JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635416

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.25

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
1.25a Konzultační hodiny v LS akademického roku 2020/2021 budou probíhat online prostřednictvím platformy MS TEAMS vždy po předchozí mailové domluvě.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Kropáč J. Právní výzvy informačních technologií pro učitele 21. století. In Nováková Z., Strakoš J. (Eds.) 2020. (KNIHA - CELEK)
Jůvová A., Podlahová L., Dvořáková Kaněčková E., Neumeister P., Plischke J., Skopalová J., Prášilová M., Klapal V., Musilová M., Kantorová J., Kocourková V., Grecmanová H., Nováková Z. Pedagogická propedeutika. 2013. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Nováková Z., Opletalová A., Pitnerová D. Adaptace a integrace klientů azylových domů do běžného života ve vztahu k základním vědomostem vyplývajících z RVP ZŠ. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2020.
Šindlerová P., Kohutová V., Nováková Z., Pitnerová D. Social Pedagogues and their Involvement in Residential Social Services. Grant journal. 2020.
Nováková Z. Vývoj rakouského školství s akcentem na legislativní vývoj středního školství. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2018.
Krákora P., Nováková Z. Proměny národnostní struktury českých zemí - historický nástin a legislativní rámec od roku 1945 do současnosti. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2017.
Nováková Z. Legislativní aspekty dějepisného vzdělávání. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2016.
Nováková Z. Legislativní vymezení vzdělávacího procesu na vysokých školách ve vztahu k získání akademického titulu. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2015.
Nováková Z. Právní úprava postavení sociálního pedagoga v českém a slovenském školství. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2015.
Nováková Z., Skarupská H. Potřeba interdisciplinární spolupráce při řešení výchovných problémů na školách. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2014.
Nováková Z. Dostupnost a rovnost šancí ve vzdělávání. Acta Humanica. 2009.
Nováková Z. Přirozenost lidských práv. Prométheus. 2008.
Nováková Z. Zaměstnávání dětí dle platné právní úpravy. Epravo.cz magazine. 2007.
Nováková Z. Proč potřebují školy právní subjetivitu. Učitelské noviny. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Opletalová A., Nováková Z. A Perspective on Adult Financial Literacy. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Opletalová A., Nováková Z. Education of Leading Pedagogical Staff with a Focus on Their Educational Needs. In Titrek O., Sezen-Gultekin G. (Eds.) ICLEL 20 Conference Book. 2020.
Šindlerová P., Kohutová V., Nováková Z., Pitnerová D. Social Pedagogues and their Involvement in Residential Social Services. MMK 2020 INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS. 2020.
Kohutová V., Šindlerová P., Nováková Z. Tvorba vzdělávacího programu pro žáky romské národnosti a jeho uplatnění v praxi. Proceedings of IAC in Vienna 2020. 2020.
Opletalová A., Nováková Z., Balaban V. Financing of Regional Education from the Perspective of Secondary Schools. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.
Čech T., Nováková Z., Dobešová Cakirpaloglu S. Legal Awareness of the Issue of Bullying at the Workplace as a Starting Point for the Teacher's Prevention and Defensiveness. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Nováková Z., Pitnerová D. System of preparation and integration of individuals leaving children´s homes. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Nováková Z. Legislativní ukotvení sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách - požadavky na kvalifikaci. In Chudý Š. (Eds.) Akční pole sociální práce V. Multikulturalita v sociální, edukační a zdravotní práci v pomáhajících profesích. 2012.
Nováková Z. Nezaměstnanost jako společenský problém - začleňováníé rizikových skupin nezaměstnaných na trh práce. In Bargel M. (Eds.) Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2012.
Nováková Z., Hampl D. Akční program KSČ z roku 1968. Marzec '68 z czterdziestoletniej perspektywy. 2009.
Nováková Z. Legislativní ukotvení problematiky týraných a zneužívaných dětí. Postihy dle zákona č. 40/2009 Sb., nového trestního zákona. Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. 2009.
Nováková Z. Postavení osob ohrožených sociální exkluzí na trhu práce. Sociální pedagogika ve střední Evropě - současný stav a perspektivy. 2009.
Hampl D., Nováková Z. Program KSČ z roku 1968. Marzec 68. 2009.
Nováková Z. Nástroje vedoucí k eliminaci kriminálního chování ve společnosti. Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy. 2008.
Nováková Z. Prohlubování výchovy k právnímu vědomí ve společnosti. Výchova k občanství pro 21.století. 2008.
