Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585632804
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
2.001
Pracovní zařazení:
odborný asistent - proděkan
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 4. 2009 - 1. 5. 2011)
 • Člen AS fakulty (1. 4. 2009 - 1. 11. 2011)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2010 - )
 • Člen AS fakulty (10. 4. 2012 - 28. 2. 2013)
 • Proděkan (8. 3. 2013 - )
 • Člen VR fakulty (28. 6. 2013 - )
Jiné komise a orgány
 • Pracovní komise pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice (člen, 2010-)
 • Kolegium děkana FZV (předseda, 2013-)
 • Kolegium děkanky FZV (předseda, 2009-2013)
 • Kolejní komise (člen, 2013-)
 • Pedagogická komise UP (člen, 2013-)
 • Koordinační rada pro distanční a kombinované formy studia na UP (člen, 2010-)
 • Koordinační rada pro CŽV na UP (člen, 2013-)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Kisvetrová H., Školoudík D., Joanovič E., Konečná J., Mikšová Z. Dying Care Interventions in the Intensive Care Unit. Journal of nursing scholarship. 2016. (ČLÁNEK)
Štrbová P., Macková S., Mikšová Z., Urbánek K. Medication Errors in Intravenous Drug Preparation and Administration: A Brief Review. Journal of Nursing & Care. 2015. (ČLÁNEK)
Mikšová Z., Šamaj M., Machálková L., Ivanová K. Naplňování kompetencí členů ošetřovatelského týmu. Kontakt. 2014. (ČLÁNEK)
Štrbová P., Dostálová E., Mikšová Z. Compliance pacientů léčených interferony pro sclerosis multiplex. Klinická farmakologie a farmacie. 2013. (ČLÁNEK)
Mikšová Z., Šamaj M., Machálková L., Kameníčková J. Dualita kvalifikační přípravy všeobecných sester v ČR. Medicína pro praxi. 2013. (ČLÁNEK)
Machálková L., Mikšová Z. Percepce únavy a hodnocení spánku v kontextu pracovního režimu všeobecných sester. Medicína pro praxi. 2013. (ČLÁNEK)
Mazalová L., Mikšová Z., Kameníčková J. Validizační studie ošetřovatelské diagnózy Strach u hospitalizovaných dětí. Kontakt. 2013. (ČLÁNEK)
Kala M., Mikšová Z. Amyotrofická laterální skleróza v zařízení paliativní hospicové péče - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. (ČLÁNEK)
Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šamaj M. Hodnocení pohybové aktivity pomocí krokoměru u všeobecných sester. Česká antropologie. 2012. (ČLÁNEK)
Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šamaj M. Hodnocení tělesných charakteristik a fyzické zátěže všeobecných sester. Česká antropologie. 2012. (ČLÁNEK)
MAREČKOVÁ J., MIKŠOVÁ Z., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J. Ošetřovatelská diagnostika strachu u dětí. Pediatrie pro praxi. 2011. (ČLÁNEK)
Šamaj M., Mikšová Z., Madarová K. Krizový management ve zdravotnictví, management rizik. 2016. (KNIHA - CELEK)
Šamaj M., Mikšová Z. Analýza stavu nelékařských zdravotnických povolání v ČR. 2013. (KNIHA - CELEK)
ŠAMAJ M., MIKŠOVÁ Z. Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR. Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR. 2012. (PROJEKT)
ČLÁNEK
Mikšová Z., Maňhalová J. Editorial. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2017.
Hůsková J., Juřeníková P., Mikšová Z. Verifikace použití intervencí klasifikace NIC v prevenci ventilátorové pneumonie. Kontakt. 2017.
Machálková L., Ševčíková B., Mikšová Z. Faktory motivace všeobecných sester v hospicové péči s přesahem České republiky. Psychologie pro praxi. 2016.
Konečná J., Mikšová Z. Significance of family caregivers today. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. 2016.
