Úřední deska

Oznámení

1. 12. 2023

Dne 20. 11. 2023 byla doručena Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) jako povinnému subjektu dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) žádost, která...

Vnitřní předpisy UP (registrované na MŠMT)

Číslo normy Název Účinnost od
R-A-18/02-N04 Vnitřní mzdový předpis UP - novela č. 4 13.5.2024
R-A-18/02-ÚZ04 Vnitřní mzdový předpis UP - úplné znění 04 13.5.2024
A-1/2017-N11 Statut Univerzity Palackého v Olomouci - novela č. 11 27.3.2024
A-1/2017-ÚZ11 Statut Univerzity Palackého v Olomouci - úplné znění 11 27.3.2024
A-14/2013-N03 Jednací řád Vědecké rady UP - novela č. 3 26.9.2023
A-14/2013-ÚZ03 Jednací řád Vědecké rady UP - úplné znění 03 26.9.2023
R-A-23/01 Jednací řád Akademického senátu UP 1.7.2023
A-1/2015-N02 Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP - novela č. 2 9.6.2023
A-1/2015-ÚZ02 Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP (2. úplné znění ze dne 31. května 2023) 9.6.2023
A-4/2017-N02 Volební řád Akademického senátu UP - novela č. 2 13.12.2022
A-4/2017-ÚZ02 Volební řád Akademického senátu UP (2. úplné znění ze dne 12. prosince 2022) 13.12.2022
R-A-22/02 Řád celoživotního vzdělávání na UP 20.9.2022
R-A-20/03-N01 Řád normotvorby na UP - novela č. 1 24.5.2022
R-A-20/03-ÚZ01 Řád normotvorby na UP (1. úplné znění ze dne 17. května 2022) 24.5.2022
R-A-22/01 Postavení hostujícího profesora UP 1.5.2022
R-A-21/01 Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP 13.8.2021
R-A-20/01 Garant studijního programu na UP 1.9.2020
R-A-18/01-ÚZ01 Stipendijní řád UP (I. úplné znění ze dne 31. srpna 2020) 1.9.2020
A-3/2017-ÚZ01 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP (I. úplné znění ze dne 31. července 2020) 1.8.2020
A-10/2011-UZ05 Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) 1.9.2019
R-A-17/03 Řád přezkumné komise UP 9.11.2017
A-12/2012-UZ Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16.05.2017) 1.9.2017
A-2/2017 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP 8.3.2017
A-11/2011 Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů UP do právnických osob 3.8.2011

Plný seznam vnitřních předpisů a norem UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Další předpisy UP jsou dostupné pro studenty a zaměstnance UP po přihlášení na http://files.upol.cz

Poplatky spojené se studiem

Uznávání zahraničního vzdělání

1) Uznání zahraničního vzdělání za účelem přijetí ke studiu

 • Jedná se o posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci a je určeno pouze pro uchazeče o studium na UP.
 • Slouží pouze pro splnění podmínky přijetí na Univerzitu Palackého v Olomouci – tedy pouze pro účely přijímacího řízení na UP.

Podrobné informace
 

2) Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace dle § 89 a násl. zákona o vysokých školách (tzv. nostrifikace)

 • Jedná se o proces uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace jako rovnocenného s vysokoškolským vzděláním získaným v České republice.
 • Je určeno absolventům zahraničních vysokých škol, kteří potřebují uznání svého zahraničního vysokoškolského vzdělání pro jiné účely, než je další studium na UP (např. studium na jiné vysoké škole v ČR, zaměstnání v ČR aj.).
 • Jde zpravidla časově náročnější proces, jedná se o správní řízení.

Podrobné informace

Habilitační a profesorská řízení

Údaje o zahájených a uskutečněných habilitačních řízeních

Údaje o zahájených a uskutečněných řízeních ke jmenování profesorem

Předpisy a pravidla habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Průběh habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP je vymezen Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, předpisem UP Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ze dne 1. 3. 2017, předpisem UP Řád přezkumné komise a normou UP Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci.

Vymezení pravomocí, odpovědnosti a úpravy postupu při střetu zájmů jednotlivých orgánů, zejména rektora, prorektorů, děkana, proděkanů, členů habilitačních komisí a oponentů (dále jen „postup při střetu zájmů“) při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem se řídí Rozhodnutím rektora UP Vymezení pravomocí, odpovědnosti a úpravy postupu při střetu zájmů při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Obecné vymezení pravomocí, odpovědností a úpravy postupu při střetu zájmů jednotlivých orgánů se řídí předpisy UP Statut Univerzity Palackého v Olomouci úplné znění a Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností Univerzity Palackého v Olomouci.

Univerzita Palackého v Olomouci stanovila pro uchazeče v habilitačním řízení/řízení ke jmenování profesorem poplatek za úkony spojené s tímto řízením, a to ve výši 6.000,-Kč/9.000,-Kč. Podrobnosti k možnému osvobození od poplatku, termín splatnosti poplatku a další informace jsou uvedeny v normě UP Stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na UP v Olomouci

Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci

Postavení významných zahraničních spolupracovníků UP a postavení významných odborníků z praxe na UP upravuje norma UP Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci.

Postavení hostujícího profesora Univerzity Palackého v Olomouci

Postavení významných zahraničních spolupracovníků UP a postavení významných odborníků z praxe, kteří mohou po dobu svého působení na UP užívat čestný titul hostující profesor upravuje vnitřní předpis UP Postavení hostujícího profesora Univerzity Palackého v Olomouci.

Žádosti o akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Průběh projednávání žádostí o akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem je upraven normou UP Akreditace a schvalování studijních programů a akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v úplném znění.

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Poskytování informací na UP

Ve věci poskytování informací a úhrad za poskytování informací Univerzita Palackého v Olomouci postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vnitřní norma UP o vyřizování žádostí o informace

Vnitřní norma UP č. R-B-21/10 Vyřizování žádostí o informace na UP.
Sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním informací je přílohou vnitřní normy.

Licenční smlouvy

UP neposkytuje licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Počet podaných žádostí

Počet podaných žádostí podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 

 • rok 2010: 4 žádosti
 • rok 2011: 2 žádosti
 • rok 2012: 2 žádosti
 • rok 2013: 8 žádostí
 • rok 2014: 9 žádostí
 • rok 2015: 6 žádostí
 • rok 2016: 13 žádostí
 • rok 2017: 10 žádostí
 • rok 2018: 10 žádostí
 • rok 2019: 16 žádostí
 • rok 2020: 13 žádostí
 • rok 2021: 24 žádostí
 • rok 2022: 33 žádostí
 • rok 2023: 36 žádostí

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. části žádosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 • rok 2010: dvakrát žádost odmítnuta zčásti
 • rok 2011: jedenkrát žádost odmítnuta v celém rozsahu, jedenkrát žádost odmítnuta zčásti
 • rok 2013: jedno odmítnutí části žádosti
 • rok 2014: jedenkrát žádost odmítnuta v celém rozsahu, jedenkrát žádost odmítnuta zčásti
 • rok 2015: jedno odmítnutí  žádosti v celém rozsahu
 • rok 2016: dvě odmítnutí žádosti v celém rozsahu
 • rok 2017: dvě odmítnutí žádosti v celém rozsahu, jedno odmítnutí části žádosti
 • rok 2018: dvě odmítnutí žádosti v celém rozsahu
 • rok 2019: jedenkrát žádost odmítnuta v celém rozsahu, čtyřikrát žádost odmítnuta zčásti
 • rok 2020: jedenkrát žádost odmítnuta v celém rozsahu, osmkrát žádost odmítnuta zčásti
 • rok 2021: pětkrát žádost odmítnuta v celém rozsahu, desetkrát žádost odmítnuta zčásti
 • rok 2022: dvě odmítnutí žádosti
 • rok 2023: dvakrát žádost odmítnuta v celém rozsahu; šestkrát žádost odmítnuta zčásti

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 • rok 2019: dvě odvolání proti rozhodnutí v případě částečného odmítnutí
 • rok 2020: jedno odvolání proti rozhodnutí v případě částečného odmítnutí
 • rok 2021: dvě odvolání proti rozhodnutí v případě částečného odmítnutí
 • rok 2022: tři odvolání proti rozhodnutí
 • rok 2023: pět odvolání proti rozhodnutí

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

 • rok 2012: dvě stížnost
 • rok 2016: jedna stížnost
 • rok 2019: jedna stížnost – vyřešeno rozhodnutím ÚOOÚ ve prospěch UP
 • rok 2020: stížnost proti rozhodnutí podána dvakrát. V prvním případě byla stížnost mířena proti výši poplatku za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§16a 1 d). Nadřízený orgán (ÚOOÚ) požadovanou částku mírně snížil, žadatel však neuhradil, tudíž byla celá věc odložena.
  V druhém případě (stížnost dle §16a 1 c) nadřízený orgán (ÚOOÚ) potvrdil předchozí postup UP
 • rok 2021: jedna stížnost – žadatel nesouhlasil s výší částky za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, nadřízený orgán (ÚOOÚ) sice poukázal na možné obcházení zákona ze strany žadatele, ale požadovanou částku snížil kvůli formální chybě při poučení ohledně opravných prostředků
 • rok 2022: čtyři stižnosti
  Jedna stížnost podána proti postupu vyřízení žádosti o informace (stížnost na nečinnost), vydáno rozhodnutí ÚOOÚ (rozhodnutí - příkaz k poskytnutí informace), částečně odmítnuto z důvodu nedisponování příslušnými informacemi;  druhá stížnost podána proti postupu vyřízení žádosti, kterou UP postoupil ÚOOÚ - tuto stížnost žadatel vzal zpět a současně podal třetí stížnost proti vypořádání žádosti. Vydáno rozhodnutí ÚOOÚ, kterým rozhodnutí UP o odmítnutí potvrdil a odvolání žadatele zamítá a současně zamítá stížnost žadatele.

  Čtvrtá stížnost podána na postup povinného subjektu (UP) k ÚOOÚ;vydáno rozhodnutí ÚOOÚ, kterým byl postup UP potvrzen (nelze podat stížnost proti neposkytnutí informací, kterými se UP nezabývá).
 • rok 2023: 1 stížnost
  Stížnost podána proti oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, rozhodnutí ÚOOÚ do 23. 1. 2024 nevydáno. 

Zveřejnění obsahu informací

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

2019

Poskytnuté informace

1) Žádost ze dne 23.1.2019 týkající se poskytnutí informací o fakultách UP na tvorbu žebříčku nejlepší vysoké školy.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 7.2.2019 poskytnuty informace – viz příloha.

2) Žádost ze dne 24.2.2019 týkající se počtu případů, kdy rektor UP vyslovil rozhodnutím neplatnost státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce v kalendářním roce 2017, 2018, 2019 (dle data vydání rozhodnutí).

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 5.3.2019 poskytnuty následující informace:

V roce 2017 vyslovil rektor UP rozhodnutím neplatnost vykonání státní závěreční zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce v O případech.

V roce 2018 vyslovil rektor UP neplatnost rozhodnutím vykonání státní závěreční zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce v 1 případě.

V roce 2019, resp. ke dni 4. 3. 2019 vyslovil rektor UP rozhodnutím neplatnost vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce v O případech.

3) Žádost ze dne 13.5.2019 týkající se rozhodnutí rektora UP ze dne 31.8.2018 čj. UPOL-109065/9410-2018.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16.5.2019 poskytnuty informace  – viz příloha.

4) Žádost ze dne 5.6.2019 týkající se zpřístupnění stanoviska čj. UPOL-58313/9410-2018 ze dne 25.6.2018 a rozhodnutí rektora ze dne 31.8.2018 čj. UPOL-109065/9410-2018.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 17.6.2019 částečně poskytnuty informace  – viz příloha 1, příloha 2

5) Žádost ze dne 19.6.2019 týkající se dotazu ohledně nostrifikace zahraničního právního vzdělávání.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 12.7.2019 poskytnuty následující informace:

"UK má za to, že pakliže zahraničnímu absolventovi chybí tzv. "klíčový předmět", kam řadí třeba i římské právo nebo evropské právní dějiny, nelze osvědčení vydat, jelikož tento rozdíl je podstatný ve smyslu§ 89 on. vysokoškolského zákona. MŠMT se k tomuto v mém případě (ale platí to nepochybně obecně) vyjádřilo v tom smyslu, že to je nevyhnutelný rozdíl daný rozdíly v obsahu toho kterého právního řádu, a že je tedy z hlediska nostrifikace nepodstatný. Posouzení UK bylo vyhodnoceno jako diskriminační. To, že je tento systém špatně nastaven a stojí pouze na formalitách, si uvědomuje jak příslušná referentka studijního oddělení, tak děkan PF UK. Mým cílem je to, aby se napříště žadatelé nemuseli s univerzitami přetahovat   a podávat zbytečná odvolání na MŠMT. Případně svou argumentaci rozvedu, bude-li to potřeba.

Přistupuje k tomuto právnická fakulta resp. rektorát Univerzity Palackého v Olomouci obdobně? Jestliže ano, mohl bych se zeptat, zdali si u Vás zahraniční absolventi práv podávají žádosti o uznání zahraničního studia? Popř. kolik jich je a v kolika případech jsou žádosti schváleny/zamítnuty?"

UP není znám pojem "klíčový předmět" a ve svých rozhodnutích neargumentuje chybějícími „klíčovými předměty". UP každou žádost posuzuje individuálně a pokud v řízení dojde k posuzování srovnatelnosti studijních programů, zabývá se UP výhradně posuzováním obsahové shody obou studijních programů, resp. posuzováním znalostí a dovedností absolventů obou studijních programů.

„Schvalujete běžně žádosti o nostrifikace LLB/BCL/LLM z Velké Británie či jiných common law jurisdikcí?"

Není jasné, za jaké období údaje požadujete. Např. v roce 2019 žádnou takovou žádost neevidujeme. Lze tedy říci, že takové žádosti na UP běžně vůbec nechodí.

„A týká se tento problém, tj. zamítání všech či většiny žádostí na úrovní univerzity a jejich schvalování na úrovni ministerstva, i jiných oborů?"

Opět není zřejmé, o jakém období hovoříte. Pokud vezmeme kompletní údaje na rok 2018, pak UP obdržela celkem 121 žádostí o uznání zahraničního VŠ vzdělání. Z toho bylo zamítnuto 45 žádostí. Naproti tomu 59 žádostem bylo vyhověno. Zbývající věci (17) byly vyřízeny jiným způsobem - některé žádosti byly postoupeny jinému  správnímu  orgánu, popř. řízení bylo zastaveno (typicky pro zpětvzetí žádosti, nezaplacení poplatku či neodstranění vad žádosti).

 6) Žádost ze dne 15.7.2019 týkající se zpřístupnění informací o iniciaci odebírání akademických titulů ze strany UP.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 22.7.2019 poskytnuty následující informace:

Ze strany Univerzity Palackého v Olomouci nikdy odebrání akademického titulu iniciováno nebylo. Řízení dle § 47c zákona o vysokých školách bylo doposud zahájeno jediné s výsledkem, že rektor prohlásil neplatnost vykonání součásti státní závěrečné zkoušky.

7) Žádost ze dne 30.7.2019 týkající se rozhodnutí rektora UP ze dne 31.8.2018 čj. UPOL-109065/9410-2018 – dotaz na další opatření ze strany UP.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 2.8.2019 poskytnuty následující informace:

 „Zda univerzita podala proti rozhodnutí krajského soudu opravný prostředek. Pokud ano, poskytněte jeho znění.“

 UP podala proti rozsudku kasační stížnost, jejíž anonymizovanou podobu přikládáme – viz příloha.

 „Zda rektor UPOL znovu projednal uvedený případ, pokud ano s jakým výsledkem (rozhodnutí poskytněte). Pokud ne, sdělte, kdy bude projednáno..“

Zatím po doručení rozsudku krajského soudu rektor věc znovu neprojednal, a tedy není vydáno ani žádné nové rozhodnutí, které bychom Vám mohli poskytnout. Informací, kdy bude projednán případ rektorem znovu, UP aktuálně nedisponuje, a tak Vám ji nemůže poskytnout. Další postup ve věci však lze očekávat po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti.

„Sdělte jaká opatření UPOL učinila, aby zamezila opakování situace popsané v uvedeném rozhodnutí rektora (tedy možnost napovídání skrze ukryté zařízení).“

UP se touto otázkou zabývala na poradách rektora, jednáních Pedagogické komise   UP a dalších interních orgánů. Výsledkem byla dvě opatření:

 • Fakulty byly upozorněny na obdobné způsoby podvodného jednání, přičemž byl kladen důraz na prevenci a důsledný monitoring ze strany examinátorů.
 • Byla vyhodnocena technická opatření, která zabrání obdobným případům.

8) Žádost ze dne 15.8.2019 týkající se podmínek přijímacího řízení, testu či protokolu o přijímacím řízení studenta z Mali.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 28.8.2019 částečně poskytnuty informace – podmínky přijímacího řízení - viz příloha.

Podmínky pro přijetí ke studiu programů uskutečňovaných na Právnické fakultě UP, na které dotčený student studuje, schvaluje dle ust. § 27 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „ZoVŠ“), Akademický senát Právnické fakulty UP. Tyto podmínky jsou veřejně dostupné na webových stránkách Akademického senátu Právnické fakulty UP, v části „Zápisy ze zasedání“, konkrétně v zápisu ze zasedání ze dne  26. 6. 2017. Daný zápis ze zasedání lze dohledat na této internetové adrese: https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/.

Dle ust. § 49 ZoVŠ odst. 5 a ve lhůtách tam uvedených dále byly podmínky k přijetí do studijního programu International and European law  zveřejněny na veřejně přístupných webových stránkách Právnické fakulty UP, přičemž na této stránce byly uveřejněny, dokud byly aktuální. S ohledem na to, že se jednalo o příjímací řízení v roce 2017/2018 a právní předpis nestanoví povinnost uchovávat na veřejně přístupných stránkách neaktuální podmínky přijímacího řízení, UP přílohou tohoto rozhodnutí přikládá Podmínky přijímacího řízení navazujícího magisterského studijního programu Specialisation in Law, studijního oboru International and European law realizovaného v anglickém jazyce pro akademický rok 2017/2018 v listinné podobě. 

9) Žádost ze dne 18.11.2019 týkající se studia na UP dcery žadatele.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 3.12.2019 poskytnuty následující informace:

Ke dni 3.12.2019 není jmenovaná studentkou Univerzity Palackého v Olomouci.

10) Žádost ze dne 21.11.2019 týkající se seznamu peněžitých a nepeněžitých darů, které byly poskytnuty UP v roce 2018.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16.12.2019 částečně poskytnuty informace – viz příloha.

11) Žádost ze dne 3.12.2019 týkající se výuky náležitostí lékařské zprávy, jaké konkrétní náležitosti-údaje musí lékařská zpráva obsahovat.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16.12.2019 poskytnuty následující informace:

„Vyučujete na lékařské fakultě, kterou řídíte, obor, předmět nebo v jiné souvislosti, ve které studenty – budoucí lékaře – seznamujete (učíte) jaké konkrétní náležitosti – údaje musí obsahovat lékařská zpráva, kterou při vyšetření pacienta lékař vyplní?“

Ano. Například v rámci výuky předmětů „Sociální lékařství 1“ (4. ročník oboru Všeobecné lékařství) a „Sociální lékařství 2“ (5. ročník oboru Všeobecné lékařství) se zaměřujeme na zdravotnickou legislativu s důrazem na poskytování zdravotních služeb v ČR podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Studenti jsou upozorňováni na legislativní aspekty důsledného vedení zdravotnické dokumentace jak v elektronické, tak písemné podobě (při psaní rukou na čitelnost). Tato problematika je též součástí státní rigorózní zkoušky z „Epidemiologie, práva a sociálního lékařství“. V průběhu praktické výuky klinických oborů jsou pak studenti seznamováni s praktickým vedením dokumentace na akreditovaných klinikách Fakultní nemocnice Olomouc.

„Jaké konkrétní údaje – náležitosti – musí obsahovat lékařská zpráva, vypsaná lékařem po vyšetření pacienta?“

Tato informace je veřejně dohledatelná ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která v příloze č. 1 s názvem Minimální obsah samostatných částí zdravotnické dokumentace zakotvuje pro zprávu o poskytnutých zdravotních službách následující základní náležitosti:

 1. údaje o zjištěném zdravotním stavu, včetně výsledků laboratorních a dalších vyšetření,
 2. údaje o dosavadní léčbě a reakci pacienta na ní,
 3. doporučení k dalšímu poskytování zdravotních služeb, včetně doporučení v posudkové péči.

V případě jednorázového poskytnutí zdravotních služeb zpráva obsahuje údaje o zjištěném zdravotním stavu, včetně výsledků laboratorních a dalších vyšetření a doporučení k dalšímu poskytování zdravotních služeb. V případě vyžádaných odborných vyšetření spočívajících v laboratorním vyšetření nebo v použití přístrojového vybavení, zejména ekg, ultrazvuk, rentgen, zpráva o poskytnutých zdravotních službách obsahuje informace podle písmene a).

Právní předpisy lze vyhledat například na webovém odkazu https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

Text konkrétní zmíněné vyhlášky je mimo jiné dostupný na odkazu https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-98/zneni-20181101

12) Žádost ze dne 9.12.2019 týkající se seznamu uchazečů pro obor právo a právní věda a právo ve veřejné správě (2019-2020).

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 11.12.2019 poskytnuty informace – viz  příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4.

2020

Poskytnuté informace

1) Žádost ze dne 6. 2. 2020 o poskytnutí informací týkajících se financování ubytovacích a stravovacích služeb pro členy své akademické obce.
Žadateli byly dne 21. 2. 2020 částečně poskytnuty požadované informace prostřednictvím odkazů na veřejně dostupné dokumenty uveřejněné na webových stránkách www.skm.upol.cz a www.upol.cz.

2) Žádost ze dne 3. 3. 2020 týkající se poskytnutí kopie originálů podání k Etické komisi PřF UP ze dne 10. 2. 2020.
Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16. 3. 2020 částečně poskytnuty následující informace:
Podání k etické komisi bylo osobně podatelem doručeno v jednom vyhotovení k rukám děkana Přírodovědecké fakulty UP. Podatel požádal děkana výslovně o to, aby jeho identita nebyla zveřejněna, podatel tedy výslovně nesouhlasil se zveřejněním svého jména.

3) Žádost ze dne 3. 1. 2020 týkající se smluv a dohod, které má UP uzavřeny s univerzitami v Číně, Rusku, a USA.
Na základě písemné žádosti byly dne 20. 1. 2020 částečně poskytnuty následující informace:
"Poskytnutí dohod, které má UP s Wuhan University“
Žadateli bylo dne zasláno Memorandum of Understanding – viz příloha.
„Kolik studentů z UP, kteří na základě dohod studuje nebo odjelo na pobyt do Číny a kolik studentů z Číny studuje na základě těchto dohod u nás.“
Počet studentů splňujících tato kritéria je 0.
„Kolik českých studentů z UP studuje na této čínské univerzitě a kolik čínských studentů této univerzity studuje na UP.“
Počet studentů z Wuhan University v Olomouci a studentů UP ve Wuhanu: 0.

4) Žádost ze dne 25. 6. 2020 požadující kopii Protokolu o kontrole, kterou na UP provedl Oblastní inspektorát práce v první polovině roku 2020.
Žadateli byly dne 10. 7. 2020 částečně poskytnuty požadované informace, viz příloha.

5) Žádost dne 26. 6. 2020 týkající se poskytnutí Důvodové zprávy k „Založení spin-off společnosti pro výrobu a servis Mössbauerových spektrometrů“ a „Studie proveditelnosti – transfer znalostí prostřednictvím převodu práv na spin-off společnost založenou bez účasti Univerzity Palackého v Olomouci jejími zaměstnanci“; oba dokumenty byly požadovány bez „tajných či osobních informací“.
Žadateli byly dne 13.7.2020 informace poskytnuty formou anonymizovaných dokumentů -  viz příloha 1 a příloha 2.

6) Žádost ze dne 1. 9. 2020 požadující zprávu o zjištěních z interního auditu UP, jehož auditovaným subjektem byla Přírodovědecká fakulta UP. Žadateli byly dne 10. 9. 2020 částečně poskytnuty požadované informace, viz příloha.

7) Žádost ze dne 8. 9. 2020 týkající se zveřejnění celkových ročních mezd jednotlivých ředitelů výzkumných center (RCPTM, CRH a UMTM) za léta 2014-2019. Žadateli byly dne 23. 11. 2020 poskytnuty požadované informace, viz příloha.

8) Žádost ze dne 14. 12. 2020 požadující informace o tom, zda UP, jakožto zadavatel veřejné zakázky, posuzovala u konkrétní nabídky splnění zadávacích podmínek na rotační datové disky.
Na základě písemné žádosti byly dne 29. 12. 2020 poskytnuty požadované informace:
„Posuzoval zadavatel u vybraného dodavatele (…) splnění zadávací podmínky: „6.8.2. Minimální celková kapacita žurnálových SSD je 4 % kapacity celkové kapacity rotačních datových disků?“.
Ano, zadavatel, resp. ustanovená hodnotící komise určená pro posouzení a hodnocení nabídek tento parametr posuzovala.
„Posuzoval zadavatel, zda je fyzicky možné osadit storage servery nabízené dodavatelem deklarovaným počtem disků?(…)
Ano, zadavatel (…) mimo jiné posuzoval, zda je fyzicky možné osadit storage servery nabízené dodavatelem deklarovaným počtem disků. Dodavatel nabízí takové řešení, které umožní osadit storage servery deklarovaným počtem disků.
„Posuzoval zadavatel u vybraného dodavatele splnění zadávací podmínky“ „6.7… U žurnálových SSD je požadováno DWPD alespoň 3.“
Ano, zadavatel (…) mimo jiné posuzoval, zda u žurnálových SSD je DWPD alespoň 3. Zadavatel konstatuje, že tento parametr je splněn. Tato informace je ověřitelná dle podrobností nabízených SSD disků, zadavatel vycházel z nabídky společnosti.

2021

1) Žádost ze dne 9. února týkající se možnosti obnovy experimentální výuky na PřF omezené kvůli protiepidemickým opatřením.

Žadateli byly dne 15. února poskytnuty informace dokládající, že tato problematika je intenzivně sledována a analyzována, a to jak ze strany představitelů Přírodovědecké fakulty, tak ze strany vedení Univerzity Palackého. Společnou snahou Univerzity Palackého, Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity je také komunikace s MŠMT ohledně umožnění laboratorní, experimentální či umělecké výuky a práce za přítomnosti nejvýše 15 osob.
Ze strany Akademického senátu PřF bylo schváleno usnesení ve znění: „Experimentální obory na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého jsou velmi znepokojeny a vážně se potýkají s dlouhodobou paralýzou laboratorní výuky jako důsledkem vládních opatření vydaných v souvislosti s pandemií Covid-19. Absence laboratorní výuky kriticky ohrožuje kvalitu budoucích absolventů řady experimentálních studijních programů a jejich následnou uplatnitelnost v praxi. Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého proto apeluje na MŠMT, aby iniciovalo změnu protiepidemických opatření tak, aby za podmínky dodržování adekvátních hygienických podmínek umožnila experimentálním oborům co nejdříve znovu realizovat laboratorní výuku. AS PřF vyzývá Radu VŠ a Českou konferenci rektorů jako reprezentace vysokých škol, aby se zasadily o prosazení tohoto požadavku.“

2) Žádost ze dne 15. 2. 2021 požadující harmonogram přednášek a harmonogram konzultací k diplomovým a dalším pracím nejvyššího státního zástupce a obou vrchních státních zástupců na právnické fakultě Univerzity Palackého v posledních 10 letech, informaci o jejich hodinové mzdě a o tom, zda fakulta poskytuje ubytování či proplácí cestovné.
Informace byly částečně poskytnuty dne 1. března 2021, viz odkaz.

3) Žádost ze dne 25. 2. 2021 požadující informace o celkové výši finančních odměn (mezd a různých forem osobního ohodnocení) rektora UP a děkanů jednotlivých fakult v roce 2020.
Dne 26. 3. 2021 byly částečně poskytnuty požadované informace, více viz příloha.

4) Žádost ze dne 21. 4. 2021 týkající se informací o smluvních vztazích mezi firmou STANĚK-projekce, s.r.o. a Univerzitou Palackého. Další bod žádosti směřoval k poskytnutí dokumentů uzavřených mezi UP a soukromými subjekty v souvislosti s vyvinutým testem na koronavirus Gargtest.
Na základě písemné žádosti byly dne 13. 5. 2021 poskytnuty následující informace:
Zda měla či má univerzita smluvní vztahy se společností STANĚK-projekce, s.r.o.
Povinný subjekt (UP) byl ve smluvním vztahu se společností na základě objednávky v roce 2012 a dvou objednávek povinného subjektu v roce 2013.
Zda se výše uvedená společnost účastnila plnění některé zakázky jako subdodavatel.
V rámci prověřování požadovaných informací nebylo zjištěno, že by se společnost účastnila některé zakázky jako subdodavatel. Zároveň nelze tuto informaci vyloučit, neboť povinný subjekt touto informací nemusí ani není povinen disponovat.
Žádost o zaslání veškerých souvisejících listin týkajících se spolupráce mezi UP a soukromými subjekty, kterými se řídí stanoviska spolupráce na výzkumu a podmínky vzájemné spolupráce ohledně vyvinutého testu na koronavirus Gargtest.
Žádost byla v tomto bodě částečně odmítnuta v rozsahu osobních údajů a obchodního tajemství. Poskytnuté informace viz příloha.

5) Žádost ze dne 12. 8. 2021 požadující informace ohledně osob odpovědných za obsah a formu newsletterů UP; zda jsou tyto e-maily „výzvou“ dle studijního řádu či obchodním sdělením; zda je newsletterem odkazovaný článek s imunologem „lékařským doporučením“; zda se UP hodlá podílet na náhradě škod po očkování; jakým způsobem UP zajistí „vyvážené informování“ ohledně očkování proti covid-19; parametry ovlivňující průběh následujícího akademického roku.
Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 25. 8. 2021 poskytnuty informace - viz příloha.

6) Žádost ze dne 10. 9. 2021 požadující následující informace:

1. Jakým způsobem bylo v letech 2019 a 2020 na PřF UP zajištěno naplnění § 217 a § 208 zákona č. 262/2006 Sb.; žádost se týká kopií písemných rozvrhů čerpání dovolené a odpovídajících souhlasných usnesení dotčených odborových organizací pro oba roky.

2. Kolik dní dovolené bylo proplaceno jednotlivým zaměstnancům PřF UP, kteří v letech 2020 a 2021 přešli z PřF na VŠÚ CATRIN cestou výpovědi z pracovního poměru na PřF a navazujícího nového pracovního poměru na VŠÚ CATRIN, včetně zdůvodnění, proč nebyla nevyčerpaná dovolená převedena na novou pracovní smlouvu (u stejného zaměstnavatele).

3. Jaký je celkový objem finančních prostředků, které byly vyplaceny jako náhrada nevyčerpaných dovolených.

Dne 23. 9. 2021 byly na základě písemné žádosti částečně poskytnuty požadované informace, viz příloha.
Na základě opětovné žádosti z 10. 9. 2021 byly dne 5. 1. 2022 žadateli poskytnuty doplňující informace – viz příloha 2.

7) Žádost ze dne 24. 8. 2021 požadující informace o smluvních či obdobných vztazích mezi UP a společnostmi SciChem s.r.o., Scale Up Laboratory s.r.o. a Alven Laboratories s.r.o., a mezi UP a dvěma konkrétními fyzickými osobami:

 1. Zda se výše zmíněné subjekty účastnily výběrového řízení na plnění některé ze zakázek UP a s jakým výsledkem.
 2. Zda UP poskytla subjektům jakékoliv plnění a na základě jakého důvodu.
 3. Zda UP poskytuje k úplatnému nebo bezplatného užívání formou nájmu, licence nebo výpůjčkou jakýkoli majetek výše zmíněným společnostem a osobám.
 4. Zda UP obdržela nebo získává od výše zmíněných subjektů jakékoli plnění a na základě jakého důvodu.

Další okruh otázek se týkal informací, zda má UP v pracovních smlouvách uzavřených se svými zaměstnanci (akademickými pracovníky) sjednány konkurenční doložky, které by těmto zaměstnancům znemožňovaly podnikání. Žadatel dále požadoval informace o tom, jakým způsobem je zajišťováno, že výsledky duševní činnosti zaměstnanců nejsou převedeny na jiný subjekt, a jakým způsobem UP zajišťuje, že výzkum a duševní činnost vyvíjená ve vztahu k UP není dále využívána k vytvoření zaměstnaneckého autorského díla či podnikového vynálezu ve prospěch třetí osoby.

Žadatel svou žádost doplnil požadavkem na poskytnutí kopií všech smluv uzavřených UP s výše uvedenými subjekty, kde je to možné vzhledem k omezením zákona o svobodném přístupu k informacím.

Dne 23. 9. 2021 byla žádost částečně odmítnuta v rozsahu neexistujících informací a informací, které jsou osobními údaji a obchodním tajemstvím jiného subjektu.

Poskytnuté informace jsou k nahlédnutí v následujících přílohách: odpověď žadateli – příloha č. 1, smlouvy s firmou Alven Laboratories – příloha č. 2, smlouvy s firmou Scale Up Laboratory – příloha č. 3, smlouvy s fyzickou osobou – příloha č. 4, Vnitřní norma B3-16/1-SR-ÚZ01 – příloha č. 5.
Vzhledem k rozsahu poskytnutých dokumentů jsou smlouvy a objednávky, spadající pod povinnost uveřejnění v registru smluv, zveřejněny formou odkazu na CES: smluvní vztahy se subjektem Alven Laboratories s.r.o., smluvní vztahy se subjektem Scale Up Laboratory s.r.o.

8) Žádost ze dne 16. září 2021 požadující poskytnutí:

 1. směrnice rektora o poskytování informací a ceník při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 2. informace o počtech žádostí podaných dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. od roku 2010 do roku 2020
 3. informace o počtech vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. od roku 2010 do roku 2020
 4. informace o počtech podaných odvolání proti rozhodnutí za roky 2019 a 2020
 5. počtu stížností podaných dle § 16a a stručný popis způsobu jejich vyřízení za roky 2012, 2013, 2016, 2019, 2020 a kdo je oprávněn vydat příslušné rozhodnutí.

Na základě písemné žádosti byly dne 23. září poskytnuty požadované informace formou odkazu na úřední desku UP a na vnitřní normu R-B-21/10 Vyřizování žádostí o informace na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Počet stížností dle § 16a za vybrané roky:

2012 – 2 stížnosti

 • stížnost proti neposkytnutí informací: UP byla uložena povinnost žádost vyřídit
 • stížnost na nevyřízení žádosti: UP informace poskytla

2016 – 1 stížnost

 • stížnost na základě tvrzení o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí: stížnost shledána v celém rozsahu jako nedůvodná

2019 – 1 stížnost

 • stížnost na nevyřízení žádosti: nadřízený orgán potvrdil stanovisko UP

2020 – 2 stížnosti

 • stížnost proti výši poplatku za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací: mírné snížení částky nadřízeným orgánem, žadatel přesto neuhradil, tudíž byla žádost odložena
 • stížnost proti postupu UP: stížnost shledána nedůvodnou a potvrzen postup UP

Dalšími požadovanými informacemi byly informace o subjektech, které rozhodují v případě stížností dle § 16a. Nadřízeným orgánem u stížností směřujících proti vyřízení žádosti v samostatné působnosti je Úřad pro ochranu osobních údajů. Nadřízeným orgánem u stížností směřujících proti vyřízení žádosti v přenesené působnosti je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

9) Žádost ze dne 16. září 2021 týkající se informací o typech pracovních smluv používaných na Univerzitě Palackého, včetně požadavku na poskytnutí formulářů pracovních smluv a dohod. Dále žadatel požadoval informace o počtech zaměstnanců Univerzity.

Na základě písemné žádosti byly dne 15. října 2020 částečně poskytnuty požadované informace o tom, že Univerzita uzavírá pracovní smlouvy na dobu určitou a pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Dále Univerzita uzavírá dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Počty uzavřených pracovních smluv jsou následující: pracovní smlouvu na dobu neurčitou má na Univerzitě Palackého 2058 zaměstnanců, z toho je 1085 zaměstnanců akademickými pracovníky, 50 zaměstnanců vědeckými pracovníky a 923 zaměstnanců jsou ostatní pracovníci (THP, dělníci). Pracovní smlouvu na dobu určitou má na Univerzitě Palackého 1617 zaměstnanců, z toho je 651 zaměstnanců akademickými pracovníky, 493 zaměstnanců vědeckými pracovníky a 473 zaměstnanců ostatními pracovníky (THP, dělníci). Dále má UP uzavřeno 103 dohod o pracovní činnosti a 31 dohod o provedení práce.

Poskytnuté formuláře pracovních smluv a dohod jsou dostupné v následujících odkazech: Pracovní smlouva – příloha 1, Dohoda o provedení práce – příloha 2, Dohoda o pracovní činnosti – příloha 3.

10) Žádost ze dne 8. 10. 2021 týkající se rozhodnutí rektora č. j. UPOL-109065/9410-2018 ze dne 31. 8. 2018, které bylo zrušeno rozsudkem krajského soudu. Žadatel požadoval informace o tom, zda univerzita podala proti rozhodnutí krajského soudu opravný prostředek; v případě, že UP opravný prostředek podala, žadatel požadoval jeho znění, případně poskytnutí rozsudku NSS. Dále žadatel požadoval informace o tom, zda rektor znovu projednal uvedený případ a s jakým výsledkem.

Dne 15. 10. 2021 byla žádost částečně odmítnuta v rozsahu osobních údajů obsažených v poskytnutých dokumentech. Požadované informace byly na základě písemné žádosti poskytnuty formou odkazu na dříve zodpovězenou žádost v téže věci (viz výše, žádost č. 7 z roku 2019), odkazem na veřejně přístupný rozsudek NSS sp. zn. 2 As 123/2019 a formou poskytnutí Usnesení o zastavení řízení o vyslovení neplatnosti vykonání součásti závěrečné zkoušky - viz příloha.

11) Žádost ze dne 2. 11. 2021 požadující informace o tom, zda byla Univerzita Palackého příjemcem dotace pro projekt „Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji“, č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_079/0017424 a jakou konkrétní činnost univerzita vykázala ohledně daného projektu. Dále žadatel požadoval informace o tématech přednášek konkrétní zaměstnankyně Univerzity Palackého.

Na základě písemné žádosti byly žadateli dne 16. 11. 2021 poskytnuty požadované informace: UP v projektu vystupuje v pozici partnera. Částka alokovaná pro UP je 28 338 198,05 Kč, přičemž finanční podpora je poskytována postupně. Projekt stále probíhá a více informací je možné dohledat na webových stránkách https://ikap.cz/rpvok/o-projektu a https://www.apa.upol.cz/novinky-projekt-olkraje.

V prvních dvou monitorovacích obdobích proběhly výstupy dle původně plánovaného harmonogramu. Zejména se jednalo o:

a) založení vzdělávací platformy pro inkluzivní vzdělání – viz https://www.apa.upol.cz/centra-vzdelavani#projekt

b) založení a inovace 3 regionálních systémů. Inovace Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit (dále jen „Regionální centrum APA") a založení dvou center, tedy Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a Krajského centra kariérového poradenství v odborném vzdělávání.

c) oficiálním výstupem je série školení a schůzek, interních workshopů a seminářů v souladu s harmonogramem projektu. Toto vše s ohledem a ve vztahu k bodu b). V průměru se jedná o 8 pracovních schůzek jednotlivých týmů měsíčně.

d) semináře, workshopy a webináře v rámci KA2. Webináře jsou dostupné rovněž na YouTube kanálu Centra aplikovaných pohybových aktivit FTK UP – viz https://www.youtube.com/playlist?list=PLgbpXIHScvpsRcAJlvTHFChDWpHCvMcfm

e) e-learningové vzdělávání cílových skupin prostřednictvím elektronického letáku „Letem, světem APANETem" – viz https://www.apa.upol.cz/archiv-letem-svetem-apanetem#projekt

f) e-learningová podpora vzdělávání v rámci vydávání časopisu Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi (v papírové podobě i v elektronické podobě) - https://apa.upol.cz/novinky-apa#casopisapa

g) vytvoření podpůrných videomateriálů pro podporu KA2, tedy Regionálního centra APA na YouTube kanálu Centra aplikovaných pohybových aktivit FTK UP - webinář My jsme Centrum APA - https://www.youtube.com/watch?v=9giJ8vP-8I0, dokument Centrum APA: Společně v akci - https://www.youtube.com/watch?v=sQrJppVVYKQ, teaser My jsme Centrum APA - https://www.youtube.com/watch?v=9giJ8vP-8I0

h) UP oslovila se všemi klíčovými aktivitami všechny plánované školy - celkem 139 škol. Dále nad rámec těchto původně plánovaných škol zejména v rámci KA2 zahájila UP podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na dalších 35 školách. Dále pak UP spolupracuje se školskými zařízeními ve vztahu ke vzdělávání pedagogů. V současné době se jedná o intenzivní práci s 85 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, cca 150 pedagogy ve formě terénních konzultací, podpory při vzdělávání a naplňování nejrůznějších podpůrných opatření zaměřených na rozvoj psychomotorické úrovně, pohybové gramotnosti a aplikovaných pohybových aktivit.

Dále byla žadateli poskytnuta informace o tématech přednášek konkrétní zaměstnankyně, a to prostřednictvím odkazu na https://stag.upol.cz/, kde lze v záložce prohlížení – předměty – název: „Úvod do mediální praxe“ tuto informaci nalézt.

12) Žádost ze dne 10. 11. 2021 požadující informace o počtu stížností studentů na sexuální zneužívání či sexuální obtěžování ze strany studentů či vyučujících, které Univerzita Palackého eviduje dle vnitřní normy UP Č. B3-08/2-SR. Dále žadatel požadoval informace o tom, z jakých fakult tyto stížnosti pocházely a jaký je procesní postup po obdržení stížnosti na sexuální obtěžování nebo sexuální zneužívání.

Žadateli byly dne 24. 11. poskytnuty informace o tom, že dle vnitřní normy UP č. B3-08/2-SR, která je ve znění pozdějších novel účinná od 8. 7. 2008, není evidována žádná stížnost na sexuální zneužívání či sexuální obtěžování ze strany studentů či vyučujících na UP.
Procesní postup vyřizování stížnosti je upraven ve vnitřní normě, zejména v čl.  4, čl. 5 a čl. 6. Po obdržení stížnosti je osoba pověřená šetřením povinna prošetřit všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti (pokud nejsou dány důvody pro odložení stížnosti bez jejího šetření) a vyřídit stížnost ve lhůtě stanovené vnitřní normou. Zejména vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci, o čemž vyhotoví zápis; případně vyzve dotčené osoby, aby se k věci písemně vyjádřily. Pokud je stížnost shledána (částečně) důvodnou, jsou učiněna bez zbytečného odkladu opatření nezbytná k nápravě. O výsledku šetření a o opatřeních přijatých k nápravě je učiněn záznam a vyrozuměn stěžovatel, pokud o to požádá. O všech stížnostech dle vnitřní normy vede evidenci Oddělení interního auditu a kontroly UP. Specifický postup po obdržení stížnosti týkající se sexuálního obtěžování nebo sexuálního zneužívání není na Univerzitě centrálně upraven. Speciální mechanismus však může být nastaven na jednotlivých fakultách.

13) Žádost ze dne 8. 12. 2021 požadující informace o tom, jak je v interních předpisech UP upraveno zakládání spin-off společností.
Žadateli byla na základě písemné žádosti dne 13. 12. 2021 poskytnuta požadovaná informace, a to formou odkazu na úřední desku UP, kde je uveřejněn vnitřní předpis A-11/2011 – Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů Univerzity Palackého v Olomouci do právnických osob.

14) Žádost ze dne 22. 10. 2021 požadující poskytnutí audiozáznamu všech vystoupení konkrétního senátora akademického senátu UP z jednání dne 20. října.

Dne 15. 11. 2021 byly žadateli na základě písemné žádosti částečně poskytnuty požadované informace, a to formou přepisu požadovaného vystoupení v anonymizované podobě, viz příloha.

15) Žádost ze dne 7. 12. 2021 požadující následující informace o absolventech Lékařské fakulty Univerzity Palackého za posledních 10 let:

 1. Specializace/obor studenta
 2. Datum (plánované) promoce studenta
 3. Akademický rok při nástupu do prvního ročníku
 4. Věk studenta při nástupu do prvního ročníku
 5. Státní příslušnost studenta
 6. Datum/akademický rok, ke kterému jsou výše jmenované body relevantní

Žadateli byly na základě písemné žádosti dne 9. 12. 2021 poskytnuty požadované informace, viz příloha.

16) Žádost ze dne 14. 12. 2021 požadující informace o práci vykonané Univerzitou Palackého v rámci dvou projektů: projektu Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání s příspěvkem 37 428 060 Kč, a projektu ANNA s příspěvkem 322 647 Kč.

Žadateli byly dne 21. 12. 2021 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace o výše zmíněných projektech.

Projekt Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání, r. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013259 je ve fázi realizace. Základní informace o projektu je možné dohledat na webových stránkách www.psup.cz/moderni-vyukove-metody-pro-komplexni-vzdelavani/. Aktuálně probíhají práce na výstupech projektu, tyto budou následně dostupné v databázi výstupů, viz https://databaze.opvvv.msmt.cz. Uvedená částka je celková výše přidělené dotace, která je UP poskytována postupně.

V rámci projektu ANNA, číslo projektu 563, z programu CZ12 – Dejme že(nám) šanci, byly realizovány následující činnosti:

 1. Biografický výzkum v rodině Romů sub-etnické skupiny Sinti,
 2. Vytvoření a publikace monografie ANNA, která výsledky výzkumu shrnuje a je hlavním výstupem projektu,
 3. 2 workshopy na téma Potenciál případových studií v sociální práci, které byly určeny pro sociální pracovníky z praxe,
 4. Prezentace výstupů projektu na konferenci European Conference for Social Work Research v Lisabonu formou posteru.

17) Žádost ze dne 26. 11. 2021 požadující e-mailovou komunikaci s redakcemi časopisů a odborné posudky externích expertů, které na jednání 22. 6. 2021 poskytl pověřený ředitel CATRIN členům kolegia ředitele CATRIN jako podklady k projednávanému bodu č. 2) „Etické otázky“. Žadateli byly dne 13. 12. 2021 částečně poskytnuty požadované informace, více viz příloha.

2022

1) Žádost ze dne 25. 2. 2022 požadující seznam všech platných patentů, užitných vzorů, know how, podaných přihlášek k průmyslověprávní ochraně, nebo jiných položek nehmotného majetku, týkajících se konstrukce Mössbauerových spektrometrů, které jsou účetně evidovány v majetkových třídách 9733, 041, 014.
Na základě písemné žádosti byly dne 14. 3. 2022 žadateli poskytnuty následující informace:

 1. všechny patenty a užitné vzory jsou dostupné ve veřejných databázích přístupných na Úřadu průmyslového vlastnictví – viz www.upv.cz
 2. v majetku UP je evidováno know how týkající se konstrukce Mössbauerovských spektrometrů ve formátu:
 • název: Mössbauerův spektrometr 4. generace
 • majetková třída: 1401
 • datum zaevidování v majetku: 30. 7. 2021
 • příslušnost k součásti UP (nákladové středisko): CATRIN
 • účetní hodnota v okamžiku zaevidování: 136 000 Kč
 • hodnota aktuální (pokud je k dispozici): není k dispozici

2) Žádost ze dne 9. února 2022 požadující poskytnutí Zprávy o zjištěních z interního auditu z roku 2021 (operativní audit 01/2021) a poskytnutí Zprávy nezávislého auditora o věcných zjištěních při ověření závěrů operativního interního auditu č. 01/2021 od dodavatele FIZA, a.s.
Žadateli byly dne 11. 4. 2022 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty požadované informace, a to s výjimkou některých osobních údajů. Zároveň bylo žadateli sděleno, že poskytnuté dokumenty jsou primárně určeny pro interní potřebu UP. Zjištění a doporučení v nich obsažená proto není možné jednoznačně a bezvýhradně považovat za názor UP či názor jejího vedení. Příslušní zaměstnanci aktuálně pracují na upřesnění doporučení, posouzení dokumentů a následně v relevantních případech i připravují k zavedení praxe nebo již zavádějí opatření k nápravě.
Odkazy na poskytnuté dokumenty jsou v dispozici v následujících přílohách: Zpráva o zjištěních z interního auditu – příloha č. 1, Zpráva nezávislého auditora – příloha č. 2, Komentář nezávislého auditora ke Zprávě nezávislého auditora – příloha č. 3.

3) Žádost ze dne 15. 3. 2022 požadující kompletní vyúčtování zahraniční cesty rektora UP Martina Procházky, prorektora Jiřího Stavovčíka a zástupců zahraničního oddělení univerzity do Spojených států amerických.
Žadateli byly dne 30. 3. 2022 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty požadované informace, více viz příloha.

4) Žádost ze dne 26. 5. 2022 požadující Zprávu o zjištěních procesně personálního auditu Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci. Na základě písemné žádosti byl dne 10. 6. 2022 poskytnut požadovaný dokument, více viz příloha.

5) Žádost ze dne 27. 5. 2022 požadující poskytnutí všech rozhodnutí Etické komise Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2022 v jejich úplném znění.
Žadateli byla dne 10. 6. 2022 na základě písemné žádosti částečně poskytnuta požadovaná informace, a to formou odkazu na zveřejněnou informaci – www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/uredni-deska/poskytovani_informaci/2022/Botur-usneseni-EtK-12.4.2022.pdf

6)  Žádost ze dne 17. 7. 2022 požadující poskytnutí následujících informací:

     1. Jakou konkrétní činnost univerzita vykázala nebo vykonala ohledně projektu Inovace oborů Kulturální studia a Mediální studia s ohledem na zvýšení flexibility absolventů a jejich zaměstnatelnosti v době nových ICT a rozvoj multikulturní vzdělanostní společnosti, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0266, za který inkasovala 5 613 968,00 Kč.

     2. Jakou konkrétní činnost univerzita vykázala nebo vykonala ohledně projektu Škola dobrých vztahů, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016810, za který inkasovala 16 197 281,00 Kč.

Žadateli byla dne 25. 7. 2022 na základě písemné žádosti poskytnuta požadovaná informace:

K bodu č. 1 - V rámci projektu Inovace oborů Kulturální studia a Mediální studia s ohledem na zvýšení flexibility absolventů a jejich zaměstnatelnosti v době nových ICT a rozvoj multikulturní vzdělanostní společnosti, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0266, který byl řešen od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2013, byla komplexně inovována výuka uvedených oborů s ohledem na uvedené cíle. Konkrétně bylo: 1. vytvořeno zázemí pro výuku analytických kursů (z projektu bylo pořízeno HW vybavení, 30 PC stanic, a příslušný SW potřebný pro tvorbu analytických výstupů); 2. během tří let řešení projektu bylo inovováno či nově vytvořeno 39 kursů (z projektů byla hrazena odměna vyučujících z řad externistů/specialistů z praxe za výuku a za supervizi praxí, práce na inovacích kursů, nákup aktuální oborové literatury, tvorba studijních opor v e-learningovém prostředí podpory výuky atd.); 3. společně s partnery byly studentům zajištěny koordinované a supervizované praxe a následně byl vytvořen speciální certifikovaný program stáží (internship programme) pro analytickou profilaci.

K bodu č. 2 - Projekt Škola dobrých vztahů, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016810 je ve fázi realizace. V rámci projektu došlo ke vzniku specializovaného tréninkového programu propojujícího vzdělávací, zdravotní a sociální služby, a to včetně využití videozáznamu dobré praxe a zprostředkování účastníkům – pedagogům v Learning Management System. Jedná se o vytvoření inovovaného vzdělávacího programu DVPP Principy pozitivního třídního klimatu. Celý edukační formát, sestávající se z e-learningového modulu a prezenčního kurzu byl dosud implementován na 7 spolupracujících školách. Práce se třídou je jedním ze základních nástrojů primární prevence. Pozitivní klima ve třídě má vliv nejen na sociální chování žáků, ale také na jejich motivaci k výkonu, na průběh učení, studijní výsledky ale i na duševní zdraví a rozvoj případných psychických problémů.

Dále došlo k vytvoření metodických podkladů pro programy Prevence Kyberšikany, Prevence Agresivity, Prevence poruch přijmu potravy. Dosud došlo k realizaci cca 50 interaktivních programů pod supervizí lektorů, kde si pedagog vyzkouší nabité zkušenosti přímo ve své třídě. Obsahem programů jsou postihnuty zejména oblasti symptomů duševního onemocnění či duševního ohrožení mládeže, které se v posledních letech dynamicky vyvíjí s ohledem na stále se rozšiřující formy internetové komunikace mezi dětmi, vývoj a změny ve specifickém verbálním komunikačním kódu a také s ohledem na nárůst využívání nových technologií.

Zaměření programů:

Kyberšikana – kyberstalking, troling (kyberharašení), ostrakizace, kybergrooming, flaming, sexting a další; dynamika rolí útočníka, oběti, prožívání situace obětí; typické příznaky, symptomy; možnosti intervence, postupů a řešení, multidisciplinární přístup, legislativní rámec, spolupráce s policií a dalšími složkami. Možnosti prevence kyberšikany u žáků a studentů, zkušenosti z realizace preventivních programů, dobrá praxe preventivních programů.

Agresivní chování žáků – Formy agresivních chování žáků a studentů, agrese zjevná, skrytá, přímá i nepřímá. Nejčastější příčiny agresivního chování, vlivy třídního kolektivu, prostředí, rodiny, psychické dispozice. Možnosti postupu ze strany pedagogů, multidisciplinární přístup k problematice, legislativní rámec, spolupráce s Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany, vhodné a nevhodné způsoby řešení v rámci třídního kolektivu, vliv třídního klimatu. Možnosti prevence, zkušenosti z realizace preventivních programů, dobrá praxe. Na základě migrační vlny je tato část doplněna o problematiku kulturního šoku a s tím možné vzrůstající agresivity.

Prevence poruch příjmu potravy – Formy poruch příjmu potravy, jejich nejčastější příznaky. Příčiny vzniku a rozvoje těchto poruch, dynamika vývoje těchto poruch, zdravotní a psychologické důsledky těchto poruch. Možnosti postupu ze strany pedagogů, multidisciplinární přístup, spolupráce se zdravotnickými službami, možnosti zapojení rodiny, problém poruch příjmů potravy v kontextu třídního kolektivu, stigmatizace. Možnosti prevence, zkušenosti z realizace preventivních programů, dobrá praxe.

Bylo připraveno cca 140 videozáznamů zkušeností a dobré praxe založené na certifikované metodice DIPEx. Uvedenou formou videospotů zprostředkujeme pedagogům zkušenost s konkrétními případy, které budou zdrojem informací, jak byly situace řešeny na jiných školách, jinými pedagogy a napomůžou pedagogovi v případě řešení obdobného problému na vlastní škole. Pro realizaci přípravy videospotů byla využita metodika DIPEx vyvinutá Health Experiences Research Group na Oxfordské Univerzitě.

Další činnosti budou realizovány v následující části projektu.

7)  Žádost ze dne 23. 2. 2022 požadující e-mail děkana PŘF, kde upozorňuje na čsp. Water Research na možné problémy s článkem "Impact of inorganic ions and natural organic matter on arsenates removal by ferrate…"+ přílohy emailu; informace, že UP nebo jakýkoli orgán UP identifikovala v daném článku "scientific misconduct" - podvod týkající se Mösbauerových spekter;

Žadateli byla dne 16. 5. 2022 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty požadované informace, více viz příloha.

8)  Žádost ze dne 30.8.2022 požadující poskytnutí následujících informací:

1.  Kolik žádostí o vydání nového vysokoškolského diplomu v souvislosti se změnou příjmení, pohlaví apod. absolventa Vaší školy jste obdrželi?

2. Kolika žádostem o vydání nového vysokoškolského diplomu v souvislost i se změno u příjmení, pohlaví apod. absolventa Vaší školy jste vyhověli?

3. V případě, že jste nějaké žádosti nevyhověli, jaké je odůvodnění tohoto odmítnutí? A to jednotlivě za roky 2019 až 2022.

Žadateli byly dne 12. 9. 2022 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace: V uvedeném období obdržel povinný subjekt 2 takové žádosti, a to v roce 2020. Ani jedné žádosti nebylo vyhověno, protože pro takový postup neexistuje odpovídající právní úprava.

9) Žádost ze dne 25. 10. 2022 požadující poskytnutí informací, zda a v jaké výši zaplatila Univerzita Palackého pokutu v souvislosti s porušeními Zákoníku práce, na která upozornil Inspektorát práce v rámci své kontroly zahájené dne 13. 12. 2019.

Žadateli byly dne 4. 11. 2022 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace:

Univerzitě Palackého v Olomouci (Filozofické fakultě) byla Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj vyměřena pokuta ve výši 28.000,- Kč a 1.000,- Kč za náklady v přestupkovém řízení. Uvedená pokuta byla zaplacena ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

10) Žádost ze dne 31. 10. 2022 požadující poskytnutí informací, zda dva členové ochranky paní kvestorky přítomní na zasedání Akademického senátu UP dne 21. září 2022 byli placeni z prostředků univerzity a pokud ano, z jakého nákladového střediska a v jaké výši.

Žadateli byly dne 1. 11. 2022 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace: „Členové ochranky nebyli placeni z prostředků univerzity.“

11) Žádost ze dne 18.10. 2022 požadující poskytnutí následujících informací:

1. Kdo a kdy objednával právní služby od kanceláře G&Š

2. Jaká byla výše smluvené odměny AK G&Š za zpracované právní stanovisko

3. Jaké byly celkové náklady vyplacené AK G&Š v roce 2022 ze strany UPOL.

Žadateli byly dne 4. 11. 2022 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované  informace:

„K otázce č. 1 Vaší žádosti, ve které se dotazujete „Kdo a kdy objednával právní služby od kanceláře G&Š“, sdělujeme následující: Právní služby objednal rektor UP, prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., a to dne 30. 9. 2022.

K otázce č. 2 Vaší žádosti, ve které se dotazujete „Jaká byla výše smluvené odměny AK G&Š za zpracované právní stanovisko“, sdělujeme následující: Výše smluvené odměny za zpracované právní stanovisko činila 50.000 Kč bez DPH.

K otázce č. 3 Vaší žádosti, ve které se dotazujete „Jaké byly celkové náklady vyplacené AK G&Š v roce 2022 ze strany UPOL“, sdělujeme následující: Celkové náklady vyplacené AK G&Š v roce 2022, resp. ke dni 3. 11. 2022 činí 50.000 Kč bez DPH.“

12)  Žádost ze dne 10.10. 2022 požadující poskytnutí následujících informací

1) Zda v období posledních 5 let došlo ze strany UP ke vstupu do emailové schránky xxxxxxxxxxxxxx  bez vědomí jejího uživatele (obdobně jako v případě emailové schránky xxxxxxxx)? Informaci žádám poskytnout ve struktuře: ANO/NE, datum a rozsah vstupu (jednorázový náhled, vytvoření offline kopie, aj.).

2) Zda v období posledních 5 let došlo ze strany UP ke vstupu do univerzitního OneDrive úložiště uživatele xxxxxxxxx bez jeho vědomí? Informaci žádám poskytnout ve struktuře: ANO/NE, datum a rozsah vstupu (jednorázový náhled, vytvoření offline kopie, aj.

Žadateli byly dne 21. 10. 2022 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace:

K bodu č. 1 Vaší žádosti, ve kterém se dotazujete: „Zda v období posledních 5 let došlo ze strany UP ke vstupu do emailové schránky xxxxxxxxxxxxxxx bez vědomí jejího uživatele (obdobně jako v případě emailové schránky xxxxxxxx)? Informaci žádám poskytnout ve struktuře: ANO/NE, datum a rozsah vstupu (jednorázový náhled, vytvoření offline kopie, aj.).“ sdělujeme následující: NE.

K bodu č. 2 Vaší žádosti, ve kterém se dotazujete: „Zda v období posledních 5 let došlo ze strany UP ke vstupu do univerzitního OneDrive uložiště uživatele xxxxxxxxxxx bez jeho vědomí? Informaci žádám poskytnout ve struktuře: ANO/NE, datum a rozsah vstupu (jednorázový náhled, vytvoření offline kopie, aj.).“ sdělujeme následující: NE.

13) Žádost ze dne 28.10. 2022 požadující poskytnutí právního posudku (či obdobného   dokumentu) od advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, který byl použit k vypracování nového Vnitřního mzdového předpisu schvalovaného Akademickým senátem UP 28. února 2018 a posouzení z externích zdrojů (najatá advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS).

Žadateli byly dne 14. 11. 2022 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace - viz příloha.

14) Žádost ze dne 10.10. 2022 požadující poskytnutí následujících informací:

a/ Kdy rektor Univerzity Palackého v Olomouci obdržel od akademického senátu přírodovědecké fakulty návrh na odvolání děkana doc. RNDr. Martina Kubaly, Ph.D.,

b/ Kdy rektor Univerzity Palackého v Olomouci nabyl přesvědčení, že může odvolat děkana bez souhlasu akademického senátu fakulty.

Žadateli byly dne 21. 10. 2022 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace:

K dotazu, kdy rektor UP obdržel od akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP návrh na odvolání děkana doc. RNDr. Martina Kubaly, Ph.D., sděluji, že k dnešnímu dni prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor UP, návrh Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP na odvolání děkana Přírodovědecké fakulty UP, doc. RNDr. Martina Kubaly, Ph.D., neobdržel.

K dotazu, kdy rektor UP nabyl přesvědčení, že může odvolat děkana Přírodovědecké fakulty UP bez souhlasu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP sděluji, že k dnešnímu dni nedošlo žádným způsobem k odvolání doc. RNDr. Martina Kubaly, Ph.D., děkana Přírodovědecké fakulty UP.

15) Žádost ze dne 9. 11. 2022 požadující poskytnutí kopie smlouvy mezi UP a AK Gřivna&Šmerda a kopie objednávky, prostřednictvím které si UP u této kanceláře objednává právní služby.

Žadateli byly dne 24. 11. 2022 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty požadované informace – viz příloha.

16) Žádost ze dne 23. 11. 2022 požadující počet přihlášek cizinců do kurzů jazykové a odborné přípravy ke studiu, složení zájemců dle národnosti studentů, počet přijatých studentů, složení přijatých studentů, počet studentů, kteří absolvovali, složení absolventů, jaký byl celkový počet studentů ze zemí mimo EU přijatých ke studiu, to vše za období 1. 1. 2017 až 30. 9. 2021.

Žadateli byly dne 8. 12. 2022 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované   informace – viz příloha.

17) Žádost ze dne 28. 11. 2022 požadující sdělení:
1.  Poskytuje Vaše Lékařská fakulta UP finanční příspěvek na provoz klinik ve Vašich partnerských fakultních nemocnicích v ČR?
2.  V případě, že lékařská fakulta takovýto příspěvek poskytuje, v jaké je výši?

Žadateli byly dne 12. 12. 2022 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace: 
K bodu č. 1 Vaší žádosti Vás vyrozumíváme: Lékařská fakulta UP finanční příspěvek na provoz klinik ve svých partnerských fakultních nemocnicích v ČR neposkytuje. K bodu č. 2 Vaší žádosti si dovolujeme konstatovat, že odpověď na tuto otázku vyplývá z odpovědi na dotaz pod bodem č. 1. 

18) Žádost ze dne 11.5. 2022 požadující poskytnutí informace spočívající v poskytnutí kopie zápisu/protokolu z jednání Etické komise UP ze dne 15. 2. 2022 ve věci údajného pochybení Mgr. Filipa Tvrdého, Ph.D., tehdejšího zaměstnance FF UP.

Žadateli byly dne 25. 11. 2022 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty požadované informace - viz příloha.

19) Žádost ze dne 24.11. 2022 požadující poskytnutí veškeré komunikace mezi Univerzitou Palackého a Úřadem pro ochranu osobních údajů ve věci údajného úniku dat z e-mailové schránky prof. Zbořila.

Žadateli byly dne 9. 12. 2022 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty požadované informace - viz příloha 1, příloha 2, příloha 3.

 20) Žádost ze dne 25. 10. 2022 požadující poskytnutí anonymizovaného seznamu celkových hrubých mezd (včetně odměn, příplatků a osobního ohodnocení), které byly v roce 2021 vyplaceny zaměstnancům na vysokoškolském ústavu CATRIN.

Žadateli byly dne 4. 11. 2022 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace - viz příloha.

 21)  Žádost ze dne 14. 9. 2022 požadující sdělení roku, ve kterém xxxxxxxxxxxxxxx, absolvoval studium na Právnické fakultě UP a získal magisterský titul v oboru právo a právní věda.
Žadateli byly dne 5. 1. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace:
„Po prověření informace na studijním oddělení Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a v Archivu Univerzity Palackého v Olomouci bylo zjištěno, že Vámi uvedená osoba, není vedena v databázi absolventů povinného subjektu.“

22) Žádost ze dne 21.11. 2022 požadující poskytnutí níže uvedených dokumentů:
Usnesení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP č. 5-19 ze dne 12. října 2022,
Jednací řád AS UP,
Stanovisko legislativní komise AS PřF ze dne 9. října 2022,
Rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 1431/2020 ze dne 29. 6. 2021,
Právní stanovisko MŠMT ze dne 6. října 2022,
Kolektivní smlouvu (úplné znění ve znění dodatků č. 1 až 7 z let 2010 až 2021),
Výzva děkana PřF rektorovi UP k vyjádření se ve věci rozpočtu PřF ze dne 14. září a následně ze dne 29. září 2022,
Sdělení bývalého rektora prof. Millera ze dne 14. června 2019 dostupné na webových stránkách, RCPTM citující předmětné usnesení Etické komise UP,
Usnesení Etické komise PřF K01 ze dne 17. ledna 2020, K04 ze dne 2. června 2020 a K05 ze dne 21. února 2022,
Usnesení Etické komise UP ze dne 5. dubna 2022,
Právní stanovisko MŠMT ze dne 6. října 2022,
Sdělení rektora z 27. října 2022 na Reflexi UP,
Emailová komunikace mezi dr. Fňukalem (odbory PřF) a kancléřem,
Kolektivní smlouva (úplné znění ve znění dodatků č. 1 až 7 z let 2010 až 2021); sdělení rektora z 27. října 2022 na Reflexi UP.

Žadateli byly dne 28.11.2022 na základě žádosti částečně poskytnuty požadované  informace formou odkazu na zveřejněnou informaci (viz níže) a dne 8.12.2022 formou samostatného rozhodnutí - příloha:

Poskytnutí informací odkazem na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 SvInf
Povinný subjekt poskytuje žadateli v souladu s § 6 odst. 1 SvInf požadované informace odkazem na zveřejněné informace, a to následujícím způsobem:
Usnesení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP č. 5-19 ze dne 12. října 2022 je zveřejněné na internetové stránce https://www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/.
Jednací řád AS UP je zveřejněn na internetové stránce https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FA-5-2017-%C3%9AZ02.pdf.
Rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 1431/2020 ze dne 29. 6. 2021 je zveřejněn např. na internetové stránce http://kraken.slv.cz/21Cdo1431/2020.
Právní stanovisko MŠMT ze dne 6. října 2022 je zveřejněno na internetové adrese https://www.dzurnal.cz/wp-content/uploads/2022/11/Ministerstvo2Prochazka.pdf.
Kolektivní smlouva (úplné znění ve znění dodatků č. 1 až 7 z let 2010 až 2021) je zveřejněna na internetové stránce https://www.upol.cz/zamestnanci/predpisy-a-formulare/kolektivni-smlouva/.
Usnesení Etické komise PřF K01 ze dne 17. ledna 2020, K04 ze dne 2. června 2020 a K05 ze dne 21. února 2022 jsou zveřejněna na internetové stránce https://www.prf.upol.cz/zamestnanci/o-fakulte/fakultni-organy/#c40300, a to konkrétně:

2023

1) Žádost ze dne 9. 1. 2023 požadující poskytnutí níže uvedených údajů:

 1. zůstatky na všech účtech UP, vždy k prvnímu dni v měsíci, a to v časové řadě po jednotlivých měsících od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2023 včetně,
 2. zůstatky ve fondech (fond odměn, sociální fond, rezervní fond, fond reprodukce Investičního majetku, fond účelově určených prostředků, stipendijní fond, fond provozních prostředků), připadající na jednotlivé součásti, RUP a centrální jednotky, a to v časové řadě po čtvrtletích (k 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1.10.) od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2023 včetně.

Žadateli byly dne 24. 1. 2023 a dne 3. 2. 2023 na základě žádosti poskytnuty požadované informace, jak je uvedeno níže:

Poskytnutí informací dne 24. 1. 2023 + přílohy.

Poskytnutí informací dne 3. 2. 2023 + přílohy.

2)           2) Žádost ze dne 28.1.2023 požadující poskytnutí níže uvedených údajů:

- důvodová (předkládací) zpráva pro Akademický senát UP k předpisu UP R-B-22/23 (řád menzy),
-  úplné znění kalkulace provozních nákladů menzy dle čl. 5 odst. 1 tohoto přepisu,
-  informaci, z jakých podkladů bylo vycházeno při vypracování této kalkulace,
- zdali byl zpracován nějaký dokument, který by se zabýval (příp. vyhodnocoval, analyzoval apod.) příčiny dlouhodobé ztrátovosti Hospodářského úseku stravování SKM UP. Pokud ano, tak žádám jeho poskytnutí.

Žadateli byly dne 9. 2. 2023 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty požadované informace:

Požadovanou důvodovou zprávu pro akademický senát vztahující se k vnitřní normě UP R-B-22/23 – viz příloha č. 1.

Úplné znění kalkulace provozních nákladů menzy dle čl. s odst. 1 citované vnitřní normy UP. Ceny připravovaných jídel ve stravovacích zařízeních se stanovují na základě průměrné ceny spotřebovaných surovin a podílu na provozních nákladech. K takto vypočtené ceně je po odečtení dotací a příspěvků připočtena sazba daně z přidané hodnoty. Kalkulaci provozních nákladů platnou pro kalendářní rok schvaluje kvestor UP na základě ředitelem Správy kolejí a menz UP předložených propočtů – viz příloha č. 2.

Co se týká posledního bodu žádosti, pak dokument zabývající se přímo pouze příčinami ztrátovosti úseku stravování SKM UP vypracován nebyl. Nicméně v analýze (v příloze tohoto listu s označením „Prezentace ceny jídel") prezentované kvestorkou UP na Akademickém senátu v prosinci roku 2021 byla popsána dosavadní ekonomická situace úseku stravování Správy kolejí a menz charakteristická zápornými hospodářskými výsledky v předchozích letech spolu s návrhem na opatření spočívajícím v reálnosti výpočtu ceny jídla v závislosti na nákladech na výrobu jídel a příjmech z jejich prodeje. Z projednávaných podkladů bylo zřejmé, že cena pro studenty a cizí strávníky byla podhodnocena a měla za následek ztrátu stravovacího úseku, jehož provoz pak následně musela hradit UP, resp. SKM. Téma bylo na zasedání akademického senátu široce diskutováno a s návrhy na opatření byl vysloven souhlas. Ztrátovost úseku stravování proto byla zohledněna při stanovení kalkulace provozních nákladů pro rok 2022. Na základě stejných principů byla stanovena kalkulace provozních nákladů i pro rok 2023 – viz příloha č. 3.

3) Žádost ze dne 9. 12. 2022 požadující poskytnutí zápisu ze schůzky konané u rektora UP dne 30. 9. 2022. Žadateli byly dne 22. 12. 2022 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty požadované informace - viz příloha č. 1.

4) Žádost ze dne 24. 1. 2023 požadující poskytnutí dat týkajících se univerzitní spin-off společnosti produkující Moessbauerovy spektroskopy (MS), jejíž vznik projednávala Správní rada UP na svém zasedání 1.6.2020:
počet vyrobených a prodaných MS v roce 2021 a v roce 2022, objem tržeb v roce 2021 a v roce 2022, licenční poplatky zaplacené Univerzitě Palackého v roce 2021 a v roce 2022. Jedná se o parametry, jejichž předpokládaná výše byla uvedena v důvodové zprávě předkládané Správní radě. Pokud daná spin off firma platila univerzitě další platby, např. za nájmy či za materiál, prosím též o informaci o jejich výši a účelu.

Žadateli byly dne 8. 2. 2023 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty   následující informace:
Celková výše licenčních poplatků, které společnost Iron Analytics, s.r.o., IČ: 10786864, se sídlem Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc, která je spin-off společností povinného subjektu, zaplatila povinnému subjektu v roce 2022, na základě Licenční smlouvy o užívání know – how, uzavřené mezi předmětnou spin-off společností a povinným subjektem, činí 1. 165,- EUR bez DPH.

Celková výše plateb za nájem prostor určených k podnikání, které spin-off společnost Iron Analytics, s.r.o., zaplatila povinnému subjektu na základě Dohody o krátkodobém pronájmu a Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřené mezi spin-off společností Iron Analytics, s.r.o. a povinným subjektem dne 25.2.2022, činí za období od září 2021 do prosince 2022 (včetně přeúčtování energií) částku ve výši 81.449,14 Kč včetně DPH.

Celkové další platby, které byly povinnému subjektu zaplaceny spin-off společností Iron Analytics s.r.o. v roce 2021 a 2022, činí 158.198,- Kč bez DPH.

5) Žádost ze dne 14. 2. 2023 požadující poskytnutí informace, jakým způsobem byla řešena ztráta přístroje na kvantitativní PCR v reálném čase, který je uveden v přiloženém dokumentu "Návrh na změnu v užívání majetku UP v souvislosti se vznikem CATRIN" od doc. Banáše z 29. září 2021. Na str. 81 je tam pod č. 3186254 "Přístroj na kvantit. PCR v reálném čase s přísl." v ceně 3.061.519 Kč. O tomto přístroji se ale zjistilo, že chybí v inventuře, přičemž příslušné materiály si vyžádala paní kvestorka s tím, že se věc bude řešit v její gesci na RUP (v diskusi se mnou zmiňovala chystané svolání rektorátní škodní komise). Prosím tedy zejména o zápisy ze škodních komisí, které tento případ řešily, a o případné další dokumenty, které specifikují, jak se UP se ztrátou tohoto přístroje vypořádala a zda vůči některému zaměstnanci bylo přijato nějaké pracovněprávní opatření či zda byla vymáhána vzniklá škoda.

Žadateli byly dne 28. 2. 2023 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty   následující informace:

„Co se týká Vašeho dotazu směřujícího na způsob řešení ztráty přístroje, pak Vám v tomto bodě sdělujeme, že ztráta byla projednána příslušnou škodní komisí Přírodovědecké fakulty – viz příloha č.1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4.

Ohledně Vašeho dotazu na případné pracovněprávní opatření vůči některému zaměstnanci či vymáhání vzniklé škody Vám sdělujeme, že věc je ještě stále v řešení a ke dni podání žádosti k přijetí žádného z Vámi naznačených opatření nedošlo.“

6) Žádost ze dne 9.2.2023 požadující poskytnutí následující informace:

     1. Počet předčasně ukončených studii,

     2. Počet udělených ubytovacích stipendii,

     3. Počet udělených sociálních stipendii,   

    za období 2018 – 2022.

Žadateli byly dne 16.2.2023 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace k bodu 2. a 3. formou odkazu na zveřejněnou informaci na stránkách https://strategie.upol.cz/strategicke-dokumenty/vyrocni-zpravy  a dne 9.3.2023 k bodu 1. poskytnuty následující informace:    

Univerzita Palackého v Olomouci

Celkem

stav k 31. 12. 2018

3323

stav k 31. 12. 2019

3287

stav k 31. 12. 2020

3070

stav k 31. 12. 2021

3645

stav k 31. 12. 2022

3832

7) Žádost ze dne 5.3.2023 požadující poskytnutí následující informace:

      1.  Kolik disciplinárních řízení se zaměstnanci za rok 2022 vedla Vaše univerzita.   Můžete uvést údaje i za jednotlivé fakulty?

       2. Kolik podnětů / stížností na sexuální násilí / sexuální obtěžování / ohledně nevhodného chování zaměstnanců v roce 2022 Vaše univerzita obdržela? 

       3. Kolik disciplinárních řízení se zaměstnanci aktuálně vede Vaše univerzita. Můžete uvést údaje i za jednotlivé fakulty?

       4. Můžete prosím uvést kolik disciplinárních řízení se v roce 2022 zabývalo problematikou sexuálního násilí / sexuálního obtěžování / nevhodného chování na akademické půdě?

       5. Jak Vaše univerzita procesně postupuje při nahlášení takových oznámení?

       6. Můžete uvést kolik z prověřovaných případů sexuálního násilí / sexuálního obtěžování / nevhodného chování v roce 2022 skončilo nějakou sankcí pro zaměstnance univerzity?

Žadateli byly dne 17.3.2023 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty následující informace:

       Ad 2.  V roce 2022 neobdržela UP žádnou stížnost týkající se Vámi vymezené oblasti.

       Ad 4. V roce 2022 se žádné disciplinární řízení (ve smyslu disciplinárního řízení dle zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) nezabývalo problematikou ve Vámi vymezené oblasti.

       Ad 5.  UP procesně postupuje dle vnitřní normy UP B3-08/2-SR-ÚZ02, jejíž znění Vám zasíláme jako přílohu tohoto listu.

       Ad 6.  Vzhledem k odpovědím na výše uvedené otázky dodáváme, že k žádné sankci nedošlo vzhledem k neexistenci podnětů či stížností.

