doc. RNDr. Irena SMOLOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634511, 775772315

Katedra geografie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

2.021

docent

ČLÁNEK
Fiedor D., Szczyrba Z., Šerý M., Smolová I., Toušek V. The spatial distribution of gambling and its economic benefits to municipalities in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports. 2017.
Szczyrba Z., Mravčík V., Fiedor D., Černý J., Smolová I. Gambling in the Czech Republic. Addiction. Addiction. 2015.
Smolová I. Krasová území - environmentální aspekty těžby. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Folia Geographica 10. Prírodné vedy. 2006.
Smolová I., Ptáček P. Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech republic in the period 1993 - 2005. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. 2006.
Szczyrba Z., Smolová I., Fňukal M. Significant features of transformation of the services sector in an area - a case study for the micro-region of Olomoucko (contribution to research on the issue). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. 2006.
Smolová I. Těžební tvary, významná biocentra a zvláště chráněná území. Minerální suroviny = Surowce mineralne. 2006.
Smolová I., Szczyrba Z. Using Caves for Tourism in the Czech Republic. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja. 2006.
Smolová I., Fňukal M., Szczyrba Z. Krajina a lidé vojenského újezdu Libavá. Geografické rozhledy. 2005.
Smolová I., Szczyrba Z. Lázeňství v České republice. Tradice a nový rozměr. Veřejná správa. 2005.
Smolová I. Antrhropogenic relief transformations as a consequence of extraction of minerals in the Orlická tabule plateau (North-east Bohemia). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. 2004.
Sedlák P., Bár R., Smolová I. Detekce těžebních tvarů reliéfu v okolí Žulové a Vápenné pomocí DPZ. GIS Seč 2004 GIS ve veřejné správě. 2004.
Smolová I. Broumovsko - kraj za Stěnami. Geografické rozhledy. 2002.
Smolová I., Szczyrba Z. Nové Město nad Metují - 500 let v historii města. Geografické rozhledy. 2002.
Létal A., Smolová I., Szczyrba Z. Transformace příměstské krajiny. Urbanismus a územní rozvoj. 2001.
Smolová I. Geomorphological Analysis of the Karst Relief in Surroundings of Taramka in the Highlands of Ludmírov. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. 2000.
Smolová I., Szczyrba Z. Large Commercial Centers in the Czech Republic - Landscape and Regionally Aspects of Development (Contri ubution to the Study of the Problematic). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. 2000.
Smolová I. Evaluation of the influence of the physical-geographical relationship on the development potencial of the region (of the example of Broumovsko). Theoretical-methodological problems of geography, related disciplines and their applications (volume of abstracts). 1999.
Smolová I., Szczyrba Z. Rozhodující socioekonomické faktory regionálního rozvoje marginálních území. Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. 1998.
Smolová I. Slope Processes in Surroundings of Nové Město nad Metují (Northeast Bohemia). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geologica. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dušková M., Smolová I., Szczyrba Z., Fiedor D. Prohlubující se internacionalizace v těžebním průmyslu ČR: Regionální analýza na příkladu vybraných surovin. In . (Eds.) XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2016.
Dušková M., Smolová I. Mining Landforms in the Czech Republic and their Potential for Use in Teaching. In . (Eds.) 14th GeoConference on ecology, economics, education and legislation, Conference Proceedings, Vol. III. 2014.
Smolová I., Dušková M. Nové dobývací prostory v regionální struktuře ČR. In . (Eds.) XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2014.
Dušková M., Macháček J., Smolová I. The geomorphological changes caused by the artisanal mining in the mining area Kabera - Rwanda. In . (Eds.) International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM. 2014.
Macháček J., Dušková M., Smolová I. Říční krajina na území Rwandy a její ovlivnění v souvislosti s těžbou nerostných surovin. In Štiková K., Pithart D. (Eds.) Říční krajina 9 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny. 2013.
Smolová I., Svoboda M. Těžba nerostných surovin v ČR jako jeden z faktorů regionálního rozvoje. In Klímová V., Žítek V. (Eds.) XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2013.
Nevěčná T., Soukupová J., Říha J., Ženčák P., Smolová I., Vinter V., Kvítek L. Studentská konference "O cenu děkana 2008". Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Smolová I. Exploitation and Mining of Mineral Resources in the Czech Republic in the Period of Globalisation. Globalisation and its Impact to Society, Regions and States. 2006.