Štrbová P., Mikšová Z., Mazalová L. Výuka farmakologie ve vysokoškolském kvalifikačním vzdělávání všeobecných sester v České republice. Klinická farmakologie a farmacie. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Joanovič E., Kisvetrová H., Mikšová Z. Determinanty pracovní spokojenosti sester poskytujících péči seniorům s demencí. Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Mikšová Z., Burešová J., Žiaková K. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ OŠETŘOVATELSKOU DIAGNOSTIKU. Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Hamanová A., Mikšová Z. Kvalita života žen s condylomata accuminata - projekt disertační práce. Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Konečná J., Sekaninová M., Kober L., Zrubcová D., Bratová Komunikace a paliativní péče v prostředí intenzivní medicíny pohledem sester. Ošetrovateĺstvo bez hraníc IV.. 2014.
Konečná J., Šaňáková Š, Mikšová Z., Sikorová L., Bužgová R. VYUŽITÍ MODELU OBSAHOVÉ VALIDIZACE (DCV) DLE FEHRINGA. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
Žiaková K., Mazalová L., Marečková J., Kameníčková J., Mikšová Z., Čáp J. KLINICKÁ VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY STRACH – 00148 V PEDIATRICKÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI. TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE. 2011.
KNIHA - CELEK
Bačík P., Bellová J., Jedličková I., Langová K., Mikšová Z., Šamaj M., Vomáčka J., Zapletalová J., Zlámal J. The Basics of Management for the Followers of Health Sciences. 2017.
Bačík P., Zlámal J., Vomáčka J., Mikšová Z., Šamaj M., Jedličková I., Langová K., Zapletalová J., Bellová J. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. 2014.
ABSTRAKT
Reiterová E., Mikšová Z. Pilotní studie psychometrické validizace PIH škály. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve. Zborník z vedeckej konferencie. 2017.
Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A., Prušová E. Psychometrické charakteristiky české verze PIH škály aplikované na pacientech s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. Zborník abstraktov Quo vadis zdravotníctvo III. 2017.
Mikšová Z. Vybrané aspekty ošetřovatelských praxí – organizace a hodnocení studentů. Teória, výskum a vzdelávanie V ošetrovateľstve – zborník z vedeckej konferencie. 2017.
Konečná J., Mikšová Z. Algoritmus lingvistické validizace měřícího nástroje. Sborník příspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství. 2016.
Loudová S., Mikšová Z., Konečná J., Reiterová E. Hodnocení diagnostických prvků ošetřovatelské diagnózy narušené procesy v rodině (00060) z hlediska významnosti a srozumitelnosti. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech: sborník příspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství. 2016.
Mikšová Z., Konečná J., Buchtíková J., Školoudík D., Reiterová E. Hodnocení self managementu u pacientů s chronickým onemocněním za použití PIH škály. Sborník příspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství. 2016.
Mikšová Z., Konečná J., Školoudík D., Buchtíková J. Lingvistická validizace PIH škály – dotazník self managementu. Zdravotnické listy. 2016.
Konečná J., Mikšová Z. Proces překladu měřícího nástroje. Nové trendy v ošetrovateľstve III. zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2016.
Gurková E., Žiaková K., Mikšová Z. The clinical learning environment in nursing education: Conceptual, methodological and organizational issues. MEFANET 2016, 10th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines. 2016.
Mikšová Z., Školoudík D., Jalůvková K., Mazalová L., Konečná J. ADAPTAČNÍ PROCES VŠEOBECNÝCH SESTER V ČR. Nové trendy v ošetrovateľstve II, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 2015.
Kisvetrová H., Školoudík D., Mikšová Z., Konečná J. Dying Care and Spiritual Support Interventions in End-of-Life Care in Intensive Care Units Patients. 14th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC): Abstracts. 2015.
Mazalová L., Mikšová Z. Obsahová validizace výsledku ošetřovatelské péče v pediatrické péči. Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Mikšová Z., Mazalová L., Jalůvková K., Baťková A., Řeháková P. OŠETŘOVATELSKÝ TÝM – VZDĚLÁVÁNÍ A KOMPETENCE. Nelékařské zdravotnické obory v proměnách času. 2015.
