Mgr. Milan Polák, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635610

Katedra českého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.53 A

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká pedagogická společnost (člen, 2008–)

Jiné komise a orgány

  • Mladý Demosthenes (člen, 2012–)
  • Holické noviny člen redakční rady (člen, 2007–)
  • Česká mykologická společnost (člen, 1980–)
  • redakční rada časopisu e-Pedagogium (člen, 2013–)
  • Mladý Démosthenes (člen, 2011–)
ČLÁNEK
Mlčoch M., Polák M., Lederbuchová L. Konec a začátek v jazyce a literatuře. Český jazyk a literatura. .
Polák M. Snahy o reformu českého pravopisu a dnešní škola. Jazyk - literatura - komunikace. 2014.
Polák M. Dospívající hrdina – inspirace a vzor. Knihovnický zpravodaj Vysočina. 2013.
Polák M. Jak se (ne)dělá reforma. Československá fyziologie. 2005.
Polák M. Pracovní podmínky pedagogů ? věc veřejná(?). Učitelské noviny. 2005.
Polák M. Pracovní podmínky učitelů a syndrom vyhoření. Pedagogická orientace. 2004.
Polák M. Několik poznámek k příjímacím zkouškám z českého jazyka na střední školy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Philologica. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Polák M. Učitel českého jazyka v podmínkách současné základní školy (se zaměřením na edukační materiály předmětu). Učitel českého jazyka v podmínkách současné základní školy (se zaměřením na edukační materiály předmětu). 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hejsek L., Kopecký K., Kusá J., Polák M., Marešová H. Literacy in relation to cognitive theories and models of information processing. In . (Eds.) SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Kopecký K., Hejsek L., Kusá J., Polák M., Marešová H. Specifics of Children Communication and online Aggressors within the online Assaults on Children (Analysis of Selected Utterances). SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Kusá J., Kopecký K., Hejsek L., Polák M., Marešová H. Writing as a way of development of communication competence and thinking of young language users. SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Kusá J., Kopecký K., Hejsek L., Polák M. Coherence of written communiques of youngest language users. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Hejsek L., Polák M., Kopecký K., Kusá J., Marešová H. Chosen aspects of reading literacy development in lower secondary schools in the Czech Republic. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Polák M., Hejsek L., Kopecký K., Kusá J., Marešová H. Integration of Knowledge as One of the Basic Principles of the Current Teachings in the Czech Republic. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Kopecký K., Kusá J., Hejsek L., Polák M. Language Analysis of Czech Prepubescent and Pubescent Players of Minecraft Game. SGEM2014 Conference Proceedings. 2014.
Polák M. Tušení souvislostí. Současnost literatury pro děti a mládež. 2014.
Polák M. Možnosti využití hoaxu při integraci poznatků a práci s informacemi na základní škole. In Mlčoch M., Stránská E. (Eds.) Komunikační výchova v teorii a praxi. 2012.
Polák M. Olympiáda v českém jazyce - tradice a inspirace. Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. 2012.
POLÁK M. Lze vyprávět kreativně? Kreativní psaní – Kreatives Schreiben. 2011.
POLÁK M. Školní knihovny a jejich úloha v současném systému vzdělávání. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2011.
Polák M. Bylo nás pět aneb Humor v komunikačních situacích. In . (Eds.) Rozosmiať človeka je hotová veda alebo Podoby komiky v umeleckej literatúre,. 2010.
Polák M. Didaktika českého jazyka a pedagogická etika v kontextu dnešní školy. In . (Eds.) Etika ve vědách o výchově. 2010.
Polák M. Nebe – peklo – ráj aneb Namažeme školu špekem. In Polák M. (Eds.) Současnost literatury pro děti a mládež. 2010.
Polák M. Nebe – peklo – ráj aneb Namažeme školu špekem. In Polák M. (Eds.) Současnost literatury pro děti a mládež. 2010.
Polák M. Od jazykové teorie ke komunikační výchově. In . (Eds.) ODKAZY A VÝZVY MODERNEJ JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE. 2010.
Polák M. Od jazykové teorie ke komunikační výchově. Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. 2010.
Polák M. Robinsonády a dnešní škola. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
Polák M. Robinsonády a dnešní škola. In . (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
Polák M. Houby ve vyučování českého jazyka. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2009.
