NPO - Vzdělávání na UP 22+ edUP

 

 

Období realizace: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2024

Projekt Vzdělávání na UP 22+ edUP je zaměřen na podporu transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání. Zaměřuje se zejména na zvýšení podílu kombinovaného (blended learning) a distančního vzdělávání na UP. 

V posledních letech se tyto formy výuky ukázaly jako nezbytné a praktické zkušenosti potvrdily, že jsou však limitovány nedostatečným výkonem nebo absencí potřebného technického vybavení, stejně tak nedostatečnou praktickou zkušeností s tímto způsobem výuky u pedagogů i studentů. Záměrem projektu je tedy dovybavení učeben pro distanční či hybridní výuku, dále také digitalizace agend UP pro zefektivnění komunikace a administrace, stejně jako digitalizace vzdělávacích činností v rámci celé UP.

Specifické cíle

SC A1 je zaměřen na zlepšením podmínek pro distanční výuku a digitalizaci.

Hlavními výstupy cíle jsou:

 • Rekonstrukce auly PŘF pro potřeby distanční výuky
 • Vybavení učeben pro hybridní výuku
 • Digitalizace studijní agendy doktorského studia

V rámci SC A2 je plánována příprava metodických materiálů a metodická podpora a školení akademických pracovníků i studentů, kteří aktivně využívají anebo chtějí využívat digitální formy výuky, a workshopy pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků zaměřené na rozvoj dovednostní složky learning outcomes v rámci distanční a hybridní výuky.

Hlavními výstupy jsou:

 • Vytvoření fakultní koncepce digitalizace PF
 • Konference o digitálních aspektech právního vzdělávání na PF
 • Kurzy v oblasti Digital Humanities a metod výzkumu
 • Kurzy pro studenty a akademické pracovníky v oblasti IT a IT technologií a jejich využití v medicíně
 • Zvyšování digitálních kompetencí pedagogů PdF
 • Podpora blended studijních opor pro řádné i kombinované studium na FF
 • Tvorba a inovace digitálních materiálů k blended-learning CMTF
 • Příprava a implementace distančních studijních materiálů pro studijní program Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců

SC A3 je zaměřen na vytvoření nových profesně zaměřených studijních programů napříč UP.

FTK

 • Studijní program Kondiční trénink a psychomotorická rehabilitace (NMgr.)
 • Studijní program Rekreologie – management volného času (NMgr.)

PŘF

 • Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie (NMgr.)
 • Studijní program Analytický biochemik (NMgr.)

PDF

 • Studijní program Speciální pedagogika – Poradenství (NMgr.)
 • Studijní program Učitelství pro mateřské školy (Bc.)
 • Studijní program Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí (Bc.)
 • Studijní program Speciální pedagogika – asistent pedagoga (Bc.)

FF

 • Studijní program Analytik sociálněvědních dat (Bc.)
 • Studijní program Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad (Bc.)
 • Studijní program Archeologie (NMgr.)
 • Studijní program Čínština pro praxi (Bc.)
 • Studijní program Management a marketing pro kreativní odvětví (NMgr.)
 • Studijní program Umění v památkové péči (Umění a kulturní dědictví v památkové praxi) (Bc.)
 • Studijní program Datový analytik v humanitních vědách (Bc.)
 • Studijní program Korejština pro praxi (Bc.)
 • Studijní program Vietnamština pro praxi (Bc.)

V SC A4 jsou vytvářeny a realizovány kurzy celoživotního vzdělávání, kurzy na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling):

SC B
Nový doktorský studijní program Právo a digitální technologie v oblasti kyberbezpečnosti, ve spolupráci Právnické a Přírodovědecké fakulty UP. Tento DSP má vyplnit výraznou mezeru ve vzdělávání, kdy doktorský program speciálně profilovaný na komplexní otázky interakcí práva a digitálních technologií prozatím v nabídce českých vysokých škol chybí. Častým problémem právního výzkumu a vzdělávání je vysoká míra abstrakce, kdy chybí detailní komunikace a sdílení informací mezi právním klastrem (jako regulátorem) a regulovanými oblastmi.

Program realizovaný ve spolupráci právních expertů a odborníků na oblast informačních technologií překoná tuto bariéru a přinese oboustranné výhody – pochopení funkcionalit digitálních technologií pro právní experty, jakož i orientaci v principech právní regulace pro IT experty.

