Personální záležitosti

Personální oddělení fakult a samostatných organizačních jednotek zajišťuje komplexní personální agendu, zejména sjednávání a uzavírání, změny a skončení pracovních poměrů a dohod, organizaci výběrových řízení, kontrolu a evidence zdravotního pojištění, výpočet nároků na dovolenou a evidence docházky a oblast důchodů.

Seznam personálních referentek podle součástí UP

CMTF Simona Daňková 585 637 031 simona.dankova@upol.cz
LF Jana Dvořáková
Mgr. Magdaléna Svozilová
585 632 033
585 632 032
jana.dvorakova@upol.cz
magdalena.svozilova@upol.cz
FF Ing. Iva Ulmanová
Staša Čásková
Mgr. Pavla Černá
585 633 029
585 633 028
585 633 032
iva.ulmanova@upol.cz
stasa.caskova@upol.cz
pavla.cerna@upol.cz
PřF Mgr. Dagmar Petrželová
Veronika Caletková
Mgr. Veronika Vašková (aktuálně MD)
585 634 003
585 634 033
585 634 032
dagmar.petrzelova@upol.cz
veronika.caletkova@upol.cz
veronika.vaskova@upol.cz
PdF Mgr. Kateřina Lindnerová
Kateřina Burgetová
585 635 032
585 635 037
katerina.lindnerova@upol.cz
katerina.burgetova@upol.cz
FTK Mgr. Ladislava Meluchová 585 636 032 ladislava.meluchova@upol.cz
PF Šárka Jordanová
Šárka Jelínková
585 637 531
585 637 515
sarka.jordanova@upol.cz
sarka.jelinkova@upol.cz 
FZV Ing. Věra Živělová 585 632 858 vera.zivelova@upol.cz
CATRIN Ing. Ivana Saitzová 585 634 777 ivana.saitzova@upol.cz
RUP Jana Veselá
Bc. Jana Podstatzká
585 631 032
585 631 170
jana.vesela@upol.cz
jana.podstatzka@upol.cz
SKM Jana Trundová 585 638 014 jana.trundova@upol.cz

Mzdy

Vaše mzdové zařazení jste měli možnost projít s personalistkou a podepsat již při nástupu do zaměstnání. Veškeré informace k vaší mzdě a jejímu vyplácení najdete na Portálu UP, v sekci Můj profil nebo Výplatní pásky. Mzda se vyplácí pouze převodem na váš účet, v případě změn (např. změna účtu) se obraťte na mzdové oddělení vašeho organizačního úseku. Termíny výplaty (tedy harmonogram mezd na celý kalendářní rok) najdete taktéž pod výše zmíněnými odkazy. Výplatní pásky jsou na UP k dispozici pouze v elektronické podobě, heslo k výplatním lístkům obdržíte na mzdové účtárně příslušné součásti UP.

Pravidla pro odměňování, tj. pro zařazování do mzdových tříd a stupňů, pro přiznání a určení výše všech druhů příplatků, najdete ve Vnitřním mzdovém předpisu UP, jehož aktuální verze je zveřejněna na úřední desce univerzitního webu. Dotazy k možné změně, dalšímu postupu v rámci mzdových tříd a stupňů můžete směřovat na vedoucího své organizační jednotky nebo přímo na mzdové oddělení.

Dovolená

Pracovní týden má 40 hodin. Rozložení pracovní doby v písemné podobě je součástí dokumentů, které po nástupu podepisujete na personálním oddělení. Na konci každého měsíce pak v souladu s tímto rozvržením vyplňujete list Evidence docházky a předáváte jej k podpisu vedoucímu svého pracoviště. Formulář je k dispozici po přihlášení na Portálu UP – dlaždice ELF (Elektronické formuláře). Pokud charakter vaší práce nebo osobní důvody vyžadují jinou úpravu pracovní doby, požádejte zaměstnavatele písemně o změnu prostřednictvím vašeho vedoucího pracoviště.

