Stipendia

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům následující stipendia:

  • prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky,
  • stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
  • stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost
  • sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91, odst. 3. zákona o vysokých školách)
  • ubytovací stipendium pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Olomouc nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P

Stipendia jsou udělována studentům podle Stipendijního řádu UP.

O možnostech přiznání stipendií se informujte na studijním oddělení fakulty.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium může děkan fakulty přiznat studentovi za podmínek, že student dosáhl vynikajících studijních výsledků. Tyto výsledky se posuzují na základě studijního průměru ve standardní době studia. Kromě toho lze prospěchové stipendium přiznat, jestliže student rozhodný úsek studia absolvoval na jiných fakultách nebo vysokých školách, kde mu byly předměty uznány děkanem příslušné fakulty. Prospěchové studium lze vyplatil buď ve formě pravidelného příspěvku ,nebo jednorázově. Prospěchové stipendium nelze přiznat, pokud student bakalářského či magisterského programu nedosáhl za uplynulé akademické roky alespoň v průměru minimálně 60 kreditů. Bližší podrobnosti, zejména rozhodný úsek, požadovaný studijní průměr, formu výplaty, stanoví směrnicí děkan fakulty.

Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost

Výzkum je aktivní, vytrvalý a systematický proces bádání s cílem objevit a interpretovat fakta. Na podporu výzkumu může být studentovi přiznáno stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. Stipendium na výzkum je podpora z veřejných prostředků na bádání, které je prováděné studenty v rámci jejich akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programech a má bezprostřední souvislost s jejich vzděláváním. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost může být vypláceno buď formou jednorázového příspěvku, nebo jako pravidelná, opakující se částka.

Sociální stipendium

Sociální stipendia se přiznávají na základě elektronické žádosti těm ze studentů UP, kteří požádají o přídavek na dítě a současně příjem v rodině studenta, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Těmto požadavkům student dostojí tím, že k žádosti o zvláštní sociální stipendium doloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost úřadem státní sociální podpory, který přídavek přiznal. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován.

Elektronickou žádost o sociální stipendium je nutno doložit potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“. Toto potvrzení vydá studentovi na vlastní žádost příslušný úřad státní sociální podpory v místě trvalého bydliště.

Potvrzení student v listinné podobě doručí na Oddělení pro studium, Rektorát, Křížkovského 8, 3. patro, dveře 3.10, vedoucí oddělení Monice Smitkové, e-mail: monika.smitkova@upol.cz, tel.: 585 631 014, úřední hodiny: pondělí až pátek 9–11, 13–15 hodin.

Elektronickou žádost podávají studenti po přihlášení na adrese

https://stag.upol.cz/portal/studium/moje-studium/moje-udaje.html

Sociální stipendia jsou vyplácena za říjen až prosinec v prosinci a za leden až červen a také září vždy měsíčně zpětně. Termín výplat je vždy 10. den v měsíci.

Informace k sociálnímu stipendiu v akademickém roce 2018/2019

Dle ust. § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) se sociální stipendium přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě a rozhodný příjem v rodině studenta zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Měsíční výše sociálního stipendia v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách účinnou od 1. 9. 2016 odpovídá jedné čtvrtině základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.

Studenti, kteří chtějí žádat o sociální stipendium v akademickém roce 2018/2019, si podají elektronickou žádost na Portále UP portal.upol.cz, a to v termínu od 10. října 2018
do 20. listopadu 2018. 
Studenti se musí do portálu napřed přihlásit, pak spustí z hlavní nabídky Studium a výuka, zvolí záložku Moje studium a pod ní Moje údaje anebo mohou použít rychlý odkaz Moje studium (vpravo). Studenti si zadají napřed číslo bankovního účtu (pokud ještě není zadáno) a pak si podají žádost o sociální stipendium. Žádost o sociální stipendium je na téže stránce, kde se zadává číslo bankovního účtu, vlevo dole v okénku Stipendia studenta. Je nutno zvolit záložku Sociální stipendium, klepnout na tlačítko Podat žádost a potvrdit prohlášení. Pak teprve je žádost o sociální stipendium uložena!

Elektronickou žádost o sociální stipendium je nutno doložit potvrzením Sdělení pro účely přiznání stipendia“ za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2018. Toto potvrzení vydá studentovi na vlastní žádost příslušný Úřad práce, odbor sociální podpory v místě trvalého bydliště. Potvrzení student v listinné podobě doručí na Oddělení pro studium, Rektorát, Křížkovského 8, 2. patro, dveře č. 3.10, vedoucí oddělení Monice Smitkové, email monika.smitkova@upol.cz, tel.: 58 563 1014, v úřední hodiny: pondělí až pátek 9–11, 13–15 hodin, nejpozději do 20. listopadu 2018.

Žádost o přiznání sociálního stipendia je nutno podávat každoročně. Proto, pokud studenti, kterým již sociální stipendium bylo v předchozím akademickém roce 2017/2018 přiznáno a nadále splňují podmínku pro přiznání tohoto stipendia, pak musí podat elektronickou žádost o sociální stipendium na Portále UP ve výše uvedeném stanoveném termínu a současně musí doručit potvrzení Sdělení pro účely přiznání stipendia za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2018 vydané Úřadem práce. Toto potvrzení není v dalších obdobích studentům zasíláno automaticky, je nutné si jej na Úřadě práce vyžádat!

Informace o přiznání/nepřiznání sociálního stipendia budou studentům zobrazeny po přihlášení do portálu portal.upol.cz na stránce Moje údaje (Po spuštění Studium a výuka > Moje studium > Moje údaje nebo pomocí rychlého odkazu Moje studium).

