
  • řízení Pedagogické komise UP, Kolejní komise UP, Rehabilitační komise UP 
  • agenda přijímacího řízení včetně odvolacího řízení o nepřijetí ke studiu ve smyslu § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách, 
  • agenda odvolacího řízení proti rozhodnutí ve smyslu § 56 odst. 1 písm. b) a e) a odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách, 
  • agenda poplatků za studium včetně rozhodnutí o prominutí,snížení nebo odložení termínů splatnosti poplatků spojených se studiem ve smyslu § 58 odst. 3 a 4 zákona o vysokých školách,
  • další záležitostí studentů a studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
  • koordinace prací na evaluacích výuky, jejich unifikace, 
  • dohled nad databázemi pro oblast studia,
  • agenda uznávání vysokoškolského vzdělání (nostrifikace)

Úřední hodiny

Pondělí: 9.00–15.00 hod. nebo dle domluvy prostřednictvím e-mailu: