Volby do akademického senátu UP

Výsledky voleb do AS UP pro volební období 2017–2020

Vyhlášení a harmonogram voleb do AS UP na funkční období 2017–2020

AS UP schvaluje v souladu s čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS UP usnesení o vyhlášení voleb do Akademického senátu UP na funkční období od 28. 5. 2017 do 27. 5. 2020 včetně harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám:

1. Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů do 24. 2. 2017
2. Návrhy kandidátů do AS UP 27. 2. – 10. 3. 2017
3. Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách do 10. 3. 2017
4. Zveřejnění kandidátních listin, sestavení seznamů voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí do 17. 3. 2017
5. Zahájení voleb 24. 3. 2017
6. Ukončení voleb 7. 4. 2017
7. Termín pro případné opakování voleb do 12. 5. 2017

Výňatek z VJŘ AS UP k průběhu voleb

Článek 5
Kandidáti na senátora

 1.  Kandidátem na senátora (dále jen „kandidát“) může být akademický pracovník nebo student, který je čle­nem akademické obce příslušné fakulty.
 2. Jednoho nebo více kandidátů může navrhnout člen akademické obce příslušné fakulty samostatně nebo ve spojení s jinými členy. Písemný návrh se předkládá předsedovi dílčí volební komise, který zajistí písem­ný souhlas navrhovaného kandidáta s kandidaturou na senátora nejpozději 14 dnů před prvním dnem vo­leb.
 3. Písemný návrh jednoho nebo více kandidátů předlo­žený předsedovi dílčí volební komise obsahuje zejmé­na:
  a) u akademického pracovníka jméno a příjmení, rok narození a pracoviště,
  b) u studenta jméno a příjmení, rok narození, stu­dijní obor, studijní program a ročník, v němž je v době konání voleb na fakultě zapsán.
 4. Předseda dílčí volební komise zašle předsedovi hlavní volební komise jmenný seznam navržených kandidá­tů s údaji uvedenými v odstavci 3. Předseda hlavní volební komise podle předložených seznamů zejména zkontroluje, zda táž osoba nekandiduje na více fakul­tách.
 5. Shledá-li předseda hlavní volební komise, že seznam kandidátů je správný, zajistí zpracování kandidátních listin ve shodné formě pro všechny fakulty a zašle je zpět předsedovi dílčí volební komise.
 6. Shledá-li předseda hlavní volební komise, že seznam kandidátů obsahově nebo formálně není správný, vy­zve předsedu dílčí volební komise k odstranění nedo­statků. Po následné kontrole zašle kandidátní listinu zpět předsedovi dílčí volební komise.
 7. Předseda dílčí volební komise zajistí zveřejnění kan­didátní listiny na úřední desce fakulty nejméně 7 dnů před prvním dnem konání voleb na fakultě.
 8. Kandidátní listina se člení na dvě části. První část obsahuje abecedně řazený jmenný seznam akade­mických pracovníků s údaji uvedenými v odstavci 3 písm. a); druhá část obsahuje abecedně řazený jmen­ný seznam studentů s údaji uvedenými v odstavci 3 písm. b).

Článek 6
Hlasovací lístky

 1. Hlasovací lístky zajistí dílčí volební komise prostřed­nictvím děkanátů fakult.
 2. Hlasovací lístek se člení na dvě části. První část obsa­huje abecedně řazený jmenný seznam akademických pracovníků s údaji uvedenými v čl. 5 odst. 3 písm. a); druhá část obsahuje abecedně řazený jmenný seznam studentů s údaji uvedenými v čl. 5 odst. 3 písm. b). Jménu a příjmení každého kandidáta předchází pořa­dové číslo.
 3. Hlasovací lístek fakulty je shodný v rozměrech, barvě a jakosti papíru, druhu a velikosti písma.

