Průvodce

Mobilní UPlikace

UPlikace je nyní chytřejší! V nové záložce naleznete elektronickou verzi brožury KudyKam – průvodce studenta. Zde pro vás jsou připraveny informace, které by každý student měl vědět. Od praktických informací (např. Ubytování a stravování, Univerzitní e-mail, …), přes návody (např. validační známka ISIC, online výuka, …) a popis řešení různých situací (např. potvrzení o studiu, průkaz na MHD, stipendia, …) až po slovníček pojmů nebo seznam studentských spolků. To vše včetně vyhledávání podle klíčových slov a odkazy na podrobnější informace. 

Vše o UPlikaci.

Kdo je kdo na UP?

Děkan, senátor, emeritní profesor… pojmy, se kterými se budeš při svém studiu setkávat dnes a denně. Na koho a kdy se obrátit? Seznámení se se základními lidmi a funkcemi vám ušetří nejen drahocenný čas, ale i pár trapasů a zdržení. Do začátku je fajn vědět, že Univerzita Palackého sestává z rektorátu, osmi fakult a univerzitních zařízení, jako jsou koleje, menzy nebo knihovny.

Rektor/ka

V čele univerzity stojí rektor, kterým je od letošního roku na další čtyři roky zvolen prof. MUDr. Martin Procházka., Ph.D. Rektor reprezentuje univerzitu na domácím i mezinárodním poli a jmenuje jej na základě volby akademickým senátem univerzity prezident.

Prorektor/ka

Jde o nejbližší spolupracovníky rektora, kteří spolu s ním univerzitu spravují. Tobě nejbližší bude prorektor pro vnější vztahy a studentské záležitosti, pod něhož spadá mj. oddělení komunikace, studentské organizace nebo eventy jako majáles nebo MEET UP. Naopak prorektor pro studijní záležitosti bude rozhodovat např. o výši poplatku za další nebo delší studium.

Kvestor/ka

Kvestor je vysokoškolský akademický správní úředník, který řídí hospodaření a vnitřní správu vysoké školy a vystupuje jejím jménem dle pravomocí daných rektorem a vnitřními předpisy školy. Jmenuje a odvolává ho rektor vysoké školy. Na fakultě plní obdobnou funkci tajemník fakulty, který je podřízen děkanovi.

Děkan/ka

Děkan disponuje podobnými pravomocemi jako rektor, ale pouze na své fakultě. Mimo jiné rozhoduje o přijetí či nepřijetí ke studiu, odvolání proti nepřijetí, o udělování stipendií či o uznávání kreditů z předcházejícího studia. S děkanem se také většinou setkáš při imatrikulacích, promocích a dalších aktech.

Proděkan/ka

Činnost proděkanů opět odpovídá v rámci fakulty pravomocem prorektorů, a to v jednotlivých oblastech řízení fakulty jako organizace a řízení, studijní záležitosti nebo zahraniční agenda. Tvým rádcem a pomocníkem bude především proděkan pro záležitosti studia a studentů, pod kterého spadá tvé studijní oddělení.

Senátor/ka

V českém prostředí mají univerzity a také fakulty poměrně velkou míru samostatnosti a samosprávy. Tu reprezentují akademický senát univerzity a senáty jednotlivých fakult. Ty bys měl/a vědět, že studenti tvoří až jednu třetinu všech senátů a můžeš je jak volit, tak být zvolen/a. Na studentské senátory se navíc můžeš obracet s roztodivnými podněty a dotazy.

Ombudsman/ka

Fakultní ombudsman/ka je relativně nová a přelomová funkce, s níž se setkáš zatím jen na filozofické a přírodovědecké fakultě. Jde o ochránce práv vysokoškolských studentů této fakulty. Jedná se o volenou a na orgánech fakulty nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studujících na této fakultě proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu.

Studijní referent/ka

Na každé fakultě najdeš studijní oddělení, které ti bude nápomocno se záležitostmi, které se týkají průběhu studia. Náplň té které studijní referentky je většinou určena konkrétním oborem nebo ročníkem, v němž jsi, tak pozor, abys klepal/a na správné dveře.

Slovníček pojmů

Malý výkladový slovník užitečných pojmů pro organizaci studia a studentského života.

Bakalářský studijní program

Trvá tři až čtyři roky a připravuje studenta na dobrovolné ukončení mládí za využití teoretických znalostí a praktických dovedností ve zvoleném povolání. Po splnění získává absolvent titul „bakalář“ (Bc.).

