Komise

Ediční komise

Ediční komise UP je poradním orgánem rektora ve věcech ediční činnosti UP realizované prostřednictvím Vydavatelství UP. Jejím posláním je zejména stanovení koncepce a cílů ediční činnosti. Dále schvaluje ediční plán UP. Členové Ediční komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je pověřený prorektor. Členy komise jsou předsedové edičních komisí fakult a ředitel Vydavatelství UP. Komise zasedá alespoň dvakrát ročně.

Seznam členů

 • prorektor VaV – prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
 • ředitel VUP – Ing. Aleš Prstek
 • CMTF – PhDr. Jitka Jonová, Ph.D. 
 • LF – prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
 • FF – doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
 • PřF – prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
 • PdF – doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.
 • FTK – Mgr. František Chmelík, Ph.D.
 • PF – JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
 • FZV – Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
 • ředitelka VFFUP Mgr. - Lenka Pořízková, Ph.D.

Ediční činnost Univerzity Palackého v Olomouci (PDF), Předmět ediční činnosti Vydavatelsví UP (PDF), Statut ediční řady Paměť (PDF)

Etická komise

Etická komise UP je poradním orgánem rektora, která posuzuje případy porušení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků UP. Etický kodex shrnuje obecné etické požadavky na pedagogickou, vědeckou, uměleckou a tvůrčí práci akademických a odborných pracovníků. Oznámení o porušení Etického kodexu se podávají přímo rektoru univerzity, podněty se dále zabývá komise.
Členové Etické komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je rektorem jmenovaný člen komise. Členy komise jsou zástupci jednotlivých fakult.

Seznam členů

s účinností od 3. 11. 2021 do 30. dubna 2025:

 • doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D. - CMTF
 • doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. LF
 • doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D. FF
 • prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. - PřF
 • JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D. - PdF
 • MUDr. Renata Vařeková, Ph.D. - FTK 
 • doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. - PF, předseda 
 • doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA - FZV
 • Anna Galvasová – studentka PF
 • Mgr. Dominik Voráč - student PdF

Etický kodex zaměstnanců a studentů UP
Jednací řád Etické komise UP

Pedagogická komise

Pedagogická komise UP je poradním orgánem rektora UP pro studijní záležitosti. Komise vytváří a schvaluje zejména návrhy: harmonogramu přijímacího řízení, harmonogramu předzápisů do informačního systému STAG a harmonogramu akademického roku.
Členové Pedagogická komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je vždy prorektor pro studijní záležitosti. Členy komise jsou vždy věcně odpovídající proděkani každé fakulty, a vedoucí studijních oddělení fakult. Komise zasedá alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí. 

Složení Pedagogické komise UP

Předseda:

 • prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D., prorektor UP pro studium

Ostatní členové:

 • PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., proděkan CMTF
 • Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., proděkanka FZV
 • prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., proděkanka LF
 • doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., proděkan FF
 • RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., proděkan PřF
 • Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., proděkan PdF
 • doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., proděkan FTK
 • JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., proděkan PF

Statut Pedagogické komise Univerzity Palackého v Olomouci (PDF)

Komise pro kvalitu

Komise pro kvalitu Univerzity Palackého v Olomouci slouží jako podpůrná pracovní skupina pro orgán Rada pro vnitřní hodnocení UP. Důvodem vzniku je povinnost vysokých škol implementovat komplexní systém hodnocení kvality v návaznosti na novelu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Funkční systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy je také podmínkou pro udělení institucionální akreditace vysoké škole.

Úkolem Komise pro kvalitu je zabezpečení prostupnosti nastaveného systému hodnocení kvality do úrovně fakult, dále spolupráce při implementaci informačních systémů pro automatizovaný sběr dat (IS HAP, IS HOP, ISK) a interní evaluace jedné fakulty ročně v oblasti kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Komise se také podílí na zpracování Zprávy o hodnocení kvality. Komise pro kvalitu je řízena Úsekem pro strategické plánování a kvalitu Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci. Předsedou komise je prorektor pro strategické plánování a kvalitu. Členy komise jsou příslušní zástupci každé fakulty. Komise zasedá alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí.

Složení Komise pro kvalitu UP

(stav k 9. 9. 2021)

Předseda:

 • JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, prorektor pro strategii a vnější vztahy

Členové:

 • doc. Tomáš Parma, Ph.D. et Ph.D., proděkan CMTF
 • Mgr. František Chmelík, Ph.D., proděkan FTK
 • doc. RNDr. Ondřej Holý Ph.D., proděkan FZV
 • Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D., proděkan FF
 • prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., proděkan LF
 • doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., proděkan PdF
 • doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D., proděkanka PF
 • prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., proděkan PřF
 • prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc. Ph.D., člen vedení CATRIN

Zápisy z jednání komise jsou přístupné po přihlášení do Portálu UP.

Statut Komise pro kvalitu Univerzity Palackého v Olomouci

Novela č. 1 Statutu Komise pro kvalitu Univerzity Palackého v Olomouci