Základní výcvik v mediaci (1. blok)

5. October – 7. October 2023

Kurz

Vzdělávání v mediaci, připravené Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je jedinečné v tom, že je jako jediné v ČR poskytované veřejnou univerzitou v rámci jejího celoživotního vzdělávání. Je zaměřené na získání základních znalostí a dovedností pro výkon profese mediátora. Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Získané znalosti a dovednosti jsou však široce využitelné v dalších profesích i v osobním životě. Důraz je kladen na interaktivní formu se snahou reagovat na vzdělávací potřeby účastníků. Výcvik staví na vyváženém propojení vědomostí s praktickými dovednostmi a zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe. Tomu také odpovídá složení lektorského týmu.

Lektorský tým: 
doc. PhDr. LENKA HOLÁ, Ph.D.
RNDr. JIŘÍ PLAMÍNEK, CSc.
PhDr. DANA RABIŇÁKOVÁ

Cíle vzdělávacího programu:
Absolvent získá znalosti o konfliktech a různých metodách jejich řešení. Seznámí se s tím, co je mediace, jak je charakterizovaná a na jakých principech funguje. Bude umět navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Bude mít přehled o oblastech uplatnění mediace. Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Znalosti a dovednosti jsou však široce využitelné v osobním i profesním životě.
Výcvik probíhá interaktivní formou, po krátkém výkladu tématu vždy následují praktická cvičení, trénink v modelových situacích, diskuze. Lektoři vycházejí ze zkušeností účastníků, poskytují zpětnou vazbu, vytváří bezpečné prostředí pro sdílení a rozvoj. I když má výcvik daný obsah, snažíme se ho přizpůsobit potřebám účastníků.

Témata jednotlivých vzdělávacích bloků:
Výcvik je rozdělený do čtyř třídenních bloků po 25 hodinách.
1. Konflikty, způsoby řešení konfliktů, mediace, principy mediace
2. Proces mediace, komunikační techniky
3. Účastníci mediace, jejich role a vztahy, role mediátora
4. Etický rámec mediace, oblasti uplatnění mediace

Cílová skupina:
Výcvik je určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – advokátům, soudcům, podnikovým právníkům, vedoucím pracovníkům, personalistům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, policistům, poradenským pracovníkům a dalším zájemcům o problematiku mediace.

Location

Právnická fakulta UP
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)