Průvodce zaměstnance

První kroky nového zaměstnance

Na koho se obrátit?

Podepsali jste pracovní smlouvu a mzdový výměr, které vám předaly pracovnice personálního oddělení. Směle se na ně můžete i v budoucnosti obracet ve všech záležitostech souvisejících se zaměstnaneckou a mzdovou agendou, rády vám pomohou a poradí vám i v případě nenadálé sociální tísně. Dojde-li během pracovního poměru k jakékoli změně vašich osobních údajů (např. změna adresy, zdravotní pojišťovny, narození dítěte, získání nového titulu atd.), nahlaste je bez odkladu právě personálnímu oddělení.

Seznamte se s pravidly bezpečnosti práce

Prošli jste vstupní zdravotní prohlídkou u smluvního lékaře a podepsali poučení o bezpečnosti práce. Nejde jen o formální záležitost. Svou práci můžete dobře vykonávat jen tehdy, vyvarujete-li se zbytečných úrazů, poškození zdraví a majetku. Dbejte rovněž pravidel ochrany před požárem a jeho následky. Všechny potřebné formuláře a předpisy najdete v oddíle Bezpečnost práce a požární ochrana.

Představte se kolegům

Při své práci budete spolupracovat s řadou pracovníků a studentů. Vedoucí vašeho pracoviště vám představí vašeho uvádějícího kolegu, který se vás ujme. Představí vás všem, s nimiž se budete pracovně i společensky stýkat a pomůže vám při zaškolení se na danou práci. První měsíce v novém zaměstnání to bude právě tento kolega, na kterého se můžete obracet s dotazy a problémy, které se při plnění prvních úkolů objeví. Konkrétní podmínky spolupráce jsou součástí adaptačního plánu, se kterým budete seznámeni na vaší první schůzce.

Seznamte se s hierarchií na UP

Vzhledem k tomu, že univerzita je institucí srovnatelnou s velkou organizací (UP je největším zaměstnavatelem v Olomouckém kraji), je důležité seznámit se hned v počátcích s vnitřní hierarchií univerzity. Pro vaši práci bude mít význam vedení fakulty nebo organizační jednotky, pod kterou vaše pracovní pozice náleží, je však důležité orientovat se v celkové organizační struktuře UP. 
Při pracovní komunikaci vždy dodržujte hierarchii danou organizačním řádem univerzitní součásti, do níž vaše pracoviště patří. S organizační strukturou univerzity a vedením univerzity se můžete seznámit na webu UP.

Vedení univerzity
V čele univerzity stojí rektor, který je také jejím statutárním zástupcem. Společně s prorektory se stará nejen o její správu, ale také o její další směřování. Reprezentuje ji na domácím i mezinárodním poli. Rektora jmenuje na základě volby akademickým senátem univerzity prezident ČR. Prorektoři zastupují rektora v přidělených oblastech, jako je studijní problematika, věda a výzkum, vnější a vnitřní vztahy, rozvoj, výstavba a organizace. Pravou rukou rektora je kancléř, který má na starosti koordinaci univerzitní administrativy. O ekonomický chod univerzity se stará kvestor.

Vedení fakulty
V čele fakult stojí děkani, kterým jsou přímo podřízeni proděkani a vedoucí fakultních organizačních jednotek, jak akademických, tak obslužných. Děkan disponuje podobnými pravomocemi jako rektor, ale pouze na své fakultě a mimo jiné rozhoduje o personálních záležitostech na fakultě. Činnost proděkanů opět odpovídá v rámci fakulty pravomocem prorektorů, a to v jednotlivých oblastech řízení fakulty. Ekonomické záležitosti řídí na fakultě tajemník. Struktura všech fakult UP je takřka stejná.

Nedílnou součástí rozhodovacích struktur univerzity je akademický senát, který schvaluje rozpočet, vnitřní normy a předpisy

Akademický senát UP (AS UP)
Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a má 24 členů. Členy AS UP volí ze svých řad členové akademické obce; každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté. Zasedání AS UP jsou veřejně přístupná.

