Univerzitní orgány

Vedení Univerzity Palackého

Rektor
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
tel.: 585 631 001
fax: 585 631 012
e-mail: rektor@upol.cz

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., (*1971) studoval historii a filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, Středoevropské univerzitě v Budapešti a University of Oxford (Lady Margareth Hall). Mezi jeho učitele patřili Josef Jařab, Ralf Dahrendorf, Stephen Greenblatt či Robert J. W. Evans.

V roce 2012 byl jmenován profesorem historie a do ledna 2014 zastával funkci vedoucího Katedry historie Filozofické fakulty UP, která je jedním z největších pracovišť tohoto druhu v České republice.

Absolvoval řadu dlouhodobých badatelských a pedagogických pobytů na předních světových univerzitách a vědeckých ústavech v Kanadě, Maďarsku, USA, Velké Británii, Spolkové republice Německo a Austrálii. Dvakrát obdržel výzkumné stipendium prestižní německé nadace Alexandra von Humboldta (2006 Marburg, 2010 Münster) a stipendium nadace Andrewa W. Mellona (2004, 2010 Wolfenbüttel). V roce 2008 působil jako stipendista Fulbrightova programu na Georgia College and State University v Milledgeville ve Spojených státech. V průběhu akademického roku 2010/2011 byl vybrán mezinárodní komisí na post hostujícího profesora na University of Western Australia v Perthu. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených států amerických jmenoval ambasadorem Fulbrightova programu v České republice. Byl hlavním řešitelem sedmi vědeckých projektů financovaných Grantovou agenturou ČR. Je členem řady vědeckých organizací včetně European Association of Urban Historians a International Commission for the History of Cities.

Jaroslav Miller obdržel řadu akademických a vědeckých ocenění, mezi jinými v roce 2005 R. John Rath Prizefor Best Study in Habsburg History či Best Urban History Monograph Award. V roce 2008 vydalo britské nakladatelství Ashgate jeho monografii Urban Societies in East Central Europe, 1500–1700. V roce 2010 publikoval v New Yorku a Budapešti (spolu s Lázsló Kontlerem) monografii Friars, Nobles and Burghers – Sermons, Images and Prints: Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe.

Je ženatý, má dvě děti a k jeho zálibám patří sport, ruská klasická literatura, zahradní architektura a putování divočinou.

Kontakt:
tel.: 585 631 001,
fax: 585 631 012
e-mail: rektor@upol.cz 

Předseda akademického senátu
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, Olomouc
Katedra mezinárodního a evropského práva
tel. 585 637 705
e-mail: michal.malacka@upol.cz

Prorektor pro studium
statutární zástupce rektora
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
tel.: 585 631 004, fax: 585 631 012
e-mail: prorektor.studium@upol.cz

Prof. MgA. Mgr. Vít Zouhar, PhD., (*1966) absolvoval skladbu na Janáčkově akademii múzických uměnía hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně. Ve studiu skladby pokračoval na Accademia Musicale Chigiana ve Sieně, Internationales Musikinstitut Darmstadt a na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz. Uměleckou aspiranturu a doktorská studia absolvoval na JAMU. Na Ostravské univerzitě se habilitoval v oboru hudební teorie a pedagogika.

Po studiích působil na Konzervatoři Brno a v Institut für Elektronische Musik und Akustik na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Od roku 1992 je členem Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty, kde garantuje hudebně-teoretické předměty v magisterských a doktorských studijních programech. Působil jako koordinátor programu Erasmus pro Rakousko, Německo a Velkou Británii a byl řešitelem a spoluřešitelem řady výzkumných, rozvojových a internacionalizačních projektů. V letech 2003–2006 působil jako proděkan pro vědu, výzkum, umění a zahraničí, byl řešitelem rozvojových projektů a podílel se na vzniku společného programu Pedagogické fakulty a Valdosta State University.

Je místopředsedou správní rady Nadace Bohuslava Martinů, členem Umělecké rady JAMU, pracuje v komisipro klasickou hudbu Ministerstva kultury ČR a v Editorial Board of Bohuslav Martinů Complete Critical Editon, zasedá v porotách skladatelských soutěží (Generace) a je členem OSA. V letech 2009–2013 byl členem panelu Grantové agentury České republiky (estetika a vědy o umění).

Jeho teoretické práce jsou zaměřeny na hudbu 20. a 21. století. V popředí jeho zájmu je dílo Bohuslava Martinů a fenomén komponování v hudební výchově. Je autorem knih Postmoderní hudba? Německá diskuse na sklonku 20. století a spoluautorem Dear Friend. Bohuslav Martinů's Letters to Zdeněk Zouhar. Podílí se na přípravách Souborného kritického vydání děl Bohuslava Martinů. Je autorem více než šedesáti studií a recenzí publikovaných v monografiích, periodikách a sbornících. V roce 2001 inicioval vznik programu Slyšet jinak, který je zaměřen na komponování v hudební výchově a na rozvoj kreativity.