Společné projekty 

SC C1
Zároveň se v rámci projektu UP podílí jako kooperující vysoká škola na projektu “Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)“. Jedná se o společný projekt 26 veřejných vysokých škol, jejich vzájemná spolupráce bude mít za následek zajištění vzájemné kompatibility způsobů řešení v oblasti mikrocertifikátů a digitalizace souvisejících činností.

SC C2
Dále na projektu „Bezpečnost distančních forem výuky“. Cílem projektu je systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik. V rámci projektu tak dojde nejen k analýze a nasazení vyhovujících kolaborativních platforem pro podporu distančních forem výuky na jednotlivých VVŠ, ale také k jejich patřičnému zabezpečení z pohledu kybernetické bezpečnosti za pomoci implementace ověřených způsobů ochrany.

SC C3
„Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou“. Jedná se o přizpůsobení prostředí informačních a dalších souvisejících systémů s vazbou na výkon studijní agendy a obsluhy studia pro studenty a pracovníky VŠ tak, aby byly na studenty kladeny minimální požadavky na dokládání dokumentů či údajů a v maximální možné míře se eliminovala nutnost fyzické přítomnosti na VŠ při vyřizování studijní agendy. 

Biokulturní diverzita - propojení kulturního a přírodního dědictví v urbánním historickém prostředí

Číslo projektu: DH23P03OVV002
Hlavní řešitel: prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
Doba realizace: 1.3.2023 – 31.12.2027

Hlavním cílem projektu je aplikovaný výzkum národní a kulturní identity v udržitelné péči o kulturní a přírodní dědictví historických měst v přímé kauzální souvislosti s urbánními plochami historických parků.

V rámci péče o historické urbanistické hodnoty se projekt zaměřuje na multidisciplinární zhodnocení kvalitativního významu nezastavěných urbánních území a jejich reflexi v identitě rezidentů a návštěvníků historických měst.
Dílčí cíle projektu jsou: (a) Identifikace a multioborové hodnocení kulturních i environmentálních benefitů historických městských parků; (b) aplikovaný vývoj moderních specializovaných nástrojů (specializovaná databáze, software, spec. interaktivní mapy, metodika) pro péči o odkaz českého zahradního umění a krajinářské architektury v urbánním prostředí s historickými hodnotami. Dalším důležitým dílčím cílem projektu je vývoj aplikačních nástrojů k podpoře záchrany historických parků jako entity národního přírodního a kulturního dědictví ohroženého globálními změnami (v rámci nového fenoménu teplotních ostrovů v městském prostředí). Analýza významu parkové zeleně pro městské obyvatele v době pandemie COVID-19 a tvorba specializovaného nástroje k posílení identity návštěvníků historického města s relaxačně-zdravotními benefity městské zeleně v historickém centru města je dalším dílčím cílem projektu. V neposlední řadě mezi dílčí cíle předkládaného projektu patří realizace excelentního aplikovaného výzkumu zcela inovativními metodami a v rozsahu, který dosud nebyl při výzkumu v oblasti zahradního umění v ČR realizován a který nabídne využití aplikovaných výsledků v praxi péče o kulturní dědictví historické urbánní infrastruktury. Všechny plánované aplikační výsledky výzkumu a vývoje v tomto projektu jsou cíleně směřovány k jejich přímému využití v praktickém managementu zelených ploch historických měst v souladu s deklarovaným zájmem potenciálních uživatelů z praxe.

Hlavní cíl etapy č. 1: Příprava rešeršní monografie a vytýčení dendrologických transektů.
Hlavní výzkumná metoda etapy č.1: Dendrologická terénní přístrojová měření.
Výsledky etapy č. 1: 1xD.

Hlavní cíl etapy č. 2: Aplikovaný multidisciplinární vývoj nástrojů pro biokulturní diverzitu.
Hlavní výzkumná metoda etapy č.2: Kombinace pozemních senzorů a metod DPZ.
Výsledky etapy č. 2: 3x Nimap, 1xB, 1xD

Hlavní cíl etapy č. 3: Identifikace přírodních rizik pro kulturní biodiverzitu historického města
Hlavní výzkumná metoda etapy č.3: Sběr dat z termovize a senzorů, algoritmizace, programování, aplikovaný vývoj software a interaktivních map.
Výsledky etapy č. 3: 1xR, 2x Nimap, 1xJSC, 1xD

