Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635803

Vědecko-technický park UP

Účelová zařízení

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.62

 • (Vědecko-technický park UP)
 • docent (Ústav pedagogiky a sociálních studií)

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (1. 10. 1998 – 31. 1. 2006)
 • Člen AS UP/komise AS UP (13. 5. 1999 – 30. 4. 2005)
 • Prorektor (1. 2. 2006 – 31. 1. 2010)

Odborná komise

 • Komise pro informační technologie na UP (předseda, 2008–2010)
 • Pracovní komise pro vzdělávací činnost při Radě vysokých škol (člen, 2003–2011)
 • Pracovní komise pro informační technologie ve vysokém školství při Radě vysokých škol (člen, 2003–2011)
 • Komise G1 - FRVŠ (interní člen) (člen, 2002–2011)

Redakční rada

 • JTIE (Journal of Technology and Information Education) (člen, 2008–2011)
 • Redakční rada časopisu EWIT (člen, 2009–2011)

Státnicová komise

 • Komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. st. ZŠ (člen, 2010–2011)
 • Zkušební komise pro rigorózní zkoušky v oboru Technická a informační výchova (člen, 2008–2011)
 • Technická a informační výchova - informační technologie, didaktika (člen, 2002–2011)

Habilitační komise

 • Habilitační řízení v oboru Pedagogika (dr. Maněnová) (člen, 2010–2011)

PhD. komise

 • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu pedagogika obor pedagogika (člen, 2011–2011)