Mikšová Z., Školoudík D., Škorpíková A., Machálková L., Váverková R. PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ VÝKONU POVOLÁNÍ VŠEOBECNÉ SESTRY. Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Konečná J., Mikšová Z., Školoudík D. Validation of NIC and NOC for the NANDA „Caregiver Role Strain (00061)“-preresearch. Exploring new horizons in Nursing Science. 2015.
Loudová S., Mikšová Z., Konečná J., Šaňáková Š Defining Characteristicsa and Related Factors of the Nursing Diagnosis Interrupted Family Processes (00060) – Pre-Research. Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, Slovak Republic. 2014.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Šamaj M., Patel , Al-Halabi , Bergborn , Gustafson , Plos , Lepp Fulfilling the competences of nursing team members in the Czech Republic. Conference Guide and Abstract Book. 2014.
Konečná J., Mikšová Z., Šaňáková Š, Galuszka J. PŘETÍŽENÍ PEČOVATELE (00061) S POUŽITÍM FEHRINGOVA MODELU – PŘEDVÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ. Sborník vědeckých abstrakt Mezinárodní symposium Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.
Mikšová Z., Šamaj M. STRUKTURA NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V KONTEXTU ZDRAVOTNICKÉ PRAXE V ČR. Sborník mezinárodního sympozia Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.
Konečná J., Mikšová Z., Šaňáková Š, Galuszka J. VALIDATION OF NURSING DIAGNOSIS CAREGIVER ROLE STRAIN (00061) - PRELIMINARY RESEARCH. Healthy aging – book of abstracts. 2014.
Loudová S., Mikšová Z., Konečná J., Šaňáková Š Validizace ošetřovatelské dg. Narušené procesy v rodině (00060) – určující charakteristiky a související faktory. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství V. 2014.
Konečná J., Mikšová Z., Bóriková I., Farský I., Žiaková K. Validizace ošetřovatelské diagnózy Přetížené pečovatele (00061) – předvýzkumné šetření. Sborník z konference Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatel´stve. 10.. 2014.
Konečná J., Šaňáková Š, Mikšová Z., Kašová L. Validizace ošetřovatelské diagnózy Přetížení pečovatele (00061) – předvýzkum. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství V. – Ošetřovatelská péče ve 21. století. 2014.
Mikšová Z., Bóriková I., Farský I., Žiaková K. VYBRANÉ PROBLÉMY KATEGORIZACE NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V ČR. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve, zborník abstraktov. 2014.
Šamaj M., Mikšová Z. Strategický koncept k transformaci NLZP v České republice (pohled vzdělávání a kompetencí). Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM. 2013.
Štrbová P., Mikšová Z., Mazalová L., Urbánek K. Teaching clinical pharmacology in baccalaureate nursing programs in the Czech Republic. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Mikšová Z., Kameníčková J., Pokorná H., Fiurášková P., Šamaj M. Dualita pregraduálního vzdělávání ve vybraných nelékařských profesích ve vztahu k jejich pracovním kompetencím.. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
Mikšová Z. E-learning education – project POMEZI at Faculty of Health Sciences at Palacky University in Olomouc. 6th international konference of Czech and Slovak fakulties of medicine. 2012.
Škorpíková A., Mikšová Z. STRES A PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ U VŠEOBECNÝCH SESTER. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
Machálková L., Mazalová L., Mikšová Z., Šamaj M. Variabilita pohybové aktivity v profesní skupině všeobecná sestra. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
KISVETROVÁ H., BRETŠNAJDROVÁ M., MIKŠOVÁ Z. Implementace paliativních přístupů do geriatrické péče. III. Česko-slovenská konference Paliativní medicíny: Abstrakta. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Mikšová Z., Reiterová E., Mazalová L., Šaňáková Š Klinická výuka studentů s využitím konceptu student – mentor – tutor – supervizor. 2017.
Reiterová E., Mikšová Z. Pilotní studie psychometrické validizace PIH škály. 2017.
Mikšová ZM, Konečná J., Buchtíková J., Školoudík D., Reiterová ER Hodnocení self managementu u pacientů s chronickým onemocněním za použití PIH škály. 2016.