Hlavní cíl etapy č. 4: Aplikovaný vývoj speciální databáze a metodiky.
Hlavní výzkumná metoda etapy č.4: Programování databáze a aplikovaný vývoj metodiky.
Výsledky etapy č. 4: 1xS, 1xNmetS, 1xJSC, 1xD

Hlavní cíl etapy č. 5: Prezentace výsledků projektu odborné veřejnosti.
Hlavní výzkumná metoda etapy č.5: Autorské zpracování rukopisů publikačních výstupů.
Výsledky etapy č. 5: 1xB, 1xJSC, 1xD

Výstupy projektu

Předpokládané výsledky projektu

Počet ks

Aplikační výsledky
S – specializovaná veřejná databáze 1
NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá 1
– software 1
Nimap – interaktivní specializovaná mapa s odborným obsahem 5
Aplikační výsledky celkem 8
Publikační výsledky
- odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 2
- stať ve sborníku evidovaná v databázích WoS nebo SCOPUS 5
JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter 3
Publikační výsledky celkem 10
Výsledky za projekt celkem 18

Tento projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030.

Management of Science and Sociology – Norwegian-Czech Cooperation

„Cestu na sever“, jak zněl původní název pro Norsko, podniknou čeští členové týmu v rámci ročního projektu Management of Science and Sociology – Norwegian-Czech Cooperation (reg. č. EHP-BFNU-OVNKM-4-108-2023) financovaného ve 4. otevřené výzvě z Fondů pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021, který získala Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého ve spoluřešitelství s Katedrou sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Naopak norští partneři z Oslo Metropolitan University zavítají do České republiky. Hlavními řešiteli a zástupci zmíněných institucí jsou prof. Dušan Lužný za Univerzitu Palackého v Olomouci, prof. Jan Váně za Západočeskou univerzitu v Plzni a Dr. Pal Veiden za Oslo Metropolitan University. Co přesně je tématem projektu? Management vědy.

Projekt je navázán na nově vzniklý obor Managementu vědy, díky čemuž se studenti a studentky tohoto oboru stanou prvními, kterým budou během výuky výsledky vzájemné spolupráce sdělovány a se kterými budou debatovány možné další cesty spolupráce. Hlavním cílem projektu je sdílení zkušeností a dobré praxe norské a české strany v oblastech managementu vědy a sociologie, a to nejen během vzájemných zahraničních cest. Výsledky vzájemné spolupráce budou obsahem následně vzniklého odborného článku, který je jedním z výstupů projektu. Projekt bude zakončen mezinárodní konferencí konanou na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.


"Way leading to the north", the original name for Norway, will be undertaken by Czech team members as part of the year-long project Management of Science and Sociology  Norwegian-Czech Cooperation (reg. no. EHP-BFNU-OVNKM-4-108-2023) funded in the 4th Open Call from the Fund for Bilateral Relations  within the framework of the EEA and Norway Grants 2014-2021. The project was awarded to the Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology of the Faculty of Arts of Palacký University in collaboration with the Department of Sociology, Faculty of Arts, University of West Bohemia in Pilsen. On the other hand, Norwegian partners from Oslo Metropolitan University will visit the Czech Republic. The main researchers and representatives of the mentioned institutions are Prof. Dušan Lužný from Palacký University in Olomouc, Prof. Jan Váně from the University of West Bohemia in Pilsen and Dr. Pal Veiden from Oslo Metropolitan University. What exactly is the topic of the project? Management of Science.

The project is linked to the newly established field of Management of Science, thanks to which the students of this field will be the first ones to whom the results of mutual cooperation will be communicated during the course and with whom possible further ways of cooperation will be discussed. The main goal of the project is to share experiences and good practices of the Norwegian and Czech sides in the fields of management of science and sociology, not only during study internships abroad. The results of the mutual cooperation will be the content of a subsequent a scientific study, which is one of the outputs of the project. The project will conclude with an international conference at Palacký University in Olomouc.

REkombinantní TEchnologie pro MEDicínu

 

     

 

Projekt TN02000122 REkombinantní TEchnologie pro MEDicínu je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu NCK. 

