GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Cíle GA ČR

 • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.
 • Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.
 • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
 • Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.
 • Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.

Skupiny grantových projektů

Standardní projekty

 • Projekty zaměřené nna základní výzkum.
 • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
 • Určeny pro navrhovatele ve všech fázích vědecké kariéry, bez věkového omezení.
 • Téma projektu volí navrhovatel.
 • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí.
 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla na přelomu února a března, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů.

JUNIOR STAR

 • Podpora excelentního základního výzkumu.
 • Délka trvání projektů je 5 let.
 • Návrhy mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Téma projektu volí navrhovatel.
 • V návrhu projektu smí být uveden pouze jeden uchazeč.
 • Navrhovatel, tj. vedoucí řešitelského týmu, musí splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu; muže jím být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu.
 • Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost.
 • Navrhovatel musí být zároveň autorem publikací v prestižních mezinárodních časopisech, nebo dosáhnout jiného srovnatelného výsledku prokazujícího excelenci.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (mezinárodní oborové komise a externí zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou způsobilost uchazeče, odborné schopnosti navrhovatele, kvalita navrhovaného projektu z hlediska jeho zaměření, návrhu způsobu řešení, cílů projektu a výstupů, zahraniční spolupráce, předchozí spolupráce uchazeče a navrhovatele s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.

Mezinárodní grantové projekty (LA)

 • Tento typ projektů je hodnocen s využitím principu „Lead Agency”, tj. na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky hodnoticího procesu přijímá. Podmínkou udělení mezinárodního projektu od GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.
 • Všichni zapojení navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který bude hodnocen orgány jedné z partnerských agentur („Lead Agency“). Proces hodnocení je založen na mezinárodním „peer review“ systému. Po ukončení hodnocení informuje LA partnerskou agenturu o výsledku hodnocení. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě souhlasného kladného doporučení obou partnerských agentur.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Délka trvání projektů jsou 2 nebo 3 roky.
 • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.
 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.
 • Tento typ výzvy je vyhlašován každý rok, podmínky a termíny se u jednotlivých zahraničních agentur liší. 
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v tomto typu výzvy jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.

Mezinárodní grantové projekty (bilaterální)

GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s:

 • National Research Foundation of Korea (NRF), Korea
 • NSTC (National Science and Technology Council), Tchaj-wan (dříve MOST)
 • São Paulo Research Foudation (FAPESP)
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Délka trvání projektů je 2–3 roky.
 • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.
 • Hodnocení probíhá nezávisle v obou partnerských agenturách.
 • Podmínkou poskytnutí podpory mezinárodnímu projektu ze strany GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.
 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.
 • V ČR je tento typ soutěže vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla na přelomu února a března, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je závislý na termínu schválení projektu v partnerské zemi.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP –  INCOMING

 • Délka trvání projektů je 3 roky na tuzemském pracovišti.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Téma projektu volí navrhovatel, kterému byl udělen akademický titul Ph.D. nejdéle před 4 roky a má dlouhodobou zahraniční zkušenost (strávil přinejmenším 2 z posledních 3 let na zahraniční instituci, např. doktorské studium).
 • Veřejná soutěž bude vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla na přelomu února a března, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING

 • Délka trvání projektů je 3 roky, z toho první dva roky stráví řešitel na libovolné zahraniční instituci a poslední rok na tuzemském pracovišti.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Téma projektu volí navrhovatel působící na instituci v ČR, kterému byl udělen akademický titul Ph.D. nejdéle před 4 roky.
 • Veřejná soutěž bude vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla na přelomu února a března, hodnoticí proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů, kvalita a připravenost zahraniční instituce, na které bude realizována vědecká stáž.

EXPRO projekty

 • Délka trvání projektů je 5 let.
 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.
 • Téma projektu volí navrhovatel.
 • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné či dvou institucí.
 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (mezinárodní oborové komise a externí zahraniční oponenti).
 • Jednou z podmínek úspěšného splnění projektu je nejpozději do jednoho roku po ukončení řešení projektu podat návrh projektu do jedné z hlavních ERC výzev s hostitelskou organizací v ČR.
 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou způsobilost uchazeče – zejména technické a institucionální zázemí pracovišť, odborné schopnosti navrhovatele a spolunavrhovatelů, jejich tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží, jejich dosavadní vědecké výsledky, kvalita navrhovaného grantového projektu z hlediska návrhu způsobu řešení, cílů projektu a výstupů, zahraniční spolupráce, předchozí spolupráce uchazeče a navrhovatele s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků.

Více informací na stránkách Grantové agentury České nrepubliky.

Grantová agentura ČR (GAČR)

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Soutěžní lhůta začíná 3. 1. 2024. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 24. 4. 2024, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 17. 4. 2024, který stanovila pro lucemburské uchazeče agentura FNR. Projektové návrhy musí být kompletně v angličtině, pokud není uvedeno jinak. Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, anebo 36 měsíců.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti k soutěži budou za UPOL zajištěny. Veškeré dokumenty k odeslání datovou schránkou je třeba dodat na ludmila.hrabakova@upol.cz nejpozději do stanoveného termínu do 12.00 hodin.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. Těšíme se na spolupráci!

Mgr. Tereza Vacková
 tereza.vackova@upol.cz
58 563 1440 | 734 173 050

 

Zdroj: GAČR

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)