Změny novely zákona o vysokých školách týkající se studentů

Pondělí 19. září 2016, 22:02 – Text: red

Vážení a milí studenti a studentky, dne 1. 9. 2016 vstoupila v účinnost novela zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, která s sebou přinesla i změny týkající se vás, studentů (viz zákon o vysokých školách s barevně vyznačenými změnami). Níže uvádíme výběr těch nejdůležitějších řazený dle jednotlivých ustanovení zákona o vysokých školách:

Odklad zveřejnění závěrečné práce nebo její části

 • § 47b odst. 1 umožňuje nezveřejnění disertační práce, byla-li zveřejněna jiným způsobem,
 • § 47b odst. 4 umožňuje odložení zveřejnění závěrečné práce nebo její části po dobu trvání překážky pro zveřejnění práce, nejdéle však na dobu 3 let.

Právo na přerušení studia z důvodu uznané doby rodičovství pro širší okruh studentů

 •  v § 54 odst. 2 byl rozšířen okruh posuzovaných studentů o ty, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušných orgánů nebo dle dalších právních předpisů, také tito studenti mají právo na přerušení studia z důvodu uznané doby rodičovství.

Změny u poplatků spojených se studiem

 • Novela zákona o vysokých školách zcela ruší poplatek za tzv. další studium. Tento poplatek byl v předchozích letech stanovován absolventům bakalářského nebo magisterského studia studujícím v dalším bakalářském nebo magisterském studiu, jeho výše se pohybovala okolo 3 tis. Kč a byl vyměřen za započetí jednoho roku v dalším studiu.
  Současně s tímto zrušením došlo ke změně poplatku za studium v nadstandardní době u studentů-absolventů studujícím v dalším studiu. Doposud byla u dalšího studia posuzována standardní doba studia, po jejímž překročení byl studentům-absolventům studujícím v dalším studiu stanoven poplatek za studium v nadstandardní době, avšak nijak se jim do této standardní doby nezohledňovaly doby jejich případných předchozích neúspěšných studií. Novela toto mění a studenti – absolventi budou mít pro účely stanovení poplatku za studium v nadstandardní době taktéž standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok, ale současně se jim do této standardní doby zvětšené o jeden rok započtou doby jejich případných předchozích neúspěšných studií (budou posuzováni pouze podle § 58 odst. 3).
 • § 58 odst. 3 upravuje posuzování souběhu předchozích neúspěšných studií a neúspěšných studií s aktuálně studovaným studiem. Nově bude posuzován nejen souběh předchozího neúspěšného studia s aktuálně studovaným studiem, ale také souběhy předchozích neúspěšných studií.
 • § 58 odst. 3 zakotvuje výjimku v nezapočítávání doby předchozích neúspěšných studií v případě, že student následně po neúspěšném studiu řádně ukončil studium stejného typu. V průběhu měsíce září 2016 dojde k úpravě výpočtového vzorce v IS STAG a tím i k úpravě dat vzniku poplatkové povinnosti.

Nové povinnosti studentů

 • § 63 odst. 3 písm. b) a c) přináší nové povinnosti pro studenty, a to hlásit vysoké škole adresu svoji datové schránky (pokud ji mají) a dále hlásit ztrátu zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud byla tato způsobilost podmínkou k přijetí ke studiu.

Změna terminologie – podává se odvolání

 • § 68 odst. 4 mění terminologii, nově budou studenti podávat odvolání, tito doposud žádali o přezkoumání rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se nemění, je to 30 dnů ode dne doručení dotčeného rozhodnutí.

Změny v doručování písemností studentům

 • § 69a umožňuje doručování písemností studentům také v elektronické podobě pomocí elektronického informačního systému. Na UP se tímto způsobem budou doručovat kladná či záporná rozhodnutí o přiznání stipendia a kladná rozhodnutí o uznání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností. Stejným způsobem budou studentům doručovány i Výzvy k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Je připravováno technické řešení, aby se dané rozhodnutí či výzva studentům zobrazily v IS STAG v části Moje údaje.

Vyšší částka sociálního stipendia

 • § 91 navyšuje částku sociálního stipendia. Novela zákona o vysokých školách nově nestanovuje pevnou měsíční výši tohoto stipendia, jak tomu bylo dosud (tato měsíční výše činila  1.620 Kč), ale částka sociálního stipendia bude rovna jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc se zaokrouhlením na celé desetikoruny nahoru.  V roce 2016 byla stanovena základní sazba minimální mzdy ve výši 9.990 Kč, tedy měsíční výše sociálního stipendia pro stipendijní období říjen až prosinec 2016 byla stanovena v částce 2.480 Kč.

V návaznosti na tuto novelu dojde k postupným  úpravám vnitřních předpisů a norem, jejich aktualizované podoby naleznete na úřední desce UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)