JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635416

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

 • Česká pedagogická společnost (člen, 2009–)
 • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2009–)

Odborná komise

 • Etická komise UP (člen, 2015–)
 • Disciplinární komise PdF UP (člen, 2016–)
 • Legislativní komise AS PdF UP (člen, 2016–)
 • Asociace vysokoškolských poradců (člen, 2009–)

Státnicová komise

 • Pedagogika-sociální práce (člen, 2013–2013)
 • Pedagogika-veřejná správa (člen, 2013–2013)
 • Pedagogika - sociální práce (člen, 2012–2012)
 • Pedagogika-veřejná správa (člen, 2010–2010)
 • Zkušební komise pro SZZ oboru Pedagogika - správní činnost (člen, 2008–2008)

Jiné komise a orgány

 • Komise pro přijímací řízení Bc. (člen, 2013–2013)
 • Komise pro přijímací řízení Bc. (člen, 2012–2012)
 • Poradna E-bezpečí (člen, 2010–)
 • Vysokoškolská sociálně-právní poradna PdF UP (člen, 2008–)
ČLÁNEK
Nováková Z. Vývoj rakouského školství s akcentem na legislativní vývoj středního školství. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2018.
Krákora P., Nováková Z. Proměny národnostní struktury českých zemí - historický nástin a legislativní rámec od roku 1945 do současnosti. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2017.
Nováková Z. Legislativní aspekty dějepisného vzdělávání. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2016.
Nováková Z. Legislativní vymezení vzdělávacího procesu na vysokých školách ve vztahu k získání akademického titulu. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2015.
Nováková Z. Právní úprava postavení sociálního pedagoga v českém a slovenském školství. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2015.
Nováková Z., Skarupská H. Potřeba interdisciplinární spolupráce při řešení výchovných problémů na školách. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2014.
Nováková Z. Dostupnost a rovnost šancí ve vzdělávání. Acta Humanica. 2009.
Nováková Z. Přirozenost lidských práv. Prométheus. 2008.
Nováková Z. Zaměstnávání dětí dle platné právní úpravy. Epravo.cz magazine. 2007.
Nováková Z. Proč potřebují školy právní subjetivitu. Učitelské noviny. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Opletalová A., Nováková Z., Balaban V. Financing of Regional Education from the Perspective of Secondary Schools. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.
Čech T., Nováková Z., Dobešová Cakirpaloglu S. Legal Awareness of the Issue of Bullying at the Workplace as a Starting Point for the Teacher's Prevention and Defensiveness. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Nováková Z., Pitnerová D. System of preparation and integration of individuals leaving children´s homes. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Nováková Z. Legislativní ukotvení sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách - požadavky na kvalifikaci. In Chudý Š. (Eds.) Akční pole sociální práce V. Multikulturalita v sociální, edukační a zdravotní práci v pomáhajících profesích. 2012.
Nováková Z. Nezaměstnanost jako společenský problém - začleňováníé rizikových skupin nezaměstnaných na trh práce. In Bargel M. (Eds.) Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2012.
Nováková Z., Hampl D. Akční program KSČ z roku 1968. Marzec '68 z czterdziestoletniej perspektywy. 2009.
Nováková Z. Legislativní ukotvení problematiky týraných a zneužívaných dětí. Postihy dle zákona č. 40/2009 Sb., nového trestního zákona. Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. 2009.
Nováková Z. Postavení osob ohrožených sociální exkluzí na trhu práce. Sociální pedagogika ve střední Evropě - současný stav a perspektivy. 2009.
Hampl D., Nováková Z. Program KSČ z roku 1968. Marzec 68. 2009.
Nováková Z. Nástroje vedoucí k eliminaci kriminálního chování ve společnosti. Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy. 2008.
Nováková Z. Prohlubování výchovy k právnímu vědomí ve společnosti. Výchova k občanství pro 21.století. 2008.
Nováková Z. Schutz der Menschenrechte im Rahmen der Europäischen Union. Europaische Identitat. 2008.
Krákora P., Nováková Z. Slezsko ve světle česko-polských vztahů. Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. 2008.
Krákora P., Nováková Z. Společenské a právní postavení maďarské národnostní menšiny v Československu v období let 1945-1989. Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej w 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej. 2008.
Nováková Z. Postavení žen ve společnosti. Multikulturalita a výchova k občanství. 2007.
Nováková Z. Přirozenoprávní pojetí lidských práv. Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. 2007.
Nováková Z. Lidská práva a svobody. RVP v praxi učitele výchovy k občanství - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. 2005.
Nováková Z. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv. Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. 2004.
Nováková Z. Řízení před Ústavním soudem. Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. 2004.
Nováková Z. Organizační formy kriminality současného světa. Sborník z Letní školy. 2003.
Maláčová -. Nováková Z. Způsoby nabývání a pozbývání státního občanství v ČR. Občan a občianstvo 2002. 2002.
Maláčová Z. Stav výuky práva na pedagogické fakultě. Výchova k demokracii v transformující se společnosti. 2001.