Současně se věnoval i hudební tvorbě a jako dramaturg spolupracoval s hudebními festivaly (Forfest Kroměříž, Expozice nové hudby). Je autorem a spoluautorem oper (La Dafne, Coronide, Torso, Noci Dnem), scénických melodramů (Radúz a Mahulena, Laskavé Bohyně) a více než padesáti orchestrálních a komorních děl. Jeho hudba je uváděna na předních festivalech (Pražské jaro, Poesiefestival Berlin, Schleswig-Holstein Musik Festival), zní ve filmech (Amerika, S.S. Palo Alto Project, Kouzlo jedné flétny), baletech a divadelních inscenacích, je nahrávána rozhlasovými stanicemi a vychází na zvukových nosičích. Jeho divadelní tvorba je v repertoáru Národního divadla v Praze (Radúz a Mahulena, Pán z Prasečkova), Národního divadla v Brně (La Dafné) a Ensemble Damian (Torso, Coronide). Je držitelem Ceny Alfréda Radoka, ceny NUBERG 2010 a řady dalších ocenění.

Od roku 2010 zastává funkci prorektora pro studijní záležitosti. Prioritou jeho uplynulého funkčního období bylo sjednocení procesů studijní agendy na UP a důraz na respektování zásad rovného přístupu při individuálním řešení záležitostí studentů. Zaměřil se na podporu multilingválnosti a sdílení kapacit v oblasti studia s MU a JAMU (konsorcium, oblast hudba). Koordinoval novelu Studijního a zkušebního řádu UP, podílel se na nové koncepci stipendií (peněžitá i nepeněžitá forma), na úpravách zásad pro ubytování studentů na kolejích (priorita ubytování prvních ročníků), poplatků (jednotné postupy), na koncepci algoritmického řízení procesů studijní agendy a podpory studentů se specifickými potřebami. Inicioval vznik centrálních středisek podporujících jednotné postupy na UP (Oddělení pro studium, Centrum pomoci studentům se specifickými potřebami). Podílel se na implementaci Registru uměleckých výkonů. Je řešitelem rozvojových projektů a navrhovatelemnorem a vnitřních předpisů.

Prorektorské pověření chápe jako výzvu k posilování excelence vzdělávacích a výukových aktivit na UP (interní akreditace, podpora inovací ve výuce a internacionalizace), akcent na multilingvální charakter univerzity a současně je vnímá jako důraz na kontinuitu jednotného, rovného a současně individuálního přístupu ke studentům, sjednocování procesů studijní agendy a zjednodušování její administrace na UP s využitím informačních systémů.

Prorektorka pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
tel.: 585 631 002, fax: 585 631 012
e-mail: jitka.ulrichova@upol.cz

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., (*1956) je absolventkou biochemie na Přírodovědecké fakultě University Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity v Brně). V roce 1997 obhájila titul docent v oboru biochemie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v roce 2003 titul profesor v témže oboru na domácí lékařské fakultě v Olomouci.

V současnosti vede Ústav lékařské chemie a biochemie, jehož součástí je také akreditovaná laboratoř pro testování cytotoxicit prostředků zdravotnické techniky. Pracuje v redakčních radách odborných časopisů Biomedical Papers, Acta Medica. Během svého profesního života působila i na zahraničních pracovištích (např. INSERM Montpellier, Centre national de la recherche scientifique a Université Pierre-et-Marie-Curie, Kemijski inštitut Ljubljana).

Již během své diplomové práce se začala věnovat studiu biologických aktivit přírodních látek. Na tomto tématu pokračovala i v rámci své doktorské disertační práce a dodnes je hlavní součástí jejích výzkumných aktivit. Výsledky jsou nejen součástí původních publikací, ale také mají výstupy v realizační sféře – např. v oblasti doplňků stravy.

Jako prorektorka pro vědu a výzkum působí od roku 2006. Má zkušenosti s řešením národních i mezinárodních grantových projektů z pozice řešitele i posuzovatele v rámci ČR i EU (Grantová agentura České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Rámcový program EU, Erasmus Mundus). Své organizační schopnosti si měla možnost ověřit i ve funkci předsedkyně České společnosti chemické, kterou vykonávala v období 2005–2013.

Ve svém dalším funkčním období by se ráda zaměřila na větší zapojení vědeckých týmů do mezinárodních projektů, podporu mladých vědeckých pracovníků a propojení výzkumných týmů i s aplikační sférou.

 

Prorektor pro zahraničí
prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
tel.: 585 631 005
e-mail: martin.kudlacek@upol.cz 

Prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., (*1974) studoval aplikovanou tělesnou výchovu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. V doktorském studiu pokračoval na Texas Woman’s University v USA a po jeho absolvování v roce 2001 začal pracovat jako odborný asistent a od roku 2009 jako docent na Katedře aplikovaných pohybových aktivit FTK UP.

Dlouhodobě se věnuje problematice sportu osob s tělesným postižením. Deset let stál ve vedení českého sledge hokeje, se kterým se probojoval až na paralympiádu ve Vancouveru. V oblasti aplikovaných pohybových aktivit byl velmi aktivní při tvorbě vzdělávacích programů mezinárodního paralympijského výboru s názvem Paralympic School Day. V letech 2010–2014 vedl Evropskou federaci aplikovaných pohybových aktivit a až do roku 2018 byl výkonným editorem časopisu European Journal of Adapted Physical Activity.

Na fakultě tělesné kultury působil jako senátor a v letech 2012–2018 jako proděkan pro zahraniční spolupráci a informační technologie. Je autorem a řešitelem několika evropských grantových projektů zaměřených především na problematiku kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s osobami se zdravotním postižením v oblasti tělesné výchovy a sportu. Je autorem bezmála 70 recenzovaných článků s více než stovkou citací. Na FTK je členem vědecké rady, oborové rady a garantem studijního oboru Aplikované pohybové aktivity. V posledních 15 letech vyučoval také na partnerských univerzitách v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Číně.  

Je ženatý, má dvě děti a mezi jeho zájmy patří především sport, turistika, příroda, moře, hory a bojová umění.      

Pozici prorektora pro zahraničí vnímá jako příležitost vytvářet kvalitní podporu zahraničním aktivitám jednotlivých fakult a zlepšovat podmínky pro studium zahraničních studentů a práci zahraničních kolegů v Olomouci. Rád by posílil nabídku cizojazyčných studijních programů na UP a podporoval studium českých studentů v zahraničí.

Prorektorka pro organizaci a rozvoj
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
e-mail: zdenka.papouskova@upol.cz 

Prorektor pro vnější vztahy
Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
tel.: 585 631 007, 774 409 069
e-mail: petr.bilik@upol.cz

Mgr. Petr Bilík, Ph.D., (*1974) studoval dějiny a teorii literatury, divadla a filmu a krátce rovněž dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V doktorském studiu pokračoval na mateřské Katedře teorie a dějin dramatických umění (dnes Katedra divadelních, filmových a mediálních studií), na níž se stal odborným asistentem se specializací na tuzemskou kinematografii a management kultury.

Po studiích působil v MF DNES, poté jako redaktor literárního měsíčníku Host. Pracoval také na pozici redaktora a dramaturga literárně-dramatické redakce České televize Brno, kde se uplatnil rovněž jako filmový scenárista. Spoluorganizoval či založil několik filmových aktivit (vedoucí štábu Letní filmové školy, zakladatel a organizátor Přehlídky animovaného filmu, ředitel Academia filmu Olomouc) a byl šéfredaktorem DocRevue a Filmových listů. Spoluzaložil Českou společnost pro filmová studia a je jejím místopředsedou. Je členem redakčních rad časopisů Host a Iluminace. Vydal knihu Ladislav Helge – Cesta za občanským filmem.

V posledních letech realizoval několik studijních a praktických stáží (University of St. Andrews, University of Bristol, BBC).

Je ženatý, má dvě děti a mezi jeho zájmy patří především umění, sport, gastronomie a turistika.

Působil jako člen a předseda Akademického senátu FF UP, následně coby proděkan FF UP pro vnější vztahy a projektové řízení. Je autorem a řešitelem několika evropských grantových projektů zaměřených především na organizaci praktických stáží ve filmovém průmyslu a v médiích, na péči o zaměstnance a systémová řešení v oblasti terciárního vzdělávání. V rámci svých aktivit realizoval množství PR, marketingových a mediálních kampaní s celorepublikovou a mezinárodní působností.

Pozici prorektora pro vnější vztahy vnímá jako výzvu sjednotit a zviditelnit Univerzitu Palackého coby elitní instituci sídlící v mimořádném prostředí Olomouce.

Prorektorka pro strategické plánování a kvalitu
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
tel.: 585 631 010
e-mail:  hana.maresova@upol.cz

Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA, (*1972) je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, rigorózní řízení a postgraduální studium v oboru český jazyk absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V roce 2013 obhájila titul docent v oboru pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2018 absolvovala program Master of Business Administration na Cambridge Business School v Praze.

Od roku 1996 působí na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, kde je garantkou gramatických předmětů a didaktických předmětů zaměřených na využití digitálních technologií v jazykovém vzdělávání. Zároveň vede Centrum inovací ve vzdělávání při Centru celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě UP, které se zabývá výzkumem a využitím inovativních metod a přístupů ve vzdělávání (zejm. digitální technologie ve vzdělávání či výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě žáků). Několik let působila také na Katedře žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kde garantovala výuku předmětu Nová média a kyberkultura.

V letech 2011–2016 působila jako proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání a následně jako proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

Je členkou odborných asociací a společností zaměřených na oblast pedagogiky a vzdělávání, např. České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), České pedagogické společnosti (ČPS), International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAMTE) – dnes International Association for Research in L1 Education (ARLE), Jednoty školských informatiků (JŠI), a také členkou pracovních skupin v rámci národní či regionální vzdělávací politiky – Pracovní skupina MŠMT pro Kariérní systém učitelů, Pracovní skupina DVVP Asociace institucí dalšího vzdělávání ČR, Krajský akční plán vzdělávání (KAP), Místní akční plány vzdělávání (MAP), Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI OA), Regionální RIS3 strategie ad. Je členkou správní rady OK4Inovace a členkou spolku Pedagogická komora ČR.