Mikšová Z., Janovská K., Jakubalová S., Nováková Š, Křístek N. Kompetence zdravotní gramotnosti dle jednotlivých věkových kategorií. 2016.
Mikšová Z., Janovská K., Jakubalová S., Nováková Š, Křístek N. Kompetence zdravotní gramotnosti dle jednotlivých věkových kategorií – oblast zdravotnictví, ošetřovatelství. 2016.
Mikšová Z., Janovská K., Jakubalová S., Křístek N., Nováková Š Kompetencje do promowania i utrzymania zdrowia. 2016.
Mikšová Z., Konečná J., Školoudík D., Buchtíková J. Lingvistická validizace PIH škály – dotazník self managementu. 2016.
Konečná J., Mikšová Z. Proces překladu měřícího nástroje. 2016.
Mikšová Z. Stymulacja bazalna dla doroslych. 2016.
Mikšová Z., Školoudík D., Jalůvková K., Mazalová L., Konečná J. ADAPTAČNÍ PROCES VŠEOBECNÝCH SESTER. 2015.
Kisvetrová H., Školoudík D., Mikšová Z., Konečná J. Dying Care and Spiritual Support Interventions in End-of-Life Care in Intensive Care Units Patients. 2015.
Mikšová Z., Bouzek P., Růžková D., Mazalová L., Reiterová E. NIEMEDYCZNE PRACOWNIK SOCJALNY W ODDZIALE DLA OSÓB STARSZYCH W CZECHY. 2015.
Mikšová Z., Mazalová L., Jalůvková K., Baťková A., Řeháková P. OŠETŘOVATELSKÝ TÝM – VZDĚLÁVÁNÍ A KOMPETENCE. 2015.
Mikšová Z., Jalůvková K., Machálková L., Ševčíková B., Reiterová E. THE PROCESS OF INTEGRATION OF A HEALTHCARE WORKER WITHIN THE PROFESSION OF A REGISTERED NURSE IN THE CZECH REPUBLIC. 2015.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Šamaj M. Fulfilling the competences of nursing team members in the Czech Republic. 2014.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Konečná J., Sekaninová M. Komunikace a paliativní péče v prostředí intenzivní medicíně pohledem sester.. 2014.
Konečná J., Mikšová Z., Šaňáková Š, Galuszka J. PŘETÍŽENÍ PEČOVATELE (00061) S POUŽITÍM FEHRINGOVA MODELU – PŘEDVÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ. 2014.
Konečná J., Mikšová Z., Šaňáková Š, Galuszka J. VALIDATION OF NURSING DIAGNOSIS CAREGIVER ROLE STRAIN (00061) - PRELIMINARY RESEARCH. 2014.
Konečná J., Šaňáková Š, Mikšová Z. VYUŽITÍ MODELU OBSAHOVÉ VALIDIZACE (DCV) DLE FEHRINGA. 2013.
MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J., ZAPLETALOVÁ J., MIKŠOVÁ Z. Clinical validation of the nursing diagnosis Fear – 00148 in pediatric nursing care. 2012.
Machálková L., Mikšová Z. Tajniki stymulacji bazalnej. 2012.
Machálková L., MAZALOVÁ L., MIKŠOVÁ Z., ŠAMAJ M. VARIABILITA POHYBOVÉ AKTIVITY V PROFESNÍ SKUPINĚ VŠEOBECNÁ SESTRA. 2012.
BRETŠNAJDROVÁ M., MIKŠOVÁ Z., KISVETROVÁ H. Implementace paliativních přístupů do geriatrické péče. 2011.
Mazalová L., Marečková J., Mikšová Z., Kameníčková J. KLINICKÁ VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY STRACH – 00148 V PEDIATRICKÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI. 2011.
Machálková L., MIKŠOVÁ Z. Tajniki stymulacji bazalnej. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Váverková R., Mikšová Z., Kisvetrová H., Mazalová L. GUIDELINES in nursing research and palliative care. 2015.