8)   Žádost ze dne 9.2.2023 požadující poskytnutí následujících informací:

1.    Poskytnutí všech smluv, které Univerzita Palackého či její jednotlivé fakulty podepsaly v souvislosti s projektem v iráckém Erbílu (viz. například https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/univerzita-spustila-vzdelavaci-aktivity-v-irackem-erbilu-chce-pomoci-regionu-v-rozvoji/)  včetně všech dodatků uzavřených ke dni podání žádosti.

2.   Sdělení informací, o výši vynaložených finančních prostředků na zmíněný projekt a poskytnutí všech souvisejících faktur s výší plnění přesahující 50 tisíc korun.

3.   Sdělení informací, zda Univerzita Palackého získala ze zmíněného projektu nějaké finanční prostředky. Pokud ano, prosím o jejich specifikaci jak do druhu, tak do jejich výše.

4.   Sdělení, jaký byl původní záměr tohoto projektu.

5.   Sdělení, v jakém stavu je nyní projekt.

6.   Sdělení, čeho bylo v rámci projektu v Iráku dosaženo a co bylo v rámci projektu vybudováno (typově spuštění studijních programů, výstavba budov atd.)

7.   Bude do budoucna projekt dále fungovat? Pokud ano, za jakých podmínek?

8.   Došlo po konci prorektora Martina Kudláčka ze strany Univerzity Palackého k revizi některých smluv, o které žádám v bodu 1? Pokud ano, z jakého důvodu k revizi jednotlivých smluv univerzita přistoupila?

Žadateli byly dne 16.2.2023 a 24.2.2023 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace:

    Ad 1 Informace poskytnuty dne 16.2.2023 formou odkazu – smlouvy uzavřené s iráckou obchodní společností Galiawa Group

             - Memorandum of Understanding  24.9.2018           - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6964687?backlink=limvy

             -  Agreement for the provision of preparatory courses of General Medicine, Dentistry and    Physiotherapy z 15. 11. 2018 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7354851?backlink=5ku2x

           - Memorandum o porozumění/Memorandum of Understanding z 5. 2. 2019      - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8218243?backlink=6uvnt

             - Smlouva o spolupráci při zajištění vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání/Lifelong Learning  Cooperation Agreement (1. 11. 2019 – 31. 10. 2020)  z 30. 9. 2019 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10279182?backlink=fij7f

             - Smlouva o spolupráci při zajištění vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání/Lifelong Learning Cooperation Agreement (1. 9. 2020 – 31. 10. 2020) z 4. 9. 2020 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13932996?backlink=clywd

             - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišténí vzdélávání v programu celoživotního vzdělávání/ Petroleum EngineeringAppendix 1 to Cooperation Agreement in Providing Education in the Lifelong Learning Program Petroleum Engineering z 31. 8. 2020 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13933048?backlink=dec5i

            - Smlouva o spolupráci při zajištění vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání Petroleum Engingeering/Agreement to Cooperate on Lifelong Petroleum Engineering Lifelonglearning Programme (20. 10. 2019 – 31. 8. 2020)  z 30. 9. 2019 – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13933040?backlink=4oqh4

           - Smlouva o spolupráci při zajištění vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání Petroleum Engineering /Agreement to Cooperate on  Petroleum Engineering Lifelong Learning Programme (10. 1. 2020 – 31. 8. 2021) z 9. 2. 2020 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15001855?backlink=eg93d

          - Smlouva o spolupráci při zajištění vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání Petroleum Engineering/ Agreement to Cooperate on  Petroleum Engineering Lifelong Learning Programme (10. 1. 2021 – 31. 8. 2021) z 9. 2. 2020 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15001667?backlink=hdeke

          - Dohoda o narovnání/Settlement Agreement z 14. 12. 2020 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15010787?backlink=snshv

Dále byla uzavřena se společností Galiawa Consultancy Group s.r.o. Smlouva o dílo/Contract for Work z 27. 11. 2019 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10919468?backlink=3hqwf

Dále byla uzavřena Smlouva o výpůjčce mezi UP a společností Galiawa Group, jejímž předmětem je přenechání nebytových prostor, nacházejících se na adrese Yassn Najar Street , Ankawa, Erbil, Kurdistán, do bezúplatného užívání UP – viz příloha č. 1

Informace poskytnuty dne 24. 2. 2023:

Ad 2. Informace o výši vynaložených finančních prostředků na zmíněný projekt ze strany povinného subjektu jsou obsaženy ve výpisech z ekonomického informačního systému SAP, užívaného povinným subjektem, které jsou přiloženy k tomuto přípisu jako přílohy emailové zprávy, přičemž hodnoty těchto prostředků jsou vyjádřeny vždy ve žlutých řádcích každého výpisu (pozn. v některých bílých řádcích jsou uvedeny mínusové hodnoty, které znamenají buď vnitřní přeúčtování v rámci povinného subjektu nebo opravu dokladu). V názvech souborů s výpisy obsahujícími vyčíslené náklady hrazené z prostředků přírodovědecké fakulty povinného subjektu (dále jen „PřF“) je vždy uvedeno označení „PŘF UP“ a v názvech souborů s výpisy obsahujícími vyčíslené náklady hrazené z prostředků rektorátu povinného subjektu (dále jen „RUP“) je vždy uvedeno označení „RUP“. Skeny faktur znějících na částky vynaložené v souvislosti s výše uvedeným projektem, které přesahují 50 tisíc Kč, jsou přiloženy k tomuto přípisu jako přílohy emailové zprávy a jim odpovídající řádky v příslušných přiložených výpisech ze SAP jsou vždy červeně podbarveny.

Ad 3. Ano, povinný subjekt získal ze zmíněného projektu finanční prostředky, a to ty, které jsou uvedeny ve výpisech z ekonomického informačního systému SAP, jež jsou přiloženy k tomuto přípisu jako přílohy emailové zprávy, přičemž jejich hodnoty jsou vyjádřeny vždy v řádcích, v nichž je ve sloupci „Popis nákl. druhu“ uvedeno označení „Tržby…“. Finanční prostředky získané v rámci zmíněného projektu, s nimiž hospodařila PřF, jsou obsaženy ve výpisech ze SAP - přiložených souborech, v jejichž názvu je vždy uvedeno označení „PŘF UP“ a příjmy z předmětného projektu, s nimiž hospodařil RUP, jsou obsaženy ve výpisech ze SAP - přiložených souborech, v jejichž názvu je vždy uvedeno označení „RUP“. V tabulkách výpisů ze SAP je u každé tržby uvedeno, že byl příjem generován buď zaplacením úplaty za účast v kurzu (tj. celoživotního vzdělávání) nebo zaplacením poplatku za studium v cizím jazyce (angličtině), kdy se vždy jednalo o platby od frekventantů (účastníků programu celoživotního vzdělávání nebo studentů bakalářského studijního programu) z Iráku. Šlo přitom pokaždé o vzdělávání v Ropném inženýrství (Petroleum Engineering).

          – viz příloha č. 2 k bodům ad 2 a ad 3

Ad 4.  Původním záměrem bylo:

• založení zahraničního kampusu povinného subjektu v Erbílu na základě koordinované spolupráce několika fakult povinného subjektu a iráckého partnera, obchodní společnosti Galiawa Group, která poskytla prostory pro výuku a zajistila potřebné legislativní kroky v iráckém Kurdistánu (u Ministry of Higher Education and Scientific Research),

       • otevření několika studijních programů pro výuku iráckých studentů (např. Nursery, English Philology, Geoinformatics and Cartography, Sport Sciences, Petroleum Engineering atp.); výuka měla probíhat zčásti v Erbílu a ve vyšších ročnících v prostorách povinného subjektu v Olomouci,

       • otevření přípravného ročníku (Foundation Year) – kurzu celoživotního vzdělávání jako přípravy pro následnou výuku ve výše uvedených programech.

V této souvislosti povinný subjekt poznamenává, že v důsledku dopadů pandemie Covid-19 a změny ve vedení povinného subjektu (nový rektor a nový tým prorektorů) v květnu 2021 došlo k postupnému utlumování aktivit povinného subjektu v Erbílu, přičemž nakonec probíhala jen výuka v režimu celoživotního vzdělávání v oboru “Petroleum Engineering” v akademickém roce 2019/20 a 2020/21, a výuka v akreditovaném bakalářském studijním programu Petroleum Engineering v akademickém roce 2021/22 a 2022/23. Výuka podle platné akreditace probíhá první dva roky v Erbílu a třetí rok v Olomouci.

Ad 5.  V současné době dochází k ukončení projektu na platformě spolupráce s iráckou obchodní společností Galiawa Group, kdy je s tímto subjektem vyjednávána dohoda o ukončení spolupráce na předmětném projektu, a dosavadní aktivity na poli vzdělávání v oblasti ropného inženýrství (celoživotní vzdělávání a navazující bakalářský studijní program Petroleum Engineering) mají být podle plánů povinného subjektu a na základě nově navazovaných závazkových právních vztahů se Salahadin University v Erbílu (státní univerzita, dále jen „SUE“) nahrazovány aktivitami podnikanými ve spolupráci s touto iráckou univerzitou.

V akademickém roce 2022/23 bude výuka v bakalářském studijním programu Petroleum Engineereing v Erbílu ukončena. Povinný subjekt získal povolení Národního akreditačního úřadu ČR ke změně místa realizace z Erbílu na Olomouc. Od září akademického roku 2023/24 bude výuka bakalářského studijního programu Petroleum Engineering přemístěno plně do prostor povinného subjektu v Olomouci.

Povinný subjekt nyní organizuje otevření dalšího přípravného ročníku (Foundation Year) v režimu celoživotního vzdělávání pro budoucí studenty bakalářského studijního programu Petroleum Engineering ve spolupráci se SUE; povinný subjekt podepsal obecné Memorandum of Understanding se SUE a připravují se dílčí smlouvy o pronájmu prostor v prostorách SUE.

Ad 6.  Byl akreditován a spuštěn bakalářský studijní program Petroleum Engineering - první svého druhu v ČR; tento byl nadto uskutečňován v rozsahu dvou akademických roků v zahraničním kampusu.  

Povinným subjektem byla navázána úzká spolupráce s řadou specialistů na ropné inženýrství v iráckém Kurdistánu, přičemž tři kurdští akademici jsou nyní zaměstnání u povinného subjektu na zkrácený pracovní úvazek (0,5 až 0,8) a podílejí se na realizaci programu v Olomouci.

       Na domovském pracovišti (katedra geologie PřF) působí dále 3 interní doktorandi z iráckého Kurdistánu.

       Kromě podílu na vybavení laboratoří pro praktickou výuku povinný subjekt nijak neinvestoval do infrastruktury předmětného projektu (stavby, rozsáhlejší investice), kdy vše potřebné k realizaci vzdělávacích aktivit v Erbílu bylo zajištěno smluvním partnerem (Galiawa Group).

Ad 7.  Viz odpověď na otázku č. 5.

           Jen velmi omezeně, pokud se podaří finalizovat smlouvy se SUE o realizaci Foundation Year, Palacky University – Erbil Campus oficiálně skončí k 31. 8. 2023, nedojde-li ke komplikacím s uzavíráním dohody o ukončení spolupráce na předmětném projektu se společností Galiawa Group.

Ad 8.  Nikoliv.

9) Žádost ze dne 27.3.2023 požadující poskytnutí následující informace:

O jakou akci Správy kolejí a menz ve spolupráci s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou UP v Olomouci se jedná, kdy její účastníci mají být podle mně dosud dostupných informací ubytovaní v kapacitách kolejí pro veřejné ubytování dne 21. 4. 2023, nebo v době, která v sobě zahrnuje datum 21. 4. 2023.

Žadateli byly dne 4. 4. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace:

V termínu 21. 4. 2023 zajišťuje Správa kolejí a menz UP ve spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty UP ubytování pro účastníky archeologické konference a ve spolupráci s Katedrou nederlandistiky Filozofické fakulty UP ubytování pro účastníky kurzu pořádaného touto katedrou.

V termínu 21. 4. 2023 dále Správa kolejí a menz UP zajišťuje ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP ubytování pro účastníky Letní školy projektu DigiGeo.

10)  Žádost ze dne 27.4.2023 požadující poskytnutí dokumentu čj. UPOL-191503/9100-2021. 

Žadateli byl dne 11. 5. 2023 na základě písemné žádosti poskytnut požadovaný dokument.

11)  Žádost ze dne 10. 2. 2023 o poskytnutí následující informace:

        1. Předložení nákladové kalkulace pokrmu hovězí svíčková pečeně s knedlíky ve variantě studentské ceny a ceny pro externí strávníky.

         2. Kalkulaci požadujete poskytnout kompletně, s rozpadem na jednotlivé přímé,   nepřímé a režijní náklady stanovené na porci.    

Žadateli byly dne 1. 3. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace viz níže a v příloze

Ad 1) Ceny připravovaných jídel se v souladu s Řádem menzy stanovují na základě průměrné ceny spotřebovaných surovin a podílu na provozních nákladech, přičemž k takto vypočtené ceně je po odečtení dotací a příspěvků podle tohoto článku připočtena sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), pokud není dále stanoveno jinak.

  Ad 2) Kalkulace s rozpadem na jednotlivé přímé, nepřímé a režijní náklady stanovené na porci:

 • náklady na suroviny na jedno jídlo (více v přílohách):    
  • svíčková: 28,72 Kč, houskový knedlík: 8,29 Kč, celkem 37,- Kč
 • provozní náklady ve výši 80,- Kč vycházejí z kalkulace níže:

12)  Žádost ze dne 27. 2. 2023 požadující poskytnutí všech zpráv/podnětů ombudsmana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2021.   

Žadateli byly dne 13. 3. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace:

    V uvedeném období obdržel ombudsman Filozofické fakulty Univerzity Palackého celkem 13 zpráv/podnětů. Ty se týkaly následujícího:

 • 4 zprávy/podněty souvisely s dopady pandemie a souvisejících opatření na výuku (online výuka a zkoušení, zajištění očkování pro studující);
 • 4 zprávy/podněty se týkaly organizace a průběhu státních závěrečných zkoušek (hodnocení výkonu, čas na přípravu, studující se specifickými vzdělávacími potřebami);
 • 2 zprávy/podněty tematizovaly způsob komunikace vyučujícího se studujícími;
 • 3 zprávy/podněty se týkaly různých témat (poplatek za studium, termín promocí a podobně).

13) Žádost ze dne 27. 4. 2023 požadující poskytnutí informace o počtu studentů studujících na Univerzitě Palackého v Olomouci – Právnická fakulta, kteří jsou občané Slovenské republiky, a to za současný, probíhající akademický rok 2022/2023. Pokud je to možné požaduje zároveň informaci o souhrnném počtu těchto studentů v jednotlivých ročnících studia na Právnické fakultě.   

Žadateli byly dne 9. 5. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace:

 • 1. ročník - celkem 4 studenti,
 • 2. ročník - celkem 7 studentů,
 • 3. ročník - celkem 4 studenti,
 • 4. ročník - celkem 2 studenti,
 • 5. ročník - celkem 2 studenti,
 • 6. ročník - celkem 1 student,
 • 7. ročník - celkem 1 student. 

14) Žádost ze dne 20. 1. 2023 požadující poskytnutí dokumentu "Shrnutí kontroly posuzovaného doktorského studia", který sumarizuje výsledky kontroly doktorského studia ve studijním programu Filologie, obor Obecná jazykověda a teorie komunikace.        

Žadateli byl dne 3. 2. 2023 na základě písemné žádosti poskytnut požadovaný dokument – viz příloha.