Nováková Z. Schutz der Menschenrechte im Rahmen der Europäischen Union. Europaische Identitat. 2008.
Krákora P., Nováková Z. Slezsko ve světle česko-polských vztahů. Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. 2008.
Krákora P., Nováková Z. Společenské a právní postavení maďarské národnostní menšiny v Československu v období let 1945-1989. Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej w 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej. 2008.
Nováková Z. Postavení žen ve společnosti. Multikulturalita a výchova k občanství. 2007.
Nováková Z. Přirozenoprávní pojetí lidských práv. Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. 2007.
Nováková Z. Lidská práva a svobody. RVP v praxi učitele výchovy k občanství - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. 2005.
Nováková Z. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv. Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. 2004.
Nováková Z. Řízení před Ústavním soudem. Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. 2004.
Nováková Z. Organizační formy kriminality současného světa. Sborník z Letní školy. 2003.
Maláčová -. Nováková Z. Způsoby nabývání a pozbývání státního občanství v ČR. Občan a občianstvo 2002. 2002.
Maláčová Z. Stav výuky práva na pedagogické fakultě. Výchova k demokracii v transformující se společnosti. 2001.
KNIHA - CELEK
Hubálek T., Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Vaníčková V., Zima P., Staněk A., Nováková Z. Social, Cultural, Ethical and Political Aspects of Migration. In Mezihorák F., Śliz A., Zuzevičiuté V., Čelovský S. (Eds.) 2018.
Krákora P. Vývoj správy a samosprávy v českých zemích. In Hubálek T., Nováková Z., Staněk A., Charvát J. (Eds.) 2017.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z., Vaníčková V. Formování a proměny občanského vzdělávání v českých zemích. 2015.
Blaštíková L., Grecmanová H., Skopalová J., Nováková Z., Raszková T., Zelinka J. Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem na základní škole. 2015.
Nováková Z. Legislativa v praxi vysokoškolského pedagoga. Edice - Studijní opora. 2015.
Nováková Z., Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Hampl D., Hubálek T., Zima P., Charvát J., Just P., Trzcielińska-Polus A. Státní správa a samospráva v českých zemích po roce 1918 se zřetelem na oblast školství. In Jarmara T., Valeš L. (Eds.) 2014.
Krákora P., Hubálek T., Hampl D., Nováková Z., Zima P., Just P., Kopeček P., Charvát J. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích. In Labischová D., Valeš L. (Eds.) 2014.
Nováková Z. Základy teorie práva. 2014.
Grecmanová H., Dopita M., Nováková Z., Opletalová A., Chromý J., Ryashko L., Cabanová V., Zacharová J., Talašová J., Stoklasa J., Holeček P., Vašutová J., Gavora P., Dömischová I. Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult. 2013.
Nováková Z. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách - školní a pracovní úrazy. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách - školní a pracovní úrazy. 2007.
Nováková Z. Soukormé právo pro společenskovědní obory se zaměřením na vzdělávání. Soukromé právo pro společenskovědní obory se zaměřením na vzdělávání. 2007.
Nováková Z. Teorie práva pro společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Teorie práva pro společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Krákora P., Hubálek T., Kopeček P., Nováková Z. Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy. 2020.
Chudý Š., Koribská I., Kropáč J., Balaban V., Vyhnálková P., Buchtová T., Nováková Z., Pitnerová D. Working Academics Value Excellence for International Teachers. 2020.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Nováková Z. Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích. 2019.
Chudý Š., Kropáč J., Vyhnálková P., Nováková Z., Balaban V., Koribská I., Šemberová M., Pitnerová D., Buchtová T., Peng D., Plischke J., Fasnerová M., Dvořáková Kaněčková E., Dofková R. Výzvy pro učitele v 21. století: mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů. 2019.
Chudý Š., Nováková Z., Koribská I., Šemberová M., Vyhnálková P., Pitnerová D., Buchtová T., Balaban V., Jůvová A., Szotkowski R., Plischke J., Peng D. Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů s tématem Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost. 2018.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z. Století proměn československé a české státnosti. 2018.
Krákora P., Nováková Z., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G. Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 - politika, ekonomika, migrace. 2017.
Chudý Š., Strouhal M., Szotkowski R., Peng D., Vyhnálková P., Plischke J., Nováková Z., Kropáč J., Buchtová T. Začínající učitel v měnící se společnosti. 2017.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z. Migrace, imigrace, emigrace a Evropa – proměny, historie a současnost. 2016.
Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Nováková Z. Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi. 2015.
SBORNÍK - CELEK
Nováková Z., Kadlec T. Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. 2009.
RECENZE
Nováková Z. Člověk jako občan a světoobčan. Člověk jako občan a světoobčan. 2008.
Nováková Z. Člověk jako občan a světoobčan: politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. Člověk jako občan a světoobčan: politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Nováková Z. E-bezpečí - dořešení problému u kauzy zneužití. Oponentský posudek. 2011.
PROJEKT
Serafín Č., Pitnerová D., Konečný J., Nováková Z., Smečková G., Opletalová A. Poradenský informační systém Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Fond rozvoje vysokých škol. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Nováková Z. Ochrana lidských práv v rámci Evropské unie. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Paedagogica. 2008.
VEDENÍ PRÁCE
Nováková Z. Dopad změn porodného na porodnost v ČR. Magisterská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Inspekční činnost ve školství. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Naplňování principů sociální politiky v oblasti sociálních dávek. Magisterská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Propouštění v Armádě ČR a sociální dopad. Magisterská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Správní rozhodování ve školství. Magisterská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Trest domácího vězení. Magisterská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Zásada rovnosti a zákaz diskriminace. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Způsobilost k právním úkonům. Magisterská diplomová práce. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Dějiny práva KVS/WDP ZS Se 0
Dějiny práva KVS/WDP ZS 11
Výchova k občan. a společenskověd.základ KVS/BVOSQ ZS Se 1
Legislation in Educational System in CR KPG/YLEGI ZS 1
Legislation in Educational System in CR KPG/YLEGI LS 1
Práva dítěte KPG/KPDIQ LS 0
Probace a mediace KPG/KPRO@ LS 4
Probace a mediace KPG/PRO@ LS Cv 1
Právo pro učitele KPG/PRU@ ZS 4
Právo pro učitele KPG/PRU@ LS 4
Základy soukromého práva ve vzdělávání KPG/BSPVQ LS 0
Základy soukromého práva ve vzdělávání KPG/BSPVQ LS Se 0
Teorie právní vědy KPG/BTPRQ ZS 1
Teorie právní vědy KPG/BTPRQ ZS Se 1
Základy veřejného práva ve vzdělávání KPG/BVPVQ ZS Se 1
Základy veřejného práva ve vzdělávání KPG/BVPVQ ZS 1
Aplikované právo pro soc. pedagogy KPG/KAPR@ ZS 4
Ústavní instituce České republiky 2 KPG/KBI2Q ZS Cv 0
Právo pro učitele KPG/KPRU@ ZS 8
Právo pro učitele KPG/KPRU@ LS 4
Právo pro učitele KPG/KPRUQ ZS 8
Základy soukromého práva ve vzdělávání KPG/KBSPQ LS 0
Teorie právní vědy KPG/KBTPQ ZS 11
Základy veřejného práva ve vzdělávání KPG/KBVPQ ZS 0
Právo pro ved. prac. škol. zařízení KPG/KPVP@ ZS 8
Školská legislativa v praxi MŠ KPG/LMŠ@ ZS Cv 2
Legislativa v odborném poradenství KPG/LOP@ LS 1
Legislativa v odborném poradenství KPG/LOP@ LS Se 1
Právo pro ved. prac. škol. zařízení KPG/PVP@ ZS Se 2
Člověk a právo KPG/KČPR@ ZS 4
Právní gramotnost KPG/NPRGQ ZS 1
Právní gramotnost KPG/NPRGQ ZS Se 1
Školská legislativa KPG/KŠLG@ LS 4
Školská legislativa KPG/KŠLGQ ZS 4
Aplikované právo pro soc. pedagogy KPG/APR@ ZS 2
Člověk a právo KPG/ČPR@ ZS Se 2
Školská legislativa v praxi MŠ KPG/KLMŠ@ ZS 11
Legislativa v odborném poradenství KPG/KLOP@ LS 4
Školská legislativa KPG/ŠLG@ LS Se 2
Školská legislativa KPG/ŠLGQ ZS 0
Právní rámec pro výkon porad. činnosti 1 KPS/WVRA1 ZS Se 0
Právní rámec pro výkon porad. činnosti 1 KPS/WVRA1 ZS 4
Právní rámec pro výkon porad. činnosti 2 KPS/WVRA2 ZS Se 0
Právní rámec pro výkon porad. činnosti 2 KPS/WVRA2 ZS 4

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.