Je hlavní řešitelkou 9 a spoluřešitelkou více než 20 výzkumných či rozvojových projektů (ESF, IGA, GAČR, FRVŠ, Grundtvig, Erasmus+ ad.), včetně mezinárodních, zejm. ve spolupráci s Velkou Británií. Je posuzovatelkou grantových žádostí GAČR, FRVŠ, ESF ad.

Její vědeckovýzkumná práce byla v oblasti lingvistické zaměřena zejména na jazyk českých enkláv v zahraničí, její současná práce v oblasti didaktické je zaměřena na využití digitálních technologií v jazykovém vzdělávání. V této oblasti spolupracovala také s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy při přípravě Státní informační politiky ve vzdělávání či přípravě dokumentu Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. V posledních letech se zaměřuje zejména na využití 3D virtuální reality a jejímu dopadu na vzdělávací proces, v této oblasti rovněž spolupracuje s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) v rámci vzdělávacího projektu ESERO. Je autorkou 5 monografií nebo kapitol v monografii a více než 65 odborných článků publikovaných v odborných zahraničních a domácích recenzovaných časopisech nebo recenzovaných sbornících ze zahraničních a domácích konferencí. Je autorkou 12 učebních textů či skript, školitelkou studentů doktorského studijního programu, členkou oborových rad doktorských studijních programů Pedagogika a Didaktika literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého a členkou komise doktorského studijního programu Didaktika českého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V rámci své vědeckovýzkumné činnosti realizovala několik zahraničních studijních pobytů – např. v Glasgow, Bournemouth či Basingstoke (Velká Británie) – nebo výzkumných a pracovních stáží, např. v Bruselu (Belgie), Gäwle (Švédsko), Rize (Lotyšsko), Lodži (Polsko). Pravidelně prezentuje na zahraničních konferencích, např. v Oxfordu (Velká Británie), Salzburgu, Linzi (Rakousko), Antalyi (Turecko) ad.

Je vdaná, má dvě děti a mezi její zájmy patří zejména sport (badminton, lyžování) a hudba (hra na klavír).

Prioritou její prorektorské práce bude kromě zefektivnění strategického plánování také implementace modelu řízení kvality podle evropského modelu EFQM. Tento úkol chápe jako výzvu k posílení excelence univerzity ve všech jejích činnostech a ke zvýšení její konkurenceschopnosti v evropském prostoru. Zavedení komplexního systému kvality chápe jako nástroj, který umožní rozhodování na základě konkrétní analýzy dat, což znamená řízení v souvislostech, a to nejen v rámci vnitřních procesů univerzity, ale i s ohledem na vnější faktory, jako je situace na trhu práce apod. Změna přístupu na základě hodnocení kvality pak bude spočívat zejména v potřebě zakomponovat aspekty kvality do každodenních činností univerzity.

Kvestor
Ing. Jiří Přidal
tel.: 585 631 008
fax: 585 631 012
e-mail: jiri.pridal@upol.cz

Ing. Jiří Přidal (*1964) vystudoval systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě.

Po ukončení vysokoškolského studia nastoupil na generální ředitelství SIGMA koncern Olomouc jako samostatný odborný technický pracovník, kde byl spoluodpovědný za budování automatizovaných systémů řízení. Ve společnosti AQUACOOP pracoval jako vedoucí odborný technický pracovník na úseku rozvoje technického řízení a automatizace. Na Okresním úřadu v Olomouci působil jako člen Okresní privatizační komise (vyhodnocování privatizačních projektů a organizování dražeb v tzv. malé privatizaci). V Hanáckých pekárnách a cukrárnách pracoval na pozici programátor-analytik, kde bylo jeho úkolem zavádění a rozšiřování softwaru pro řízení podniku. Od roku 1992 je jeho profesní život již spojen s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého, kam nastoupil jako ekonom.

Od roku 1995 do ledna 2014 tam působil na postu tajemníka. Jeho úkolem bylo řízení fakulty po ekonomické a provozní stránce. V nedávné době se podílel na realizaci dvou významných projektů: dostavby Teoretických ústavů Lékařské fakulty a výstavby nové budovy BIOMEDREG – Ústavu molekulární a translační medicíny. Oba projekty doplňují původní budovu Teoretických ústavů a uskutečnily se díky podpoře ve výši 2 miliardy Kč z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Účastnil se tak dosud největší investice v historii Lékařské fakulty.

Novou pozici kvestora Univerzity Palackého v Olomouci považuje za pokračování dosavadní práce pro Lékařskou fakultu, které znamená rozšíření působnosti pro univerzitu jako celek. Pro výkon nové funkce uplatní dosud získané pracovní zkušenosti a znalosti v oblasti ekonomického řízení, a může tak pomoci podílet se na rozvoji a modernizaci celé univerzity.

Kancléř
PhDr. Rostislav Hladký, MBA
tel.: 585 631 009
fax: 585 631 012
e-mail: kancler@upol.cz

PhDr. Rostislav Hladký, MBA (*1954) studoval historii a německou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vědecké informace na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Na mateřské univerzitě složil státní rigorózní zkoušku z historie a získal titul doktora filozofie.