Mikšová Z., Školoudík D., Mazalová L., Machálková L., Kisvetrová H., Váverková R., Růžková D., Danosová M., Vašková M., Konečná J., Galuszka J. PROFESIONALITA V OŠETŘOVATELSTVÍ II. 2015.
Špirudová L., Žiaková K., Fetisovová Ž, Zrníková H., Šamaj M., Mikšová Z. Sociokulturní-právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a v porodní asistenci. 2008.
SBORNÍK - CELEK
RECENZE
Gurková E., Zeleníková R., Mikšová Z. Klinické prostredie v pregraduálnej príprave sestier. Organizácia, stratégie výučby, hodnotenie. Klinické prostredie v pregraduálnej príprave sestier. Organizácia, stratégie výučby, hodnotenie. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Mikšová Z. EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. 2015.
Mikšová Z. Edukace pro zdraví. 2013.
Mikšová Z. Kompetence členů ošetřovatelského týmu a problémy s jejich implementací v praxi zdravotnických institucí v ČR. Teória, výskum a edukácia v ošetrovatelstve v Slovensko-nórskom kontexte. 2010.
Mikšová Z. Opieka paliatowa w studiów FZV UP v Olomouci. Opieka paliatiwna i hospicyjna wczoraj i dis- w aspekte medycznym, etycznym, psychologicznym, filozoficznym, spolecznym i dydaktycznym. 2010.
Mikšová Z. Ošetřovatelská dokumentace v elektronické verzi. Teória, výskum a edukácia v ošetrovatelstve v Slovensko-nórskom kontexte. 2010.
Mikšová Z., Machálková L. Tajniki stymulacji bazalnej. Opieka paliatiwna i hospicyjna wczoraj i dis- w aspekte medycznym, etycznym, psychologicznym, filozoficznym, spolecznym i dydaktycznym. 2010.
PROJEKT
Reiterová E., Mikšová Z., Džurňáková A., Prušová E. Psychometrická validizace PIH škály u pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd. 2017.
Mikšová Z., Školoudík D., Konečná J., Buchtíková J. Kvalita života v kontextu hodnocení self-managementu u osob s chronickým onemocněním. Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Machálková L., Mazalová L., Mikšová Z., Reiterová E., Šamaj M. Inovace předmětů vědy a výzkumu, odborných ošetřovatelských předmětů a předmětů organizace a řízení ve studijním oboru ošetřovatelská péče v interních oborech, včetně přípravy výukových materiálů. FRUP – Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci. 2015.
Mikšová Z., Mazalová L., Kisvetrová H., Machálková L., Konečná J., Danosová M., Merz L., Vašková M. INTERNACIONALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V PODPOŘE ROZVOJE TVŮRČÍ, VĚDECKÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚSTAVU OŠETŘOVATELSTVÍ FZV UP. UP v Olomouci. 2015.
Mikšová Z., Školoudík D., Konečná J., Buchtíková J. KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTU HODNOCENÍ SELF-MANAGEMENTU U OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM.. UP v Olomouci. 2015.
Konečná J., Mikšová Z., Šaňáková Š, Galuszka J. Validizace ošetřovatelské diagnózy Přetížení pečovatele a uplatnění NIC, NOC komponent v komunitní péči.. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Šamaj M., Mikšová Z. Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice.. Ministerstvo zdravotnictví ČR. 2013.
Kisvetrová H., Mikšová Z., Galuszka J., Konečná J., Klugarová J. Zdravé stárnutí a kvalita života seniorů (HAQOLE). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2013.
ŠAMAJ M., MIKŠOVÁ Z., IVANOVÁ K. Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR. IGA MZ ČR. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Machalová H., Mikšová Z. Fluktuace všeobecných sester. Bakalářská práce. 2017.
Boroňová G., Mikšová Z. Zdravotná gramotnosť mladších dospelých v oblasti zdravotnej starostlivosti. Diplomová práce. 2017.
Tomečková M., Mikšová Z. Zdravotní gramotnost u dospělých. Diplomová práce. 2017.