15) Žádost ze dne 3. 2. 2023 požadující poskytnutí následujících informací:    

      a) o sdělení, která osoba podle dat z univerzitního systému UPOZORNĚNÍ na elektronickou nástěnku PF UPOL umístila

      b) o sdělení jmen autorů UPOZORNĚNÍ, kteří vystupují pod označením „Vyučující předmětu Mezinárodního práva veřejného Katedra mezinárodního a evropského“

      c) vzhledem k tomu, že nástěnka PF UPOL je uzavřeným univerzitním systémem, o zaslání Printscreenu, nebo Screenshotu obrazovky prokazujícího umístění a podobu UPOZORNĚNÍ na elektronické nástěnce PF UPOL;

      d) a dále o zaslání celého textu shora uvedeného příspěvku (UPOZORNĚNÍ_Milé_studentky_a_studenti_REV_DJ_2.docx z 21. června 2022) z elektronické nástěnky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci do mé datové schránky;

      e) o sdělení přesných termínů, kdy došlo ke zpřístupnění a k znepřístupnění UPOZORNĚNÍ na elektronické nástěnce PF UPOL;

       f) o informaci, zda a jakým způsobem provedla UPOL posouzení porušení Etického kodexu pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci ze strany autorů UPOZORNĚNÍ a jaká v tom ohledu přijala opatření jak vůči samotným autorům, tak do budoucna, aby se podobná situace neopakovala.  

Žadateli byly na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace, a to dne 20. 2. 2023:

    K informacím pod body ad c) - ad f) sdělujeme, že zpráva byla vyvěšena na elektronické nástěnce Právnické fakulty v období od 21. 6. 2022 od 13:30 hod. do 14. 12. 2022 do 07:52 hod. Vzhledem k tomu, že zpráva již byla odstraněna, nelze pořídil printscreen.

    Pokud jde o Váš podnět k zahájení řízení před Etickou komisí, byl tento dne 6. 2. 2023 postoupen na sekretariát rektora k posouzení, zda věc bude předložena Etické komisi či nikoliv. Váš podnět nebyl shledán jako důvodný.

Následně byly poskytnuty požadované informace dne 30. 5. 2023:

K informacím pod body ad a) a ad b) sdělujeme

    Ad a) upozornění na elektronickou nástěnku umístila sekretářka katedry paní Kateřina Moravcová;

    Ad  b) autory upozornění jsou tito zaměstnanci:

 • JUDr. Pavel Bureš, Ph.D., D.E.A. 
 • prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
 • JUDr. Martin Faix, Ph.D., M.J.I.
 • Mgr. Petr Stejskal, Ph.D., LL.M.
 • doc. JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M. 

16) Žádost ze dne 13. 4. 2023 požadující poskytnutí následujících informací:

      Žádám tímto rektorát UPOL o následující údaje:

 • částky, která byla v jednotlivých letech 2019, 20, 21, 22, 23 vyčleněna z rozpočtu na provoz rektorátu univerzity a univerzitních centrálních jednotek, 
 • částky, která byla v jednotlivých letech 2019, 20, 21, 22, 23 vyčleněna z rozpočtu na provoz děkanátů a případných fakultních centrálních jednotek.

Částky prosím rozdělte podle zdroje

 •    A+K
 •   RVO
 •   granty a projekty z veřejných zdrojů
 •  neveřejné zdroje, příjmy z hospodářské činnosti a jakékoliv jiné příjmy.

Dále prosím o údaje o počtu akademiků (celkový fyzický počet a FTE) a počet studentů v daném roce.  

Žadateli byly na základě písemné žádosti dne 4. 5 2023 částečně poskytnuty požadované informace:

Částky, které byly v letech 2019, 2020, 2021 a 2022 vyčleněny z rozpočtu UP na provoz Rektorátu univerzity a univerzitních centrálních jednotek, jsou specifikovány v příloze č. 1.

Částky, které byly v letech 2019, 2020, 2021 a 2022 vyčleněny z rozpočtu jednotlivých fakult na provoz děkanátů jednotlivých fakult jsou specifikovány v příloze č. 2. Fakulty se nečlení na fakultní centrální jednotky.

Co se týká děkanátů fakult a Vysokoškolského ústavu CATRIN (dále „VŠÚ CATRIN“), nejsou zde, na rozdíl od Rektorátu UP a centrálních univerzitních jednotek, uvedeny náklady na energie. Ty jsou rozpočtovány přímo na katedry a ústavy.

Pokud jde o Rektorát UP, tak kromě příspěvku na vzdělávání (A+K) a dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj UP (RVO) obdržených v rámci dělení příspěvku a dotací od součástí, se Rektorát UP a některé centrální jednotky podílí na Institucionálním rozvojovém plánu (IP) a Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (PROPOST):

 • příspěvek IP na rok 2019: 22 233 tis. Kč,
 • příspěvek IP na rok 2020: 22 234 tis. Kč,
 • příspěvek IP na rok 2021: 22 980 tis. Kč,
 • příspěvek PROPOST na rok 2022: 26 966 tis. Kč,
 • příspěvek PROPOST na rok 2023: 26 400 tis.  Kč.

Fakulty a VŠÚ CATRIN přispívají na činnost Rektorátu UP a univerzitních centrálních jednotek na základě dohod s vedením UP částečně z příspěvku na vzdělávací činnost a částečně z dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj, a to tak, aby byl dodržený poměr, ve kterém Rektorát UP a univerzitní centrální jednotky provádí své činnosti pro vzdělávání a pro vědu a výzkum. Granty a projekty z veřejných zdrojů nejsou součástí rozpočtu RUP, univerzitních centrálních jednotek ani ostatních součástí UP. Co se týká ostatních příjmů z neveřejných zdrojů a příjmů z hospodářské činnosti, tyto příjmy jsou rozpočtovány vždy za součást UP celkem.

Údaje o počtu akademických a vědeckých pracovníků (celkový počet a FTE) v letech 2019 – 2023 jsou uvedeny v příloze č. 3.

Údaje o počtu studentů UP studujících na UP jsou následující:

 • v roce 2019 studovalo na UP celkem 20 193 studentů,
 • v roce 2020 studovalo na UP celkem 21 824 studentů,
 • v roce 2021 studovalo na UP celkem 22 672 studentů,
 • v roce 2022 studovalo na UP cekem 23 379 studentů,
 • ke dni 13. 4. 2023, tj v kalendářním roce 2023, studuje na UP 21 928 studentů.

Další informace o činnosti a hospodaření povinného subjektu jsou obsaženy ve výročních zprávách o činnosti a výročních zprávách o hospodaření vysoké školy, které jsou dostupné na webových stránkách UP (https://strategie.upol.cz/strategicke-dokumenty/vyrocni-zpravy/).

17) Žádost ze dne 3. 3. 2023 požadující poskytnutí zápisu z jednání dne 30. 9. 2022 v pracovně rektora.

Žadateli byl dne 14. 6. 2023 na základě písemné žádosti poskytnut požadovaný dokument.

18) Žádost ze dne 21. 7. 2023 požadující poskytnutí výše mezd všech vedoucích kateder na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci za kalendářní rok 2022, a to včetně osobního ohodnocení, odměn a grantů.         

  Žadateli byly dne 4. 8. 2023 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty následující informace – viz příloha.

19) Žádost ze dne 27. 7. 2023 požadující poskytnutí níže uvedených informací:

- úplného textu vyjádření vedení Pedagogické fakulty UP, které zaslalo vedení fakulty rektorovi UP prof. MUDr. Martinu Procházkovi, Ph.D. Na vyjádření vedení Pedagogické fakulty UP, o které žádám podle zákona, se pan rektor odkazuje na druhé straně dopisu, který mi adresoval dne 9. června 2023 pod č. j. UPOL-151277/91002-2023. Konkrétně o tomto vyjádření vedení Pedagogické fakulty pan rektor uvádí:

„K Vašemu podnětu mi bylo doloženo vyjádření vedení Pedagogické fakulty UP, ve kterém došlo k relativně zevrubnému rozebrání jednotlivých vytýkaných bodů, a to podle jednotlivých kapitol, k následujícím tématům:

 • Popis a časový průběh výzvy GFD 2022,
 • Změna v administraci GFD (personální změna),
 • Popis a časový harmonogram GFD v roce 2023,
 • Vyjádření k projektu hodnotící osoby.
 • Vašich koncepčních připomínek.“

- o poskytnutí výše specifikovaného vyjádření vedení Pedagogické fakulty UP v plném znění (včetně všech případných příloh, pokud byly součástí tohoto vyjádření) v neanonymizované podobě bez začernění (tedy včetně uvedení jmen akademických i neakademických pracovníků, které vedení PdF UP ve svém vyjádření uvádí v rámci popisu administrace projektů Grantového fondu děkana a dále včetně jmen členů vedení PdF UP, kteří jsou pod daným vyjádřením podepsáni). 

Žadateli byly dne 10. 8. 2023 na základě písemné žádosti částečně poskytnuty následující informace – viz příloha.

20) Žádost ze dne 6. 3. 2023 požadující sdělení jakou výši odměny za poskytnutou licenci zaplatila Univerzitě Palackého v roce 2021 společnost Iron Analytics s.r.o. jako „jednorázovou částku“ dle článku 3.1.1. Licenční smlouvy o užívání know-how ze 30. 7. 2021.

Žadateli byly dne 6. 9. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace: Společnost Iron Analytics, s.r.o. zaplatila povinnému subjektu, jako poskytovateli licence, na základě ust. čl. 3 odst. 3.1.1. Licenční smlouvy o užívání know – how ze dne 30. 7. 2021 jednorázovou částku za poskytnutí nevýhradní licence ve výši 50.000,- Kč.

21) Žádost ze dne 28. 8. 2023 požadující poskytnutí úplného textu zápisů z jednání hodnotící komise Grantového fondu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2022, které jsou datované dne 16. května 2022. Prosím o poskytnutí těchto zápisů pro všechny projekty posuzované hodnotící komisí v daném akademickém roce, konkrétně pro projekty:

      1) Strukturní, morfologické a tlakové změny na chodidle v kontextu posturální stability u studentů se zrakovým a sluchovým postižením.

      2) Znalostní připravenost budoucího učitele primární školy k edukaci o pubertě v České republice.

      3) Výzkum prekonceptů vysokoškolských studentů v oblasti tematiky šoa.

      4) Učitel 21 – technika, informatika a odborné vzdělávání v kontextu nových výzev.

      5) Přístup k podpoře zdraví během pandemie covid-19 a souvisejícím opatřením.

  Žadateli byly dne 11. 9. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace – viz příloha.

22) Žádost ze dne 14. 8. 2023 požadující poskytnutí seznamu všech porušení zákona, která byla zjištěna při kontrolách Inspektorátu práce, uzavřených na Univerzitě Palackého v Olomouci v období od počátku roku 2020 do dnešního dne. Žádám o poskytnutí jednoduchého seznamu ve formátu: Datum kontroly – porušené zákonné ustanovení (zákon + paragraf) – součást UP, na které toto porušení bylo zjištěno – výše pokuty (pokud byla udělena). 

Žadateli byly dne 28. 8. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace:

 

datum kontroly

porušení zákonného ustanovení (zákon + paragraf)

součást UP, kde probíhalo šetření

výše pokuty (pokud byla udělena)

14. 1. 2020, 16. 1. 2020, 31. 1. 2020, 4. 2. 2020, 13. 3. 2020

§ 39 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“)

FF UP, PřF UP, RCPTM

28.000,- Kč a 1.000,- Kč za náklady v přestupkovém řízení

22. 9. 2022, 18. 10. 2022, 4. 4. 2023, 13. 4. 2023

§ 61 odst. 1 ZP ve spojení s Částí I, článkem 2, bodem 3 kolektivní smlouvy, § 143 odst. 1 ZP, § 141 odst. 3 ZP, § 144 ZP

LF UP, PřF UP, CMTF UP, PdF UP

do dnešního dne nebyla udělena

23) Žádost ze dne 15. 8. 2023 požadující poskytnutí úplného textu tří posudků závěrečné zprávy projektu dr hab. Konrada Szcześniaka s názvem „Osvojování si slovní zásoby náhodným vystavením jazykového vstupu“. Žádám o poskytnutí výše specifikovaných posudků v anonymizované podobě (tedy bez uvedení jmen hodnotitelů).

Žadateli byly dne 28. 8. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace – Závěrečné hodnotící zprávy grantového fondu děkanky PdF UP v Olomouci pro období 2021-2022, tj. posudek 1, posudek 2, posudek 3 - viz příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3.

24) Žádost ze dne 3. 10. 2023 požadující poskytnutí informací o zapojení pana doc. Ladislava Kudrny do výuky a vědecké činnosti Palackého univerzity v období od roku 2017. Prosím o poskytnutí těchto informací:

 • zda pan Kudrna byl a stále je v pracovním poměru s UPOL (HPP/dohoda)?
 • zda se podílel a podílí na výuce na UPOL?
 • pokud se na výuce podílel, o jaký typ výuky se jednalo (Na webových stránkách ÚSTRu se hovoří o "externí výuce", co si má pod tím člověk představit? Distanční výuku?), jaké kurzy vedl a kolik měly posluchačů?
 • na kterých vzdělávacích a popularizačních aktivitách organizovaných UPOL se podílel?
 • měla a má na působení Ladislava Kudrny na UPOL vliv jeho "plagiátorská kauza"? 

Žadateli byly dne 11. 10. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace:

Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. není v současnosti v pracovním poměru na Univerzitě Palackého v Olomouci. Doc. PhDr. Kudrna, Ph.D. byl v minulosti v pracovně-právním vztahu k UP, a to vždy na dohodu o provedení práce (dále jen „DPP“).

V letech 2017-2022 působil docent Kudrna při vypracování oponentních posudků u disertačních prací, vypracování recenzního posudku, vypracování posudku, podílel se na výuce v rámci Trendů v historiografii 20. století a v rámci kurzu Nauka o pramenech, přednášel v rámci přednáškového cyklu k dějinám 20. století, vyučoval na Katedře historie FF UP.

Jak již bylo uvedeno výše, doc. PhDr. Kudrna, Ph.D. se v letech 2017 až 2019 podílel na výuce. V současnosti se na výuce nikterak nepodílí. Byl hostujícím přednášejícím "ad hoc" ve třech typech kurzů (Trendy, Nauka, Přednášky z dějin 20. století), kde měl vždy jen jednu vyučovací hodinu (1,5 hod). Nikdy nevyučoval samostatně celý kurz. Průměrně navštěvovalo jeho výuku 20-25 studentů.

Docent Kudrna se podílel na vzdělávacích a popularizačních aktivitách ve formě: hostující přednášející, kvalifikační práce - vypracování posudků.

Doc. PhDr. Kudrna, Ph.D. na FF UP nepůsobí (naposledy na DPP vypracovával posudek na bakalářskou práci téměř před dvěma lety) a nemáme záznamy o tom, že by zde byla řešena jakákoliv „plagiátorská kauza“ v souvislosti s jeho osobou.

 25) Žádost ze dne 9. 10. 2023 požadující poskytnutí statistik příjímacích řízení do magisterského programu Všeobecné lékařství (v českém jazyce) a magisterského programu Zubní lékařství (v českém jazyce) dle přiložených tabulek.    

Žadateli byly dne 23. 10. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace – viz příloha.

 26) Žádost ze dne 6. 11. 2023 požadující poskytnutí informací

 -   ohledně výše mzdy vedoucích útvarů (tj. jak úseku, tak oddělení) Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci, a to v podobě zaměstnanec 1 – výše tarifní mzdy – výše osobního ohodnocení – výše funkčního příplatku – pohlaví, v anonymizované podobě za měsíc leden 2023 a za měsíc září 2023;

-  ohledně výše mzdy vedoucích univerzitních zařízení (tj. jak pracovišť, tak účelových zařízení) Univerzity Palackého v Olomouci, a to v podobě zaměstnanec 1 – výše tarifní mzdy – výše osobního ohodnocení – výše funkčního příplatku – pohlaví, v anonymizované podobě za měsíc leden 2023 a za měsíc září 2023.