Smolová I. Changes in Exploitation and Mining of Mineral Resources in the Czech Republic in the Period 1990-2004. The Geographical Aspects of the Transformation Process in Central and East-Central Europe. 2006.
Smolová I. Mining as a Landscape Shaping Factor. EIECE 2006. Těžba a životní prostředí ve střední Evropě. 2006.
Smolová I. Možnosti využití opuštěných ploch po těžbě nerostných surovin. Využití brownfields neprůmyslového charakteru. 2006.
Szczyrba Z., Smolová I. Transformace vlakových nádraží v ČR po roce 1989 v polyfunkční zařízení veřejných a komerčních služeb. Železnice a město. 11. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2006. 2006.
Smolová I. Základní charakteristika současné úrovně sektoru služeb v České republice - širší kauzální vztahy. Proměny bydlení a širší otázky úrovně obslužné sféry. 2006.
Smolová I. Krasová území v ČR a jejich antropogenní transformace v důsledku těžby surovin. Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe. 2005.
Smolová I., Szczyrba Z. Využití zvláště chráněných území ČR pro cestovní ruch. VIII: mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2005.
Smolová I. Těžba nerostných surovin v územích s ochranným režimem. VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2004.
Smolová I. Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule. Geomorfologický sborník 2. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 03. 2003.
Smolová I., Szczyrba Z. Těžba nerostných surovin v ČR a její dopady na současnou českou krajinu (vybrané otázky regionálního rozvoje). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2003.
Smolová I. Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor. Proměny krajiny a udržitelný rozvoj. Sborník anotací XX. jubilejního sjezdu ČGS. 2002.
Smolová I. Přírodní potenciál území a jeho využití při zachování trvalé udržitelnosti (na příkladu marginálního území). Proměny krajiny a udržitelný rozvoj. Sborník XX. jubilejního sjezdu ČGS. 2002.
Smolová I. Geomorfologická analýza krasového reliéfu v okolí Taramky v Ludmírovské vrchovině. Současný stav geomorfologických výzkumů. 2001.
Smolová I. Současné geomorfologické procesy v okrajové části České tabule. Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků Výroční konference ČGS. 2001.
KNIHA - CELEK
Smolová I., Szczyrba Z., Roubínek P., Ptáček P., Křištofová K. Atlas lázeňství na česko-polském pohraničí. 2021.
Balatka B., Buček A., Culek M., Čermák P., Dobiáš D., Havlíček M., Hrádek M., Kirchner K., Lacina J., Pánek T., Slavík P., Smolová I., Vašátko J., Demek J., Mackovčin P. Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. In Demek J., Mackovčin P. (Eds.) 2014.
Sís J., Minxová P., Smolová I., Szczyrba Z. Moderní metody komunikace a posilování partnerské spolupráce. 2012.
Kirchner K., Smolová I. Základy antropogenní geomorfologie. 2010.
Smolová I., Hercik J., Foltýnová D., Danielis T. Příručka pro začínající učitele zeměpisu. Příručka pro začínající učitele zeměpisu. 2009.
Vysoudil M., Fňukal M., Smolová I. Zeměpis pro každého. Zeměpis pro každého. 2009.
Halás M., Jurek M., Smolová I., Fňukal M., Klapka P., Ptáček P., Szczyrba Z. Studuj geografii v Olomouci. Studuj geografii v Olomouci. 2008.
Smolová I. Těžba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty. Těžba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty. 2008.
Kuda F., SMOLOVÁ I. Technické a geografické aspekty integrace neprůmyslových brownfieldů do území. Technické a geografické aspekty integrace neprůmyslových brownfieldů do území. 2007.
Smolová I., Vítek J. Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfů. Základy geomorfologie. Vybrané tvary reliéfů. 2007.
Toušek V., Smolová I., Fňukal M., Jurek M., Klapka P. Czech Republic - Portraits of Regions. Czech Republic - Portraits of Regions. 2005.
Toušek V., Smolová I., Fňukal M., Jurek M., Klapka P. Česká republika - portréty krajů. Česká republika - portréty krajů. 2005.
Smolová I., Vysoudil M. Zeměpis. Ilustrovaný přehled středoškolského zeměpisu. Agentura Rubico. 2003.