Volcová V., Mikšová Z. Zdravotní gramotnost v kontextu ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Bakalářská práce. 2017.
Krmelová J., Mikšová Z. Canisterapie v péči o seniory a děti. Bakalářská práce. 2016.
Mikšová Z., Tomčalová N. Naplňování kompetencí všeobecných sester z hlediska řízení času. Bakalářská práce. 2016.
Czyžová M., Mikšová Z. Poranění jehlou u všeobecných sester. Bakalářská práce. 2016.
Lišková A., Mikšová Z. Příčiny fluktuace sester. Diplomová práce. 2016.
Kulhavá M., Mikšová Z. Self image všeobecných sester. Diplomová práce. 2016.
Oteová V., Mikšová Z. Self management u pacientů s diabetem mellitem. Bakalářská práce. 2016.
Žmolová D., Mikšová Z. Self management u pacientů s chronickou obstrukční pulmonální nemocí. Bakalářská práce. 2016.
Petlachová M., Mikšová Z. Syndrom vyhoření u všeobecných sester. Diplomová práce. 2016.
Jalůvková K., Mikšová Z. ADAPTAČNÍ PROCES V POVOLÁNÍ VŠEOBECNÉ SESTRY. Diplomová práce. 2015.
Vaverčáková P., Mikšová Z. HYGIENA RUKOU ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ PÉČE. Bakalářská práce. 2015.
Frydryšková M., Mikšová Z. KOMPETENCE ČLENŮ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU PŘI ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÉ PÉČE. Bakalářská práce. 2015.
Podmanická I., Mikšová Z. POŠKOZENÍ PACIENTA VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ. Bakalářská práce. 2015.
Otrubová P., Mikšová Z. PREVENCE NEJČASTĚJŠÍCH NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ. Bakalářská práce. 2015.
Hrudová P., Mikšová Z. PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ V PROFESI VŠEOBECNÝCH SESTER V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU. Bakalářská práce. 2015.
Pilátová , Mikšová Z. Analýza kompetencí radiologických asistentů pro radiodiagnostiku. Diplomová práce. 2014.
Winklerová L., Mikšová Z. Deskripce stavu edukace v psychiatrických léčebnách v České republice. Diplomová práce. 2014.
Nevtípilová M., Mikšová Z. Management péče o pacienta při operačním výkonu v celkové anestezii. Diplomová práce. 2014.
Souralová , Mikšová Z. Medikační pochybení v ošetřovatelské péči.. Bakalářská práce. 2014.
Škarková Z., Mikšová Z. Prevalence kouření u všeobecných sester ve Fakultní nemocnici Olomouc. Diplomová práce. 2014.
Škorpíková A., Mikšová Z. Psychická pracovní zátěž u všeobecných sester. Diplomová práce. 2014.
Tomášková O., Mikšová Z. Syndrom vyhoření v profesi všeobecné sestry. Bakalářská práce. 2014.
Štěrba J., Mikšová Z. Kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků a jejich dodržování. Diplomová práce. 2013.
Janíčková K., Mikšová Z. Pády pacientů ve zdravotnických zařízeních. Bakalářská práce. 2013.
Kutílková P., Mikšová Z. Profesní image a self-image všeobecných sester. Bakalářská práce. 2013.
Effenbergerová D., Mikšová Z. Řízení času a problematika rovnováhy v životě všeobecných sester. Bakalářská práce. 2013.
Baťková A., Mikšová Z. Zdravotnický asistent a jeho implementace do ošetřovatelského týmu. Diplomová práce. 2013.
FIURÁŠKOVÁ P., MIKŠOVÁ Z. Kompetence členů ošetřovatelského týmu v praxi zdravotnických institucí. Diplomová práce. 2012.
Musilová L., MIKŠOVÁ Z. Management rozvoje optometrie. Diplomová práce. 2012.
Konečná D., MIKŠOVÁ Z. Motivační, demotivační faktory a spokojenost v práci všeobecných sester. Bakalářská práce. 2012.