Pracovní kariéru zahájil jako odborný pracovník pro novodobou historii ve Vlastivědném muzeu ve Vsetíně, ale záhy se vrátil do Olomouce. Na Lékařské fakultě řídil knihovnu, zaváděl informační technologie a databázové služby pro biomedicínský výzkum (v listopadu 1989 byl mluvčím fakultního Občanského fóra). Od počátku roku 1990 se věnoval přípravě projektu Informačního centra UP a první polovinu roku 1991 strávil na stáži na univerzitách v Kanadě. V letech 1991–2006 byl ředitelem Informačního centra (zahrnovalo dnešní Audiovizuální centrum, Konferenční centrum, Centrum distančního vzdělávání, Centrum výpočetní techniky, Knihovnu a Vydavatelství UP). V letech 1996–1997 a 2002–2006 byl ředitelem festivalu Academia film Olomouc, který navštívila řada významných filmařů, dokumentaristů, fotografů a dalších umělců (Marcel Łoziński, Vojtěch Jasný, Albert Maysels, Agnieszka Holland, Matej Mináč, Norbert Auerbach nebo Suzanne Vega). Je tajemníkem Správní rady UP.

Absolvoval kratší zahraniční stáže, pobyty, workshopy a přednášky na domácích i zahraničních konferencích. V letech 1994–2000 byl na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR členem Rady programu INFRA, místopředsedou Nadace na záchranu Národní knihovny v Praze, členem Rady CASLIN a členem sekce pro VŠ knihovny při Radě VŠ. Byl řešitelem a spoluřešitelem grantových projektů (Getty Foundation, Mellon Foundation, Fond rozvoje vysokých škol aj.) a oponentem projektů v rámci MŠMT, Ministerstva kultury a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Od roku 2007 je kancléřem UP, zajišťuje administrativní, správní a organizační činnosti spojené s chodem univerzity, organizuje konferenční i kongresové aktivity a univerzitní slavnosti. Od roku 2008 do roku 2012 měl na starosti vztahy s veřejností a byl tiskovým mluvčím univerzity.

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a má 24 členů. Členy AS UP volí ze svých řad členové akademické obce; každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté. Zasedání AS UP jsou veřejně přístupná. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání senátu k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje senát Ekonomickou a Legislativní komisi. AS se řídí příslušnými zákony ČR, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a vnitřními předpisy UP, zejména Statutem UP a Volebním řádem AS UP a Jednacím řádem AS UP.

Funkční období 2020–2023

Akademičtí pracovníci

Předseda

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, Olomouc
Katedra mezinárodního a evropského práva
tel. 585 637 705
e-mail: michal.malacka@upol.cz 

Místopředsedkyně

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra geografie
tel. 585 634 511
e-mail: irena.smolova@upol.cz

RNDr. Svatopluk Horák
(dočasně, na období 30. 9. 2020–1. 9. 2021)
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 117, Olomouc
Katedra společenských věd v kinantropologii
tel. 585 636 010
e-mail: svatopluk.horak@upol.cz

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav klinické a molekulární patologie - přednosta
tel. 585 632 466
e-mail: jiri.ehrmann@upol.cz

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií
tel. 585 635 336
e-mail: katerina.vitaskova@upol.cz

ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Na Hradě 5, Olomouc
Katedra církevních dějin a církevního práva
tel. 585 637 181
e-mail: monika.menke@upol.cz

Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav fyzioterapie
tel. 585 632 835, 830
e-mail: petra.gaul@upol.cz

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Křížkovského 12, Olomouc
Katedra politologie a evropských studií – vedoucí katedry
tel. 585 633 309
e-mail: tomas.lebeda@upol.cz

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 117, Olomouc
Katedra sportu
tel. 585 636 506
e-mail: jan.belka@upol.cz

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií – zástupce ředitele
tel. 585 635 322
e-mail: jiri.langer@upol.cz

 

Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd UP, tř. Svobody 8, Olomouc
Ústav společenských a humanitních věd
tel. 585 632 865
e-mail: lukas.merz@upol.cz

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8, Olomouc
Katedra správního práva a finančního práva
tel. 585 637 814
e-mail: veronika.tomoszkova@upol.cz

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Vodární 6, Olomouc
Katedra psychologie
tel. 585 633 512
e-mail: matus.sucha@upol.cz

doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc
Katedra církevních dějin a církevního práva
tel. 585 637 143
e-mail: jitka.jonova@upol.cz

doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra algebry a geometrie – vedoucí katedry
tel. 585 634 640
e-mail: michal.botur@upol.cz   

Studenti

Místopředseda AS UP

Marek Stratilík – Právnická fakulta UP
e-mail: marek.stratilik01@upol.cz

Lukáš Janoušek, DiS. – Cyrilometodějská teologická fakulta UP   
e-mail: lukas.janousek01@upol.cz

Mgr. Dominik Voráč  - Pedagogická fakulta UP
e-mail: dominik.vorac01@upol.cz

Mgr. Lenka Murínová - Fakulta tělesné kultury UP
e-mail: lenka.murinova01@upol.cz