Akademický senát fakulty
Akademický senát je orgán vnitřní samosprávy univerzity, který spolupracuje s vedením fakulty. Jeho členy volí ze svých řad akademická obec fakulty (tedy studenti a akademičtí pracovníci). Chod senátu podléhá vnitřním předpisům fakult, tedy volebnímu řádu a jednacímu řádu akademického senátu. Senátoři jsou voleni na období tří let. Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. Každý senát má své internetové stránky, kde najdete mimo jiné i zápisy z jednotlivých zasedání.

Máte svá práva i povinnosti

Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, o nároku na dovolenou, o pracovní době, o odměňování aj. obsahuje dokument Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, který vám byla předán spolu s pracovní smlouvou a mzdovým výměrem. Další informace naleznete v Kolektivní smlouvě UP. Pro akademické a odborné pracovníky je určen Etický kodex. Pro řadu činností a administrativních úkonů byly vydány vnitřní předpisy a normy. Vše najdete na webu UP  v sekci Zaměstnanci / Předpisy / Normy a vnitřní předpisy.

Na UP působí odbory, jejichž posláním je prosazování a ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Veškeré důležité kontakty a informace k jejich činnosti najdete na webu UP v oddíle Zaměstnanci / Praktické rady / Odbory na UP. Najdete zde také Kolektivní smlouvu.

Vaše pracovní doba

Pracovní týden má 40 hodin, pracovní doba, včetně půlhodinového přerušení, je obvykle stanovena od 8.00 do 16.30 hodin. Rozložení pracovní doby v písemné podobě je součástí dokumentů, které po nástupu podepisujete na personálním oddělení. Na konci každého měsíce pak v souladu s tímto rozvržením vyplňujete list Evidence docházky a předáváte jej k podpisu vedoucímu svého pracoviště. Formulář najdete v oddíle Předpisy / Šablony a formuláře, příp. na webu vaší fakulty, pod personálním oddělením.

Pokud charakter vaší práce nebo osobní důvody vyžadují jinou úpravu pracovní doby, požádejte zaměstnavatele písemně o změnu prostřednictvím vašeho vedoucího pracoviště.

Jak je to s vaší mzdou?

Vaše mzdové zařazení jste měli možnost projít s personalistkou a podepsat již při nástupu do zaměstnání. Veškeré informace k vaší mzdě a jejímu vyplácení najdete na Portálu UP – portal.upol.cz, pod odkazem Můj profil nebo Výplatní pásky. Mzda se vyplácí pouze převodem na váš účet, v případě změn (např. změna účtu) se obraťte na mzdové oddělení vašeho organizačního úseku. Termíny výplaty (tedy harmonogram mezd na celý kalendářní rok) najdete také pod výše zmíněnými odkazy. Výplatní pásky jsou na UP k dispozici pouze v elektronické podobě.

Pravidla pro odměňování, tj. zařazování do mzdových tříd a stupňů, pro přiznání a určení výše všech druhů příplatků najdete ve Vnitřním mzdovém předpisu UP, jehož aktuální verze je zveřejněna na úřední desce webu UP a v oddíle Vnitřní předpisy UP. Dotazy k možné změně, dalšímu postupu v rámci mzdových tříd a stupňů můžete směřovat na vedoucího své organizační jednotky, nebo přímo na mzdové oddělení. Kontakt na vaši mzdovou účetní najdete na webu fakulty pod děkanátem, popř. na webu UP pod rektorátem.

Univerzitní počítačová síť vám usnadní práci

Abyste mohli využívat univerzitní síť, potřebujete mít přihlašovací jméno a heslo, které bylo automaticky vygenerováno založením vaší pracovní smlouvy do informačního systému UP. Tyto údaje obdržíte spolu s identifikační kartou UP v kanceláři Identifikačních karet v budově Zbrojnice (Biskupské náměstí 1). Společně s webovými stránkami univerzity budete často používat i Portál UP – portal.upol.cz, určený zaměstnancům a studentům UP. Portál obsahuje řadu aplikací pro administrativní úkony na UP (výplatní pásky, plány budov, přístup k emailu, smlouvy, atd.), ale využijete jej třeba i při objednávání jídla v menze. Pro úpravu nastavení portálu vám pomůže návod, který naleznete pod políčkem Nápověda. Tam také najdete odkaz na Univerzitní Wiki, která obsahuje řadu návodů pro práci s informačními technologiemi na UP. Součástí Portálu UP je také tzv. Helpdesk, který slouží k nahlášení poruchy (e-mailu, počítačové sítě, webu apod., ale třeba i závad ve vaší kanceláři). Požadavky zasílané přes Helpdesk jsou upřednostňovány.

