Průvodce zaměstnance

Příručka pro nové zaměstnance

Příručka Průvodce zaměstnance, kterou si na našich stránkách můžete stáhnout ve formátu PDF, je praktickým rádcem určeným především novým zaměstnancům UP. Příručka vám pomůže se zorientovat v administrativě univerzity. Najdete v ní mnoho užitečných informací o jejím chodu, zařízeních a službách, ale dozvíte se v ní také o vašich právech a povinnostech nebo o zaměstnaneckých benefitech.

Pro zahraniční zaměstnance je k dispozici anglická verze příručky Guide for Foreign Employees.

První kroky nového zaměstnance

Nástup do zaměstnání

Podpis pracovní smlouvy

Podepsali jste pracovní smlouvu a mzdový výměr, které vám předaly pracovnice personálního oddělení. Součástí podkladů při nástupu do zaměstnání je i dokument Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, který obsahuje informace o nároku na dovolenou, o pracovní době, o odměňování aj. Dojde-li během pracovního poměru k jakékoli změně vašich osobních údajů (např. změna adresy, zdravotní pojišťovny, narození dítěte, získání nového titulu, změna účtu atd.), nahlaste je bez odkladu právě personálnímu oddělení. Kontakt na vaši personální referentku najdete v oddílu Personální záležitosti nebo ve vyhledávači kontaktů.

Pravidla bezpečnosti práce

Prošli jste vstupní pracovně-lékařskou prohlídkou u smluvního lékaře a podepsali jste poučení o bezpečnosti práce. Nejde jen o formální záležitost. Svou práci můžete dobře vykonávat jen tehdy, vyvarujete-li se zbytečných úrazů či poškození majetku. Dbejte rovněž pravidel ochrany před požárem a jeho následky. Pracovní úraz svůj nebo jiného zaměstnance bezodkladně oznamte svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Mějte na paměti, že každé pracoviště má k dispozici lékárničku. Všechny potřebné předpisy a formuláře najdete na stránce Bezpečnost práce a požární ochrana.

Ochrana osobních údajů

Se vstupem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) je ochrana vašich osobních údajů jasně specifikována a garantována. Více k této problematice najdete na stránce Ochrana osobních údajů.

Další informace týkající se vaší mzdy, nároku na dovolenou, zdravotní péče či pravidel nemocenské naleznete na stránce Personální záležitosti.

Vyřízení identifikační karty

Pro využití služeb, které vám univerzita nabízí, potřebujete identifikační kartu zaměstnance. Kartu Vám vydá Centrum výpočetní techniky, které sídlí ve Zbrojnici na Biskupském náměstí 1 ve druhém poschodí. S kartou lze pohodlně využívat výpůjčních služeb knihovny a stravovací systém, nakupovat v bufetech FreshUP, je nutná pro vstup do některých univerzitních budov a místností. Kartu využijete také ve Vědecké knihovně v Olomouci. S identifikační kartou máte možnost využít zaměstnanecké benefity u externích smluvních partnerů. Vše o identifikačních kartách na UP najdete na stránkách CVT UP.

Univerzitní síť, e-mail, telefon...

Univerzitní síť

Abyste mohli využívat univerzitní síť, potřebujete znát přihlašovací jméno, které vám bylo automaticky vygenerováno založením vaší pracovní smlouvy do informačního systému UP. Naleznete jej na Smlouvě o výpůjčce identifikační karty, kterou obdržíte spolu s kartou v kanceláři identifikačních karet v budově Zbrojnice (Biskupské náměstí 1). Instrukce k nastavení hesla vám byly zaslány na soukromou e-mailovou adresu, kterou jste uvedli na personálním oddělení. Alternativně můžete o nastavení hesla požádat správce sítě na vaší fakultě nebo přes aplikaci HelpDesk - Anonymní požadavek - kategorie Zapomenuté heslo.

Portál UP

Společně s webovými stránkami univerzity budete často používat i Portál UP, určený zaměstnancům a studentům UP. Portál obsahuje řadu aplikací pro administrativní úkony na UP (výplatní pásky, plány budov, přístup k emailu, smlouvy, tuzemské cestovní příkazy atd.), je úložištěm všech dokumentů, vč. platné legislativy v aplikaci UPShare, a v neposlední řadě jej využijete třeba i při objednávání jídla v menze. Pro úpravu nastavení portálu vám pomůže návod, který naleznete pod políčkem Nápověda. Tam také najdete odkaz na univerzitní wiki stránky, které obsahují řadu návodů pro práci s informačními technologiemi na UP.

E-mail

Společně s přihlašovacím jménem (ID) a heslem je vám rovněž přidělena univerzitní e-mailová adresa ve tvaru jméno.příjmení@upol.cz. Zaměstnanci ke své e-mailové schránce přistupují přes rozhraní OWA. Poštu kontrolujte každý den a odpovídejte co nejdříve. Pro úřední korespondenci používejte výhradně přidělenou univerzitní emailovou adresu. Vaše úřední korespondence, ať už papírová, nebo e-mailová, podléhá pravidlům obsaženým ve Spisovém a skartačním řádu. Při práci s e-mailem a na internetu se řiďte pravidly kybernetické bezpečnosti na UP.