Děkanské volno

Udělováno při příležitosti významných událostí fakulty. Studenti požívají volna, ve většině případů půldenního.

DMS

Počítačový systém určený ke správě elektronických dokumentů nebo digitalizovaných papírových dokumentů.

Doktorský studijní program

Navazuje na magisterský stupeň vzdělání, je zaměřený na vědecké bádání a samostatnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje, spojenou s publikační a pedagogickou činností, či na samostatnou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je nejméně tři nejvýše čtyři roky. Absolvent získává titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem), na teologické fakultě „doktor teologie“ (ve zkratce Th.D.).

Esej

Založen/a (pozor m. i ž. rod) na úvaze. Někdy je vyučujícím vyžadována argumentace, odbornost, jindy esej sklouzne k vyprávění, takže pozor na to, jak si ten který pedagog esej vykládá.

Imatrikulace

Řádné uvedení do stavu studentského, kdy se student vlastním podpisem do imatrikulační listiny zavazuje, že bude plnit své studijní povinnosti. Společenská záležitost, společenské oblečení. Dnes již jen na několika fakultách.

ISIC / identifikační karta studenta

Správný muž má nůž a správný student ISIC kartu. Karta nad zlato, jejíž držitel je oprávněn půjčovat si knihy domů, navštěvovat zájmová zařízení UP, objednat si jídlo v menze, kopírovat za pakatel či se legitimovat v tramvaji, že jsi si vyjel s lístkem pro studenty na celý den po právu.

Kolokvium

Méně drastická forma zkoušky, při které taktéž sedíš, a především mluvíš a dáváš najevo, jak ti to jde. V závislosti na tom v lepším případě vyhovíš, v horším nevyhovíš a přivstaneš si na další termín. Často j kolokvium vedeno hned se dvěma nebo více studenty naráz, kteří se tak soutěživou formou musí doplňovat.

Kombinované studium

Je založeno na kombinaci prvků prezenčního a distančního studia (dříve tzv. dálkové studium).

Kontrola studijních povinností

Probíhá ve spolupráci s jednotlivými studijními odděleními. Forma je na jednotlivých fakultách různá. Plagiátorství – měl/a bys vědět, že opisování na univerzitu opravdu nepatří, a už vůbec ne u diplomky. Věz, že univerzita využívá software pro odhalení plagiátů, a tobě tak může hrozit dost velký postih!

Kreditové minimum

Splnění kreditového minima na konci prvního ročníku = hranice minimálního počtu kreditů, které musíš dosáhnout za první rok svého studia.

Kredity

zapomeň na středoškolskou stupnici hodnocení svých znalostí. Na UP se úspěšnost studia hodnotí nejen známkami, ale i bodováním v podobě přidělení počtu kreditů. Kredity se získávají za absolvování předmětů ze studijního plánu. Nezapomeň si tedy hlídat počty kreditů potřebných na postup do dalšího ročníku.

Kvalifikační práce (bakalářská, diplomová)

Je nedílnou součástí finále třetího, respektive pátého roku studia na vysoké škole a nestihne se napsat za čtrnáct dní (i proto, že má několik desítek stran). Samotnému odevzdání zadání předchází snaha studenta vybrat si optimální téma práce. Obhajoba kvalifikační práce – ústní obhájení práce před komisí je většinou nutným krokem k připuštění ke státním závěrečným zkouškám (státnicím).

Letní semestr (LS)

Od února do května, pozor na březen a změnu zimního času na letní, studentská rána bývají někdy krutá.

Magisterský studijní program

Vzdělává studenta v teoretických disciplínách oboru, založených na vědeckém poznání, výzkumu a vývoji. Ve většině případů navazuje na bakalářský studijní program a trvá dva až tři roky (tzv. navazující magisterské studium), existují však i souvislé magisterské programy (4–6 let, např. práva nebo medicína). Po splnění všech podmínek pro ukončení studia získává absolvent titul Mgr. (neplatí ale např. na LF, kde získávají absolventi titul MUDr.).

Motivační a prospěchové stipendium

Stipendium za skvělé studijní výsledky, jehož výše se liší fakulta od fakulty, ale jistě je dobré o něm vědět a snažit se o ně.

