Nostrifikace a doklady o absolvování studia

Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR

V případě předchozího studia v zahraničí může být po uchazeči o zaměstnání nebo o studium požadováno rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice, tzv. nostrifikace. Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace může žadatel/ka podat na některou z veřejných vysokých škol, případně Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v České republice.

Vhodnost veřejné vysoké školy, která je oprávněná rozhodnout ve věci uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání je možné vybrat podle seznamu akreditovaných studijních programů (musí být stejného nebo podobného zaměření, jako studovaný studijní program v zahraničí).

Seznam veřejných vysokých škol v ČR

V případě, že obdobný studijní program na seznamu akreditovaných studijních programů chybí, je možné se obrátit přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.Kontakt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
odbor vysokých škol
Karmelitská 7,118 12 Praha 1  
tel.: 234 811 705 (111), fax: 234 811 790, http: www.msmt.cz, email: nostrifikace@msmt.cz

Důležitá upozornění před podáním žádosti na UP

1. POPLATEK 3000 Kč
§90a, odst. 2 zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb.

Od 1. 9. 2016 je nostrifikace zpoplatněna. Univerzita Palackého v Olomouci zašle žadateli výzvu k uhrazení poplatku po obdržení žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a po posouzení, zda je věcně příslušná o této žádosti rozhodnout.
Poplatek musí být uhrazen bezhotovostním převodem na bankovní účet Univerzity Palackého v Olomouci vedeným u Komerční banky, a.s. dle uvedených platebních údajů, a to nejpozději 7 dní od okamžiku doručení této výzvy. V případě, že tak nebude učiněno, bude řízení o žádosti zastaveno dle §66 odst. 1 písm. c) správního řádu

2. ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE V ČR SE PODÁVÁ POUZE JEDNOMU SPRÁVNÍMU ORGÁNU
§48 zákona 500/2004 Sb., správní řád

Není možné, aby řízení o téže žádosti probíhalo na více veřejných vysokých školách (popř. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR) současně, tzn.  žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, se podává pouze jednomu správnímu orgánu, který vydá rozhodnutí a teprve po nabytí právní moci rozhodnutí, je možné zažádat o nostrifikaci na jiné veřejné vysoké škole (popř. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR).
V případě, že bude zjištěno, že řízení o téže žádosti probíhá na více správních orgánech současně, bude řízení o žádosti zastaveno dle §66 odst. 1 písm. c) správního řádu

3. 30 DENNÍ LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI
Vyřízení žádosti trvá obvykle 30 dní, ve složitějších případech 60 dní. Tato lhůta se počítá od data doručení kompletního podání, tzn. žádosti včetně všech dokladů a uhrazení poplatku 3000 Kč.

Podání žádosti

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Žádost se podává Rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát UP, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba pro vyřizování žádostí:
Mgr. Kristýna Hončíková, e-mail: kristyna.honcikova@upol.cz. TENTO E-MAIL NESLOUŽÍ K ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI ČI SOUVISEJÍCÍCH PODKLADŮ.

Podání musí obsahovat:

1. elektronicky nebo písemně (hůlkovým písmem) vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost (vlastnoruční podpis je obligatorní náležitostí, bez níž není podání žádostí a nelze tedy k podání žádosti přihlédnout)

2. úředně ověřenou kopii diplomu nebo adekvátního dokladu o řádném ukončení studia vydaného zahraniční vysokou školou,  včetně jeho překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka soudním tlumočníkem

3. úředně ověřenou kopii dodatku diplomu nebo seznamem vykonaných zkoušek včetně jeho překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka soudním tlumočníkem

4. plnou moc, v případě, že v řízení zastupuje žadatele/žadatelku jiná osoba (včetně překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka)

5. úředně ověřenou kopii oddacího listu nebo jiného dokladu o změně jména včetně překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka soudním tlumočníkem, pokud ke  změně jména došlo v období po vydání  zahraničních dokladů o vysokoškolském vzdělání

6. úředně ověřenou kopii rozhodnutí o přiznání statutu uprchlíka,  v případě, že mu byl tento státem přidělen

7. popis úplné vzdělávací cesty žadatele/-lky, - pokud je žádáno o uznání navazujícího magisterského studijního programu, musí být řádně doloženo i dosažení předchozího bakalářského studijního programu

Univerzita Palackého v Olomouci může dále požadovat:

1. doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých školách a o náplni vysokoškolského studia v zahraničí, včetně překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka

  • zde je třeba, aby  se žadatel/ka obrátil/a na instituci, na které studoval/a, popř. na příslušné orgány státu ve kterém studoval/a. Tyto informace slouží k ověření, že instituce, na které studoval/a je vysokou školou ve smyslu zákona o vysokých školách, a že v době, kdy tam studoval/a, byla tato instituce oprávněna realizovat žadatelem/žadatelkou absolvovaný studijní program/obor  

2. Sylaby (studijní plány, anotace) absolvovaných předmětů včetně hodinové zátěže s rozlišením přednášek, seminářů a cvičení, včetně překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka

Příklad

UPOZORNĚNÍ: Žadatel by měl disponovat příslušným podklady a informacemi před zahájením řízení o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR. Pokud si bude žadatel podklady a informace opatřovat až v průběhu řízení, pak se doba řízení prodlouží.

