Publicita projektů

Projekty OP VVV

Projekty, ve kterých je UP příjemcem dotace:

Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323
Příjemce dotace: UP Olomouc
Řešitel: Mgr. Lucie Plíhalová, Ph. D.
Více informací zde.

Nanotechnologie pro budoucnost
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_19/0000754
Příjemce dotace: UP Olomouc
Řešitel: Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph. D.
Více informací zde.

Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827
Příjemce dotace: UP Olomouc
Řešitel: Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph. D.
Více informací zde.

Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000416
Příjemce dotace UP Olomouc
Řešitel: Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph. D.
Více informací najdete zde.

Modernizace doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002424
Příjemce dotace UP Olomouc
Řešitel: Doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph. D.
Více informací najdete zde.

Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480
Příjemce dotace UP Olomouc
Řešitel: Doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph. D.
Více informací najdete zde.

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc – Holice
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295
Příjemce dotace UP Olomouc
Řešitelka: Ing. Jana Zimová
Více informací najdete zde.

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc – Holice
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293
Příjemce dotace UP Olomouc
Řešitel: Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph. D.
Více informací najdete zde.

RODOGEMA: Rozvoj doktorských studijních programů na UP propojením výuky a výzkumu v geovědních a matematických oborech
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002317
Příjemce dotace UP Olomouc
Řešitel: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Celouniverzitní projekty UP, na nichž se podílí PřF: 

Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337
Příjemce dotace UP Olomouc
Hlavní řešitelka: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Koordinátor za PřF: doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. 

Obnova a modernizace IT infrastruktury UP
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305
Příjemce dotace UP Olomouc
Hlavní řešitel: RNDr. David Skoupil
koordinátor za PřF: Mgr. Jan Klapal

Podpora mobility na UP
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008482
Příjemce dotace: UP Olomouc
Hlavní řešitelka: Mgr. Dana Bilíková
Koordinátor za PřF: Prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
Více informací najdete zde

ROSTU - Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008523
Příjemce dotace: UP Olomouc
Hlavní řešitel: Ing. Jiří Přidal
Koordinátor za PřF: Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
Více informací najdete zde 

Projekty, ve kterých je UP partnerem příjemců dotace:

PŘÍRODA – PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
CZ.02.3.68/.0/0.0/16_011/669
Příjemce dotace: OSU Ostrava
Řešitel za PřF UP – Mgr. Jan Říha, Ph. D.

Didaktika - Člověk a příroda A
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/000066
Příjemce dotace: ZČU Plzeň
Řešitel za PřF UP – RNDr. Renata Holubová, CSc.

Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře (CTA-CZ)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001403
Příjemce dotace: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel za PřF UP: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Projekty v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007–2013

Název projektu

1. výzva, Prioritní osa 1, KÚ

Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí e-Learningu
CZ.1.07/1.3.13/01.0044

http://www.ictkompetence.upol.cz/

Zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol (IVOŠ)
CZ.1.07/1.1.13/01.0154

1. výzva, oblast podpory 2.2

Inovace studijního programu Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství
CZ.1.07/2.2.00/07.0111

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů - inovace studijních oboru Sociologie a Politologie a evropská studia v souladu s potřebami trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/07.0126

Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc
CZ.1.07/2.2.00/07.0128

Inovace výuky komunikativních dovedností v angličtině
CZ.1.07/2.2.00/07.0029 

http://www.kal.upol.cz/projekt-inovace-vyuky/

Tvorba a naplnění kompetenčního rámce pro profesní konkurenceschopnost studentů filmových, divadelních a mediálních studií
CZ.1.07/2.2.00/07.0303

http://www.upsolvent.cz/

Inovace studia anglické filologie o moduly odborného překladu a komunitního tlumočení
CZ.1.07/2.2.00/07.0072

http://www.isapt.upol.cz/

Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a zvyšující možnosti mezioborových studií
CZ.1.07/2.2.00/07.0063 

http://www.samsvympanem.upol.cz

Bohemistika - obor pro třetí tisíciletí
CZ.1.07/2.2.00/07.0020 

http://cis.webnode.cz/

Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli
CZ.1.07/2.2.00/07.0119

Rozvoj klíčových kompetencí studentů zubního lékařství
CZ.1.07/2.2.00/07.0120 

http://info.stoma.upol.cz

Inovace studijního programu Všeobecné lékařství se zaměřením na primární péči a praktické lékařství
CZ.1.07/2.2.00/07.0350 

Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody
CZ.1.07/2.2.00/07.0294 

Speciální chirurgie I. - vybrané kapitoly
CZ.1.07/2.2.00/07.0108 

Využití moderních technologií ve výuce lékařské biofyziky a biostatistiky na lékařských fakultách Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v Plzni
CZ.1.07/2.2.00/07.0054

Inovace kurikula studijního programu Všeobecné lékařství
CZ.1.07/2.2.00/07.0047

Zvýšení úrovně znalosti a praktických dovedností studentů Všeobecného lékařství pomocí eLearningu
CZ.1.07/2.2.00/07.0105

Škola molekulárních biotechnologií - Profession
CZ.1.07/2.2.00/07.0308

Modernizace oboru technická a informační výchova
CZ.1.07/2.2.00/07.0002 

http://www.itv.upol.cz/

Oborová prostupnost a modularizace studijních programů ve vzdělávání učitelů
CZ.1.07/2.2.00/07.0077

Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů - tyflopedů
CZ.1.07/2.2.00/07.0083

Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce
CZ.1.07/2.2.00/07.0104 

http://www.englishmath.upol.cz/

Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi
CZ.1.07/2.2.00/07.0086 

Inovace studia botaniky prostřednictvím e-learningu
CZ.1.07/2.2.00/07.0004 

http://info.ibotanika.upol.cz

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky
CZ.1.07/2.2.00/07.0018

Moderní prostředky ICT v přírodovědných a ekonomických oborech a jejich prezentaci
CZ.1.07/2.2.00/07.0062

http://icteduca.upol.cz/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie
CZ.1.07/2.2.00/07.0354 

http://inovace-mbb.upol.cz/

Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky
CZ.1.07/2.2.00/07.0289 

Optometrie pro budoucnost
CZ.1.07/2.2.00/07.0044

http://optics.upol.cz/pluhacek/ESF/

Zvyšování Konkurenceschopnosti a Uplatnitelnosti pro studenty Rozvojových Studií
CZ.1.07/2.2.00/07.0125 

Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů
CZ.1.07/2.2.00/07.0074 

http://zvyp.upol.cz/

Ošetřovatelská dokumentace v elektronické verzi - studijní disciplína kategorie A - povinný předmět
CZ.1.07/2.2.00/07.0100 

Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci
CZ.1.07/2.2.00/07.0091 

1. výzva, oblast podpory 2.3

Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a posgraduálních studentů
CZ.1.07/2.3.00/09.0206

Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí a podpora vzniku vědeckýh týmů se zaměřením na pracovníky výzkumu a vývoje a studenty VŠ s vědeckým potenciálem
CZ.1.07/2.3.00/09.0025 

Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu
CZ.1.07/2.3.00/09.0209

http://www.biomechanikapohybu.upol.cz/net/

Podpora vzdělávání vědeckých pracovníků z oblasti molekulární onkologie
CZ.1.07/2.3.00/09.0089

www.molonkol.org

Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP
CZ.1.07/2.3.00/09.0020

Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením
CZ.1.07/2.3.00/09.0164 

Systémové aspekty v rozvoji lidských zdrojů a jejich flexibility jako podpora interdisciplinárního výzkumu vybraných oblastí hudební kultury
CZ.1.07/2.3.00/09.0055