Potvrzení o studiu

Vydává ho studijní oddělení fakulty s dobou platnosti jeden rok. Nával neboli hustota studentů, která by ráda tento certifikát aktuálního stavu získala, se zvyšuje na začátku a na konci akademického roku, kdy o něco jde (brigády, potvrzení pro odpočty daní, potvrzení na slevy...). Dobrou zprávou je, že se dá vyřídit i online.

Prezenční listina

Tajná zbraň v rukou vyučujících, která, i když nemluví, dokáže leccos povědět o tvém zájmu o daný předmět či napovědět, zda ti přibude nějaké to domácí samostudium, speciální referát či prezentace nad plán.

Prezenční studium

Forma studia ve většině případů založená na povinné účasti studenta na výuce a přímém kontaktu s vyučujícím.

Promoce

Den, kdy dostanete diplom a svět je krásnější. Jde o slavnostní akt a tak květiny za jedno odpoledne zdraží o polovinu a neustále se smějete do rodinného objektivu.

Předmět povinný (áčkový)

Pro tento předmět se užívá označení A, student jej v rámci svého studia musí řádně navštěvovat bez výjimky.

Předmět povinně volitelný (béčkový)

Užívá se pro něj také označení B, každá katedra dává studentům na výběr několik předmětů této skupiny a student musí několik z nich splnit, aby dosáhl na kreditový limit určený studijním plánem.

Předmět volitelný (céčkový)

Užívá se pro něj označení C a v této oblasti se každý může řídit dle svého gusta. Některé předměty se samy o sobě profilují jako volitelné a nestydí se za to. Obvyklá tematika filmová, náboženská, filozofická, divadelní, v některých případech exkurze, sportovní pobyt či výlet (například na PF, FTK nebo PřF).

Přednáška

zabere tři čtvrtě či jeden a půl hodiny nutných pro seznámení se s danou problematikou, s lekcí cizího jazyka nebo referátem souseda v lavici u okna.

Referát

Úzce souvisí s doporučenou literaturou, kterou si ze sylabu vybereš na začátku semestru v rámci prvních seznamovacích hodin předmětu.

Rektorské volno

Volno udělené rektorem zhruba dvakrát do roka při příležitosti např. Sportovního dne nebo majálesu, platí pro všechny fakulty.

Seminární práce

Vypracovává se na zadané téma v téměř každém předmětu daného semestru a ve většině případů slouží jako podmínka k udělení zápočtu, případně k připuštění ke zkoušce. Má svá pravidla, která je dobré dodržet (žádné plagiátorství a opisování!).

Seminář

Nadstavba přednášky, teoretické poznatky jsou aplikovány v praxi a kdopak, vážení, četl povinnou literaturu, zhlédl dokument, propočítal zadání?

Sociální stipendium

je určené pro méně majetné z nás a podléhá přísným kritériím. Jeho získání je záležitostí iniciativy dotyčného studenta. Ve STAGu si musíš zadat bankovní účet (na tento účet ti může chodit více stipendií), podat si elektronickou žádost o toto stipendium ve STAGu a zároveň si musíš vyřídit příslušné potvrzení na sociálním úřadě v místě svého trvalého bydliště. Upozorňujeme tě předem, že ne každý splňuje podmínky pro vydání potvrzení, které studenta k pobírání sociálního stipendia opravňuje. Potvrzení doručíš referentce pro sociální a ubytovací stipendia na rektorátu.

STAG

Počítačový systém, všeuměl, díky němuž si zapíšeš předměty do svého rozvrhu. Má přehledné grafické rozhraní přístupné z portálu UP, takže s ním můžeš pracovat i doma a brzy se jistě stane tvým věrným pomocníkem.

Studijní program

Je o něco pravdivější než volební, vymezuje tvé studium, tvé povinnosti, tvůj obor.

Sylabus

Jakýsi průvodce předmětem obsahující jeho název, jméno vyučujícího, specifikaci předmětu, požadavky na studenta k zápočtu, ke zkoušce a doporučenou literaturu.

Ubytovací stipendium

Nemalá částka, na kterou mají nárok studenti, kteří studují první vysokou školu a splňují předepsaná kritéria. Pro pobírání tohoto stipendia rozhodně není určující podmínkou, jestli budeš bydlet na kolejích nebo v soukromí. Tudíž mít oči otevřené, otočit se za každou nástěnkou a víš, co se říká. Ale hlavně sleduj webové stránky univerzity, kde pod odkazem Studentům – Stipendia – Ubytovací stipendia najdeš veškeré termíny a informace, kdy a jak si podat žádost o ubytovací stipendium.

