Personalistika

Seznam personálních referentek podle součástí UP

CMTFSimona Daňková585 637 031simona.dankova@upol.cz
LFJana Dvořáková
Bc. Šárka Šubová
585 632 033
585 632 032
jana.dvorakova@upol.cz
sarka.subova@upol.cz
FFIng. Iva Ulmanová
Staša Čásková
Mgr. Pavla Černá
585 633 029
585 633 028
585 633 032
iva.ulmanova@upol.cz
stasa.caskova@upol.cz
pavla.cerna@upol.cz
PřFMgr. Dagmar Petrželová
Ing. Tea Pokorná
Mgr. Veronika Vašková
585 634 003
585 634 033
585 634 032
dagmar.petrzelova@upol.cz
tea.pokorna@upol.cz
veronika.vaskova@upol.cz
PdFMgr. Kateřina Lindnerová
Kateřina Burgetová
585 635 032
585 635 037
katerina.lindnerova@upol.cz
katerina.burgetova@upol.cz
FTKMgr. Ladislava Meluchová585 636 032ladislava.meluchova@upol.cz
PFAnna Hanková585 637 531anna.hankova@upol.cz
FZVBarbora Teššinyová 585 632 853barbora.tessinyova@upol.cz
RUPJana Veselá585 631 032jana.vesela@upol.cz
SKMJana Trundová585 638 014jana.trundova@upol.cz

Smluvní závodní lékaři

Ve smyslu § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách poskytují pracovnělékařské služby pro jednotlivé fakulty tito smluvní závodní lékaři:

Přírodovědecká fakulta

Vojenská nemocnice Olomouc
Oddělení primární péče
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
MUDr. Milan Veselý (příp. MUDr. Jaromír Pavka)
Tel.: 973 407 040, 973 407 039

Zaměstnanci přírodovědecké fakulty zařazeni v 1. kategorii podle rizikovosti faktorů mohou prohlídku absolvovat buď u smluvního závodního lékaře (prohlídka je fakultě fakturována) nebo u svého praktického lékaře (daňový doklad k prohlídce uhradí katedra). Zaměstnanci zařazeni do 2.-4. kategorie podle rizikovosti faktorů a zahraniční zaměstnanci ve všech kategoriích rizik 1.-4. musí absolvovat prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Zařazení zaměstnance v kategorii rizika práce je uvedeno v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou zaměstnanec obdrží ve výzvě k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

Právnická fakulta

MUDr. Oto Košta, Ph.D., praktický lékař s.r.o.
U Reálky 4, 779 00 Olomouc
Ordinace: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 444 331

Všichni zaměstnanci právnické fakulty musí absolvovat pracovnělékařskou prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Prohlídka je fakultě fakturována.

Contractual occupation physicians

In accordance with § 53 and the following of Law no. 373/2011 coll. on specific medical services, the work-related medical services for each faculty are provided by the following contractual occupation physicians:

Faculty of Science

Vojenská nemocnice Olomouc / Military hospital Olomouc
Oddělení primární péče / Dept. of Primary care
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
MUDr. Milan Veselý (event. MUDr. Jaromír Pavka)
Ph.: 973 407 040, 973 407 039

Employees of the Faculty of Science in the first job risk category may undergo the work-related medical examination at the contractual occupation physician (examination is then invoiced to the Faculty) or at their own physician (receipt will be reimbursed by the respective department). Employees in job risk categories 2-4 and foreign employees of all risk categories must see the contractual occupation physician exclusively. The number of job risk category is stated in the Work-related medical examination request which is enclosed to the Appeal to undergo a periodic work-related medical examination.

Faculty of Law

MUDr. Oto Košta, Ph.D., Physician Ltd.
U Reálky 4, 779 00 Olomouc
Office: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Ph.: 588 444 331

All employees of the Faculty of Law must undergo the work-related medical examination exclusively by the contractual occupational physician. The examination is invoiced to the Faculty.