AescuLab - systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu
CZ.1.07/2.3.00/09.0018

http://www.aesculab.cz

EuroExpres - internacionalizace a inovace vzdělávání pracovníků v oblasti farmacie a biotechnologií
CZ.1.07/2.3.00/09.0035

http://www.euro-expres.upol.cz

MATES - Podpora systematické práce se žáky SŠ v oblasti rozvoje matematiky
 CZ.1.07/2.3.00/09.0017

http://info.mates.upol.cz

Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích nanomateriálů
CZ.1.07/2.3.00/09.0051

Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd
CZ.1.07/2.3.00/09.0040

Rozvoj spolupráce PRAK v oblasti lidských zdrojů
CZ.1.07/2.3.00/09.0027

Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů
 CZ.1.07/2.3.00/09.0042 

VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti
CZ.1.07/2.3.00/09.0047 

1. výzva, prioritní osa 1, MŠMT

Centra podpory integrace
 CZ.1.07/1.2.00/08.0117

Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením
CZ.1.07/1.3.00/08.0223

Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziíchCZ.1.07/1.1.00/08.0018

Standardy speciální edukace
CZ.1.07/1.2.00/08.0120

http://www.psup.cz/article.php?idarticle=151

Projekty v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace pro období 2007–2013

Název projektu

Registrační číslo projektu

 Webová adresa

Prioritní osa 2- Regionální VaV centra

 

 

Centrum regionu Haná pro biotechnologický s zemědělský výzkum
Výše příspěvku státního rozpočtu: 124 940 734,80 Kč
Výše příspěvku EU: 707 997 497,20 Kč

CZ.1.05/2.1.00/01.0007

http://www.cr-hana.eu/ 

Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG)
Výše příspěvku státního rozpočtu: 132 581 610,90 Kč
Výše příspěvku EU: 751 295 795,10 Kč

CZ.1.05/2.1.00/01.0030

www.biomedreg.eu 
www.msmt.cz/strukturalni-fondy/biomedreg-biomedicina-pro-regionalni-rozvoj-a-lidske-zdroje 

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Výše příspěvku státního rozpočtu: 81 722 262,- Kč
Výše příspěvku EU: 463 092 818,- Kč

CZ.1.05./2.1.00/03.0058

www.rcptm.com 

Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP
Výše příspěvku ze státního rozpočtu 119,764 mil Kč a výše příspěvku EU 678,666 mil Kč

CZ.1.05/4.1.00/04.0136

http://dostavba.upol.cz

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Prioritní osa 4
Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem
Výše příspěvku ze státního rozpočtu 44 966 542,80 Kč

a výše příspěvku EU 254 810 409,20 Kč

CZ.1.05/4.1.00/4.0150

http://dostavbapdf.upol.cz

Pevnost  poznání
Prioritní osa 3,výzva 5.3. Komercionalizace a popularizace VaV
Výše příspěvku ze státního rozpočtu 22 495 279,35 Kč

a výše příspěvku EU 127473249,65 Kč

CZ.1.05/3.2.00/09.0171

www.pevnostpoznani.cz 

Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd Prioritní osa 3, výzva 4.3. Komercionalizace a popularizace VaV
Výše příspěvku ze státního rozpočtu 17 632 111,80 Kča výše příspěvku EU 99 915 300,20 Kč

CZ.1.05/3.2.00/12.0228

www.knihovna.upol.cz/fileadmin/user_upload/knihovna/Aktivity/PROPAGACE.pdf

Centrum biologických oborů PřF UP Olomouc-Holice
Prioritní osa 4, výzva 2.4.
Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem
Výše příspěvku ze státního rozpočtu 14 207  242 Kč a výše příspěvku z EU

80 507 706 Kč

CZ.1.05/4.1.00/11.0245

www.cenbiol.upol.cz 

Centrum doktorských studií na Filosofické fakultě UP Prioritní osa 4, výzva 2.4. Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Výše příspěvku ze státního rozpočtu 14 266 177 Kč a výše příspěvku z EU 80 841 672 Kč