Šestáková L., MIKŠOVÁ Z. Ošetřovatelská péče u pacientů se zajištěnými dýchacími cestami. Bakalářská práce. 2012.
Petřeková J., MIKŠOVÁ Z. Péče o pacienta s invazivní léčbou při akutním koronárním syndromu. Bakalářská práce. 2012.
Kereková E., MIKŠOVÁ Z. Periferní žilní vstupy v kontextu bezpečné péče. Diplomová práce. 2012.
Škorpíková A., MIKŠOVÁ Z. Příčiny, příznaky a zvládání stresu u všeobecných sester. Bakalářská práce. 2012.
Krejčířová L., MIKŠOVÁ Z. Vliv nepřetržitého provozu na životní styl všeobecných sester. Bakalářská práce. 2012.
Horníčková L., MIKŠOVÁ Z. Vybrané aspekty péče o pacientky s karcinomem děložního hrdla.. Bakalářská práce. 2012.
Poučinská Z., MIKŠOVÁ Z. Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Bakalářská práce. 2011.
Smitalová E., MIKŠOVÁ Z. Kompetence všeobecných sester. Bakalářská práce. 2011.
Šamaj M., MIKŠOVÁ Z. Motivační systémy ve zdravotnictv. Diplomová práce. 2011.
ŠAMAJ M., MIKŠOVÁ Z. Motivační systémy ve zdravotnictví. Diplomová práce. 2011.
Winklerová L., MIKŠOVÁ Z. Ošetřovatelský tým jako funkční prvek v poskytování zdravotnické péče. Bakalářská práce. 2011.
MIKŠOVÁ Z., Randýsková L. Spokojenost rodiček a informovanost všeobecných sester o epidurální analgezii. Bakalářská práce. 2011.
Dušátková L., MIKŠOVÁ Z. Užití teorie deficitu sebepéče u klienta s popáleninami po autotransplantaci. Diplomová práce. 2011.
Hrbáčková K., MIKŠOVÁ Z. Výživa pacientů na JIP a ARO. Bakalářská práce. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Diplomový seminář OSE/ODK04 ZS Se 2
Diplomový seminář OSE/ODK04 ZS 4
Diplomový seminář OSE/ODA04 ZS 0
Diplomový seminář OSE/ODA04 ZS Se 0
Osobní management OSE/ORK23 ZS 2
Osobní management OSE/ORA23 ZS Se 0
Osobní management OSE/ORA23 ZS 0
Osobní management OSE/ORK23 ZS Se 4
Ošetřovatelství OSE/K0991 LS 0
Práce s odborným textem OSE/VSK00 ZS Cv 12
Práce s odborným textem OSE/ZZB12 ZS Se 8
Práce s odborným textem OSE/VSA00 ZS Cv 8
Práce s odborným textem OSE/VSA00 ZS Se 4
Práce s odborným textem OSE/ZZB12 ZS Cv 12
Práce s odborným textem OSE/VSK00 ZS Se 2
Projekt k DP I. OSE/ODB19 LS Cv 0
Projekt k DP I. OSE/ODK19 LS Cv 0
Projekt k DP II. OSE/ODK30 ZS Cv 0
Projekt k DP II. OSE/ODA30 ZS Cv 0
Projekt k DP III. OSE/ODK29 LS Cv 0
Projekt k DP III. OSE/ODK31 LS Cv 0
Projekt k DP III. OSE/ODB31 LS Cv 0
Semináře k bakalářské práci OSE/PAK28 LS Se 10
Semináře k bakalářské práci OSE/PAB28 LS Se 6
Semináře k bakalářské práci OSE/PAA34 ZS Se 2
Semináře k bakalářské práci OSE/PAK34 ZS Se 8
Semináře k bakalářské práci 1 OSE/RDB21 LS Se 7
Semináře k bakalářské práci 2 OSE/RDA31 ZS Se 6
Semináře k bakalářské práci 2 OSE/RKA31 ZS Se 7
Semináře k BP OSE/VSK14 LS Se 5
Semináře k BP OSE/VSA14 LS Se 8
Semináře k BP OSE/VSK14 LS Cv 5