Univerzitní portál / Portál UP

Pro tebe základní informační místo. Na portal.upol.cz najdeš nejen prostor na předzápisy do STAGu, ale také informace o tvém dosavadním studiu, přístup na univerzitní e-mail, denní zpravodajství ze světa i z UP, odkazy na důležité dokumenty i služby, které ti univerzita nabízí.

Zápočet

Dle některých vyučujících krátká a „lehká“ desetiminutovka, leč pro většinu studentů obdoba zkoušky v psané podobě. Po zdárném splnění velice často následuje zkouška.

Zimní semestr (ZS)

Doba vyhrazená pro studium v rozmezí září až prosinec, po které následuje zkouškové období.

Zkouška

Váže se především k předmětům kategorie A. Může mít písemnou, ústní nebo obojí podobu. Pro zkoušku je nezbytný zápis na zkoušku, který provedeš ve STAGu.

Zkouškové období

Období, které plynule navazuje na konec semestru a předchází dalšímu, a během něhož je nutné splnit předepsané studijní povinnosti (zápočet, kolokvium, zkouška).

Ubytování a stravování

Ceny za koleje a za bydlení v soukromí (na privátu) se ještě před pár lety moc nelišily, ale v poslední době je, vzhledem ke stoupajícím nájmům, opět v kurzu bydlení na kolejích. Výhoda (i nevýhoda) kolejí je v tom, že jsi stále v centru dění. U privátů zase nejvíc záleží na domácím a na domluvě s ostatními spolubydlícími.

Koleje

Oproti privátu si však na všech kolejích můžeš užívat vysokorychlostní internet (wi-fi i pevný) a téměř čtyřiadvacet hodin denně fungující recepci, kde si můžeš koupit něco na zub. Dlouhou chvíli si můžeš zkrátit hraním na klavír v hudebních místnostech a k protažení těla ti poslouží kolejní posilovny. K dispozici jsou ti i outdoorové šachy, grily, tělocvičny, kolárny, prádelny a spousta dalšího.

 

A na co na kolejích nezapomenout? Zařiď si povolení k inkasu pro platby kolejného a vyhýbej se pokutám za pozdní platby (viz řád VŠ kolejí). Pokud se ti spolubydlící zalíbí tak moc, že s nimi budeš chtít strávit i následující rok, pohlídej si na jaře nový zápis. Na svůj současný pokoj máš přednostní

právo. Důležité je však dodržovat termíny podání přihlášek o ubytování v elektronické formě. Neméně podstatným zdrojem informací jsou aktuality na webu SKM.

 

Všechny olomoucké vysokoškolské koleje patří kvalitou a vybavením k nadstandardu v rámci českých vysokých škol. Navíc to máš kousek jak na všechny fakulty, tak i na sportoviště nebo do klubů. Olomouc je v tomhle vůbec docela kouzelná, všude dojdeš rychle a pohodlně pěšky. Mezi nadstandardní služby lze zařadit i lékařskou péči, jelikož v areálu Envelopy se nachází gynekologická ordinace nebo zubař. Dále v areálu nalezneš kadeřnictví, kosmetické studio, hřiště na pétanque a komunitní zahrádku u Václavek. Na webu kolejí a menz najdeš i virtuální prohlídku všech těchto míst.

Menzy

Co se týče stravování v menzách, vybrat si můžeš ze široké nabídky jídel včetně vegetariánských a bezlepkových. Nabídka obsahuje typickou českou kuchyni i nejrůznější speciality za skvělé ceny. Hlavní menzu najdeš v areálu kolejí na Envelopě, další pak třeba u rektorátu, v Holici, na lékařské fakultě nebo v Neředíně. Mimo to menza provozuje na několika fakultách i bistra pod značkou FreshUP. Vřele doporučujeme!