Jiné komise a orgány

 • Zkušební komise pro přijímací řízení uchazečů o studium oboru Informační výchova se zaměřením na vzdělávání (předseda, 2011–2011)
 • Hodnotící komise projektů Studentské grantové soutěže na PdF UP v Olomouci (člen, 2011–2012)
 • Pedagogická komise PdF UP (člen, 2010–2011)
 • Člen vědeckého výboru konference Technika-Informatyka-Edukacja (Rzeszow-Polsko) (člen, 2007–2011)
 • Člen mezinárodního vědeckého výboru konference SCHOLA (Trnava-Slovensko) (člen, 2009–2010)
 • Odborný garant konference Trendy ve vzdělávání (člen, 2005–2011)
ČLÁNEK
Hanák P., Ivanová K., Chráska M. Analyzing the semantic space of the Hippocratic Oath. Open Medicine (Poland). 2019.
Kantor J., Chráska M., Ludíková L. Czech Arts Therapies in Educational Institutions. EDUCATION SCIENCES. 2019.
Chráska M., Janská L. Typology of 18-Year-Old Czech Grammar School Students by their Addiction to Computer Games. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2016.
Havelka M., Kropáč J., Serafín Č., Chráska M., Částková P. The Choice of Educational and Professional Path of Basic School Pupils as a Component of the Realisation of the Technical Education. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Chráska M., Janská L. Typical Use of ICT by Pupils in Basic Schools in the Czech Republic – Results of a Cluster Analysis. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Hodaňová J., Nocar D. Geometrické křivky v rovině. In Chráska M., Klement M., Havelka M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2014.
Chrásková M., Chráska M. Názory studentů pedagogické fakulty na úroveň jejich pregraduální přípravy. Trendy ve vzdělávání. 2013.
Kvapil L. Vliv technické výchovy na komunikační dovednosti žáka ZŠ. In Havelka M., Chráska M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2013.
Klement M., Dostál J., Chráska M. E-learning within the Framework of the Czech University System. Edukacja-Technika-Informatyka. 2012.
Chráska M. Tutor a jeho možnosti při ovlivňování průběhu e-learningového kurzu s ohledem na úspěšnost ukončení studia – výsledky shlukové analýzy. Науковий висник Национального университету биоресурсив и природокористування Украини. 2012.
Blažková H., Kvapil L. Názory budoucích pedagogů na možnosti uplatnění neoračních materiálů při rozvoji pracovních dovedností v primárním vzdělávání. In Havelka M., Chráska M., Klement M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
Kvapil L., Blažková H. Problematika technického vzdělávání žáků primární školy – třídní projekty. In Havelka M., Chráska M., Klement M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
Janu M., Procházková I. Uživatelské pojetí techniky v inovačních prvcích pregraduální přípravy učitelů technické a informační výchovy. In Havelka M., Chráska M., Klement M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
KLEMENT M., CHRÁSKA M. Vymezení kritérií evaluace elektronických distančních opor. Media4u Magazine. 2011.
CHRÁSKA M., KLEMENT M. Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů. In WALAT W., LIB W. (Eds.) Edukacja-Technika-Informatyka. 2011.
CHRÁSKA M. Využití systému Courseware při elektronické podpoře výuky. In Walat W., Lib W. (Eds.) Edukacja-Technika-Informatyka. 2011.
Dvořák O. Počítačová grafika na ZŠ. In Havelka M., Chráska M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2010.
Klement M., Chráska M. ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ V OBLASTI PRÁCE S ICT. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2005.
Klement M., Chráska M. KOMPETENČNÍ ÚROVNĚ UČITELŮ V OBLASTI PRÁCE S ICT. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Chráska M., Kubíček Z., Kropáč J. Názory studentů a učitelů handicapovaných dětí na problematiku pracovně technické výuky. XVII. Mezinárodní Kolokvium o řízení osvojovacího procesu - sborník příspěvků mezinárodní konference. .
Chráska M. Typology of Czech and Polish Grammar School Students by Computer Game Addiction. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Chráska M. Typology of Czech University Students by their Internet Addiction. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Vilímek Z., Kantor J., Chráska M. Vliv vibroakustické stimulace na autonomní nervový systém. Tělo a mysl. Sborník odborných příspěvků. 2019.
Vilímek Z., Chráska M. Vliv vibroakustické stimulace na subjektivní vnímání. Tělo a mysl. Sborník odborných příspěvků. 2019.
Chráska M. Vybrané on-line aktivity u studentů učitelských studijních programů. XXXII DIDMATTECH 2019 Conference Proceedings. 2019.
Chráska M., Mrázek M. Opinions of University Students about Online Courses and their Use in Education. ICLEL 2018 Conference Proceeding Book. 2018.
Chráska M. Computer Games – Preferred Way of Using ICT by Grammar School Students. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2016.
Chráska M. Míra závislosti žáků gymnázia na počítačových hrách v souvislosti s jejich navštěvovanou školou. XXIXth DIDMATTECH 2016. New methods and technologies in education and practice. 2016.
Chráska M., Chrásková M. Semantic Differential and its Risks in the Measurement of Students’ Attitudes. In Minas M. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2016.
Klement M., Chráska M., Klementová S. The survey of students' attitudes toward learning through the implementation of the ATER method. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Klement M., Chráska M., Chrásková M. The use of the semantic differential method in identifying the opininons of university students on education realized through e-learning. The Proceedings of 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2015.