Polák M. Tajuplný ostrov a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Současnost literatury pro děti a mládež. 2009.
Polák M. Jak dál ve vyučování slohu? Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2008.
Polák M. Komunikační princip ve vyučování českého jazyka a ostatních předmětů na základní škole - úskalí a perspektivy. Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 2008.
Polák M., Mlčoch M. Komunikační výchova a vzdělávání učitelů. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2007.
Polák M., Mlčoch M. K inovaci studijních programů připravujících budoucí učitele českého jazyka. K inovaci studijních programů připravujících budoucí učitele českého jazyka. 2006.
Polák M. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a pracovní podmínky učitelů českého jazyka. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2006.
Polák M. Integrace jako základní princip nových učebnic českého jazyka pro základní školy. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2005.
Polák M. Učebnice českého jazyka pro základní školu po roce 1989 a současné tendence ve vzdělávání. Sborník konference Muzea Komenského Učitelé ? autoři učebnic a dětské literatury. 2005.
Polák M. Učebnice českého jazyka pro základní školy a učitelé. Sborník prací ze semináře Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2004.
Polák M. Vývojové tendence v pojetí vyučování českého jazyka. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. 2004.
Polák M. Začátek a konec kreativity učitele českého jazyka. Konec a začátek v jazyce a v literatuře. 2001.
KNIHA - CELEK
Řeřichová V., Vicherková D., Sladová J., Cibáková D., Polák M., Marešová H., Kopecký K., Hejsek L. Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání. 2016.
Hejsek L., Polák M. Úvod do studia jazyka. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Polák M. Chlapec v pruhovaném pyžamu – odkaz minulosti dnešku. Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. 2016.
Polák M. Od jazykového vyučování ke komunikační výchově, integraci a práci s textem. Recepce textu u žáků základní školy. 2015.
Polák M. Houby a svět lidí I. Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí. 2012.
Polák M. Houby a svět lidí II (hoax - pravda a lež o houbách). Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí. 2012.
Polák M. Hudba jako zbraň I. Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí. 2012.
Andrejsková J., Fic I., Kočí K., Macháček J., Marešová H., Mlčoch M., Mlčochová E., Polák M., Müller L., Rumpelová I., Szczyrba Z., Tichý D. Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Mediální výchova - nástroj rozvoje klíčových kompetencí. 2012.
POLÁK M. Komunikační výchova - od kurikula k vyučování. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 2011.
Polák M., Chráska M. Pracovní podmínky učitelů českého jazyka v kontextu se změnami v oblasti základního vzdělávání. Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody (GA ČR 406/02/1113),. 2004.
ABSTRAKT
POLÁK M. Komunikační výchova - od kurikula k vyučování. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Polák M. Sloh všemi smysly. 2014.
Polák M. Jak psát kreativně? 2010.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Polák M. Didaktika českého jazyka 2. Didaktika českého jazyka 2. 2012.
POLÁK M. Čeština trochu jinak aneb Nebojme se hub. Metodický portál RVP. 2011.
RECENZE
Polák M. Učitel sekundární školy. Učitel sekundární školy. 2007.
Zouharová M., Mlčoch M., Polák M. Spisovnost a nespisovnost: Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice. 2004.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Polák M. Cikánková Radka: Kniha jako pomoc dětem se somatickým postižením. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Polák M. Hans Christian Andersen a četba jeho knih v současnosti. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Polák M. Malenovský Martin: Jazyk současné české politiky. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Polák M. Vachutková Eva: Aktivizační metody ve výuce českého jazyka. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Polák M. Bednářová Petra: Vliv angličtiny na současný český jazyk. Oponentský posudek diplomové práce. 2008.
Polák M. Hurtíková Kateřina: Kondenzace souvětných struktur v současné češtině. Oponentský posudek diplomové práce. 2008.
Polák M. Sláma Jaroslav: Využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka. Oponentský posudek diplomové práce. 2008.
PROJEKT
MAREŠOVÁ H., MLČOCH M., POLÁK M. Informační a poradenské centrum pro studenty oboru český jazyk. Univerzita Palackého v Olomouci. 2002.