CZ.1.05/4.1.00/11.0243

www.uprek.upol.cz

Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Centrum pro výuku a výzkum UP – Purkrabská Výše příspěvku ze státního rozpočtu 14  521 326,30 Kč 

a výše příspěvku EU 82 287 515,70 Kč

CZ.1.05/4.1.00/11.0256

www.purkrabska.upol.cz

Prioritní osa 3 Komercionalizace a popularizace VaV Nové technologie UP v chemii a biologii
Výše příspěvku ze státního rozpočtu 2 631 278,85 Kč

a výše příspěvku EU 14 910 580,15 Kč

CZ.1.05/3.1.00/14.0302

http://preseed.upol.cz/

Prioritní osa 3 Komercionalizace a popularizace VaV

Nové technologie UP v biomedicíně

Výše příspěvku ze státního rozpočtu 3 887 996,85 Kč

a výše příspěvku EU 22 031 982,15 Kč

CZ.1.05/3.1.00/14.0307

Nové technologie UP v biomedicíně

Rozvoj výzkumných kapacit RCPTM
Příspěvek EU: 25 298 544,05 Kč
Výše příspěvku ze státního rozpočtu: 4 464 448,95 Kč
CZ.1.05/2.1.00/19.0377 www.rcptm.com

Projekty v Operačním programu rozvoj lidských zdrojů pro období 2004–2006

NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

WEB STRÁNKY PROJEKTU

Opatření 2.1

 

Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce
CZ.04.1.03/2.1.15.1/0019

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/veda-vyzkum-zahr/Projekt_19.doc

Opatření 3.1

Centrum pro podporu integrovaného vzdělávání osob se zdravotním postižením
CZ.04.1.03./3.1.15.1/0025

http://integrace.upol.cz/

Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s lehkým mentálním postižením v oblasti člověk a zdraví
CZ.04.1.03./3.1.15.2/0134

http://www.ftk.upol.cz/katedry/apa/esf_3_1/

Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy
CZ.04.1.03./3.1.15.2/0136

www.film-divadlo-media.cz

Podpora integrace dětí s tělesným postižením ve školní tělesné výchově prostřednictvím Centra aplikovaných pohybových aktivit
CZ.04.1.03./3.1.15.3/0159

www.apa.upol.cz

Opatření 3.2

 

Zvýšení kvalifikace a flexibility absolventů doktorského studijního programu na LF UP
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0033

http://www.biomed.upol.cz

Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0039

http://kpv.upol.cz/cz/index.php?set=uct&sub=oprlz&sec=aktivity

Prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci subjektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a sociální exkluze u dětí a mládeže v Olomouckém kraji
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0042

www.anebo.upol.cz

Restrukturace oboru a inovace curricul studijního oboru Rekreologie
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0044

http://www.ftk.upol.cz/katedry/krl/projekt06/index2.html

CIV: Rozšíření profesních kompetencí budoucích a stávajících učitelů pomocí 10 nových výukových modulů
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0062

http://www.esfcr.cz/projekty/centrum-inovativniho-vzdelavani-civ-rozsireni-profesnich

Kvalitativní rozvoj studia učitelství fyziky
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0165

http://exfyz.upol.cz/didaktika/oprlz/

Škola molekulárních biotechnologií
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0260

www.skola-biotechnologie.cz

Kvalitativní inovace výtvarně-pedagogických studijních oborů
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0261

http://kvv.upol.cz/projekt.htm

Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263

http://esfmoduly.upol.cz/

Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265

http://apsp.upol.cz 

Umění: prostor pro život a hru. Rozvoj studia nových povolání: a) lektor umění, b) animátor umění, c) kurátor výstav, d) manažer mediace umění
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0266