Dílčí projekt TN02000122/001N Terapeutika rekombinantního a přírodního původu (TEREP)
je spolufinancován prostřednictvím Technologické agentury ČR v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Registrační číslo: TN02000122
Hlavní řešitel: prof. Mgr. MUDr. Milan RAŠKA Ph.D.
Doba řešení: 01/2023 – 12/2028
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Anotace projektu
Vytvoření centra kompetence pro dosažení aplikačního potenciálu v oblasti přípravy rekombinantních léčiv pomocí integrace výzkumných center vybudovaných v rámci OP VaVpI a OP VVV. Vytvoření výzkumné platformy pro rozvoj českého biotechnologického a farmaceutického průmyslu a obnovu Ústavu sér a očkovacích látek. Vývoj rekombinantních proteinů, molekulárních adjuvans a nosičových systémů pro produkci vakcín a terapeutik při léčbě a prevenci infekčních onemocnění, alergií, cerebrovaskulárních a zánětlivých onemocnění, a vývoji pokročilých analytických a diagnostických metod s využitím nanomateriálů. Vývoj komplexního kontejnerového mobilního systému pro produkci vakcín v emergentních případech (katastrofy, válečné operace atd.).

Další účastníci projektu

C2P s.r.o.

Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Hradci Králové

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

České vysoké učení technické v Praze - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

DYNTEC spol. s r.o.

APIGENEX s.r.o.

Enantis s.r.o.

KORTAN spol. s r.o.

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta

BLOCK a.s.

AUMED, a.s.

V rámci NCK RETEMED jsou řešeny následující dílčí projekty

Registrační číslo: TN02000122/001
Název: Biosenzory pro včasnou detekci závažných onemocnění

Registrační číslo: TN02000122/002br /> Název: Vývoj rekombinantních vakcín pro humánní a veterinární aplikace

Registrační číslo: TN02000122/003
Název: Imunomodulační a neuroregenerační produkty založené na probioticích

Registrační číslo: TN02000122/004
Název: Nové způsoby léčby cévní mozkové příhody

Registrační číslo: TN02000122/005
Název: Manažersko-strategický dílčí projekt

A dílčí projekt NPO

Registrační číslo: TN02000122/001N
Název: Terapeutika rekombinantního a přírodního původu (TEREP)
Tento dílčí projekt je spolufinancován prostřednictvím Technologické agentury ČR v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Projekty spolufinancované Evropským strukturálním a investičním fondem a státním rozpočtem ČR realizované na Univerzitě Palackého v Olomouci - Programovací období 2021-2027

 

MSCA Fellowships na Univerzitě Palackého v Olomouci II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_010/0006945

Cílem projektu je rozvoj internacionalizace a kvality výzkumného prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci, včetně profesního růstu výzkumných pracovníků, a to prostřednictvím podpory projektů individuálních mobilit Marie Skłodowska-Curie Actions, které v hodnocení programů Horizont 2020 a Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohly být podpořeny.

V rámci projektu budou realizovány celkem 4 příjezdové a 3 výjezdové mobility. Jedna mobilita získala Seal of Excelence, ostatní projekty splnily podmínku minimálního bodového hodnocení.


 

Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0006440

Abstrakt V rámci projektu dojde k rozvíjení vybavení Univerzity Palackého v Olomouci tak, aby byla maximálně efektivně zajišťována infrastrukturní podpora doktorských studijních programů, a to jak prostřednictvím pořizování nového vybavení, tak díky rekonstrukcím vybraných prostor. Cílem je další podpora kvalitního studia a vzdělávání v rámci UP. Aktivity projektu vycházejí z požadavků stanovených v Strategickém záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na období 2021+.

Cílem projektu je dále rozvíjet vybavení univerzity tak, aby byla maximálně efektivně zajišťována infrastrukturní podpora doktorských studijních programů, a to jak prostřednictvím pořizování nového vybavení, tak prostřednictvím rekonstrukce vybraných prostor. V rámci jednotlivých fakult bude nahrazeno stávající zastaralé, opotřebované, případně nekompatibilní vybavení studijních prostor či – v návaznosti na neustálou inovaci – bude pořízeno vybavení zcela nové. Vybraná pracoviště univerzity projdou rekonstrukcí, budou zařízena kvalitním vybavením studijních prostor, přístrojovou infrastrukturou, pokročilou IT/AV technikou, výukovými pomůckami a informačními zdroji, které budou odpovídat aktuálním nárokům na vzdělání, díky čemuž přispějí k rozvoji odborných i praktických kompetencí studentů doktorského studia na UP. Hlavní cíle projektu nastavené v návaznosti na Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na období 2021+ jsou:

 1. podpoření zavádění moderních metod formy výuky: vybudování infrastruktury pro hybridní a online formy výuky, přizpůsobení prostor výuky požadavkům jednotlivých oborů,
 2. podpora procesu implementace a rozvoje nových technologií, prohloubení teoretických i praktických znalostí studentů a prohloubení a rozšíření portfolia informačních zdrojů,
 3. podpoření internacionalizace studijních programů.