Úkony spojené s posuzovaním žádosti

(podrobnější informace naleznete v Nostrifikačním řádu UP)

1. Po obdržení písemné žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR je posouzeno, zda je Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) věcně příslušná o žádosti rozhodnout:

ANO – žadatel/ka je vyzván/a k uhrazení poplatku za úkony spojené s nostrifikačním řízením 3000 Kč, popř. doplnění dalších dokladů

NE – žádost je postoupena jinému správnímu orgánu tzn. jiné veřejné vysoké škole nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

2. Po uhrazení poplatku, popř. i doplnění žádosti je žádost postoupena děkanovi/ děkance příslušné fakulty k posouzení

3. Po pečlivém prostudování žádosti vydá děkan doporučující nebo nedoporučující stanovisko, popř. doporučí doplnit žádost o další dokumenty k objektivnímu posouzení žádosti (k doplnění žádosti bude žadatel vyzván pracovnicí RUP)

4. Na základě stanoviska děkana/ děkanky fakulty UP vydá rektor UP rozhodnutí o:

ROZHODNUTÍ o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání – kterým uznává zahraniční vysokoškolské vzdělání za rovnocenný se studiem na UP. POZOR! Držitel/ka zahraničního diplomu má právo užívat akademický titul, či jiné označení absolventa vysoké školy uvedené v jeho/jejím diplomu vydaným zahraniční vysokou školou.

ZAMÍTNUTÍ žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání – před vydáním zamítavého rozhodnutí je žadateli/ žadatelce na základě výzvy umožněno nahlédnout do spisu a vyjádřit se k nashromážděným podkladům. Nahlédnutí do spisu není povinné, pokud žadatel/ka této možnosti nevyužije, vydá rektor UP rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve lhůtě stanovené výzvou  k nahlédnutí do spisu od data doručení výzvy k nahlédnutí do spisu žadateli/žadatelce.

Rozhodnutí rektora UP obsahuje podrobné odůvodnění zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dní  od data doručení rozhodnutí.

Zastavení řízení

dle §66 odst. 1 písm. c) správního řádu

Rektor vydá usnesení o zastavení řízení v těchto případech:

  • v případě, že žadatel neuhradí na základě písemné výzvy poplatek za úkony spojené s nostrifikačním řízením ve stanovené lhůtě
  • v případě, že žadatel vezme žádost zpět
  • v případě, že bude zjištěno, že řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání probíhá na více veřejných vysokých školách (popř. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy) současně.

Další formuláře k nostrifikačnímu řízení

PRODLOUŽENÍ LHŮTY
V případě, že je žadatel/ka vyzván/a k doplnění žádosti, je možné zažádat o prodloužení lhůty k dodání dalších dokladů. Žádost je nezbytné doručit v papírové podobě a vlastnoručně podepsanou. Formulář ke stažení zde

ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI
V případě, že se žadatel/ka rozhodne z nějakého důvodu ukončit nostrifikační řízení před vydáním rozhodnutí, zašle písemnou žádost o zpětvzetí žádosti. Tuto žádost je nezbytné doručit v papírové podobě a vlastnoručně podepsanou. Formulář ke stažení zde

VRÁCENÍ DOKLADŮ
O vrácení dokladů, které žadatel/ka zaslal/a společně se žádostí, je možné zažádat písemnou a vlastnoručně podepsanou žádostí v případě, že:

a)      bylo vydáno rozhodnutí rektora UP o Osvědčení zahraničního vysokoškolského vzdělání,

b)      rozhodnutí o zamítnutí (v případě, že se žadatel/ ka nebude proti rozhodnutí odvolávat),

c)       řízení bylo zastaveno z důvodu nedodání doplňujících podkladů, či nezaplacení poplatku

d)      žadatel/ka vzal/a svou žádost zpět

Formulář ke stažení zde

ODVOLÁNÍ
Odvolání proti rozhodnutí rektora se podává prostřednictvím Univerzity Palackého v Olomouci na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát UP,  Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Žadatelem zaslané odvolání společně se všemi nashromážděnými dokumenty postoupí Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UPOL) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále „MŠMT“).

Po postoupení spisu žadatele/žadatelky MŠMT spolu MŠMT a UPOL nadále nekomunikují. Z tohoto důvodu se v případě dotazů obrací žadatel přímo na MŠMT. Formulář ke stažení zde

PLNÁ MOC
Žadatel/ka si může zvolit zmocněnce, který bude žadatele/žadatelku zastupovat v řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Plná moc musí být zaslána společně s žádostí, (popř. i během probíhajícího nostrifikačního řízení) v papírové podobě, vlastnoručně podepsaná oběma stranami. Plnou moc není nutné notářský ověřit. Formulář ke stažení zde.

Dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu je Univerzitou Palackého vydáván v souladu se zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů od akademického roku 2005/2006. Dodatek k diplomu odpovídá modelu, navrženému Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO/CEPES.

Dodatek k diplomu je vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům studia v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech.

Dodatek k diplomu je vydáván dvojjazyčně v českém a anglickém jazyce.

Dodatek k diplomu uvádí informace o držiteli kvalifikace, typu a úrovni kvalifikace, obsahu studia a dosažených výsledcích. Obsahuje také informace o vzdělávacím systému České republiky.

Dodatek k diplomu neobsahuje žádné hodnocení, prohlášení o ekvivalenci kvalifikace ani doporučení k uznání kvalifikace.

Univerzita Palackého vydává dodatek k diplomu na přeloženém tiskopise o velikosti formátu A3. Tiskopis je proti zneužití chráněn soustavou ochranných prvků.

Příklad dodatku k diplomu, vydávaného Univerzitou Palackého v Olomouci

Dodatek k diplomu má zlepšit mezinárodní transparentnost a akademické a profesní uznání kvalifikace. Doplňuje hlavní doklad o udělené kvalifikaci (diplom) a pomáhá zaměstnavateli nebo další univerzitě v Evropské unii porozumět předchozímu studiu a dosaženému vzdělání. 

Doklady o absolvování studia a programu CŽV

Vydávání dokladů  o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na UP (PDF)  + Dodatek 1, Dodatek 2, Dodatek 3

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)