Systém placení

Především byste měli mít korunový účet v libovolné tuzemské bance a na tomto účtu si zařídit inkaso na účet SKM: 19-1096380267/0100 (pro inkasní platby za kolejné je určen účet jiný!). Dále si stačí zvolit částku základního vkladu a minimální pohyb pro provedení inkasa a pak už jen zajít do menzy s potvrzeným povolením k inkasu a základním vkladem. Když je vše vyřízeno, tak se peníze za jednotlivá jídla v průběhu měsíce pohodlně strhávají. Detailní informace najdeš na webu Správy kolejí a menz. Když už máš zaplaceno, stačí si jen vybrat, co si dáš na zub. Objednat si můžeš přes internet nebo mobilní appku. Máš-li totiž smartphone s Androidem nebo iOS, můžeš si stáhnout vychytanou aplikaci MobilKredit a objednávat si jídlo přes mobil. Pro přihlášení stačí použít stejné údaje jako při vstupu do Portálu UP. Hotovost si můžeš vložit na kartu na hlavní pokladně, na všech kolejních recepcích s pokladnou a také ve FreshUP bistrech. Pokud si chceš dobít konto z pohodlí domova, můžeš využít i platební bránu.

 

Teď máš vše, co je třeba, a sliny už se sbíhají, takže směle do toho na menza.upol.cz nebo na facebook.com/skmupol, kde najdeš nejen čerstvé informace, ale také soutěže o zajímavé ceny, fotogalerie SKM a další užitečné věci.

Kyberbezpečnost a GDPR

V dnešní době není radno podceňovat hrozby, které ti na síti hrozí, a výjimkou není ani ta univerzitní. Je proto více než důležité řídit se alespoň základními pravidly kyberbezpečnosti.

 • Používej aktualizovaný antivirový program.
 • Udržuj aktualizovaný operační systém.
 • Měj zapnutou bránu firewall.
 • Neklikej na odkazy na falešné sociální sítě, antivirová vyskakovací okna.

Zabezpečení zařízení

Je potřeba mít nainstalovaný antivirový program (Avast!, Eset, AVG, atd.) a používat dostatečně aktualizovaný operační systém (Windows, OSX, atd.). Pokud budeš na síti UP využívat nedostatečně zabezpečený přístroj, ohrozíš tím nejen vlastní počítač, telefon nebo tablet, ale i přístroje ostatních uživatelů sítě. Napadený stroj může sloužit k útokům na další uživatele.

Phishing

Jedná se o typ podvodu, který využívá e-mailové komunikace k získání citlivých dat uživatele. E-mail vypadá, jako by pocházel ze sociální sítě či platebních a jiných portálů. Tyto zprávy po tobě obvykle vyžadují uživatelské jméno a heslo. O případných útocích informuje na svém Facebooku a na Portálu Centrum výpočetní techniky.

Bezpečné heslo

Bezpečné heslo by mělo mít minimální délku osmi znaků a obsahovat nejméně tři z následujících prvků: alespoň jedno velké písmeno, alespoň jedno malé písmeno, nejméně jednu číslici a speciální znak. Uživatel by měl heslo měnit po zhruba sto dnech, aby zajistil bezpečnost svého účtu. Na UP nikdy neinformujeme uživatele o expiraci hesla, nereaguj proto na žádné výzvy týkající se upozornění o expiraci hesel, které ti přijdou prostřednictvím e-mailu. A hlavně stačí dodržovat pár základních pravidel:

 

 • Nikdy nereaguj na e-mailové výzvy k zadání hesla.
 • Vždy si zkontroluj, do jaké stránky heslo zadáváš.
 • Používej netriviální heslo.
 • Heslo nikomu nesděluj a nepoznamenávej si je na dostupných místech.
 • Nezadávej heslo na nedůvěryhodných zařízeních.
 • Braň se odpozorování hesla při jeho zadávání.
 • Nepoužívej stejné heslo do více systémů.

GDPR

Na naši univerzitu se vztahuje směrnice GDPR týkající se ochrany osobních údajů. Co všechno to pro tebe znamená a co bys měl vědět, zjistíš na stránce Ochrana osobních údajů.

Knihovna UP

Největší univerzitní knihovnu najdeš na Biskupském náměstí (Zbrojnice), další, tzv. oborové knihovny, jsou při fakultách. Pod KUP spadá také Britské centrum, které se specializuje na anglicky psanou literaturu a jehož prostřednictvím můžeš získat různé certifikáty z angličtiny. Knihovna ve Zbrojnici ti nabízí nejen desetitisíce svazků knih a jiných publikací, ale především příjemné studijní prostředí se čtyřmi stovkami studijních míst. Najdeš zde wi-fi připojení, počítačové hnízdo, tiskárny/kopírky, půjčí ti notebook i tablet, spočineš na schodech pódia s polštáři a dekami, časopisecký sál a klubovny jsou vybavené akustickými pohovkami a křesly, k dispozici jsou mikrovlnky a varné konvice. Máš tak možnost ohřát si jídlo, udělat kafe či čaj (pokud nechceš využít nápojové a jídelní automaty).

