Odborné vzdělávání dívek a žen ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století

19. April 2023, 9:45–11:15

Přednáška Dr. Petra Kadlece z Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF Ostravské univerzity

Odborné vzdělávání dívek a žen ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století – podpora emancipace nebo potvrzení sociálního statusu?

Téma odborného vzdělávání dívek a žen, které v období od poloviny 19. století nabývalo na čím dál větší důležitosti, se s požadavky ženského emancipačního hnutí prolínalo jen částečně, neboť z části měla odborná příprava sloužit spíše k potvrzení stávajícího statusu žen a přispívat k lepší „vybavenosti“ žen pro rodinný život a vedení domácnosti. Přednáška představí spektrum odborně vzdělávacích možností pro dívky a ženy v období od poloviny 19. století do vypuknutí první světové války, přičemž se zaměří na území předlitavské části habsburské monarchie, zejména pak na české země. Vedle výsledků budování relevantní školské infrastruktury pro dívky a ženy zohlední také inspirační zdroje, otázku motivace k angažmá různých činitelů na tomto poli, praktické problémy, které tento proces doprovázely, stejně jako zpřístupnění chlapeckých škol dívkám a názory vybraných zainteresovaných současníků (Leopold Weigner, Josef Gruber, Leopold Hennet ad.).

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. – působí v Centru pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde přednáší hospodářské a sociální dějiny a dějiny vzdělanosti. Věnuje se sociálním dějinám 19. a první poloviny 20. století, především v souvislosti s dějinami vzdělanosti a česko-německými vztahy. K těmto tématům publikuje pravidelně v odborných periodikách v České republice i v zahraničí. Je autorem monografií o skladbě středoškolských studentů na Moravě a ve Slezsku (2013), o utváření předlitavské profesně vzdělávací infrastruktury (2020) a o životě moravského politika Friedricha Plachkého (2022) a spoluautorem dvoudílné publikace o národnostní statistice v českých zemích 1880–1930 (2016). V současnosti je hlavním řešitelem projektu GAČR zaměřeného na proces modernizace komerčního vzdělávání v Předlitavsku v letech 1848–1918.

Organizer

Katedra historie FF UP

Location

Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, přednáškový sál Milady Paulové (1.12)
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)