Nostrifikace a doklady o absolvování studia

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (Nostrifikace)

Obecně

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE V ČR

V případě předchozího studia v zahraničí může být po uchazeči o zaměstnání nebo o studium požadováno osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice tzv. nostrifikaci. Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace může žadatel/ka podat na některou z veřejných vysokých škol, případně Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v České republice.

Vhodnost veřejné vysoké školy, která je oprávněná vydat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání je možné vybrat podle seznamu akreditovaných studijních programů (musí být stejného nebo podobného zaměření, jako studovaný studijní program v zahraničí), který je dostupný zde: https://aspvs.isacc.msmt.cz/

Seznam veřejných vysokých škol v ČR: 

 

V případě, že obdobný studijní program na seznamu akreditovaných studijních programů chybí, je možné se obrátit přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontakt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

odbor vysokých škol

Karmelitská 7,118 12 Praha 1   

tel.: 234 811 705 (111), fax: 234 811 790, http: www.msmt.cz, email: nostrifikace@msmt.cz

 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI NA UNIVERZITU PALACKÉHO V OLOMOUCI:

1. POPLATEK 3000 Kč

§90a, odst. 2 zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb.

Od 1. 9. 2016 je nostrifikace zpoplatněna. Univerzita Palackého v Olomouci zašle žadateli výzvu k uhrazení poplatku po obdržení žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a po posouzení, zda je věcně příslušná o této žádosti rozhodnout. Výzva bude žadateli/žadatelce zaslána emailem a také písemně na doručovací adresu, uvedenou v žádosti.

Poplatek musí být uhrazen bezhotovostním převodem na bankovní účet Univerzity Palackého v Olomouci vedeným u Komerční banky, a.s. dle uvedených platebních údajů, a to nejpozději 7 dní od okamžiku doručení této výzvy. V případě, že tak nebude učiněno, bude řízení o žádosti zastaveno dle §66 odst. 1 písm. c) správního řádu

 

2. ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE V ČR SE PODÁVÁ POUZE JEDNOMU SPRÁVNÍMU ORGÁNU

§48 zákona 500/2004 Sb., správní řád

Není možné, aby řízení o téže žádosti probíhalo na více veřejných vysokých školách (popř. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR) současně, tzn.  žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, se podává pouze jednomu správnímu orgánu, který vydá rozhodnutí a teprve po nabytí právní moci rozhodnutí, je možné zažádat o nostrifikaci na jiné veřejné vysoké škole (popř. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR).

V případě, že bude zjištěno, že řízení o téže žádosti probíhá na více správních orgánech současně, bude řízení o žádosti zastaveno dle §66 odst. 1 písm. c) správního řádu

 

3. 30 DENNÍ LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Vyřízení žádosti trvá obvykle 30 dní, ve složitějších případech 60 dní. Tato lhůta se počítá od data doručení kompletního podání, tzn. žádosti včetně všech dokladů a uhrazení poplatku 3000 Kč.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE V ČR

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

 

Žádost se podává Rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Kontaktní osoba pro vyřizování žádostí:

Gabriela Raždíková BSc (Hons), e-mail: gabriela.razdikova@upol.cz, tel. 585 631 015

 

Podání musí obsahovat:

1. elektronicky nebo písemně (hůlkovým písmem) vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost (vlastnoruční podpis je obligatorní náležitostí, bez níž není podání žádostí a nelze tedy k podání žádosti přihlédnout)

2. úředně ověřenou kopii diplomu nebo adekvátního dokladu o řádném ukončení studia vydaného zahraniční vysokou školou,  včetně jeho překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka soudním tlumočníkem

3. úředně ověřenou kopii dodatku diplomu nebo seznamem vykonaných zkoušek včetně jeho překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka soudním tlumočníkem

4. plnou moc, v případě, že v řízení zastupuje žadatele/žadatelku jiná osoba (včetně překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka)

5. úředně ověřenou kopii oddacího listu nebo jiného dokladu o změně jména včetně překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka soudním tlumočníkem, pokud ke  změně jména došlo v období po vydání  zahraničních dokladů o vysokoškolském vzdělání

6. úředně ověřenou kopii rozhodnutí o přiznání statutu uprchlíka,  v případě, že mu byl tento státem přidělen

Univerzita Palackého v Olomouci může dále požadovat:

1. doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých školách a o náplni vysokoškolského studia v zahraničí, včetně překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka

  • zde je třeba, aby  se žadatel/ka obrátil/a na instituci, na které studoval/a, popř. na příslušné orgány státu ve kterém studoval/a. Tyto informace slouží k ověření, že instituce, na které studoval/a je vysokou školou ve smyslu zákona o vysokých školách, a že v době, kdy tam studoval/a, byla tato instituce oprávněna realizovat žadatelem/žadatelkou absolvovaný studijní program/obor  

2. Sylaby (studijní plány, anotace) absolvovaných předmětů včetně hodinové zátěže s rozlišením přednášek, seminářů a cvičení, včetně překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka

Příklad

 

ÚKONY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE V ČR

(podrobnější informace naleznete v Nostrifikačním řádu UP)

1. Po obdržení písemné žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR je posouzeno, zda je Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) věcně příslušná o žádosti rozhodnout:

ANO – žadatel/ka je vyzván/a k uhrazení poplatku za úkony spojené s nostrifikačním řízením 3000 Kč, popř. doplnění dalších dokladů

NE – žádost je postoupena jinému správnímu orgánu tzn. jiné veřejné vysoké škole nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

2. Po uhrazení poplatku (lhůta 7 dní od data doručení písemné výzvy), popř. i doplnění žádosti (lhůta 30 dní od data doručení písemné výzvy) je žádost postoupena děkanovi/ děkance příslušné fakulty k posouzení

3. Po pečlivém prostudování žádosti vydá děkan doporučující nebo nedoporučující stanovisko, popř. doporučí doplnit žádost o další dokumenty k objektivnímu posouzení žádosti (k doplnění žádosti bude žadatel vyzván pracovnicí RUP)

4. Na základě stanoviska děkana/ děkanky fakulty UP vydá rektor UP rozhodnutí o:

OSVĚDČENÍ zahraničního vysokoškolského vzdělání – kterým uznává zahraniční vysokoškolské vzdělání za rovnocenný se studiem na UP a současně  i akademický titul, který zahraniční vysoká škola absolventovi přiznala, a který je uveden v diplomu. Před vydáním rozhodnutí je žadateli/ žadatelce na základě výzvy umožněno nahlédnout do spisu a vyjádřit se k nashromážděným podkladům. Nahlédnutí do spisu není povinné, pokud žadatel/ka této možnosti nevyužije, vydá rektor UP rozhodnutí. POZOR! Držitel/ka zahraničního diplomu má právo užívat akademický titul, či jiné označení absolventa vysoké školy uvedené v jeho/jejím diplomu vydaným zahraniční vysokou školou.

ZAMÍTNUTÍ žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání – před vydáním zamítavého rozhodnutí je žadateli/ žadatelce na základě výzvy umožněno nahlédnout do spisu a vyjádřit se k nashromážděným podkladům. Nahlédnutí do spisu není povinné, pokud žadatel/ka této možnosti nevyužije, vydá rektor UP rozhodnutí o zamítnutí žádosti 3 dny od data doručení výzvy k nahlédnutí do spisu žadateli/žadatelce.

Rozhodnutí rektora UP obsahuje podrobné odůvodnění zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dní  od data doručení rozhodnutí.

 

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

dle §66 odst. 1 písm. c) správního řádu

Rektor vydá usnesení o zastavení řízení v těchto případech:

  • v případě, že žadatel neuhradí na základě písemné výzvy poplatek za úkony spojené s nostrifikačním řízením ve stanovené lhůtě
  • v případě, že žadatel vezme žádost zpět
  • v případě, že bude zjištěno, že řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání probíhá na více veřejných vysokých školách (popř. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy) současně

 

DALŠÍ FORMULÁŘE K NOSTRIFIKAČNÍMU ŘÍZENÍ

 

PRODLOUŽENÍ LHŮTY

V případě, že je žadatel/ka vyzván/a k doplnění žádosti, je možné zažádat o prodloužení lhůty k dodání dalších dokladů. Žádost je nezbytné doručit v papírové podobě a vlastnoručně podepsanou. Formulář ke stažení zde

 

ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI

V případě, že se žadatel/ka rozhodne z nějakého důvodu ukončit nostrifikační řízení před vydáním rozhodnutí, zašle písemnou žádost o zpětvzetí žádosti. Tuto žádost je nezbytné doručit v papírové podobě a vlastnoručně podepsanou. Formulář ke stažení zde

 