Váš e-mail, telefon a vizitka

Používejte univerzitní e-mail
Společně s přihlašovacím jménem (ID) a heslem do Portálu UP je vám rovněž přidělena univerzitní e-mailová adresa ve tvaru jméno.příjmení@upol.cz. Zaměstnanci ke své e-mailové schránce přistupují z owa.upol.cz. Poštu kontrolujte každý den a odpovídejte co nejdříve. Pro úřední korespondenci používejte výhradně přidělenou univerzitní emailovou adresu. Vaše úřední korespondence, ať už papírová nebo e-mailová, podléhá pravidlům obsaženým ve Spisovém a skartačním řádu.

Váš telefon
Přidělení telefonního čísla Vám zajistí referent Oddělení rozvoje a výstavby, kterého najdete na klapce 1081. Na fakultách se obraťte na sekretariáty kateder. Po přidělení klapky můžete telefonovat po univerzitě, telefonní spojení vyhledáte v Kontaktech. O zpřístupnění možnosti telefonovat v rámci republiky nebo do zahraničí rozhoduje vám nadřízený vedoucí pracovník. Ve zdůvodněných případech ho požádejte o rozšíření okruhu telefonních oprávnění.
V případě potřeby můžete obdržet i pracovní mobilní telefon a číslo, které umožní volat do sítě univerzity zdarma a být dostupný mimo vlastní pracoviště. Rozhodnutí o přidělení pracovního mobilního telefonu je na vedoucím vašeho pracoviště.

Vaše elektronická vizitka
Aby údaje o vás byly v aktuální podobě k dispozici i jiným uživatelům sítě UP a bylo je možné vyhledat i na internetových stránkách UP, je třeba, abyste tyto údaje zavedli do Portálu UP (portal.upol.cz). K editaci osobních údajů se dostanete po přihlášení na Portál, přes tlačítko „Můj profil“ v pravém horním rohu. Některé údaje pod svým jménem již budete mít, další, jako například alternativní telefonní číslo, musíte doplnit sami. Tento prostor také slouží k doplňování informací o Vašich odborných aktivitách, členství v odborných sdruženích, funkcích apod. Nezapomínejte údaje při jakékoliv změně aktualizovat.

K čemu slouží univerzitní identifikační karta?

Pro využití služeb, které vám univerzita nabízí, potřebujete identifikační kartu zaměstnance. Ta Vám umožní kromě jiného objednávání obědů a jejich vydání. Kartu Vám vydá Centrum výpočetní techniky, které sídlí ve Zbrojnici na Biskupském náměstí 1, ve druhém poschodí. Identifikační karta vám usnadní život. S kartou lze pohodlně využívat výpůjčních služeb knihovny, stravovací systém, karta je nutná pro vstup do některých univerzitních budov a místností. Kartu využijete také ve Vědecké knihovně v Olomouci. S identifikační kartou máte také možnost využít zaměstnanecké benefity u externích smluvních partnerů. Vše o identifikačních kartách na UP najdete na stránkách CVT.

Pomoc s administrativou projektů

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci je informačně poradenské centrum poskytující konzultace a asistenční služby zájemcům o podávání grantů a vyhledávání dotačních možností. Zejména se pracoviště zaměřuje na komplexní služby pro předkladatele projektů, projektové poradenství, administrativní a finanční vedení projektů, vzdělávání, lektorování.

Více se dozvíte na stránkách Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci.

Manuál jednotného vizuálního stylu UP

Pokud potřebujete vytvořit tiskové či elektronické publikace nebo propagační materiál projektu, fakulty nebo svého pracoviště, využijte Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého na stránkách www.vizual.upol.cz. Na stránkách najdete kontakt pro odbornou pomoc a grafické podklady, jako jsou logotypy UP, šablony pro tiskoviny, elektronický podpis nebo orientační systém v budově.

Jak si objednat oběd?