Smolová I., Vysoudil M. Středoškolský zeměpis v přehledu aneb co je třeba znát k přijímací zkoušce na vysokou školu. Středoškolský zeměpis v přehledu aneb co je třeba znát k přijímací zkoušce na vysokou školu. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Kaufmannová K., Smolová I. Jańskie Łaźnie – państwowe uzdrowisko w turystycznym centrum Karkonoszy. Dobre praktyki w zarzadzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech. 2021.
Smolová I. Odtworzenie uzdrowiska na pograniczu polsko-czeskim – studium przypadku Náchod-Běloves. Dobre praktyki w zarzadzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech. 2021.
Křištofová K., Smolová I. Ochrona zasobów wodnych w Republice Czeskiej. Dobre praktyki w zarzadzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech. 2021.
Szczyrba Z., Smolová I., Jurek M., Fiedor D. The university as the creative hub: The case of the city of Olomouc after 1989. Growth and Change in Post-socialist Cities of Central Europe. 2021.
Křištofová K., Smolová I. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w uzdrowiskach i sanatoriach na pograniczu czesko-polskim. Dobre praktyki w zarzadzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech. 2021.
Demek J., Hradecký J., Kirchner K., Pánek T., Létal A., Smolová I. Recent landforms evolution in the Moravian-Silesian Carpathians (Czech Republic). Recent landform evolution. The Carpatho-Balcan-Dinaric Region. 2012.
Smolová I. Hydrologická charakteristika - Olomoucko. Chráněná území ČR, svazek VI. 2003.
Smolová I. Pedologická charakteristika - Olomoucko. Chráněná území ČR, svazek VI. 2003.
MAPA
Fňukal M., Jurek M., Krejčí T., Létal A., Ptáček P., Smolová I. Atlas of the Carpathian Macroregion. In Ptáček P., Ruffini F. (Eds.) Atlas of the Carpathian Macroregion. 2009.
ABSTRAKT
Halásová O. Oběti přívalových povodní na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století. In Fiedor D., Minxová P., Smolová I. (Eds.) XXV. kongres České geografické společnosti společně s 18. kongresem Slovesnkej geografické společnosti. 2022.
Bartková L. Popularizace vědy, aneb jak napsat tiskovou zprávu, aby nám ji otiskli? In Smolová I. (Eds.) Vědeckovýzkumná kariéra v přírodních vědách: porovnání šancí mužů a žen. 2010.
Říha J., Kvítek L., Nevěčná T., Ženčák P., Smolová I. Student scientific contests and students´ interest in science and research. RWL5 Researching Work and Learning. 2007.
Nevěčná T., Říha J., Ženčák P., Soukupová J., Kvítek L., Vinter V., Smolová I., Filipová R. Studentská vědecká soutěž " O cenu děkana 2007". Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Říha J., Kvítek L., Nevěčná T., Ženčák P., Smolová I. Studentské vědecké soutěže a zájem studentů o vědu a výzkum. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Szczyrba Z., Smolová I., Jeřábek M. Češi a Poláci - přeshraniční/sousedské vztahy a jejich percepce. Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd ČGS. 2006.
Smolová I., Andrejs V. Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města. Geomorfologický sborník 5. Sborník abstraktů. 2006.
Geomorfologický sborník 5. Sborník abstraktů. In Létal A., Smolová I. (Eds.) Geomorfologický sborník 5. Sborník abstraktů. 2006.
Szczyrba Z., Fňukal M., Smolová I., Toušek V. Nadnárodní maloobchodní řetězce v České republice a jejich vliv na formování síťové struktury českého maloobchodu. 150 let geografie na UK. Sborník abstraktů. 2006.
Smolová I., Szczyrba Z., Jurek M. Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. Geografia v meniacom se svete. Zborník abstraktov. XIV. kongres SGS. 2006.
Smolová I. Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě. Geomorfologický sborník 5. Sborník abstraktů. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Fiedor D., Smolová I. Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí. Sborník abstraktů. In Fiedor D., Minxová P., Smolová I. (Eds.) 2022.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Smolová I., Marek D. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci. 2009.
Smolová I., Marek D. Ženy na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Ženy na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. 2009.
ZPRÁVA
Smolová I., Toušek V.. Demografický potenciál Broumovska. Výzkumná zpráva pro Ministerstvo místního rozvoje, POV, Olomouc. 1998.
Smolová I., Szczyrba Z., Toušek V.. Ekonomický rozvoj regionu Broumovska. Výzkumná zpráva pro Ministerstvo místního rozvoje, POV, Olomouc. 1998.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MACHÁČEK PRF Geografie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)