VRÁCENÍ DOKLADŮ

O vrácení dokladů, které žadatel/ka zaslal/a společně se žádostí, je možné zažádat písemnou a vlastnoručně podepsanou žádostí v případě, že:

a)      bylo vydáno rozhodnutí rektora UP o Osvědčení zahraničního vysokoškolského vzdělání,

b)      rozhodnutí o zamítnutí (v případě, že se žadatel/ ka nebude proti rozhodnutí odvolávat),

c)       řízení bylo zastaveno z důvodu nedodání doplňujících podkladů, či nezaplacení poplatku

d)      žadatel/ka vzal/a svou žádost zpět

Formulář ke stažení zde

 

ODVOLÁNÍ

Odvolání proti rozhodnutí rektora se podává prostřednictvím Univerzity Palackého v Olomouci na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát UP,  Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Žadatelem zaslané odvolání společně se všemi nashromážděnými dokumenty postoupí Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UPOL) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále „MŠMT“).

Po postoupení spisu žadatele/žadatelky MŠMT spolu MŠMT a UPOL nadále nekomunikují. Z tohoto důvodu se v případě dotazů obrací žadatel přímo na MŠMT. Formulář ke stažení zde

 

PLNÁ MOC

Žadatel/ka si může zvolit zmocněnce, který bude žadatele/žadatelku zastupovat v řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Plná moc musí být zaslána společně s žádostí, (popř. i během probíhajícího nostrifikačního řízení) v papírové podobě, vlastnoručně podepsaná oběma stranami. Plnou moc není nutné notářský ověřit. Formulář ke stažení zde

Pro uchazeče o studium na UP

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE V ČR ZA ÚČELEM DALŠÍHO STUDIA NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI

V případě předchozího studia v zahraničí je nutné podat žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice tzv. NOSTRIFIKACE. Toto osvědčení je nutné doložit nejpozději v den zápisu do studia na jednotlivé fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. POZOR bez tohoto osvědčení nelze zájemce ke studiu zapsat.

Přihlášení k bakalářskému nebo magisterskému studiu -  v případě potřeby nostrifikovat zahraniční středoškolské vzdělání se obraťte na krajské úřady v místě vašeho bydliště.

Seznam odborů školství krajských úřadů:

 

 

Přihlášení k navazujícímu magisterskému nebo doktorskému studiu – v tomto případě je nutné obrátit se na jednu z veřejných vysokých škol v ČR

Vhodnost veřejné vysoké školy, která je oprávněná vydat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání je možné vybrat podle seznamu akreditovaných studijních programů (musí být stejného nebo podobného zaměření, jako studovaný studijní program v zahraničí), který je dostupný zde: https://aspvs.isacc.msmt.cz/

Seznam veřejných vysokých škol v ČR:

 

Pokud obdobný studijní program na seznamu akreditovaných studijních programů chybí, je možné se obrátit přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontakt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

odbor vysokých škol

Karmelitská 7,118 12 Praha 1   

tel.: 234 811 705 (111), fax: 234 811 790, http: www.msmt.cz, email: nostrifikace@msmt.cz

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI NA UNIVERZITU PALACKÉHO V OLOMOUCI:

1. POPLATEK 3000 Kč

§90a, odst. 2 zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb.

Od 1. 9. 2016 je nostrifikace zpoplatněna. Univerzita Palackého v Olomouci zašle žadateli výzvu k uhrazení poplatku po obdržení žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a po posouzení, zda je věcně příslušná o této žádosti rozhodnout. Výzva bude žadateli/žadatelce zaslána emailem a také písemně na doručovací adresu, uvedenou v žádosti.

Poplatek musí být uhrazen bezhotovostním převodem na bankovní účet Univerzity Palackého v Olomouci vedeným u Komerční banky, a.s. dle uvedených platebních údajů, a to nejpozději 7 dní od okamžiku doručení této výzvy. V případě, že tak nebude učiněno, bude řízení o žádosti zastaveno dle §66 odst. 1 písm. c) správního řádu

 

2. ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE V ČR SE PODÁVÁ POUZE JEDNOMU SPRÁVNÍMU ORGÁNU

§48 zákona 500/2004 Sb., správní řád

Není možné, aby řízení o téže žádosti probíhalo na více veřejných vysokých školách (popř. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR) současně, tzn.  žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, se podává pouze jednomu správnímu orgánu, který vydá rozhodnutí a teprve po nabytí právní moci rozhodnutí, je možné zažádat o nostrifikaci na jiné veřejné vysoké škole (popř. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR).