Služby knihovny

Nonstop režim 24/7 zajišťuje noční studovna se vstupem na ISIC v přízemí. Nově ti i sem knihovníci půjčí knihy k prezenčnímu studiu, které pak ráno do 9.00 hodin vrátíš do návratového boxu v noční studovně nebo přímo u výpůjčního pultu v 1. patře. V počítačovém systému si vyhledáš knihy dle libosti, můžeš si je zde vypůjčit, zkopírovat nebo zdarma naskenovat. A jestli chceš pracovat v klidu (ať už sám, nebo v týmu), není nic jednoduššího než si objednat sdílenou učebnu v přízemí na konkrétní den a čas.

Když si ve výpůjčním oddělení vložíš na identifikační kartu peníze, můžeš s její pomocí levně a rychle tisknout i kopírovat. ISIC kartu budeš potřebovat taky na absenční výpůjčku knih (tzn. že si půjčíš knihy domů). Knihy označené jako prezenční (přelepené na hřbetu červenou páskou) musíš přelouskat na místě, ale zato můžeš klidně nechat ISIC kartu doma. Mimo to můžeš dokonce využít meziknihovní výpůjční služby a zažádat si o výpůjčku literatury z jiných knihoven. Veškeré knihy a skripta si pohodlně vyhledáš v katalogu na počítači. V případě nedodržení výpůjční doby ti hrozí, stejně jako v jiných knihovnách, pokuta. Nezapomeň si proto včas výpůjčku prodloužit (lze 3× po sobě), což zvládneš opět z klidu domova či kolejí. A pokud je knihovna náhodou zavřená, můžeš vrátit knihy pohodlně do biblioboxů na fakultách nebo u Zbrojnice.

 

Když ti při studiu dojde baterie v notebooku nebo v telefonu, můžeš využít nabíjecí kiosky, které najdeš ve všech knihovnách kromě právnické fakulty. Půjčit si můžeš také nabíječky nebo flashky. Nebo deštník! Nejen na začátku semestru můžeš využít možnosti prohlídky knihoven s názornými ukázkami. Stačí se domluvit s pár kamarády a knihovníci a knihovnice vás rádi zasvětí do všeho podstatného. Můžeš se rovněž nechat vyškolit pro práci s elektronickými informačními zdroji, k nimž ti knihovna nabízí volný přístup. Podobně jako hlavní univerzitní knihovna fungují i detašované oborové knihovny při jednotlivých fakultách. Zatímco k návštěvě všech těchto knihoven ti stačí platná ID karta, Britské centrum, poslední součást naší knihovny, má vlastní režim – k využívání jeho služeb je potřeba bezplatná registrace. To se ti může hodit, zvlášť když se chceš připravit na tzv. cambridgeské zkoušky.

Eventy a festivaly

Naše univerzita patří v Česku k lídrům v naplňování tzv. třetí role univerzit. V praxi to znamená, že krom samotného vzdělávání a vědy se soustředíme i na společenskou roli. Ve městě, kde tvoříme čtvrtinu populace, to ani jinak nejde. Podílíme se tak na většině velkých kulturních, sportovních a společenských akcích od Olomouckého 1/2maratonu po festival Jeden svět. Organizujeme filmové, divadelní a hudební festivaly, pořádáme sportovní akce, podporujeme neziskový sektor nebo kulturní a kreativní průmysly. Důraz klademe na udržitelnou dopravu a pořádáme soutěže a hackathony s cílem podpořit a realizovat nápady našich studentů. To vše se záměrem pomáhat celému městu a regionu.

Zaparkuj

Iniciativa Zaparkuj pořádá ve veřejném prostoru, primárně v parcích nebo na parkánu Konviktu, kulturní, sportovní a edukativní akce. Zaparkuj disponuje vlastní půjčovnou stolních a deskových her, sportovního vybavení nebo dek. Projekt nabízí také půjčovnu piknikových košů a stojí i za letními filmovými projekcemi, koncerty, buskingem a tančírnami.