Sociální stipendia na UP na období leden - červen 2019

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který je ke dni vydání rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia. Dále takový student nepřekročil standardní dobu studia v aktuálně studovaném akreditovaném studijním programu a studuje v prvním akreditovaném studijním programu nebo v akreditovaném studijním programu na něj navazujícím. Dále dotyčný student nemá trvalé bydliště na území okresu Olomouc a o přiznání stipendia osobně zažádal. V případě souběžně studovaných studijních programů student obdrží ubytovací stipendium nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve.

R-B-19/12 - Ubytovací stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci na období leden - červen 2019

Nové žádosti o ubytovací stipendium - pouze pro studenty, kteří dosud žádost nepodali

Nové žádosti o ubytovací stipendium se podávají prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://portal.upol.cz od 1. března 2019 8:00 do 31. března 2019.

Je nutno se napřed přihlásit, pak spustit z nabídky Studium a výuka, zvolit záložku Moje studium a pod ní Moje údaje.

Jedná se pouze o NOVÉ ŽÁDOSTI pro studenty, kteří žádost o ubytovací stipendium dosud nepodali.

Studenti, kteří mají nárok na ubytovací stipendium (viz Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci), oznámí údaje potřebné pro vydání Rozhodnutí rektora o přiznání ubytovacího stipendia na druhé stipendijní období, tj. na období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019, a pro jeho výplatu prostřednictvím elektronického formuláře na Portále UP http://portal.upol.cz, a to v termínu od 1. března 2019 do 31. března 2019.

Studenti se musí do portálu napřed přihlásit, pak spustí z hlavní nabídky Studium a výuka, zvolí záložku Moje studium a pod ní Moje údaje anebo mohou použít rychlý odkaz Moje studium (vpravo). Studenti si zadají napřed bankovní účet (pokud ještě není zadán) a pak si podají žádost o ubytovací stipendium. Žádost o ubytovací stipendium je na téže stránce, kde se zadává účet v bance, vlevo dole v okénku Stipendia studenta. Je nutno zvolit záložku Ubytovací stipendium, klepnout na tlačítko Podat žádost a potvrdit prohlášení. Pak teprve je žádost o ubytovací stipendium uložena!!

Studentům, kteří potřebné údaje již oznámili v minulém stipendijním období, doporučujeme zkontrolovat nastavení žádosti a také ověřit bankovní spojení. Je-li vše v pořádku, není nutné nic měnit.

Informace o Rozhodnutí rektora o přiznání/nepřiznání ubytovacího stipendia budou studentům odeslány pomocí elektronického systému. Každý žadatel o ubytovací stipendium bude mít k dispozici své Rozhodnutí o ubytovacím stipendiu po přihlášení do portálu http://portal.upol.cz na stránce Studijní dokumenty.

V případě souběžně studovaných studijních programů je posuzován termín zápisu do studia a forma studia. Student obdrží ubytovací stipendium nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve. Pokud je v případě souběžně studovaných oborů student zapsán ke studiu v kombinované formě studia v dřívějším datu než ke studiu v prezenční formě studia, pak mu ubytovací stipendium nemůže být přiznáno!

Informace k ubytovacímu stipendiu v akademickém roce 2018/2019

Studenti, kteří mají nárok na ubytovací stipendium (viz Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci), oznámí údaje potřebné pro vydání Rozhodnutí rektora o přiznání ubytovacího stipendia na první stipendijní období, tj. na období od 1. října 2018 do 31. prosince 2018, a pro jeho výplatu prostřednictvím elektronického formuláře na Portále UP portal.upol.cz, a to v termínu od 1. října 2018 do 30. listopadu 2018.

Studenti se musí do portálu napřed přihlásit, pak spustí z hlavní nabídky Studium a výuka, zvolí záložku Moje studium a pod ní Moje údaje anebo mohou použít rychlý odkaz Moje studium (vpravo). Studenti si zadají napřed bankovní účet (pokud ještě není zadán) a pak si podají žádost o ubytovací stipendium. Žádost o ubytovací stipendium je na téže stránce, kde se zadává účet v bance, vlevo dole v okénku Stipendia studenta. Je nutno zvolit záložku Ubytovací stipendium, klepnout na tlačítko Podat žádost a potvrdit prohlášení. Pak teprve je žádost o ubytovací stipendium uložena!!

Studentům, kteří potřebné údaje již oznámili v minulém stipendijním období, doporučujeme zkontrolovat nastavení žádosti a také ověřit bankovní spojení. Je-li vše v pořádku, není nutné nic měnit.

Vydané rozhodnutí rektora o přiznání/nepřiznání ubytovacího stipendia budou studentům odeslány elektronicky informačním systémem a budou dostupná po přihlášení do portálu http://portal.upol.cz v části Studijní dokumenty.

Upozornění pro studenty 1. ročníků: Pokud jste zapsáni ke studiu na více studijních oborech na jiných VŠ nebo jste zapsáni na více studijních oborech na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) a budete studovat pouze jeden studijní obor na UP, je pro přiznání ubytovacího stipendia na UP potřeba včas ukončit ty studijní obory, které nebude studovat, a to zasláním písemného Oznámení o zanechání studia.  Toto písemné oznámení je nutné poslat v takovém předstihu, aby bylo na studijní oddělení dotyčných vysokých škol/fakult UP doručeno nejpozději do 30. 10. 2018.

V případě souběžně studovaných studijních programů je posuzován termín zápisu do studia a forma studia. Student obdrží ubytovací stipendium nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve. Pokud je v případě souběžně studovaných oborů student zapsán ke studiu v kombinované formě studia v dřívějším datu než ke studiu v prezenční formě studia, pak mu ubytovací stipendium nemůže být přiznáno!