Projekt má potenciál zvýšit kvalitu výsledků v DSP a rovněž zvýšit transdisciplinaritu doktorských bádání.

Celkový rozpočet projektu je 188 420 511 Kč.


 

Projekty spolufinancované Evropským strukturálním a investičním fondem a státním rozpočtem ČR realizované na Univerzitě Palackého v Olomouci – Programovací období 2014–2020

Toxikologie - infrastruktura

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002310

Cílem projektu je vytvořit infrastrukturu a zázemí pro nově připravovaný výzkumně zaměřený doktorský studijní program Toxikologie, spolu s praktickým seznámením studentů s moderními metodami a technikami používanými ve "vědách o živé přírodě", zejména ve farmakologickém, biologickém a biochemickém výzkumu. Infrastruktura bude využívána na spolupracujících pracovištích Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Hradec Králové v rámci "Doctoral school".

Projekt zahrnuje:

 • pořízení přístrojů k výzkumně orientované práci studentů,
 • pořízení odborné literatury v elektronické i písemné formě zaměřené na různé aspekty oboru Toxikologie. Součástí souboru literatury se předpokládá např. přístup k databázím toxikologicky důležitých lékových interakcí či k databázím analytických metod apod.
 • laboratorní vybavení - v rámci infrastruktury bude doplněno laboratorní vybavení, nároky na dovybavení laboratoří nebudou zásadní, jedná se o rozšíření kapacity např. mrazících boxů pro uskladnění vzorků za nízké teploty či zařízení k inkubaci vzorků, výpočetní technika pro práci studentů apod.

Naplnění uvedených dílčích cílů bude sloužit k dosažení společného cíle obou projektů (projekt Toxikologie v rámci "Rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů" a projektu Toxikologie - Infrastruktura v rámci "Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace" tedy k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří dosud museli získávat nejvyšší kvalifikace v oboru Toxikologie studiem v jiných, příbuzných oborech.


 

Zkvalitnění studijního prostředí

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296

Cílem projektu byl rozvoj vybavení univerzity, aby byla maximálně efektivně zajišťována infrastrukturní podpora pro všechny hlavní činnosti univerzity, mezi něž se na první místo řadí kvalitní výuka studentů bakalářského a magisterského stupně. V návaznosti na komplementární ESF projekt došlo k optimalizaci výukového prostředí s pozitivním dopadem na kvalitní a inkluzivní vzdělávání na UP. V rámci jednotlivých fakult a dalších univerzitních pracovišť bylo:

 1. modernizováno vybavení studijních prostor
 2. dobudovány bezbariérové přístupy v budovách FF, PF, PDF a FTK.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury UP přispělo k:

 • budování a rozvíjení inkluzivního prostředí na UP, které umožní kvalitní vysokoškolské vzdělávání všem studentům bez rozdílu
 • poskytování vzdělání v souladu s nejnovějšími výukovými trendy na základě možnosti využití moderních výukových metod a dostupného kvalitního studijního prostředí
 • rozvoji a modernizaci učeben a laboratoří včetně prostor pro praktickou výuku
 • zajištění vynikajících studijních podmínek a dostupných informačních zdrojů
 • celkovému zkvalitnění vzdělávací činnosti a možnosti aplikace nových metod výuky
 • realizaci výuky s větší provázaností s praxí a tím i lepší připravenosti absolventů na potřeby pracovního trhu
 • zvýšení uplatnitelnosti absolventů univerzity na trhu práce.

   

PIGŽU - Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274

Projekt se zaměřuje na podporu vzniku digitálních učebních pomůcek cílených na rozvoj a podporu informatického myšlení v prostředí základní školy, a to na 1. i 2. stupni ZŠ vč. žáků se SVP. Projekt je zacílen především na přípravu pomůcek podporujících výuku prostřednictvím robotických edukačních nástrojů, systémů rozšířené reality a mobilních dotykových zařízení. Součástí projektových výstupů budou také metodiky pro zařazení jednotlivých technologií do výuky a domácí přípravy.