KNIHA - CELEK
Hubálek T., Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Vaníčková V., Zima P., Staněk A., Nováková Z. Social, Cultural, Ethical and Political Aspects of Migration. In Mezihorák F., Śliz A., Zuzevičiuté V., Čelovský S. (Eds.) 2018.
Krákora P. Vývoj správy a samosprávy v českých zemích. In Hubálek T., Nováková Z., Staněk A., Charvát J. (Eds.) 2017.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z., Vaníčková V. Formování a proměny občanského vzdělávání v českých zemích. 2015.
Blaštíková L., Grecmanová H., Skopalová J., Nováková Z., Raszková T., Zelinka J. Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem na základní škole. 2015.
Nováková Z. Legislativa v praxi vysokoškolského pedagoga. Edice - Studijní opora. 2015.
Nováková Z., Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Hampl D., Hubálek T., Zima P., Charvát J., Just P., Trzcielińska-Polus A. Státní správa a samospráva v českých zemích po roce 1918 se zřetelem na oblast školství. In Jarmara T., Valeš L. (Eds.) 2014.
Krákora P., Hubálek T., Hampl D., Nováková Z., Zima P., Just P., Kopeček P., Charvát J. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích. In Labischová D., Valeš L. (Eds.) 2014.
Nováková Z. Základy teorie práva. 2014.
Grecmanová H., Dopita M., Nováková Z., Opletalová A., Chromý J., Ryashko L., Cabanová V., Zacharová J., Talašová J., Stoklasa J., Holeček P., Vašutová J., Gavora P., Dömischová I. Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult. 2013.
Jůvová A., Podlahová L., Dvořáková Kaněčková E., Neumeister P., Plischke J., Skopalová J., Prášilová M., Klapal V., Musilová M., Kantorová J., Kocourková V., Grecmanová H., Nováková Z. Pedagogická propedeutika. 2013.
Nováková Z. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách - školní a pracovní úrazy. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách - školní a pracovní úrazy. 2007.
Nováková Z. Soukormé právo pro společenskovědní obory se zaměřením na vzdělávání. Soukromé právo pro společenskovědní obory se zaměřením na vzdělávání. 2007.
Nováková Z. Teorie práva pro společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Teorie práva pro společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Nováková Z. Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích. 2019.
Chudý Š., Kropáč J., Vyhnálková P., Nováková Z., Balaban V., Koribská I., Šemberová M., Pitnerová D., Buchtová T., Peng D., Plischke J., Fasnerová M., Dvořáková Kaněčková E., Dofková R. Výzvy pro učitele v 21. století: mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů. 2019.
Chudý Š., Nováková Z., Koribská I., Šemberová M., Vyhnálková P., Pitnerová D., Buchtová T., Balaban V., Jůvová A., Szotkowski R., Plischke J., Peng D. Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů s tématem Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost. 2018.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z. Století proměn československé a české státnosti. 2018.
Krákora P., Nováková Z., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G. Proměny občanské společnosti v zemích Visegrádu po roce 1989 - politika, ekonomika, migrace. 2017.
Chudý Š., Strouhal M., Szotkowski R., Peng D., Vyhnálková P., Plischke J., Nováková Z., Kropáč J., Buchtová T. Začínající učitel v měnící se společnosti. 2017.
Krákora P., Kopeček P., Hubálek T., Cingelová G., Nováková Z. Migrace, imigrace, emigrace a Evropa – proměny, historie a současnost. 2016.
Krákora P., Kopeček P., Cingelová G., Nováková Z. Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi. 2015.
SBORNÍK - CELEK
Nováková Z., Kadlec T. Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. 2009.
RECENZE
Nováková Z. Člověk jako občan a světoobčan. Člověk jako občan a světoobčan. 2008.
Nováková Z. Člověk jako občan a světoobčan: politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. Člověk jako občan a světoobčan: politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Nováková Z. E-bezpečí - dořešení problému u kauzy zneužití. Oponentský posudek. 2011.
PROJEKT
Serafín Č., Pitnerová D., Konečný J., Nováková Z., Smečková G., Opletalová A. Poradenský informační systém Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Fond rozvoje vysokých škol. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Nováková Z. Ochrana lidských práv v rámci Evropské unie. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Paedagogica. 2008.
VEDENÍ PRÁCE
Nováková Z. Dopad změn porodného na porodnost v ČR. Magisterská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Inspekční činnost ve školství. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Naplňování principů sociální politiky v oblasti sociálních dávek. Magisterská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Propouštění v Armádě ČR a sociální dopad. Magisterská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Správní rozhodování ve školství. Magisterská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Trest domácího vězení. Magisterská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Zásada rovnosti a zákaz diskriminace. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Nováková Z. Způsobilost k právním úkonům. Magisterská diplomová práce. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.