V případě, že bude zjištěno, že řízení o téže žádosti probíhá na více správních orgánech současně, bude řízení o žádosti zastaveno dle §66 odst. 1 písm. c) správního řádu

 

3. 30 DENNÍ LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Vyřízení žádosti trvá obvykle 30 dní, ve složitějších případech 60 dní. Tato lhůta se počítá od data doručení kompletního podání, tzn. žádosti včetně všech dokladů a uhrazení poplatku 3000 Kč.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE V ČR

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

 

Žádost se podává Rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Kontaktní osoba pro vyřizování žádostí:

Gabriela Raždíková BSc (Hons), e-mail: gabriela.razdikova@upol.cz, tel. 585 631 015

 

Podání musí obsahovat:

1. elektronicky nebo písemně (hůlkovým písmem) vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost (vlastnoruční podpis je obligatorní náležitostí, bez níž není podání žádostí a nelze tedy k podání žádosti přihlédnout)

2. úředně ověřenou kopii diplomu nebo adekvátního dokladu o řádném ukončení studia vydaného zahraniční vysokou školou,  včetně jeho překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka soudním tlumočníkem

3. úředně ověřenou kopii dodatku diplomu nebo seznamem vykonaných zkoušek včetně jeho překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka soudním tlumočníkem

4. plnou moc, v případě, že v řízení zastupuje žadatele/žadatelku jiná osoba (včetně překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka)

5. úředně ověřenou kopii oddacího listu nebo jiného dokladu o změně jména včetně překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka soudním tlumočníkem, pokud ke  změně jména došlo v období po vydání  zahraničních dokladů o vysokoškolském vzdělání

6. úředně ověřenou kopii rozhodnutí o přiznání statutu uprchlíka,  v případě, že mu byl tento státem přidělen

 

Univerzita Palackého v Olomouci může dále požadovat:

1. doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých školách a o náplni vysokoškolského studia v zahraničí, včetně překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka

  • zde je třeba, aby  se žadatel/ka obrátil/a na instituci, na které studoval/a, popř. na příslušné orgány státu ve kterém studoval/a. Tyto informace slouží k ověření, že instituce, na které studoval/a je vysokou školou ve smyslu zákona o vysokých školách, a že v době, kdy tam studoval/a, byla tato instituce oprávněna realizovat žadatelem/žadatelkou absolvovaný studijní program/obor  

2. Sylaby (studijní plány, anotace) absolvovaných předmětů včetně hodinové zátěže s rozlišením přednášek, seminářů a cvičení, včetně překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka

Příklad

  

ÚKONY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE V ČR

(podrobnější informace naleznete v Nostrifikačním řádu UP)

1.  Po obdržení písemné žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR je posouzeno, zda je Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) věcně příslušná o žádosti rozhodnout:

ANO – žadatel/ka je vyzván/a k uhrazení poplatku za úkony spojené s nostrifikačním řízením 3000 Kč, popř. doplnění dalších dokladů

NE – žádost je postoupena jinému správnímu orgánu tzn. jiné veřejné vysoké škole nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

2. Po uhrazení poplatku (lhůta 7 dní od data doručení písemné výzvy), popř. i doplnění žádosti (lhůta 30 dní od data doručení písemné výzvy) je žádost postoupena děkanovi/ děkance příslušné fakulty k posouzení

3. Po pečlivém prostudování žádosti vydá děkan doporučující nebo nedoporučující stanovisko, popř. doporučí doplnit žádost o další dokumenty k objektivnímu posouzení žádosti (k doplnění žádosti bude žadatel vyzván pracovnicí RUP)

4. Na základě stanoviska děkana/ děkanky fakulty UP vydá rektor UP rozhodnutí o:

OSVĚDČENÍ zahraničního vysokoškolského vzdělání – kterým uznává zahraniční vysokoškolské vzdělání za rovnocenný se studiem na UP a současně  i akademický titul, který zahraniční vysoká škola absolventovi přiznala, a který je uveden v diplomu. Před vydáním rozhodnutí je žadateli/ žadatelce na základě výzvy umožněno nahlédnout do spisu a vyjádřit se k nashromážděným podkladům. Nahlédnutí do spisu není povinné, pokud žadatel/ka této možnosti nevyužije, vydá rektor UP rozhodnutí. POZOR! Držitel/ka zahraničního diplomu má právo užívat akademický titul, či jiné označení absolventa vysoké školy uvedené v jeho/jejím diplomu vydaným zahraniční vysokou školou.