Zaměstnanci UP dostávají automaticky identifikační kartu, která je pro objednávání jídel v menze nutná. Nejčastěji si zaměstnanci objednávají oběd přes Portál UP, kde se stačí přihlásit a v menu vybrat Menza. Další možností je webová stránka „WebKredit“ na adrese menza.upol.cz/webkredit. Jídlo si můžete objednávat v různých výdejnách menzy na prezenčních místech. Dejte přitom pozor, abyste správně určili výdejnu, v níž hodláte v daný den obědvat. Poslední možností je objednávka jídel přes aplikaci pro mobilní objednávání v systému Kredit. Více informací k postupům najdete na stránkách Správy kolejí a menz UP pod oddílem Jak obědnat jídlo.

V případě, že vaše jednotka (fakulta či pracoviště) poskytuje pracovníkům stravenky, můžete využít nabídek obědových menu v některé z mnoha olomouckých restaurací. Přehled denních menu najdete na www.olomouc.cz/poledni-menu.

Parkování

Parkovací místa pro zaměstnance UP jsou velmi limitovaná, proto většina zaměstnanců využívá parkovacích míst zpoplatněných městem. Kompletní informace na parkovani.olomouc.eu. Placená místa jsou v historickém centru, avšak například u kolejí na Envelopě parkujete zdarma.

Praktické informace pro zahraniční kolegy

Personální záležitosti jsou v kompetenci jednotlivých fakult a jednotek UP, jejich personálních oddělení a vedoucích pracovníků. Zahraniční oddělení UP na rektorátě poskytuje pouze nutnou konzultaci a podporu ve specifických záležitostech. Oficiální dokumenty a praktické informace najdete také na stránkách Zahraničního oddělení UP iro.upol.cz nebo na www.upol.cz/en/employees.

V Olomouci existuje několik institucí, které nabízejí kurzy češtiny pro cizince. V rámci univerzity je poskytovatelem kurzů UPLIFT – Jazyková škola Filozofické fakulty UP.

Vzdělávejte se

Univerzita Palackého v Olomouci patří do rodiny vysokých škol, které jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti. Ať už jste byli přijati na jakoukoliv pozici, svým dílem se budete podílet na vzdělávací, vědecké, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti nebo pro ni budete zajišťovat zázemí. Univerzita přivítá váš tvůrčí přístup k práci, bude podporovat vaše vzdělávání v oboru, osobnostní a profesní rozvoj. S návrhy na účast na vzdělávacích akcích se obracejte na svého vedoucího. Využijte  nabídek tzv. celoživotního a dalšího vzdělávání, které poskytují univerzitní pracoviště. Seznam všech programů a kurzů najdete na czv.upol.cz.

Využívejte zaměstnanecké benefity

Věříme, že k vaší větší spokojenosti přispěje i nabídka slev a výhod, které vám univerzita poskytuje. Mezi benefity hrazené ze sociálního fondu patří například stravenky, stravování v univerzitních zařízení, ubytování na kolejích UP nebo v univerzitních bytech, sportovní dny na UP, Microsoft Office 365 zdarma atd. V nabídce univerzitních zařízení můžete ocenit slevy v UPointu (univerzitním obchodě), sportovní vyžití v Akademik sport centru nebo v moderním Aplikačním centru BALUO, služby Mateřské školy UP, Jazykové školy UPLIFT a jiné. Věnujte také pozornost výhodám od externích partnerů jako jsou například OBI, Lázně Slatinice, Premiere Cinemas, Tempish Sport, ČSOB, Komerční banka, Makro, Omega, Otosport a další. Seznam aktuálních benefitů najdete v oddíle Slevy a výhody pro zaměstnance.

Denně čerstvé informace

Zprávy na univerzitních webových stránkách aktualizujeme denně. Ty, které jsou určené přímo zaměstnancům, najdete přehledně na stránce zamestnanci.upol.cz, podobně také na příslušné stránce fakulty. Důležitým zdrojem o aktivitách na univerzitě je i kalendář akcí. Čerstvé informace přináší i univerzitní Facebook, ať již jde o oficiální facebookovou stránku UP, nebo stránky univerzitních pracovišť a facebookové skupiny. Sledujte také univerzitní kanál Youtube. Kromě čerstvých zpráv z univerzitního prostředí vydává univerzita i reprezentativní tištěný magazín Žurnál UP, který vychází dvakrát ročně. V elektronické podobě je k dispozici ke stažení.