Daruj krev s UP

Každoroční soutěž mezi studenty a zaměstnanci na podporu bezplatného dárcovství krve, do které se můžeš od podzimu zapojit i ty. Během posledního únorového týdne se můžeš zapojit i do výzvy Daruj krev s rektorem. Díky výzvě každoročně daruje bezplatně krev asi tisíc studentů a zaměstnanců univerzity.

Olomoucký majáles UP

V květnu se můžeš těšit na tradiční studentský majáles, který si organizujeme sami, respektive s pomocí studentů, takže do organizace se můžeš zapojit i ty. Zpravidla dvoudenní akce ti nabídne nejen průvod městem, volbu krále nebo desítky koncertů, ale také filmové projekce, divadlo, výstavy nebo prezentace desítek studentských a neziskových organizací. To vše v centru města a zdarma.

Meet UP

Hned první týden semestru se můžeš těšit na třídenní maraton akcí (nejen) pro nově nastupující studenty. Koncerty, divadlo, filmy, ale hlavně interaktivní prezentace studentských organizací a univerzitních pracovišť, která ti jsou k ruce. Dojde i na předávání Cen rektora za dobrovolnictví nebo Noc literatury. Tak nezapomeň sledovat web akce. 

Pevnost poznání

Pevnost poznání je první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce, kousek od přírodovědecké fakulty, a patří do kategorie tzv. science center, poskytujících neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů. Garantujeme, že s přáteli nebo s rodinou tam strávíte bez problému půl dne.

Noc vědců

Jak s oblibou říkáme, Noc vědců je největší akcí popularizující vědu po setmění. Každoročně se můžete poslední zářijový pátek těšit na program plný přednášek, pokusů a workshopů na všech fakultách, v Pevnosti poznání, ve fakultní nemocnici nebo v našich vědeckých centrech. To vše od šesti hodin do půlnoci.

Doprava v Olomouci

Jak brzy zjistíš, Olomouc má tu obrovskou výhodu, že ač jde o stotisícové město, všude je to kousek pěšky. Na delší tratě pak využiješ hlavně autobusy a tramvaje, kolo nebo taxíky. Populární jsou stále víc i sdílená kola a elektrokoloběžky.

Městská hromadná doprava

Na výběr máš 25 autobusových a 8 tramvajových linek. K dispozici jsou krátkodobé, sedmidenní nebo měsíční jízdenky, stejně jako SMS jízdenky či jízdenky v mobilní appce. Prodejny DPMO najdeš na náměstí Hrdinů, na hlavním nádraží a v Ostravské ulici u autobusového nádraží.

Parkování ve městě

Výše poplatku za parkování je v placené zóně a na zpoplatněných parkovacích plochách od 8.00 do 18.00 stanovena na 40 Kč/hod., v historickém centru a pěší zóně pak platí ještě jiná pravidla. Parkování je povoleno na vyznačených plochách s parkovací kartou města Olomouce nebo s parkovacím lístkem, který je možné zakoupit v automatech, prostřednictvím služby SMS Premium, webové nebo mobilní aplikace. O víkendu a svátcích nebo od 18 do 9 hodin ráno je parkování zdarma.

Ridesharing

Sdílená kola a koloběžky nabízí v Olomouci momentálně pět společností – Rekola a Nextbike půjčují kola, Eagle, Bolt a Lime s Uberem pak koloběžky. Díky spolupráci univerzity a poskytovatele sdílených kol Nextbike můžeš využít akční nabídku v následujícím rozsahu:

 • slevový kód, po jehož uplatnění ti bude jakožto studentovi/ce UP poskytnuto roční jízdné za 599 Kč;
 • při první registraci e-mailu ve tvaru jmeno.prijmeni@upol.cz obdržíš potvrzovací e-mail, čímž se ti na nextbike účet automaticky nahraje částka 100 Kč;
 • a k tomu ještě můžeš využít slevu pro držitele ISIC karty, která umožní nákup měsíčního jízdného za 129 Kč.

Upozorňujeme však, že se měsíční předplatné automaticky prodlužuje a pro zrušení je potřeba kontaktovat zákaznickou linku.

Každý provozovatel má sice vlastní mobilní appku, která ti kolo nebo koloběžku odemkne a prostřednictvím které platíš, ale i tak jde o jednoduchý a levný způsob, jak se po městě přepravovat. Ale pozor, nechávej bicykly a koloběžky jen na vyhrazených místech a dodržuj pravidla ridesharingu!

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)