ZAMÍTNUTÍ žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání – před vydáním zamítavého rozhodnutí je žadateli/ žadatelce na základě výzvy umožněno nahlédnout do spisu a vyjádřit se k nashromážděným podkladům. Nahlédnutí do spisu není povinné, pokud žadatel/ka této možnosti nevyužije, vydá rektor UP rozhodnutí o zamítnutí žádosti 3 dny od data doručení výzvy k nahlédnutí do spisu žadateli/žadatelce.

Rozhodnutí rektora UP obsahuje podrobné odůvodnění zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dní  od data doručení rozhodnutí.

 

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

dle §66 odst. 1 písm. c) správního řádu

Rektor vydá usnesení o zastavení řízení v těchto případech:

  • v případě, že žadatel neuhradí na základě písemné výzvy poplatek za úkony spojené s nostrifikačním řízením ve stanovené lhůtě
  • v případě, že žadatel vezme žádost zpět
  • v případě, že bude zjištěno, že řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání probíhá na více veřejných vysokých školách (popř. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy) současně

 

DALŠÍ FORMULÁŘE K NOSTRIFIKAČNÍMU ŘÍZENÍ

 

PRODLOUŽENÍ LHŮTY

V případě, že je žadatel/ka vyzván/a k doplnění žádosti, je možné zažádat o prodloužení lhůty k dodání dalších dokladů. Žádost je nezbytné doručit v papírové podobě a vlastnoručně podepsanou. Formulář ke stažení zde

 

ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI

V případě, že se žadatel/ka rozhodne z nějakého důvodu ukončit nostrifikační řízení před vydáním rozhodnutí, zašle písemnou žádost o zpětvzetí žádosti. Tuto žádost je nezbytné doručit v papírové podobě a vlastnoručně podepsanou. Formulář ke stažení zde

 

VRÁCENÍ DOKLADŮ

O vrácení dokladů, které žadatel/ka zaslal/a společně se žádostí, je možné zažádat písemnou a vlastnoručně podepsanou žádostí v případě, že:

a) bylo vydáno rozhodnutí rektora UP o Osvědčení zahraničního vysokoškolského vzdělání,

b) rozhodnutí o zamítnutí (v případě, že se žadatel/ ka nebude proti rozhodnutí odvolávat),

c) řízení bylo zastaveno z důvodu nedodání doplňujících podkladů, či nezaplacení poplatku

d) žadatel/ka vzal/a svou žádost zpět

Formulář ke stažení zde

 

ODVOLÁNÍ

Odvolání proti rozhodnutí rektora se podává prostřednictvím Univerzity Palackého v Olomouci na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci, Rektorát UP,  Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Žadatelem zaslané odvolání společně se všemi nashromážděnými dokumenty postoupí Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UPOL) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále „MŠMT“).

Po postoupení spisu žadatele/žadatelky MŠMT spolu MŠMT a UPOL nadále nekomunikují. Z tohoto důvodu se v případě dotazů obrací žadatel přímo na MŠMT. Formulář ke stažení zde

 

PLNÁ MOC

Žadatel/ka si může zvolit zmocněnce, který bude žadatele/žadatelku zastupovat v řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Plná moc musí být zaslána společně s žádostí, (popř. i během probíhajícího nostrifikačního řízení) v papírové podobě, vlastnoručně podepsaná oběma stranami. Plnou moc není nutné notářský ověřit. Formulář ke stažení zde

Dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu je Univerzitou Palackého vydáván v souladu se zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů od akademického roku 2005/2006. Dodatek k diplomu odpovídá modelu, navrženému Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO/CEPES.

Dodatek k diplomu je vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům studia v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech.

Dodatek k diplomu je vydáván dvojjazyčně v českém a anglickém jazyce.

Dodatek k diplomu uvádí informace o držiteli kvalifikace, typu a úrovni kvalifikace, obsahu studia a dosažených výsledcích. Obsahuje také informace o vzdělávacím systému České republiky.

Dodatek k diplomu neobsahuje žádné hodnocení, prohlášení o ekvivalenci kvalifikace ani doporučení k uznání kvalifikace.

Univerzita Palackého vydává dodatek k diplomu na přeloženém tiskopise o velikosti formátu A3. Tiskopis je proti zneužití chráněn soustavou ochranných prvků.

Příklad dodatku k diplomu, vydávaného Univerzitou Palackého v Olomouci

Dodatek k diplomu má zlepšit mezinárodní transparentnost a akademické a profesní uznání kvalifikace. Doplňuje hlavní doklad o udělené kvalifikaci (diplom) a pomáhá zaměstnavateli nebo další univerzitě v Evropské unii porozumět předchozímu studiu a dosaženému vzdělání. 

Doklady o absolvování studia a programu CŽV