prof. PaedDr. Jiří LUSKA, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635257, 585635251

Katedra hudební výchovy

Pedagogická fakulta

Univerzitní 3, 5

2.24

profesor

Hudební pedagog a muzikolog se zaměřením na hudební psychologii, pedagogiku a problematiku teorie a dějin nonartificiální hudby

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
11:15–13:00 2.24

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Proděkan (1. 2. 1994 – 31. 1. 2000)
 • Člen VR fakulty (1. 3. 1994 – 31. 1. 2000)
 • Člen oborové rady (1. 9. 1996 – )
 • Člen oborové rady (1. 9. 1997 – )
 • Prorektor (1. 2. 2000 – 31. 1. 2003)
 • Člen VR UP (1. 2. 2000 – 31. 1. 2007)
 • Proděkan (1. 2. 2003 – 31. 1. 2006)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2005 – 31. 7. 2023)
 • Člen VR fakulty (1. 9. 2008 – 30. 6. 2017)
 • Člen oborové rady (1. 1. 2024 – )

Vědecká společnost

 • Česká hudební společnost Praha (člen, 1985–)

Mezinárodní organizace

 • International Society for Eighteen-Century Studies (člen, 1991–)
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vrána P. Instrumentální adaptace vybraných písní z cyklu Moravská lidová poezie v písních Leoše Janáčka pro zpěv a smyčcové kvarteto. In Kozel D., Steinmetz K., Luska J., Nedělka M. (Eds.) Janáčkiana 2020. Sborník z 35. ročníku mezinárodní online muzikologické konference. 2021.
Luska J. K metodologickým problémům hudební pedagogiky a jejich genezi. In Steinmetz K., Mazurek J. (Eds.) Hudební kultura ostravského a olomouckého regionu. 2014.
Všetičková G. Classroom Composing in Music Education with Regard to Minimal Music. In Luska J. (Eds.) Interdisciplinary research on the musical culture. Anthology of PhD thesis competition. 2012.
Všetičková G. Minimalismus a kreativní procesy v hudební výchově. In Luska J. (Eds.) Sborník příspěvků z doktorandské konference K současným otázkám interdisciplinárního výzkumu hudební kultury. 2012.
Luska J. Multimediální studijní materiál k diagnostice hudebně psychologických kompetencí. In . (Eds.) Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe V. 2010.
Luska J. Funkce hudby v kontextu hudební pedagogiky. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2009.
Luska J. K otázce cítění mezitonálních harmonických vztahů. Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Lea Kestenberga (1882-1962). 2008.
Luska J. Kognitivní aspekty současného hudebně psychologického a pedagogického výzkumu. Sborník z konference Kontexty edukačných vied v dimenziách informačnej spoločnosti. 2007.
Luska J. Appreciation of consonance and dissonance chords in ontogenetics. Sborník hudebně psychologických studií I. 2006.
Luska J. Development of Harmonic Ability Lines in Ontogenetics. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Musicologica. 2006.
Luska J. Nápěvné rekonstrukce kramářských písní. Sborník přednášek a tezí pilotního kurzu Animátor kulturního dědictví. 2005.
Luska J. Rekatolizační tendence v kramářských duchovních písních 18. století vydaných na Moravě. Sborník přednášek a tezí pilotního kurzu Animátor kulturního dědictví. 2005.
Luska J. Imaginární tóny ve vnímání harmonického pohybu. Živá hudba, 13. sborník Ústavu teorie hudby HAMU. Praha. 2004.
Luska J. K otázce testových úloh ve vztahu k jednotlivým složkám sluchu pro harmonii. Hudební Věda A Výchova 8 - sborník mezinárodní konference. 2000.
Luska J. Princip harmonické inverze a jeho empirické ověřování u studujících středních pedagogických škol. Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání - Česko - polské pedagogické studie 4 - sborník mezin. konference. 2000.
KNIHA - CELEK
Kružíková L., Luska J., Šiřická J., Polanský L., Moško V., Kružík V., Dostál K. Proměny hudební pedagogiky ve výzkumu a aplikacích. In Planý P., steinmetz k. (Eds.) 2022.
Kružíková L., Kantor J., Černá M., Drlíčková S., Kabelková K., Koucun J., Novotná H., Ouředníčková Z., Šiřická J., Vilímek Z., Žižková J. Hudba v inkluzivním vzdělávání. In Kružíková L., Luska J., Novotná D. (Eds.) 2020.
Kružíková L., Zouharová D., Drlíčková S., Novotná D., Vacková D., Svoboda P., Kružík V., Kulichová R. Hudební didaktika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. In Kružíková L., Luska J., Bendová JE. (Eds.) 2020.
Luska J. Vývoj sluchu pro harmonii v ontogenezi. Vývoj sluchu pro harmonii v ontogenezi. 2006.
Luska J. Vývoj sluchu pro harmonii v ontogenezi. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Ostatní odborná publikace (RIV)
