Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého slaví desáté výročí svého vzniku

středa 11. duben 2018, 10:11 – Text: OK

Olomouc (11. dubna 2018) – Téměř dva tisíce absolventů, spolupráce s třemi desítkami zahraničních univerzit, osm studijních oborů a stejný počet ústavů – takový je jen letmý výčet úspěchů, kterých dosáhla nejmladší fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2008, kdy se stala osmou součástí univerzity. Letošní kulaté jubileum si připomíná třídenním slavnostním odborným programem, na které přijala pozvání řada tuzemských i zahraničních hostů.

Od svého založení před deseti lety prošla Fakulta zdravotnických věd UP (FZV) dynamickým vývojem, který potvrdil její pevnou pozici jako součásti Univerzity Palackého. Jako jedna ze dvou samostatných fakult v České republice prokázala podle současného děkana Jaroslava Vomáčky svou životaschopnost, účelnost a stabilitu jak ve výukové, tak ve vědecko-výzkumné činnosti. „Výsledky potvrzují, že jsme institucí poskytující kvalitní vzdělání v bakalářských, magisterských programech i v doktorském studijním programu, což dokládají i dosavadní hodnocení akreditační komise. Důkazem je i řada významných projektových aktivit Operačního programu nebo Agentury pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví ČR. Mimořádná je také skutečnost, že v posledních letech je zájem uchazečů o studium na FZV trvalý a má spíše narůstající tendenci. Fakulta je podle některých výzkumů dokonce hodnocena jako výběrová,“ uvedl Jaroslav Vomáčka.

Významní zahraniční hosté i mladé vědecké naděje
Nejvýznamnější událostí jubilejního roku je slavnostní konference, která bude zahájena dnes v 10 hodin v Arcidiecézním muzeu Olomouc. V jejím úvodu předá vedení fakulty medaile a ocenění osobnostem, které se zasloužily o vznik a rozvoj olomouckých zdravotnických oborů.

S plenárními přednáškami z oborů fyzioterapie, radiologie a zobrazovacích metod, ošetřovatelství a porodní asistence na konferenci vystoupí uznávaní zahraniční odborníci z Velké Británie, Austrálie, Belgie, Itálie a Lotyšska. Jedním z hostů je i významný odborník v oboru biomechaniky Jim Richards, profesor University of Central Lancashire v Prestonu, který patří ke světové špičce v oblasti exaktních měření lidského pohybu. Jako dlouholetý spolupracovník Ústavu fyzioterapie FZV se podílí na výuce olomouckých studentů, kterým zároveň umožňuje studijní stáže ve své laboratoři v Prestonu. Z Velké Británie přijela do Olomouce také Catherine Walshe, ředitelka International Observatory on End of Life Care, z Institute for Health Research of Lancaster University, která se zaměřuje na výzkum paliativní medicíny a péče o pacienty v závěrečné etapě života. „Účast uznávaných zahraničních odborníků dokládá i úspěšný vývoj fakulty v oblasti internacionalizace. V jejím rámci fakulta navázala mezinárodní spolupráci s více než 30 zahraničními univerzitami, a to jak v oblasti výuky, tak i vědy a výzkumu,“ zdůraznil děkan, který setkání zahájí.

Dnešnímu programu předcházela včerejší slavnostní zasedání fakultní Vědecké rady a redakční rady recenzovaného multioborového vědeckého časopisu Profese online, který fakulta vydává od svého založení v roce 2008. Zítra si ve fakultních prostorách Teoretických ústavů LF UP jubileum připomenou účastníci konference Studentské vědecké odborné činnosti, na které s výsledky své vědecké práce vystoupí téměř dvě desítky studentů magisterských a doktorských studijních programů.

Příprava nových studijních oborů
Osmá fakulta Univerzity Palackého vznikla jako nejmladší fakulta olomoucké univerzity vyčleněním zdravotnických nelékařských oborů z Lékařské fakulty UP 11. dubna 2008. Prvních téměř sedm set studentů na ní začalo studovat v zimním semestru akademického roku 2008–2009. Od té doby si na FZV podalo přihlášku ke studiu bezmála 16 000 uchazečů. Celkem prošlo jejími posluchárnami několik tisíc studentů a do dnešní doby studium úspěšně ukončilo přes 1 800 absolventů.

Z původních šesti ústavů tvoří nyní FZV osm pracovišť a přibyly také nové studijní obory – bakalářské studium Zdravotnický záchranář a navazující magisterské studium Intenzivní péče v porodní asistenci. V současné době poskytuje fakulta také bakalářské studium v oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie a Radiologický asistent, navazující magisterský obor Ošetřovatelská péče v interních oborech i doktorský studijní program Ošetřovatelství. V současné době studuje ve všech formách studia 702 studentů. „I v tomto aspektu vykazuje fakulta narůstající tendenci. V kontextu s veřejným zájmem je strategickým záměrem dosáhnout minimálně tisíce studujících i akreditace dalších bakalářských oborů, jako je Ergoterapie, Zdravotní laborant nebo Dětská sestra. Jako jediná fakulta podobného typu připravujeme také navazující magisterský studijní program Zobrazovací technologie a organizace a řízení v radiodiagnostice. V souladu s projektem internacionalizace připravujeme i první studijní obor v anglickém jazyce,“ uvedl Jaroslav Vomáčka.

Vedle vzdělávání studentů pro potřeby reálné zdravotnické praxe se fakulta zaměřuje i na vědecko-výzkumnou činnost. Průkopnickou aktivitou v českém prostředí představuje zejména vznik fakultního Centra vědy a výzkumu v roce 2013 s úspěšnou účastí v soutěžích o grantovou podporu. „Kvalitu Centra lze dokumentovat relativně velmi kvalitními publikačními aktivitami v prvním decilu, popř. kvartilu nejcitovanějších odborných časopisů,“ doplnil děkan. Od jara 2016 využívají fakultní pracoviště zázemí v rekonstruované budově Teoretických ústavů lékařské fakulty, kam se přestěhovala z původního sídla na třídě Svobody. K aktuálním cílům nynějšího vedení patří vybudování samostatné budovy fakulty v areálu LF a FNOL.

Oslavy spojené s 10. výročím FZV probíhají od 10. do 12. dubna v Uměleckém centru UP, v Arcidiecézním muzeu Olomouc a na půdě Fakulty zdravotnických věd v prostorách Teoretických ústavů LF UP. Kompletní program naleznete zde.

Kontakt pro média:
MUDr. Jaroslav Vomáčka | děkan Fakulty zdravotnických věd UP 
E: jaroslav.vomacka@upol.cz | T: 585 632 850, 585 632 852

Radka Filipčíková | proděkanka FZV UP pro zahraniční spolupráci a vnější a vnitřní záležitosti |
E: radka.filipcikova@upol.cz | T: 585 632 803 | M: 605 002 005