Upozorněte na web UP své známé, kteří se o dění na univerzitě zajímají jako zájemci o studium, absolventi, účastníci dalšího vzdělávání, zadavatelé zakázek, sponzoři nebo z jiných důvodů. Jste-li sami absolventy UP, nezapomeňte se podívat, co obsahují stránky určené absolventům. Uvítáme, přidáte-li kontaktní údaje o sobě na Portál absolventů. Upozorněte i absolventy UP z okruhu vaší rodiny a přátel.

Dárky, suvenýry, propagační předměty a literatura

Chcete někomu udělat radost? V univerzitním obchodě a informačním centru UPoint na Horním náměstí si vyberte z nabídky pohlednic, upomínkových předmětů nebo módní kolekce oblečení. V UPointu si také můžete objednat kancelářské potřeby a propagační materiál pro účastníky konferencí nebo pro reprezentaci na zahraničních cestách. Nabídka obchodu zahrnuje i dárkové poukazy. Široký výběr odborné literatury, učebnic a skript poskytuje prodejna Vydavatelství UP ve Zbrojnici. Odbornou literaturu si můžete objednat přes e-shop Vydavatelství UP.

A co po práci?

Zajišťováním zájmové pohybově-rekreační a sportovní činnosti na UP se zabývá Akademik sport centrum. Koncipuje, nabízí a organizuje jednorázové, pravidelně se opakující a pobytové akce zájmového, pohybově-rekreačního a sportovního charakteru. Sportovní a rekreační programy najdete na webu UP na stránce služeb, které zajišťuje Akademik sport centrum. Akademik ve svém balíčku nabízí aerobní skupinové lekce, sportovní hry, bojová umění, posilování, jógu, tance a outdoorové aktivity. V nabídce speciálních sportovních programů najdete například horolezectví, squash nebo jezdectví. Využijte také slevy na celoroční předplatné v Aplikačním centru BALUO. Jde o jedinečný vědeckotechnický park fakulty tělesné kultury, zaměřený na podporu zdravého životního stylu. V centru lze využít diagnostických služeb, fitness centra vybaveného moderními smart posilovacími stroji, lezeckou stěnu nebo bazénu, který je vybaven systémem pro sledování a analýzu plavce. Využíváním služeb centra se přitom stáváte anonymním účastníkem výzkumu, který sleduje a vyhodnocuje efekt zdravého životního stylu na vybrané ukazatele zdraví.

Univerzita Palackého není jen institucí vědeckou a vzdělávací, ale i uměleckou a kulturní. Do každodenního uměleckého života města a regionu se zapisuje významnou měrou zejména Umělecké centrum UP. Olomoučané a turisté sem přijíždějící navštěvují univerzitní kino a divadlo, atraktivní koncertní síň v Kapli Božího Těla, výstavy instalované v rozlehlých chodbách i v galerii Konvikt a představení a koncerty pořádané v atriu a na nádvoří.

Divadla

  • Moravské divadlo Olomouc – divadlo, které nasytí příznivce činohry, opery, ale i baletu. Více na www.moravskedivadlo.cz
  • Divadlo Tramtarie - vyznavačům lehčí formy dramatu se bude spíše líbit v Divadle Tramtarie, na jehož repertoáru se podílejí zčásti i studenti a absolventi UP. Více na www.divadlotramtarie.cz
  • Divadlo na cucky - provozuje vlastní scénu v novém prostoru na Dolním náměstí, kde kromě svých představení uvádí také vynikající hostující umělce. Více na www.divadlonacucky.cz
  • Divadlo hudby Olomouc – divadlo nemá stálý soubor, ale přiváží do Olomouce divadla přespolní, stejně tak tady najdeš i zajímavé koncerty. Více na www.muo.cz/divadlo-hudby

Kina

Kino Metropol, Premiere Cinemas Olomouc, Cinestar Olomouc, Filmový klub Pastiche Filmz, Letní kino Zaparkuj, Letní kino Olomouc, Biograf pod hvězdami