Mgr. Aleš Stejskal – Přírodovědecká fakulta UP
e-mail: ales.stejskal@upol.cz

Mgr. Michal Nguyen – Filozofická fakulta UP
e-mail: michal.nguyen01@upol.cz

Erik Juriš – Lékařská fakulta UP
e-mail: erik.juris01@upol.cz

Tereza Marková – Fakulta zdravotnických věd UP
e-mail: tereza.markova01@upol.cz

Ekonomická komise

Předsedkyně

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF), e-mail: irena.smolova@upol.cz 

Členové

doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. (FTK), e-mail: roman.cuberek@upol.cz - místopředseda
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. (FF), e-mail: tomas.lebeda@upol.cz
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. (FZV), e-mail: jiri.vevoda@upol.cz
Ing. Alena Opletalová, Ph.D. (PdF), e-mail: alena.opletalova@upol.cz
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. (CMTF), e-mail: jiri.pospisil@upol.cz
Bc. Ing. Petr Bačík, Ph.D. (PF), e-mail: petr.bacik@upol.cz
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. (LF), e-mail: tomas.papajik@upol.cz 

Legislativní komise

Předsedkyně

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (PF), e-mail: veronika.tomoszkova@upol.cz

Členové

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (PřF), e-mail: marek.jukl@upol.cz  - místopředseda
Mgr. Pavel Kurfürst (LF), e-mail: pavel.kurfurst@upol.cz
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (PdF), e-mail: jiri.langer@upol.cz
Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D. (FF), e-mail: ondrej.molnar@upol.cz
doc. lic. Damián Němec, dr (CMTF), e-mail: damian.nemec@upol.cz
doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D. (FZV), e-mail: helena.kisvetrova@upol.cz
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. (FTK), e-mail: jana.vasickova@upol.cz

Komise pro udržitelnou univerzitu

Předseda

Mgr. Michal Nguyen (FF), e-mail: michal.nguyen01@upol.cz

Členové

doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (PřF), e-mail: martin.rulik@upol.cz – místopředseda
Mgr. Martin Bernátek, Ph.D. (FF), e-mail: martin.bernatek@upol.cz
Ing. Jiří Přidal (kvestor), e-email: jiri.pridal@upol.cz
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF), e-mail: irena.smolova@upol.cz 
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (PF), e-mail: veronika.tomoszkova@upol.cz
Mgr. Dominik Voráč (PdF), e-mail: dominik.vorac01@upol.cz  

Kancelář Akademického senátu UP

Markéta Peřinová
e-mail: marketa.perinova@upol.cz; kancelar.asup@upol.cz

Mgr. Emilie Petříková
e-mail: emilie.petrikova@upol.cz 

Adresa:

Kancelář Akademického senátu UP, Křížkovského 8, 779 00, Olomouc

Vědecká rada

Členy Vědecké rady UP jsou významní představitelé oborů, v nichž Univerzita Palackého uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost. K jejím členům patří také osoby, které nejsou členy akademické obce UP. Vědecká rada UP:

 • projednává strategický záměr UP,
 • schvaluje rozvoj oborů uskutečňovaných na UP,
 • navrhuje opatření pro rozvoj personálního zabezpečení oborů akademickými pracovníky,
 • vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení,
 • rozhoduje o udělování titulu „doctor honoris causa“ („Dr.h.c“),
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor,
 • schvaluje návrhy žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Členství ve VR UP je čestné a nezastupitelné a pravidla zasedání a způsob jednání VR UP určuje Jednací řád VR UP.

Termíny dalších zasedání Vědecké rady UP : 15.3.2021

Členové Vědecké rady UP

Funkční období od 8. 2. 2018 do 31. 1. 2022

Interní členové Vědecké rady UP:

 1. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. - rektor UP, předseda VR, historie; OV IA: Historické vědy
 2. prof. Dr hab. RNDr. Jan Andres, DSc. - PřF UP, matematika, matematická analýza;  OV IA: Matematika
 3. prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. - PřF UP, geologické vědy, geologie, geofyzika;  OV IA: Vědy o zemi
 4. prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc. - PřF UP, informatika a kybernetika; OV IA: Informatika
 5. Prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc. - FF UP, pedagogická psychologie, klinická psychologie; OV IA: Psychologie
 6. prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. - PřF UP, optika a optoelektronika; OV IA: Fyzika
 7. prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. - PřF UP, analytická chemie, biochemie; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí
 8. prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. - FF UP, národohospodářství, ekonomie; OV IA: Ekonomické obory
 9. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. - LF UP, onkologie; OV IA: Všeobecné lékařství
 10. prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. - PřF UP, algebra a geometrie;  OV IA: Matematika
 11. prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - LF UP, chirurgie, onkochirurgie; OV IA: Všeobecné lékařství
 12. prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr.h.c., FRSC - PřF UP, fyzikální chemie; OV IA: Chemie
 13. prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. - PřF UP, optika a kvantová elektronika, optika a optoelektronika; OV IA: Fyzika
 14. doc. Vít Hušek, Th.D. - CMTF UP, teologie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie
 15. prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. - FTK UP, kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie
 16. doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D. - FF UP, muzikologie; OV IA: Vědy o umění a kultuře
 17. doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. - děkan PřF UP, biofyzika; OV IA: Fyzika
 18. prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., MA. - FF UP, historie, politologie; OV IA: Politické vědy
 19. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. - děkanka PdF UP, speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika
 20. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. - FF UP, sociologie, filozofie; OV IA: Sociologie
 21. doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. - CMTF UP, pedagogika, andragogika, sociální práce; OV IA: Sociální práce
 22. prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. - děkan FF UP, dějiny slovanských literatur, dějiny české, polské a ruské literatury; OV IA: Filologie
 23. prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. - děkan FZV UP, gynekologie a porodnictví; OV IA: Všeobecné lékařství
 24. doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. - děkan PF UP, právo Evropské unie; OV IA: Právo 
 25. Mgr. Michal Šafář, Ph.D. - děkan FTK UP, kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie
 26. prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. - děkan CMTF UP, klinická psychologie, teologie; OV IA: Psychologie
 27. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. - prorektorka VaV UP, LF UP, lékařská chemie a biochemie; OV IA: Chemie
 28. doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA - FZV UP, radiologie, zobrazovací metody v radiologii, radiologické asistenci; OV IA: Zdravotnické obory
 29. prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - PřF UP, fyzická geografie, geoinformatika; OV IA: Vědy o zemi
 30. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - děkan LF UP, vnitřní nemoci, nefrologie; OV IA: Všeobecné lékařství
 31. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. - PřF UP, fyzikální chemie; OV IA: Chemie

