Výběrové řízení FZV UP: místa akademických pracovníků

úterý 28. leden 2020, 10:49

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu od  1. dubna 2020:

 

Přednosta/přednostka Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 1,0  tj.  40 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru anatomie, fyziologie nebo blízce příbuzném oboru
 • akademický titul Ph.D. nebo CSc.
 • vědeckopedagogický titul docent
 • minimálně 5 let odborné praxe a doložená publikační a vědecká činnost v oboru
 • zkušenosti s přímým vedením pracovního týmu výhodou
 • manažerské dovednosti a osobnostní předpoklady pro řízení pracoviště
 • schopnost komunikace v některém ze světových jazyků slovem i písmem

 

K vlastnoručně podepsané přihlášce do výběrového řízení doložte:

 • písemný návrh koncepce rozvoje pracoviště ve vzdělávací, tvůrčí a výzkumné  oblasti zaměřený na oblast financování pracoviště vč. personální strategie
 • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci
 • strukturovaný životopis
 • přehled projektové, vědecké a publikační činnosti
 • osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění
 • výpis z rejstříku trestů max. 3 měsíce zpětně

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka s vědeckou hodností Ústavu zdravotnického managementu

Počet obsazovaných míst: 1

Výše úvazku: 1,0  tj.  40 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru Veřejné zdravotnictví nebo blízce příbuzném oboru
 • Akademický titul Ph.D. nebo CSc.
 • praxe v oboru minimálně 3 roky

 

K vlastnoručně podepsané přihlášce do výběrového řízení doložte:     

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis s podrobným časovým přehledem dosavadních zaměstnání a pracovních aktivit.

 

 

Lektor/lektorka Ústavu zdravotnického managementu

Počet obsazovaných míst: 1  

Výše úvazku: 1,0  tj.  40 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru Management a ekonomika nebo blízce příbuzném oboru
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou činnost
 • praxe v oboru minimálně 1 rok

 

 

K vlastnoručně podepsané přihlášce do výběrového řízení doložte:     

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis s podrobným časovým přehledem dosavadních zaměstnání a pracovních aktivit.

 

 

Další požadavky na uchazeče společné pro všechny vypsané pozice:

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, ve výjimečném případě, místa akademických pracovníků bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

 

 

Termín podávání přihlášek je do 29. 2. 2020. Přihlášky podejte prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně  na adresu: Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, děkanát - personální a mzdový referát, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Obálku označte „Výběrové řízení FZV“.

Zpět