Roušky versus změny ve vnímání řeči

Ilustrační foto: 123RF.com
Tuesday 8 December 2020, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Koronavirová epidemie má vedle akutních zdravotních potíží i spoustu dalších dopadů. Například několikaměsíční povinnost chodit se zakrytým obličejem způsobuje změny ve vnímání řeči. Jde o téma, které dnes zaměstnává řadu odborníků. Především pro jeho interdisciplinární charakter jej sleduje i logopedka Kateřina Vitásková z Pedagogické fakulty UP, která Žurnálu poskytla rozhovor.

Při běžné komunikaci se nepoužívá jen sluch, lidé si pomáhají i odezíráním ze rtů. Proto několikaměsíční povinnost chodit se zakrytým obličejem mohla stačit k tomu, aby se změnil způsob vnímání řeči. Jak? Nedávný výzkum například zjistil, že se mladí lidé při sundání roušky už více spoléhají na sluch, třicátníci a starší lidé se znovu vrací k odezírání, více se dívají na pusu. Na rozdíl od druhé sledované skupiny ukazují výsledky té první efektivnější přizpůsobení se změně v prostředí.

Experiment uskutečnili vědci z Univerzity Karlovy v Praze, a to v rámci fonetického výzkumu, o kterém informovala Kateřina Chládková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Plenární přednášku na mezinárodní konferenci III. Olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých se uskutečnila i XXI. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VIII. konference mladých vědeckých pracovníků (více zde) s názvem Implikace specifických kognitivních jevů a procesů na percepci a produkci verbální a neverbální komunikace – pohled logopeda, souvisejícím směrem zaměřila také Kateřina Vitásková, vedoucí oddělení logopedie a studií komunikačního procesu Oddělení výzkumu Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP, která se obdobným jevům věnuje s ohledem na interdisciplinaritu v celosvětovém kontextu.

Můžete, prosím, komentovat šíři dopadů, které pandemie může způsobit v dané oblasti?

Podrobněji jsem o tématu hovořila v rámci plenární přednášky na nedávných osmých olomouckých speciálně-pedagogických dnech. Zamýšlela jsem se mimo jiné nad tím, jaké dopady má pandemie na provádění logopedické intervence či výzkumu, i nad tím, co edukačnímu procesu a vzdělávání žáků a studentů přináší prostředí s rouškami či online výuka. Totiž na jedné straně může být dopad na sluchovou, ale i na další modality komunikace značný, na straně druhé nejsou tyto dopady dostatečně zakotveny v povědomí pedagogů a dalších odborníků, kteří se na vzdělávacím či klinickém diagnostickém či intervenčním procesu podílejí.

Můžete být konkrétnější?

Diskuze mezi odborníky se například vede o tom, jaký dopad na produkci a percepci hlasu, řeči včetně funkčního užívání komunikace může mít nošení ústní roušky nebo obličejového štítu a dalších ochranných pomůcek v závislosti například i na materiálu, ze kterého je vyrobena, jeho průhlednosti, velikosti plochy zakrývající obličej a dalších parametrech. Vše má totiž souvislost s tím, že řeč vnímáme multimodálně, to znamená, že kromě zraku zapojujeme i vnímání proprioceptivní nebo hmatové. Například v češtině jde především o vnímání neustále se měnícího doteku různých částí jazyka a patra – to vše v nesmírně krátkých časových jednotkách. Při mluvení v roušce může být najednou tento skoro ‚automatický‘ proces narušen změnou ‚běžného‘ fyzikálního prostředí uvnitř úst, mění se poloha dolní čelisti ‚v klidu‘ atd. A jelikož má každý z nás individuální schopnost přizpůsobit se takovým změnám, může docházet i k narušenému nebo ‚nekomfortnímu‘ užívání našeho hlasu a řeči a třeba i k pocitům zvýšené únavy z těchto jinak běžně ‚nepociťovaných‘ procesů. Jiným problémem může být, že se najednou ‚kousneme do jazyka‘, když roušku odložíme. Je to proto, že jsme se v roušce snažili mluvit zřetelněji tak, že jsme předsunovali více jazyk směrem k zubům, tedy jsme měnili výchozí artikulační polohu hlásek. Rouška je jednoduše zásahem do našeho běžného způsobu zpětného pociťování toho, co se nám děje s mluvidly během řeči, aniž bychom si to jindy uvědomovali. Na podobném principu, ale mnohem intenzivněji, pociťují ‚tíhu mluvidel‘ nebo dokonce i déle přetrvávající ‚brnění jazyka‘ při řeči astronauti po delším pobytu ve vesmíru.

V posledních letech se znovu ukázalo, že je velmi důležité i vnímání čichové. Patří k vývojově nejstaršímu způsobu komunikace lidského druhu. Prostřednictvím čichu komunikujeme s primárními oblastmi mozku a propojujeme tak podvědomé behaviorální reakce. Dokážeme propojit čichové a zrakové nebo sluchové vnímání a ta pak přímo ovlivňují neverbální komunikační projevy. Zajímavé jsou v tomto smyslu i takzvané synestézie, které si s naším mozkem doslova hrají. Určitý specifický zvuk nebo zrakový podnět může u nás vzbudit ‚čichový‘ pocit a třeba i zlepšit porozumění řeči či komunikačnímu záměru.