Akademičtí pracovníci mají dle zákoníku práce nárok na osm týdnů dovolené, neakademičtí dle Kolektivní smlouvy UP šest týdnů dovolené. Kromě této zákonem dané doby může rektor nebo děkan příslušné fakulty udělit rektorské či děkanské volno. Podmínky čerpání volna jsou stanoveny rozhodnutím rektora/děkana. Pravidla čerpání dovolené na UP jsou uvedené v Metodickém pokynu kvestora (B3-14/11-MPK) nebo vám je poskytne personální oddělení, případně váš uvádějící kolega.

Zdravotní péče a pracovní neschopnost

V případě, že Vás lékař uzná dočasně práce neschopným, 1. až 14. kalendářní den máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele do výše cca 60 procent průměrného hodinového výdělku, 15. a každý další kalendářní den Vám bude vyplácena tzv. nemocenská dávka od státu. Při vzniku pracovní neschopnosti vám váš lékař vystaví tzv. elektronickou neschopenku.

Seznam smluvních závodních lékařů UP

Elektronická neschopenka

Od 1. 1. 2020 se zavádí tzv. elektronická neschopenka. Co se mění z pohledu zaměstnance? Pokud onemocníte a váš ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020 vám vydá pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce. Již nedostanete třídílnou pracovní neschopenku.

Od lékaře poté můžete odejít přímo domů, protože není třeba neschopenku nikomu předávat, posílat či jinak doručovat zaměstnavateli. Je ovšem nutné neprodleně nahlásit zaměstnavateli, že jste onemocněli a byli jste uznáni dočasně práce neschopnými, a to telefonicky, sms zprávou, popř. emailem. Kontaktujete svého přímého nadřízeného.

Jako doposud zůstává vaší povinností dodržovat režim stanovený lékařem a umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci i zaměstnavateli, kterému z tohoto důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa pobytu a čas vycházek.

Průkaz práce neschopného, který vám lékař vytiskne a předá, je vaším dokladem. Máte v něm zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu/propuštění z lůžkové péče, záznam o předání do péče apod. Předkládáte ho také případné kontrole z OSSZ.

Po zavedení eNeschopenky již nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o nemocenské, podklady pro výplatu jak náhrady mzdy, tak nemocenského jsou elektronická hlášení lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a o jejím trvání. Peníze obdržíte stejným způsobem, jako vám zaměstnavatel vyplácí mzdu. V případě, že dostáváte mzdu v hotovosti, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu do zahraničí nebo do zahraničí na účet jiného peněžního ústavu než banky, postupujete dle následujícího bodu. Přitom platí, že nemocenské vyplácí OSSZ do 30 dnů od doručení vyplněných podkladů pro výplatu dávky.

Budete-li chtít nemocenské poslat na jiný účet nebo jiným způsobem, než je vám výplata běžně zasílána, musíte tuto skutečnost sdělit OSSZ. Nejjednodušší je použít k tomu tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, který lze odeslat elektronicky z ePortálu ČSSZ (i ve verzi ke stažení a ručnímu vyplnění) nebo písemně poštou na OSSZ Olomouc. Tiskopis bude k dispozici po 1. 1. 2020.

Veškeré podklady a údaje k výpočtu nemocenského obdrží OSSZ elektronicky přímo od zaměstnavatele.

Pokud vás během pracovní neschopnosti přebírá do péče jiný lékař, postačí mu předložit průkaz práce neschopného pojištěnce.

Zaměstnavateli nepředáváte žádné doklady o trvání pracovní neschopnosti ani po jejím ukončení, tyto všechny informace se dozví elektronicky z ČSSZ. Stejně jako jste povinen informovat zaměstnavatele o vzniklé pracovní neschopnosti, máte tu stejnou povinnost u jejího trvání a ukončení, tj. že kontaktujete svého nadřízeného telefonicky, sms zprávou, popř. emailem.

Mzdové oddělení dále připomíná, že zaměstnanci jsou povinni nahlásit změny zdravotní pojišťovny, ke kterým může dojít k 1. 1. 2020, na vám příslušná mzdová oddělení UP.

Formuláře a žádosti

Formuláře k pracovním smlouvám, DPP a DPČ a další najdete v oddíle Předpisy / Formuláře a žádosti.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)