Nový studijní modul nabídne uplatnění analytické chemie v památkové péči a archeologii

Thursday 2 September 2021, 15:05

Olomouc (2. září 2021) Na uplatnění analytické chemie v památkové péči a archeologii je zaměřený nový vzdělávací modul, který v nadcházejícím akademickém roce nabídne svým studentům Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UP) ve spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ). Modul s názvem Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii v rámci navazujícího magisterského studia analytické chemie zahrnuje sedm předmětů zaměřených například na materiály a techniky uměleckých děl, metody používané pro analýzu předmětů hmotného kulturního dědictví, památkovou technologii, dějiny památkové péče či na archeometrii.

„Studentům jsme se rozhodli nabídnout novou možnost vzdělávání, která šířeji propojuje analytickou chemii, archeologii i péči o hmotné kulturní dědictví. Studenti přírodovědných směrů dostanou příležitost seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti péče o hmotné kulturní dědictví a materiálového poznání a dostanou se k novým technologickým postupům i metodologiím odborné péče o památkový fond,“ uvedla Jana Michalčáková z NPÚ.

Díky novému modulu budou studenti spolupracovat s týmy odborníků, kteří se specializují na památkovou obnovu i restaurování uměleckých děl. Dostanou tak šanci sledovat aplikaci výsledků jejich laboratorní práce na konkrétním památkovém objektu. Pracovníci NPÚ a Katedry analytické chemie PřF UP budou společně se studenty zkoumat vzorky odebrané z památek moderními metodami a přístroji, kterými disponuje Přírodovědecká fakulta UP.

Studentům budou přednášet nejen experti z přírodovědecké fakulty, ale také odborníci z NPÚ, kteří jim předají své zkušenosti z praxe. „Propojení univerzitního prostředí a praktické památkové péče vnímám jako velmi důležité. Bude to velký přínos pro studenty i odborníky z NPÚ a PřF UP. Studenti dostanou příležitost detailně prozkoumat vzorky z autentických uměleckých děl či památkových objektů. Absolvují pomyslnou cestu od vzorku na památkový objekt a z památkového objektu zase zpět ke vzorku,“ popsal garant magisterského studijního programu Analytická chemie Petr Barták z katedry analytické chemie.

Studenti podle něj například zjistí, že pod zkoumanou barevnou vrstvou starého obrazu se často může nacházet i několik dalších vrstev obsahujících pigmenty, barviva a pojiva s různým chemickým složením. Budou také moci zkoumat stavební materiál, který byl před stovkami let použit při stavbě historických objektů. Získané poznatky o materiálovém složení a vlastnostech mohou pomoci rozšířit možnosti restaurátorských postupů a potenciálně se promítnout i do technologií současného stavebnictví.

Nový modul umožní studentům, kteří si jej zvolí, získat nové kompetence pro pracovní trh poptávající specialisty schopné věnovat se vysoce odbornému materiálovému průzkumu v památkové péči a archeologii i novým analytickým a technologickým postupům. „Poptávka je po expertech, kteří přicházejí s inovativními postupy a jsou schopni do oborů památkové péče a archeologie implementovat výsledky akademického výzkumu,“ upozornila Jana Michalčáková.

Kontaktní osoba:

doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D. | Katedra analytické chemie

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: petr.bartak@upol.cz | T: 585 634 408
 

Šárka Chovancová | redaktorka
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: sarka.chovancova@upol.cz | M: 776 095 547

Back