MAREŠOVÁ H., MLČOCH M., SOURALOVÁ E., POLÁK M. Rozvíjení čtenářských dovedností dětí se surdopedickou vadou. Univerzita Palackého v Olomouci. 2000.
VEDENÍ PRÁCE
Polák M. Integrační prvky ve vybraných učebnicích českého jazyka na 2. stupni ZŠ. Integrační prvky ve vybraných učebnicích českého jazyka na 2. stupni ZŠ. 2009.
Polák M. Postavení českého jazyka a literatury v RVP středního odborného vzdělávání se zaměřením na projektovou výuku na střední škole automobilní. Postavení českého jazyka a literatury v RVP středního odborného vzdělávání se zaměřením na projektovou výuku na střední škole automobilní. 2009.
Polák M. Školní vzdělávací program a výuka českého jazyka na ZŠ Senice na Hané. Školní vzdělávací program a výuka českého jazyka na ZŠ Senice na Hané. 2009.
Polák M. Využití interaktivní tabule k aktivizaci žáků v hodinách českého jazyka. Využití interaktivní tabule k aktivizaci žáků v hodinách českého jazyka. 2009.
Polák M. Využití kreativity v hodinách slohu. Využití kreativity v hodinách slohu. 2009.
Polák M. Využití mezipředmětových vztahů v českém jazyce a literatuře na SŠ. Využití mezipředmětových vztahů v českém jazyce a literatuře na SŠ. 2009.
Polák M. Využití regionálních prvků při integraci vybraných předmětů (průřezových témat) ve vyučování českého jazyka. Využití regionálních prvků při integraci vybraných předmětů (průřezových témat) ve vyučování českého jazyka. 2009.
Polák M. Využití regionálních prvků ve výuce českého jazyka. Využití regionálních prvků ve výuce českého jazyka. 2009.
Polák M. Využití regionálních prvků ve výuce českého jazyka na 2. stupni základní školy. Využití regionálních prvků ve výuce českého jazyka na 2. stupni základní školy. 2009.
Polák M. Analýza vybraných učebnic českého jazyka pro střední školy. Analýza vybraných učebnic českého jazyka pro střední školy. 2008.
Polák M. Integrační prvky ve vybraných učebnicích českého jazyka na ZŠ. Integrační prvky ve vybraných učebnicích českého jazyka na ZŠ. 2008.
Polák M. Josef Müller - učitel českého jazyka a tvůrce učebnic. Josef Müller - učitel českého jazyka a tvůrce učebnic. 2008.
Polák M. Kafomet a jeho uplatnění ve vyučování českého jazyka na 2. stupni ZŠ. Kafomet a jeho uplatnění ve vyučování českého jazyka na 2. stupni ZŠ. 2008.
Polák M. Projektová výuka na střední škole. Projektová výuka na střední škole. 2008.
Polák M. Slohové učivo v nových učebnicích českého jazyka pro základní školy. Slohové učivo v nových učebnicích českého jazyka pro základní školy. 2008.
Polák M. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a možnosti využití projektové metody na 1. stupni základní školy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a možnosti využití projektové metody na 1. stupni základní školy. 2007.
Polák M. Výuka předmětu komunikace na střední škole. Výuka předmětu komunikace na střední škole. 2007.
Polák M. Využití integrace ve vyučování českého jazyka a praktických činností. Využití integrace ve vyučování českého jazyka a praktických činností. 2007.
Polák M. K některým metodám a formám práce v nejnovějších učebnicích českého jazyka. K některým metodám a formám práce v nejnovějších učebnicích českého jazyka. 2006.
Polák M. Školní knihovny jako informační centra a možnosti jejich využití ve vyučování. Školní knihovny jako informační centra a možnosti jejich využití ve vyučování. 2006.
Polák M. Vybrané pravopisné jevy v 6. a 9. ročníku ZŠ. Vybrané pravopisné jevy v 6. a 9. ročníku ZŠ. 2006.
Polák M. Výuka českého jazyka v 9. ročníku ZŠ (srovnání běžných a specializovaných tříd). Výuka českého jazyka v 9. ročníku ZŠ (srovnání běžných a specializovaných tříd). 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Vendula KŮTOVÁ PDF Pedagogika 2007
Ivana RUMPELOVÁ PDF Pedagogika 2010
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.