Externí členové:

 1. doc. PhDr. Emil Aslan (Souleimanov-pen name), Ph.D. - FSV UK, mezinárodní vztahy, mezinárodní teritoriální studia; OV IA: Politické vědy
 2. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. - děkan LF MU, neurologoie; OV IA: Všeobecné lékařství
 3. prof. Miloš Havelka, CSc. - FHS UK, filozofie, dějiny politického myšlení, idejí a filosofie, historická sociologie, sociologie náboženství; OV IA: Sociologie
 4. PhDr. Eva Kowalská, DrSc. - Historický ústav SAV, historie - slovenské dějiny; OV IA: Historické vědy
 5. doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. - PF MU, právo Evropské unie, světové hospodářské právo, zdravotnické právo; OV IA: Právo
 6. prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. - FF MU, dějiny konkrétních literatur (románské jazyky), francouzská literatura, teorie literatury; OV IA: Filologie
 7. doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. - TF JU v Českých Budějovicích, systematická teologie, filozofie, aplikovaná a krajinná ekologie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie
 8. prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. - rektor UPa, fyzikální chemie; OV IA: Chemie
 9. doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. - děkan PdF MU, pedagogika, psychologie; OV IA: Neučitelská pedagogika
 10. prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková - FAME UTB, management a ekonomika podniku, podniková ekonomika a management; OV IA: Ekonomické obory
 11. prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. - FF MU, andragogika, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - pedagogika; OV IA: Učitelství
 12. prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. -  FF UPa, pedagogika, dějiny pedagogiky; OV IA: Učitelství
 13. prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. - rektor VŠB - Technické Univerzity v Ostravě, informatika; OV IA: Informatika
 14. prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. - FSS MU, vývojová psychologie, sociální psychologie;  OV IA: Mediální a komunikační studia
 15. prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr.h.c. FPF - SU v Opavě, volné a užité umění, výtvarné umění - fotografie; OV IA: Mediální a komunikační studia + OV IA: Vědy o umění a kultuře
 16. prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. - ZSF JU v Českých Budějovicích, ošetřovatelství; OV IA: Zdravotnické obory
 17. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. - předsedkyně AV ČR, anatomie a fyziologie rostlin; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí

Usnesení Vědecké rady UP

Usnesení Vědecké rady UP

 

Správní rada

Správní rada Univerzity Palackého je v zákoně o vysokých školách definovaná především jako dozorčí orgán s některými exekutivními pravomocemi. Jednoznačně definovaným předmětem jejího působení a pravomocí jsou především hospodaření veřejné vysoké školy a činnosti související.

Vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru školy a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k rozpočtu, k výročním zprávám o činnosti a hospodaření, a k výsledkům hodnocení její činnosti.

Vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými UP hodlá nabýt nebo převést nemovité věci a ve vymezených případech i movité věci, k právním úkonům, kterými univerzita hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo, ale též k právním úkonům, kterými UP hodlá založit jinou právnickou osobu.
Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla Univerzita Palackého coby veřejná vysoká škola zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci školy.