Cílem projektu je pomoci část problémů vyřešit:

 1. Vytvořit a poskytnout školám/pedagogům pomůcky a metodiky, které jim umožní zefektivnit a celkově zlepšit úroveň digitálních kompetencí - zejména informatického myšlení - u žáků a učitelů 1. a 2. stupně ZŠ.
 2. Motivovat pedagogy pro efektivní využívání IT ve výuce a zároveň odstranit jejich strach z využívání těchto IT nástrojů. Cílit zejména na pedagogy, kteří nejsou přímo informatiky - např. na učitele 1. stupně ZŠ, učitele humanitních předmětů apod.

Hlavním zaměřením projektu je proto především posílit informační (a digitální) gramotnost žáků a učitelů základních škol, a to prostřednictvím tvorby sad digitálních učebních pomůcek využitelných v rámci běžné výuky na úrovni ZŠ, ale také v rámci domácí přípravy či v rámci neformálního vzdělávání. Výstupy projektu tvoří nejenom jednotlivé sady digitálních učebních materiálů (včetně prototypů - např. v případě 3D příslušenství), ale také metodiky a tutoriály, které popisují způsoby využití pomůcky na 1. či 2. stupni ZŠ. V rámci projektu vzniknou pomůcky zaměřené na řešení problémových situací (problem solving), na vyprávění příběhu (storytelling), na demonstraci jevů, na hru a umění apod. V rámci jednotlivých pomůcek aktivně využíváme technologie bee-boot, blue-bot (robotické včelky), ozobot, MergeVR, MicroBit a WeDo2.


 

Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace

Registrační číslo:  CZ.02.2.69/0.0/19_073/0016713
Název programu: OP VVV

Projekt se zabývá úpravou a pilotní implementací opatření směřujících ke zvýšení kvality schémat studentské grantové soutěže (DSGS). Nové nastavení pravidel a kvalitnější proces hodnocení jednotlivých grantů přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a kvality projektů mladých výzkumných týmů. Přínosem bude aktivnější účast studentů ve vědecké činnosti, prohlubování spolupráce mezi vědeckými týmy a zatraktivnění doktorského programu skrze mezinárodní spolupráci vědeckých týmů zahraničních studentů.


 

Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků - MSCA-IF na Univerzitě Palackého v Olomouci II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016220

Anotace - Projekt je zaměřen na podporu mobility výzkumných pracovníků, kteří v roce 2018 podali kladně hodnocený projekt do výzvy Horizont 2020, Marie Sklodowska-Curie Actions - Individual Fellowships - Europan Fellowships (H2020_MSCA-IF_2018). Za Univerzitu Palackého v Olomouci se jedná o dva výzkumníky, kteří se zapojí do aktivity 1 Podpora "no money" projektů MSCA - příjezdy do ČR.

Cíl projektu - podpořit výzkumné pracovníky v jejich profesním růstu prostřednictvím absolvovaných mobilit. Uskutečněním mobility dojde k nabytí zkušeností a zároveň k transferu znalostí a zkušeností mezi výzkumníkem, hostitelskou a domovskou institucí. Tento typ projektu přispěje k navázání nových možností spolupráce a budování nových vztahů se zahraničními pracovišti.


 

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017424

Předmětem projektu je další zkvalitňování řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje (OK) prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, jež jsou komplementární s aktivitami škol. Vychází z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021.

Cílem projektu je naplnění vybraných priorit z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 (KAP 2019 - 2021), a to konkrétně:

 • podpora rozvoje přenositelných dovedností, které umožňují flexibilitu a nadnou adaptaci na měnící se socioekonomické a environmentální podmínky,
 • snižování nerovností ve vzdělávání,
 • zvýšení kvality vzdělávání a zlepšování pedagogických dovedností pedagogických pracovníků (PP),
 • rozvoj spolupráce SŠ/VOŠ/ZŠ,
 • podpora pedagogů v aplikaci pohybových aktivit pro žáky se SVP,
 • aktivnější zapojení žáků/studentů se SVP do společného vzdělávání, zejména do výuky tělesné výchovy a do dalších školních, mimoškolních a volnočasových aktivit,
 • formování postojů žáků/studentů bez SVP a spoluvytváření pozitivního třídního klimatu pro společné vzdělávání,
 • realizace komplexních preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření jako prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
 • snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávání v důsledku poskytování kariérového poradenství odborně proškolenými kariérovými poradci,
 • podpora kariérového poradenství směrem k odbornému vzdělávání. 

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pokračování v činnosti a v dalším rozvoji Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit a vybudování dvou nových prvků struktury metodické podpory pedagogů (Krajská centra). Tento cíl je také v souladu s dokumentem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023.


 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)