Žadateli byly dne 27. 11. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace – viz příloha.

 27) Žádost ze dne 29. 11. 2023 požadující dokument vyjadřující se k podnětu ÚOHS ze dne 18.9.2023 jehož autorem je Univerzita Palackého v Olomouci a příjemcem ÚOHS.

Žadateli byly dne 14. 12. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace – viz příloha.

28) Žádost ze dne 20. 11. 2023 požadující sdělení výše mezd všech vedoucích kateder na Filozofické fakultě UP a rovněž na Pedagogické fakultě UP za kalendářní rok 2022, a to včetně osobního ohodnocení, odměn a grantů, tedy celkový roční objem vyplacených mezd za jednotlivé osoby, tak jak bylo realizováno v rámci obdobné žádosti na informace o mzdách vedoucích kateder PřF UP. Nepožaduji tedy personalizovanou informaci.    

Žadateli byly dne 11. 12. 2023 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace:

Zaměstnanec 1 – 921.562,- Kč

Zaměstnanec 2 – 1.220.533,- Kč

Zaměstnanec 3 – 549.365,- Kč

Zaměstnanec 4 – 720.471,- Kč

Zaměstnanec 5 – 723.115,- Kč

Zaměstnanec 6 – 874.410,- Kč

Zaměstnanec 7 – 1.152.772,- Kč

Zaměstnanec 8 – 1.602.095,- Kč

Zaměstnanec 9 – 1.340.140,- Kč

Zaměstnanec 10 – 760.410,- Kč

Zaměstnanec 11 – 694.635,- Kč

Zaměstnanec 12 – 687.217,- Kč

Zaměstnanec 13 – 1.016.457,- Kč

Zaměstnanec 14 – 1.191.885,- Kč

Zaměstnanec 15 – 702.213,- Kč

Zaměstnanec 16 – 1.386.535,- Kč

Zaměstnanec 17 – 591.991,- Kč

Zaměstnanec 18 – 962.926,- Kč

Zaměstnanec 19 – 853.309,- Kč

Zaměstnanec 20 – 1.576.476,- Kč

Zaměstnanec 21 – 663.397,- Kč

Zaměstnanec 22 – 938.889,- Kč

Zaměstnanec 23 – 836.332,- Kč

Zaměstnanec 24 – 1.324.949,- Kč

Zaměstnanec 25 – 987.299,- Kč

Zaměstnanec 26 – 86.803,- Kč

Zaměstnanec 27 – 37.772,- Kč

Zaměstnanec 28 – 961.194,- Kč

Zaměstnanec 29 – 786.155,- Kč

Zaměstnanec 30 – 412.226,- Kč

Zaměstnanec 31 – 1.149.750,- Kč

Zaměstnanec 32 – 309.689,- Kč

Zaměstnanec 33 – 308.410,- Kč

Zaměstnanec 34 – 421.885,- Kč

Zaměstnanec 35 – 276.482,- Kč

Zaměstnanec 36 – 205.043,- Kč.

2024

1) Žádost ze dne 14. 12. 2023 požadující poskytnutí audionahrávky ze zasedání AS UP ze dne 8. 12. 2023.

Žadateli byly dne 2. 1. 2024 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace.  


 2) Žádost ze dne 15. 1. 2024 požadující informaci, kolik UP za rok 2021, 2022 a 2023 zahájila řízení o stanovení poplatku ve smyslu ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Žadateli byly dne 24. 1. 2024 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace:

„V níže uvedených letech bylo v období od 1. 1. - 31. 12. celkem zahájeno řízení o stanovení poplatku za studium v nadstandardní době:
2 150 řízení v roce 2021
2 846 řízení v roce 2022
3 050 řízení v roce 2023.“


3) Žádost ze dne 11. 12. 2023 požadující následující informace:

 a) poskytnutí informace o celkové ceně, která byla Univerzitou Palackého v Olomouci zaplacena za vypracování analýz potenciálního vypořádání vztahu Přírodovědecké fakulty a VŠÚ CATRIN, které byly poskytovány Akademickému senátu v roce 2022 a 2023. Žádám o sdělení celkové sumy bez určení toho, jaké fyzické, nebo právnické osobě byly tyto prostředky zaplaceny.

b) poskytnutí informace, jakým způsobem byly tyto osoby povinným subjektem k vypracování analýz vybrány. V tomto žádám o sdělení konkrétního a detailního popisu, jak proces výběru probíhal a kdo jej provedl, včetně dat všech jednání a setkání funkcionářů povinného subjektu, která s danými osobami proběhla před zadáním úkolu, a to v období od začátku roku 2022, včetně uvedení počtu a jmen osob, které tento výběr na straně povinného subjektu prováděly.

c) poskytnutí zadání, na základě kterého, byly analýzy vypracovány. V tomto žádám o poskytnutí konkrétního znění zadání, které bylo povinným subjektem zadáno pro vypracování analýz, včetně počtu a jmen všech autorů, kteří se na jeho přípravě podíleli.

Žadateli byly dne 8. 1. 2024 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace:

„a) Celková suma zaplacena za vypracování analýz činí ke dni poskytnutí této informace 580.700,- Kč (částka byla vyplacena subjektu č. 1 ve výši
108.900,- Kč, subjektu č. 2 ve výš 193.500,- Kč a subjektu č. 3 ve výši
278.300,- Kč).

b) Ve věci byl zpracován interní audit zaměstnanci povinného subjektu (Oddělení interního auditu a kontroly, rektorát Univerzity Palackého v Olomouci), kteří tak činili v rámci plnění svých pracovních povinností a k žádnému výběru ve smyslu uvedeném v žádosti nedošlo. Závěry interního auditu byly ověřeny zprávou nezávislého auditora (FIZA, a. s.) ze dne 29. 10. 2021, a to na základě smlouvy o dílo, která je uveřejněna v registru smluv pod ID 16641731 a ve které je výslovně uvedeno, jak byl výběr zhotovitele proveden. Dne 10. 10. 2022 byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti s JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D., který při zpracování analýzy postupovat v rámci plnění svých pracovních povinností a dne 11. 1. 2023 byla učiněna objednávka na zpracování analýzy společností Aksys s. r. o., která je uveřejněna v registru smluv pod ID 21508569. V uvedené smlouvě, objednávce a její akceptaci, jsou popsány bližší podmínky zpracování jednotlivých „analýz“.

Pokud byly ve věci udělovány další pokyny, dělo se tak ústně a z jednání nebyl pořizován zápis, tedy nejedná se o informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím – více např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 38/2015-51 ze dne 15. 10. 2015.

c) Analýzy byly zpracovány jednak na základě pracovních pokynů (interní audit, dohoda o pracovní činnosti), tedy v rámci běžného pracovně právního vztahu, aniž by o takových pokynech existoval písemný záznam, na základě uzavřených smluv, které jsou uveřejněny v registru smluv a jejichž ID jsou uvedeny shora a dále na základě ústních pokynů a jednání, ze kterých nebyl pořizován zápis, tedy informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím neexistuje.“ 


4) Žádost ze dne 9. 1. 2024 požadující poskytnutí informací, která navazuje na již poskytnutou informaci č. j. UPOL-130756/9492-2023 ze dne 9. 5. 2023, a to konkrétně poskytnutí informací upřesňujících závěry 1.3 a 1.4. tako:

a)  zda suma ve výši 21,7 milionů Kč obsahuje i jiné než mzdové náklady a pokud ano, tak jaké a v jaké výši,
b) zda shora uvedená suma obsahuje i náhrady za dovolené, které byly zaměstnancům přecházejícím na CATRIN vyplaceny a pokud ano, tak v jaké výši,
c) poskytnutí schválené technické dohody, na základě které, bylo vyplaceno 10 milionů Kč uvedených závěru 1.4.

Žadateli byly dne 24. 1. 2024 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace:

„Výše jednotlivých částek uvedených v dokumentu, na který se odkazujete a který Vám byl dne 9. 5. 2023 poskytnut, vycházela ze zprávy o zjištěních z interního auditu ID 01/2021, datum vypracování 7. 10. 2021, která již byla v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím poskytována a je dostupná na Úřední desce povinného subjektu/Poskytování informací na UP/Zveřejnění obsahu informací (rok 2022) https://www.upol.cz/univerzita/uredni-deska/#c60762. Na stejném místě naleznete také zprávu nezávislého auditora o věcných zjištěních při ověření závěrů operativního interního auditu ze dne 29. 10. 2021 (FIZA, a. s.). K projednání závěrů interního auditu proběhlo dne 11. 10. 2021 jednání, o kterém byl pořízen zápis, který Vám byl poskytnut dne 8. 1. 2024.

Závěr č. 1.3 vyhází ze zjištění interního auditu 1.3 (str. 14 a násl.), ve kterém se mimo jiné uvádí: „Podíl pracovníků CATRIN na provozních nákladech PřF v rámci rozpočtu pro rok 2021 tedy činí 21.658.410,15 Kč.“

Závěr č. 1.4 vychází ze zjištění interního auditu 1.4 (str. 17 a násl.), ve kterém se mimo jiné uvádí: „Celkové kompenzace jsou tedy spočítány jako a + b + c - d, tedy
XXX + 2.400.000 + 818.162 – 9.808.648 = XXX Kč ročně (odhad 10 mil. Kč).“

Technická dohoda, na kterou zpráva o zjištěních z interního auditu odkazuje, nebyla schválena, tedy schválená technická dohoda neexistuje a z tohoto důvodu Vám nemůže být poskytnuta (neexistující informace).“


5) Žádost ze dne 20. 2. 2024 požadující poskytnutí následujících informací:

a) Počet všech studentů, kteří ve školním roce 2022/2023 (tj. k datu 01.09.2022, resp.1.10.2022) zahájili studium v prvním ročníku v bakalářských studijních programech na Vaší vysoké škole,

 • žádáme také o sdělení počtu těchto studentů, kteří úspěšně dokončili studium v prvním ročníku a byli zapsáni do 2. ročníku studia ve školním roce 2023/2024;

b) Počet studentů cizinců, kteří ve školním roce 2022/2023 (tj. k datu 01.09.2022, resp.     1.10.2022) zahájili studium v prvním ročníku v bakalářských studijních programech na Vaší vysoké škole,

 • žádáme také o sdělení 3 států s největším procentuálním zastoupením s uvedením procenta tohoto zastoupení, z nichž pocházejí studenti cizinci v uvedeném školním roce,
 • žádáme také o sdělení počtu těchto cizinců, kteří úspěšně dokončili studium v prvním ročníku a byli zapsáni do 2. ročníku studia ve školním roce 2023/2024.

Žadateli byly dne 29. 2. 2024 na základě písemné žádosti poskytnuty následující informace:

„Počet všech studentů, kteří se v akademickém roce 2022/2023 v období do 1.9., resp. do 1.10. zapsali ke studiu 1. ročníku bakalářských studijních programů je 4601. Počet studentů bakalářských studijních programů studujících v akademickém roce 2023/2024 v 2. ročníku studia je 3897. Počet cizinců, kteří se v akademickém roce 2022/2023 v období do 1.9., resp. 1.10. zapsali ke studiu 1. ročníku bakalářských studijních programů je 508. Tři státy s největším procentuálním zastoupením studentů (podle občanství) jsou Slovensko (40 %), Ukrajina (20 %), Ruská federace (11 %). Počet studentů cizinců bakalářských studijních programů, kteří v akademickém roce 2023/2024 studovali v 2. ročníku studia je 342.“

6) Žádost ze dne 29. 2. 2024 požadující poskytnutí počtu studentů, kteří nastoupí a dokončí studium na studijních oborech Všeobecné praktické lékařství a Zubní lékařství v letech od 2012–2022.
Žadateli byly dne 6. 3. 2024 na základě písemné žádosti v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ ve spojení s § 6 odst. 1 InfZ žádané informace poskytnuty, a sice odkazem na informace zveřejněné na webových stránkách UP, konkrétně na úřední desce Lékařské fakulty UP, tj. ve Výročních zprávách LF UP:


7) Žádost ze dne 31. 7. 2023 požadující anonymizovaný seznam celkových hrubých mezd (včetně odměn, příplatků a osobního ohodnocení), výše úvazku (pokud došlo v průběhu roku ke změně výše úvazku, tak průměrnou hodnotu) a mzdové třídy, které byly v roce 2019, 2020, 2021 a 2022 vyplaceny zaměstnancům, kteří pracují na rektorátě UP.

  Žadateli byly dne 22. 5. 2024 na základě písemné žádosti požadované informace poskytnuty – viz příloha.


8) Žádost ze dne 21.5.2024 požadující Příkaz, který byl UP doručen dne 12. 2. 2024 ze strany Inspektorátu práce. Žadateli byly dne 4.6.2024 na základě písemné žádosti požadované informace poskytnuty – viz příloha.

Nad výše uvedené povinný subjekt sdělil, že příkaz, který byl povinnému subjektu doručen dne 12. 2. 2024, byl v souladu s § 150 odst. 3 správního řádu okamžikem podání odporu zrušen, tj. nestal se pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Správní řízení k dnešnímu dni nadále pokračuje.


9) Žádost ze dne 23. 5. 2024 požadující informaci, zda rektor v rámci svých pracovních cest v letech 2021–2024 létal ve třídě business class či jiné třídě vyšší než základní economy. Pokud ano, žádá o informaci o destinaci a ceně těchto letenek.

Žadateli byly dne 6. 6. 2024 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace:
„V uvedeném období byly u všech letů zakoupeny letenky pro třídu economy. Pouze v jednom případě byla část cesty v třídě P – Premium Economy, a to na trase Chicago – Varšava. Vzhledem k tomu, že letenka byla zakoupena za celkovou částku, která v sobě zahrnovala cenu všech letů v rámci této jedné zahraniční pracovní cesty, nelze určit, jaká poměrná část připadala pouze na cestu na trase Chicago – Varšava.“ 


10) Žádost ze dne 7. 6. 2024 požadující poskytnutí následujících informací:
„‐ Úspěšnost studentů u státních závěrečných zkoušek na Právnické fakultě univerzity Palackého konaných ve dnech 27. 5. 2024 ‐ 7. 6. 2024. Žádám, aby mi informace byla poskytnuta nejméně s rozlišením jednotlivých předmětů SZZ. Pokud touto informací povinný subjekt disponuje, žádám také o úspěšnosti za jednotlivé dny zkoušky.
  ‐ Informace o úspěšnosti studentů u SZZ na PF UP v posledních třech letech (postačí i v souhrnné podobě).“

Žadateli byly dne 19.6.2024 na základě písemné žádosti poskytnuty požadované informace:
„K poskytovaným informacím sdělujeme, že tyto poskytované informace se týkají studijního programu „Právo a právní věda“, jelikož státní zkoušky realizované na Právnické fakultě UP ve dnech 27. 5. 2024 – 7. 6. 2024 byly realizovány pouze pro studijní program Právo a právní věda. V ostatních studijních programech, uskutečňovaných na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, nebyly v uvedeném termínu konány státní závěrečné zkoušky.
Stejně tak informace poskytované za roky 2021–2023 se týkají pouze studijního programu Právo a právní věda, nikoliv dalších studijních programů uskutečňovaných Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, jelikož s ohledem na první část Vaší žádosti jsme dovodili, že máte zájem o informace týkající se pouze studijního programu Právo a právní věda.
Při zjišťování úspěšnosti studentů u státních závěrečných zkoušek byl výpočet proveden z počtu studentů nikoliv zapsaných (přihlášených) na daný termín státní závěrečné zkoušky, nýbrž ze studentů, kteří se fakticky ke státní zkoušce dostavili – viz příloha.“

Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách zveřejňuje UP na: https://zakazky.upol.cz 

Doručování veřejnou vyhláškou

Publicita projektů

Archiv úřední desky

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)