Členové Správní rady UP

19. 3. 2021

Předseda Správní rady UP

 • Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (funkční období do února 2027)   

Místopředsedové Správní rady UP

 • Ing. Pavel Prudký, Finanční úřad pro Olomoucký kraj, ředitel územního pracoviště Prostějov (funkční období do května 2021)
 • Dr. Ing. Otakar Fojt, vědecký atašé Britské ambasády v Praze (funkční období do srpna 2023)

Členové Správní rady UP 

 • Ing. Roman Cabálek, MBA, podnikatel a konzultant v oblasti IT, jednatel spol. BDMG – Better Decission Making Group s.r.o., (funkční období do srpna 2023)
 • Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol MŠMT (funkční období do února 2027)   
 • MUDr. Jitka Chalánková, nezávislá senátorka PČR za obvod č. 62 – Prostějov (funkční období do května 2023)
 • Dr. Ing. Václav John, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, manažer (funkční období do května 2023)
 • RNDr. Robert Kuropatwa, Ph.D., manažer pro Česko a Slovensko společnosti KARL STORZ GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Německo (funkční období do května 2023)
 • Ing. Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje (funkční období do října 2021)
 • Ing. Pavel Kysilka, CSc., ekonom, předseda správní rady 6D Academy, z.ú. (funkční období do května 2023) 
 • Martin Novotný, politik, člen ODS (funkční období do května 2021)
 • Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové (funkční období do února 2027)   
 • RNDr. Hana Ripková, Ph.D., výkonná ředitelka Komise J. W. Fulbrighta, (funkční období do května 2026)
 • Ing. Milan Šimonovský, statutární ředitel a předseda správní rady SIGMA GROUP a.s. (funkční období do května 2025)
 • Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu (funkční období do května 2021)

Tajemník Správní rady UP 

 • PhDr. Rostislav Hladký, MBA,  kancléř Univerzity Palackého v Olomouci

Statut SR UP

Zápisy a usnesení ze zasedání SR UP

Zápisy a usnesení ze zasedání SR UP

Kolegium rektora

Kolegium je stálým poradním orgánem rektora. Jeho členy jsou prorektoři, kancléř, kvestor, předseda akademického senátu a další osoby z UP, jako např. zástupci organizačních úseků.

Složení Kolegia rektora UP

do 30. 4. 2021, aktualizováno v lednu 2021

 • prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.                     
 • Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
 • prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
 • doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
 • JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.                       
 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.                     
 • JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
 • Ing. Jiří Přidal
 • PhDr. Rostislav Hladký, MBA       
 • prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.                        
 • prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.                                              
 • prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
 • doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
 • doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.                     
 • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.    
 • doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
 • Mgr. Roman Jurečka
 • Mgr. Gabriela Pokorná                                         
 • Ing. Aleš Prstek
 • Mgr. Helena Sedláčková
 • RNDr. David Skoupil   
 • Ing. Bc. Libor Kolář
 • Marek Stratilík

Zápisy z jednání Kolegia rektora UP

Seznam zápisů z jednání Kolegia rektora UP

Rada pro vnitřní hodnocení

Univerzita Palackého v Olomouci v návaznosti na novelu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a na základě čl. 12 vnitřního předpisu Statut Univerzity Palackého v Olomouci zřídila Radu vnitřního hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci. Rada pro vnitřní hodnocení je akademickým orgánem Univerzity Palackého v Olomouci a jejím posláním je dohlížet a rozvíjet vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UP.

Rada dále:

 • schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy;
 • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy;
 • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy;
 • kontroluje a objektivně vyhodnocuje procesy na jednotlivých fakultách UP vedoucí k zajištění a vnitřnímu hodnocení kvality podle „Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dohlížejí na ně;
 • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě;
 • schvaluje zprávu o opatřeních, která povedou k odstranění případných nedostatků v kvalitě činností UP a dohlíží na správnou aplikaci opatření vedoucích k jejich nápravě;
 • schvaluje žádosti o akreditaci studijních programů podle standardů pro akreditaci studijního programu a soulad studijního programu s požadavky kladenými na daný typ, formu a profil, rozšíření a prodloužení akreditace studijních programů;
 • schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách, bez tohoto návrhu, a to za podmínky, že UP získala v dané oblasti vzdělávání, do níž daný studijní program náleží, institucionální akreditaci
 •  schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultě, bez tohoto návrhu,
 • ověřuje, zda UP plní požadavky standardů pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • sleduje soulad mezi Výroční zprávou UP, Strategickým záměrem UP s důrazem na poslání UP a závěrečnou zprávou o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení UP

Členové Rady pro vnitřní hodnocení UP

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., místopředseda
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA,, předseda AS UP
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
RNDr. Svatopluk Horák
Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
Mgr. Petr Černikovský
Bc. Kristýna Bartoňková
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

Tajemník RVH UP: Mgr. Pavla Šimáčková, M.Sc.

Termíny jednání

Harmonogram jednání Rady pro vnitřní hodnocení UP v roce 2021 s termíny pro podání žádostí o schválení uskutečňovat studijní programy

Termín jednání RVH UP

Termín pro podání žádosti

Poznámka

25. 11. 2020

do 30. 09. 2020

 

16. 12. 2020

do 21. 10. 2020

 

27. 1. 2021

 do 2.12.2020

 

24. 2. 2021

do 30. 12. 2020

 

24. 3. 2021

do 27. 01. 2021

 

28. 4. 2021

do 3. 03. 2021

 

26. 5. 2021

do 31. 03. 2021

 

23. 6. 2021

do 28. 04. 2021

 

14.–15. 9. 2021 

do 16. 06. 2021 

 (úterý–středa) výjezdní zasedání RVH 

20. 10. 2021

do 25. 08. 2021

 

24. 11. 2021

do 29. 09. 2021

 

15. 12. 2021

do 20. 10. 2021