VEDENÍ PRÁCE
Luska J. Podíl konvencionálních a kognitivních faktorů ve vývoji hudebnosti. Podíl konvencionálních a kognitivních faktorů ve vývoji hudebnosti. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Hudební psychologie v edukaci 1 KHV/NHP1@ ZS 1
Hudební psychologie v edukaci 2 KHV/NHP2@ LS Se 1
Praxe k diplomové práci KHV/NPDP@ LS Cv 0
Hudebně psychologická diagnostika 1 KHV/NPD1@ ZS Se 1
Hudebně psychologická diagnostika 2 KHV/NPD2@ LS Se 1
Hudební pedagogika 1 KHV/NPG1@ ZS 1
Hudební pedagogika 2 KHV/NPG2@ LS Se 1
Obhajoba kvalifikační práce KHV/MKV@ ZS Cv 0
Obhajoba kvalifikační práce KHV/MKV@ LS Cv 0
Obhajoba kvalifikační práce KHV/MKVAL ZS Cv 0
Obhajoba kvalifikační práce KHV/MKVAL LS Cv 0
Státní doktorská zkouška KHV/XSDZ@ ZS Cv 0
Státní doktorská zkouška KHV/XSDZ@ LS Cv 0
Státní doktorská zkouška KHV/XSZDZ ZS Cv 0
Státní doktorská zkouška KHV/XSZDZ LS Cv 0
Teorie a dějiny nonartificiální hudby KHV/XTDN@ ZS Cv 0
Teorie a dějiny nonartificiální hudby KHV/XTDN@ LS Cv 0
Teorie a dějiny nonartificiální hudby KHV/XTDNH LS Cv 0
Vedlejší řešitel výzkumného projektu KHV/XVPC ZS Cv 0
Vedlejší řešitel výzkumného projektu KHV/XVPC LS Cv 0
Vědecká a publikační činnost 2 KHV/XVPC2 ZS Cv 0
Vědecká a publikační činnost 2 KHV/XVPC2 LS Cv 0
Vědecká, publikační a tvůrčí činnost KHV/XVPT@ ZS Cv 0
Vědecká, publikační a tvůrčí činnost KHV/XVPT@ LS Cv 0
Zahraniční vědecko-výzkumná stáž KHV/XVVS@ ZS Cv 0
Zahraniční vědecko-výzkumná stáž KHV/XVVS@ LS Cv 0
Hudební výchova s didaktikou KHV/ZSS@ ZS Cv 0
Zpracování dizertační práce KHV/XDIP@ ZS Cv 0
Zpracování dizertační práce KHV/XDIP@ LS Cv 0
Hudební psychologie v edukaci KHV/XHPE@ ZS Cv 0
Hudební psychologie v edukaci KHV/XHPE@ LS Cv 0
Hudební psychologie KHV/XHPS ZS Cv 0
Hudební psychologie KHV/XHPS LS Cv 0
Hudební pedagogika KHV/XHUP@ ZS Cv 0
Hudební pedagogika KHV/XHUP@ LS Cv 0
Hudební pedagogika KHV/XHUPG ZS Cv 0
Hudební pedagogika KHV/XHUPG LS Cv 0
Metodologie vědecké práce v oboru KHV/XMET ZS Cv 0
Metodologie vědecké práce v oboru KHV/XMET LS Cv 0
Metodologie vědecké práce v oboru KHV/XMVP@ ZS Cv 0
Metodologie vědecké práce v oboru KHV/XMVP@ LS Cv 0
Obhajoba disertační práce KHV/XODP@ ZS Cv 0
Obhajoba disertační práce KHV/XODP@ LS Cv 0
Ostatní odborné aktivity KHV/XOOA@ ZS Cv 0
Ostatní odborné aktivity KHV/XOOA@ LS Cv 0
Pedagogická činnost KHV/XPC ZS 0
Pedagogická činnost KHV/XPC LS 0
Pedagogická činnost KHV/XPDC@ ZS Cv 0
Pedagogická činnost KHV/XPDC@ LS Cv 0
Obhajoba projektu disertační práce KHV/XPRO@ ZS Cv 0
Obhajoba projektu disertační práce KHV/XPRO@ LS Cv 0
Ontogeneze hudebnosti KHV/UOH@ ZS Se 1
Active teaching activities KHV/QATA@ ZS Cv 0
Active teaching activities KHV/QATA@ LS Cv 0
Finishing the PhD thesis KHV/QDIS@ ZS Cv 0
Finishing the PhD thesis KHV/QDIS@ LS Cv 0
Dissertation Thesis Defense KHV/QDTD@ ZS Cv 0
Dissertation Thesis Defense KHV/QDTD@ LS Cv 0
Educational Psychology of Music KHV/QEPM@ ZS Cv 0
Educational Psychology of Music KHV/QEPM@ LS Cv 0
Attending the internship KHV/QINT@ ZS Cv 0
Attending the internship KHV/QINT@ LS Cv 0
Music Education KHV/QMED@ ZS Cv 0
Music Education KHV/QMED@ LS Cv 0
Methodology Of Research On Music KHV/QMOR@ ZS Cv 0
Methodology Of Research On Music KHV/QMOR@ LS Cv 0
Other professional activities KHV/QOPA@ ZS Cv 0
Other professional activities KHV/QOPA@ LS Cv 0
Dissertation thesis defense KHV/QOTD@ ZS Cv 0
Dissertation thesis defense KHV/QOTD@ LS Cv 0
Publishing activities and conferencies KHV/QPCK@ ZS Cv 0
Publishing activities and conferencies KHV/QPCK@ LS Cv 0
Theory and History of Popular Music KHV/QPOP@ ZS Cv 0
Theory and History of Popular Music KHV/QPOP@ LS Cv 0
State final PhD exam KHV/QSFE@ ZS Cv 0
State final PhD exam KHV/QSFE@ LS Cv 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
SYNEK PDF Specializace v pedagogice 2008
DOHNALOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2021
DOSTÁL PDF Specializace v pedagogice 2021
ŠIŘICKÁ PDF Specializace v pedagogice 2021
DRGÁČ PDF Specializace v pedagogice 2017
LU PDF Specialization in Education 2017
KREJČÍ PDF Specializace v pedagogice 2013
VÁVRA PDF Specializace v pedagogice 2013
KRUŽÍKOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2014
RAJTR PAVLOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2012
VANĚČKOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2012
VACOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)