http://www.kdu.upol.cz

Zvyšování zaměstnavatelnosti studentů Univerzity Palackého v Olomouci: nové dovednosti pro znalostní ekonomiku
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0268

http://kpes.upol.cz/esf

Inovace studijních programů bohemistiky s ohledem na potřeby soudobé informační společnosti
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0269

www.kb.upol.cz/cis

Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270

http://atraktivnibiologie.upol.cz/

Distanční a prezenční vzdělávání profesních informatiků: inovace pro informační společnost
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0271

www.inf.upol.cz/ESF0271

Inovace studijního oboru "Mezinárodní rozvojová studia"
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0272

www.development-studies.org

Rozvoj praktických forem výuky na PF UP
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0273

http://www.upol.cz/fakulty/pf/centrum-pro-klinicke-pravni-vzdelavani/

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0274

www.ftk.upol.cz/katedry/apa/esf_3_2/

Zvýšení potenciálu absolventů doktorských studií na PřF UP pro lepší uplatnění v konkurenčním prostředí
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0275

http://www.cepac.cz/projekty_eu/oprlz/oprlz3_2_0275.aspx

Tvorba a ověření e-learningových opor pro další vzdělávání učitelů
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0276

http://edo.upol.cz

Zavedení principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0277

http://www.upol.cz/fakulty/lf/veda-vyzkum-publikace/projekt-esf-zavedeni-principu-mediciny-zalozene-na-dukazu-do-vyuky-na-vysokych-skolach/

Kurz transferu technologií se zaměřením na spin-off firmy
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0278

http://www.vtpup.cz/kurz.htm

Prohlubování jazykových kompetencí pro odborníky v justici
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0279

http://www.upol.cz/fakulty/pf/celozivotni-vzdelavani/prohlubovani-jazykovych-kompetenci-pro-odborniky-v-justici/

Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280

http://www.historie.upol.cz/esf

Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0281

http://ksp.upol.cz/esf/vit.htm

Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školách
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0282

www.ictphysics.upol.cz

Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0353

http://www.historie.upol.cz/esf 

Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu
CZ.04.1.03/3.2.15.3/0407

http://ebiochemie.upol.cz

Moderní metody výuky základů chirurgie pomocí E-learningu
CZ.04.1.03/3.2.15.3/0409

http://www.upol.cz/fakulty/lf/veda-vyzkum-publikace/projekt-esf-moderni-metody-vyuky-zakladu-chirurgie-pomoci-e-learningu/

Inovace předmětů zaměřených na využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce
CZ.04.1.03/3.2.15.3/0416

http://mict.upol.cz

Kurz Řízení výzkumu a vývoje a využití jejich výsledků v praxi
CZ.04.1.03/3.2.15.3/0418

http://www.psup.cz

E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na lékařské fakultě Univerzity Palackého
CZ.04.1.03/3.2.15.3/0438

http://pfyziol.upol.cz/

Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti
CZ.04.1.03/3.2.15.3/0450

www.upmedia.cz

Zkvalitnění jazykově-odborné a metodické přípravy studentů učitelského studia
CZ.04.1.03/3.2.15.3/0451

http://kcj.upol.cz

Opatření 3.3

Akademie distančního vzdělávání
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0032

http://akademiediv.upol.cz/

Angličtina pro veřejnou správu – kurzy pro vzdělavatele
CZ.04.1.03/3.3.10.1/0001

http://www.upol.cz/fakulty/pf/celozivotni-vzdelavani/anglictina-pro-verejnou-spravu-kurzy-pro-vzdelavatele/

Angličtina pro veřejnou správu – kurzy pro úředníky
CZ.04.1.03/3.3.10.1/0002

http://www.upol.cz/fakulty/pf/celozivotni-vzdelavani/anglictina-pro-verejnou-spravu-kurzy-pro-uredniky/


Projekty v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů

Harmonogram otevřených a připravovaných výzev 7. rámcového programu

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)