Všechny tyto zvláštní vjemy jsou podle mého názoru součástí základních předpokladů pro pochopení složitosti a výjimečnosti práce s komunikací, hlasem a řečí, a to nejen v rámci činnosti logopedů, ale také v rámci vzdělávacího, poradenského a terapeutického procesu, do kterého jsou zapojeni speciální pedagogové, ale i učitelé všech stupňů škol včetně vysokých.

Rozumím tomu dobře, že multimodální vnímání řeči ovlivňuje její zpětné vytváření? Pokud je narušeno, dochází k začarovanému kruhu obtíží, které mohou být nesprávně chápány?

Ano. Obtíže mohou být přehlédnuty a ve výsledku pak chápány nesprávně jako nedostatky v učení, motivaci dítěte či dospělého účastnícího se výuky nebo terapie.

Během olomouckých speciálně-pedagogických dnů jsme hovořili také o vlivu konkrétního užívaného jazyka na zvýšení či snížení rizika přenosu aerosolových virových infekcí. Například velmi záleží na poměru obsahu samohlásek a některých typů souhlásek v řeči, záleží i na kulturně-jazykových zvyklostech. Na kvalitu vzájemné interakce může působit i užívání ochranných pomůcek úst a obličeje, které mohou omezit či narušit sluchovou i zrakovou vazbu. Vliv na komunikaci může mít i nošení roušky v tom smyslu, že se zhorší výslovnost proto, že člověk dýchá i po jejím odložení převážně ústy a ne nosem. To totiž může ovlivňovat produkci a percepci hlasu i řeči, může to mít vliv i na kognitivní vývoj i na různé specifické jevy, jakými jsou McGurk nebo Lombardův efekt. Srozumitelnost řeči může být ovlivněna i tím, že člověk například upřednostní zrakové vnímání řeči, tedy přednostněji odezírá, ale mnohem rychleji než si to spojí se současnou sluchovou podobou vnímaného řečového celku. Samozřejmě aspektů, které ovlivňují produkci a percepci řeči, je celá řada.

Současná situace je pro výzkumy zaměřené na multimodální vnímání řeči asi hodně inspirativní…

Ano, ale nejen ta. Určitě bych chtěla vyzdvihnout i celosvětový webinář VOICE Ceommittee IALP sdílející zkušenosti s prováděním foniatrické a podpůrné logopedické intervence v pandemických podmínkách, kterou organizovaly australské kolegyně a kde se diskutovalo také o dopadech na vnímání svého hlasu a hlasových obtíží nemocných zvláště ve stádiu po prodělání nemoci covid-19, stejně jako u uživatelů roušek a štítů. Na videokonferenci České společnosti pro neurokognitivní rehabilitaci zase zazněly zajímavé postřehy psychologů a speciálních pedagogů, kteří musí v současné době pracovat za velmi netypických podmínek i s populací dětí s neurovývojovými poruchami, například poruchami autistického spektra, ADHD, dyslexií a dalšími. O podobných souvislostech chci informovat logopedickou veřejnost českou, slovenskou a polskou připraveným přehledovým článkem. I studenti olomoucké logopedie, jejichž odborné logopedické praxe v této nelehké době provázela právě nejistota z nedostatku informací o dopadech pandemie na logopedickou práci a edukaci dětí i dospělých, by tímto způsobem chtěli pomoci logopedické osvětě a chtěli by na to také navázat ve svých výzkumech.

Kateřina Vitásková je vedoucí oddělení logopedie a studií komunikačního procesu Oddělení výzkumu Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP. Ve své odborné, výukové, lektorské a publikační činnosti se zaměřuje především na problematiku narušené komunikační schopnosti a poruch hlasu a specifik komunikace u různých skupin dětí i dospělých, včetně vývojových a získaných poruch učení a problematiky osob se symptomatickými (sekundárními) poruchami řeči, a to vše v mezinárodním náhledu a napříč resorty. V posledních letech se intenzivněji věnuje pragmatické jazykové rovině, poruchám autistického spektra a poruchám komunikace u syndromů, inkluzivnímu přístupu a multikulturalitě ve vztahu k logopedii a transdisciplinární spolupráci a vysokoškolské přípravě logopedů. Pracuje se studenty pregraduálních i postgraduálních studijních programů všech forem učitelských i neučitelských oborů a podílí se na realizaci speciálněpedagogických doktorských studijních programů. Aktivně se účastní mnoha tuzemských i zahraničních vědeckých a odborných konferencí a seminářů, dlouhodobě je jako řešitel či spoluřešitel zapojena do projektů MŠMT, FRVŠ a EU. Je členkou několika odborných organizací, vědeckých rad a komisí.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)