Článek 7
Průběh voleb

 1. Akt volby kandidátů se uskutečňuje ve volební míst­nosti jednotlivých volebních míst. Volič je oprávněn a povinen provést volební akt pouze ve volební míst­nosti.
 2. Dílčí volební komise ve spolupráci s děkanátem fakul­ty zajistí řádné a viditelné označení volební místnosti a její vybavení pro účely voleb.
 3. Vybavení volební místnosti tvoří zejména:
  a) zvláštní oddělený prostor umožňující voliči úpra­vu hlasovacího lístku a zajišťující tajné hlasování,
  b) zapečetěná prázdná volební schránka,
  c) tento řád,
  d) poučení o způsobu hlasování,
  e) hlasovací lístky,
  f) psací potřeby.
 4. Totožnost voliče ověřují přítomní členové dílčí volební komise před vykonáním volebního aktu. Totožnost se ověřuje zejména podle platného občanského průkazu, platného cestovního dokladu, průkazu akademického pracovníka, průkazu studenta, výkazu o studiu. Je-li totožnost ověřena, vydají členové volební komise vo­liči hlasovací lístek a umožní mu vstup do zvláštního odděleného prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
 5. Volbu dvou kandidátů z řad akademických pracovní­ků a jednoho kandidáta z řad studentů vyznačí volič na hlasovacím lístku zřetelným zakroužkováním je­jich pořadového čísla.
 6. Upravený hlasovací lístek vloží volič za dohledu čle­nů dílčí volební komise do volební schránky; tím je voličův volební akt ukončen a volič již není oprávněn v probíhajících volbách opakovaně hlasovat.
 7. Hlasovací lístek je neplatný, pokud volič
  a) neoznačí žádného kandidáta,
  b) označí více kandidátů, než je stanoveno v odstavci 5,
  c) odevzdá hlasovací lístek v takové podobě, že z něj není možné určit, jakým způsobem volič hlasoval.
 8. Předseda dílčí volební komise zajistí zapečetění a bez­pečné uložení volební schránky v době mezi ukonče­ním hlasování v jednom dni a zahájením hlasování v dalším dni.

Podání návrhu

Návrh kandidáta pro volby do AS UP je třeba podat k rukám předsedy dílčí volební komise na příslušné fakultě v období 27. 2.–10. 3. 2017.

Předsedové volebních komisí

Předsedové dílčích volebních komisí (hlavní volební komise):

Cyrilometodějská teologická fakulta Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D.
Lékařská fakulta Mgr. Pavel Kurfürst
Filozofická fakulta Mgr. Andrea Ryšavá
Přírodovědecká fakulta doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
Pedagogická fakulta PaedDr. PaeDr. Václav Klapal, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury PhDr. David Smékal, Ph.D.
Právnická fakulta Ondřej Sasín (ondrej.sasin@gmail.com)
Fakulta zdravotnických věd Mgr. Iveta Lerchová

Předseda hlavní volební komise: doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D., místopředseda: Mgr. Pavel Kurfürst

Termíny a místa konání voleb na fakultách

Fakulta Termín voleb a volební místnosti
Cyrilometodějská teologická fakulta 24. 3.–7. 4. 2017
pracovní dny: 13:30–14:00
sobota: 12:30–13:10
Rotunda CMTF
Lékařská fakulta 27. 3. 2017, 9:00–12:00
Klinika zubního lékařství LF UP (Palackého 12) – vstupní hala
28. 3. 2017, 9:00–15:00
Teoretické ústavy LF UP (Hněvotínská 3) – foyer staré budovy
29. 3. 2017 9:00–15:00
Teoretické ústavy LF UP (Hněvotínská 3) – foyer staré budovy
Filozofická fakulta pátek 31. 3., 9:30–11:30, Vodární 6; uč. 005
pondělí 3. 4., 9:30–11:30 Univerzitní 3, Konvikt – Kaple
úterý 4. 4., 9:30–11:30, Křížkovského 12; uč. 1.04
středa 5. 4., 9:30–11:30, tř. Svobody 26, místnost 1.30
čtvrtek 6. 4. 9:00–17:00, tř. Svobody 26, místnost 1.30
Přírodovědecká fakulta 5. 4. 2017, 8:00–16:00
budova PřF UP, tř. 17. listopadu 12
6. 4. 2017, 8:00–16:00
budova PřF UP v Holici
Pedagogická fakulta 31. 3., 3.–7. 4. 2017
vždy 9:00–13:00
učebna N15, Žižkovo nám. 5
Fakulta tělesné kultury 31. 3., 4. 4., 5. 4 a 7. 4. 2017
vždy 8:30–17:00
NA 309
(zasedací místnost děkanátu)
Právnická fakulta 3.–7. 4. 2017
pondělí 11:00–13:30
úterý 9:30–15:00
středa 9:30–15:00
čtvrtek 9:30–13:30
pátek 11:00–13:30
předsálí auly
Fakulta zdravotnických věd 30. 3–31. 3. 2017
vždy 8:00–14:00
místnost 2.054

Další informace AS UP

Informace Akademického senátu UP (personální složení, zápisy ze zasedání)