Elektronická vizitka

Aby údaje o vás byly v aktuální podobě k dispozici i jiným uživatelům sítě UP a bylo je možné vyhledat i na internetových stránkách UP, je třeba, abyste tyto údaje zavedli do Portálu UP. K editaci osobních údajů se dostanete po přihlášení na Portál a přes tlačítko Můj profil v pravém horním rohu. Některé údaje pod svým jménem již budete mít, další, jako například alternativní telefonní číslo, musíte doplnit sami. Tento prostor také slouží k doplňování informací o Vašich odborných aktivitách, členstvích v odborných sdruženích, funkcích apod. Nezapomínejte údaje při jakékoliv změně aktualizovat.

Helpdesk

Součástí Portálu UP je také tzv. Helpdesk, který slouží k nahlášení poruchy (e-mailu, počítačové sítě, webu, ale třeba i závad ve vaší kanceláři). Požadavky zasílané přes Helpdesk jsou upřednostňovány. Veškerou pomoc s univerzitní sítí hledejte u správce sítě fakulty nebo příslušné jednotky.

Telefon

O přidělení telefonního čísla si požádejte přes Helpdesk, případně se obraťte na správce budovy nebo sekretariát katedry či vašeho pracoviště. Po přidělení klapky můžete telefonovat po univerzitě, telefonní spojení vyhledáte ve vyhledávači kontaktů na webu. O zpřístupnění možnosti telefonovat v rámci ČR nebo do zahraničí rozhoduje vám nadřízený vedoucí pracovník. Ve zdůvodněných případech ho požádejte o rozšíření okruhu telefonních oprávnění. V případě potřeby můžete obdržet i pracovní mobilní telefon a číslo, které vám umožní volat do sítě univerzity (mobilní i pevné linky) zdarma a být dostupný mimo vlastní pracoviště. Rozhodnutí o přidělení pracovního mobilního telefonu je na vedoucím vašeho pracoviště.

Seznámení se s hierarchií na UP

Vedení univerzity

V čele univerzity stojí rektor, který je také jejím statutárním zástupcem. Společně s prorektory se stará nejen o její správu, ale také o její další směřování. Reprezentuje ji na domácím i mezinárodním poli. Rektora jmenuje na základě volby akademickým senátem univerzity prezident ČR. Prorektoři zastupují rektora v přidělených oblastech, jako je studijní problematika, věda a výzkum, vnější a vnitřní vztahy, rozvoj, výstavba a organizace aj. Pravou rukou rektora je kancléř, který má na starosti koordinaci univerzitní administrativy. O ekonomický chod univerzity se stará kvestor.

Vedení fakulty

V čele fakult stojí děkani, kterým jsou přímo podřízeni proděkani a vedoucí fakultních organizačních jednotek, jak akademických, tak obslužných. Děkan disponuje podobnými pravomocemi jako rektor, ale pouze v rámci své fakulty. Mimo jiné rozhoduje o personálních záležitostech na fakultě. Činnost proděkanů opět odpovídá v rámci fakulty pravomocem prorektorů, a to v jednotlivých oblastech řízení fakulty. Ekonomické záležitosti řídí na fakultě tajemník. Struktura všech fakult UP je takřka stejná.

Akademický senát UP (AS UP)

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci, někdy také nazývaný „velký senát“, je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a má 24 členů. Členy AS UP volí ze svých řad členové akademické obce; každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté. Zasedání AS UP jsou veřejně přístupná.

Akademický senát fakulty (ASF UP)

Akademický senát fakulty, někdy také nazývaný „malý senát“, je orgán, který spolupracuje s vedením fakulty. Jeho členy volí ze svých řad akademická obec fakulty (tedy studenti a akademičtí pracovníci). Chod senátu podléhá vnitřním předpisům fakult – volebnímu řádu a jednacímu řádu akademického senátu. Senátoři jsou voleni na období tří let. Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. Každý senát má své internetové stránky, kde najdete mimo jiné i zápisy z jednotlivých zasedání.

Z dalších orgánů univerzity jmenujme Vědeckou radu, Správní radu, Kolegium rektora, Radu pro vnitřní hodnocení a další komise. Více informací o poslání, činnosti a obsazení jednotlivých orgánů najdete na stránkách univerzity.

S organizační strukturou univerzity a vedením univerzity se podrobně můžete seznámit na webu UP.

Využívejte zaměstnanecké benefity

Věříme, že k vaší větší spokojenosti přispěje i nabídka slev a výhod, které vám univerzita poskytuje. Mezi benefity z nabídky zaměstnavatele patří zlevněné ubytování na kolejích UP nebo v univerzitních bytech, sportovní dny na UP, Microsoft Office 365 zdarma atd. V nabídce univerzitních zařízení můžete ocenit slevy v UPointu (univerzitním obchodě), sportovní vyžití v Akademik sport centru nebo v moderním Aplikačním centru BALUO, služby Mateřské školy UP, jazykové školy UPLIFT a jiné. Věnujte také pozornost výhodám od externích partnerů, jakými jsou například T-Mobile, OBI, Premiere Cinemas, Tempish Sport, ČSOB, Komerční banka, Makro, Omega, Otosport a další. Mnohé ze slev jsou poskytovány i vašim rodinným příslušníkům, např. zlevněné mobilní a datové tarify, vstupy do kina nebo bankovní služby. Seznam aktuálních benefitů najdete na stránce Benefity.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)