Chráska M. Approaches of University Students to Traditional and Electronic Study Materials – Results of Cluster Analysis. In Stoffová V. (Eds.) XXVI. DIDMATTECH 2013 Educational Technologie in the Information- and Knowledge-Based Society. 2014.
Řiháková L., Chmelíčková H. Možnosti interakce laserového záření s nanočásticemi. In Havelka M., Chráska M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2014. 2014.
Chrásková M., Chráska M. Prevalence a psychologické aspekty nadváhy a obezity. Socialno-ekonomičnyj rozvytok Ukrainy v umovach svitovoi financovoi nestabilnosti. 2014.
Chráska M. The Application of a Factor Analysis to Verify the Factor Structure of Modified Semantic Differentials for Measuring Students’ Attitudes. Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education. Conference Proceedings. Volume III. 2014.
Chráska M. Učební styly žáků a jejich identifikace pomocí shlukové analýzy. In Stoffová V., Chráska M., Klement M., Havelka M. (Eds.) XXVII. DIDMATTECH 2014. 2014.
Chráska M. Učební styly žáků a jejich identifikace pomocí shlukové analýzy. In Stoffová V., Chráska M., Klement M., Havelka M. (Eds.) XXVII. DIDMATTECH 2014. 2014.
Klement M., Chráska M. Využití generického modelu poznávacího procesu při explanaci nástrojů a postupů využívaných studenty vysoké školy pro budování vlastních učebních sítí. In Poláchová Vašťatková J., Kaněčková E., Dopita M., Grecmanová H., Poláchová Vašťatková J., Vyhnálková P. (Eds.) Sborník z XXII. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu - Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014.
Hiklová H., Schovánek P. Trendy v kontaktním mapování povrchu pevných těles. In Chráska M., Klement M., Serafín Č., Havelka M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2013. 2013.
Řiháková L., Chmelíčková H., Tomáštík J. Vliv procesních parametrů na řezání některých kovů pulsním Nd:YAG laserem. In Chráska M., Klement M., Serafín Č., Havelka M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2013. 2013.
Minarčík J., HAVELKA M. KONSTRUKČNÍ STAVEBNICE II VE VÝUCE OBECNĚ TECHNICKÉHO PŘEDMĚTU. In SERAFÍN Č., CHRÁSKA M., KLEMENT M., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2012. 2012.
HAVELKA M., SERAFÍN Č., KROPÁČ J. Příspěvek k rozvoji technické tvořivé činnosti žáků v odborných technických předmětech. In SERAFÍN Č., CHRÁSKA M., KLEMENT M., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2012.
Klement M., Chráska M., Dostál J. The Electronic Learning Supports' Evaluation System. In Stoffová V. (Eds.) Nové technológie vo vede, výskume a v edukácii. 2012.
Chráska M., Hubáček P. Vliv tutora na průběh výukové trajektorie e-learningového kurzu s ohledem na úspěšnost ukončení studia a na timing jeho finalizace. In Stoffová V. (Eds.) Actual problems of modern education in 21st century. 2012.
KLEMENT M. HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR. In HAVELKA M., CHRÁSKA M., SERAFÍN Č., KLEMENT M. (Eds.) TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ. 2011.
Serafín Č. Inovační podněty k pregraduální přípravě pro všeobecné technické vzdělávání z hlediska současné modifikace školského systému. In Havelka M., Klement M., Chráska M., Serafín Č., Sláma O., Keprt J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
Serafín Č. Inovační podněty k pregraduální přípravě pro všeobecné technické vzdělávání z hlediska současné modifikace školského systému. In Havelka M., Klement M., Chráska M., Serafín Č., Sláma O., Keprt J. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
DOSTÁL J., KLEMENT M. Jak hodnotí žáci základních škol využívání interaktivních tabulí? In KLEMENT M., DOSTÁL J., SERAFÍN Č., CHRÁSKA M. (Eds.) PROTECH 2011. 2011.
BLAŽKOVÁ H., KVAPIL L. Názory budoucích pedagogů na možnosti uplatnění neoračních materiálů při rozvoji pracovních dovedností v primárním vzdělávání. In HAVELKA M., CHRÁSKA M., KLEMENT M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
KVAPIL L., BLAŽKOVÁ H. Problematiky technického vzdělávání žáků primární školy – třídní projekty. In HAVELKA M., CHRÁSKA M., KLEMENT M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
KLEMENT M. PROJEKT „IVOŠ“ FINIŠUJE. In KLEMENT M., HAVELKA M., CHRÁSKA M., SERAFÍN Č. (Eds.) TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2011. 2011.
KLEMENT M. ROZVOJOVÉ TRENDY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉHO FORMOU E-LEARNINGU. In SERAFÍN Č., CHRÁSKA M., HAVELKA M., KLEMENT M. (Eds.) Trendy ve Vzdělávání 2011. 2011.
Serafín Č. Technické výukové prostředky v technickém vzdělávání. In Havelka M., Klement M., Chráska M., Serafín Č. (Eds.) Trendy ve vzdělávání. 2011.
KLEMENT M. TŘI ROKY PROJEKTU „IVOŠ“. In KLEMENT M., DOSTÁL J., CHRÁSKA M., SERAFÍN Č. (Eds.) PROTECH 2011. 2011.
Klement M., Chráska M., Štencl J. Tvorba nástroje pro sběr výzkumných dat v prostředílms unifor postaveného na platformě ajax a mysql. In Šebeň V., Macura D., Burger V., Iľkovič S. (Eds.) Technológie vzdělávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. 2011.
HAVELKA M. Uplatnění konstruktivistických přístupů v přípravě učitelů technické a informační výchovy ve výuce oborové didaktiky. In CHRÁSKA M., KLEMENT M., SERAFÍN Č., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
CHRÁSKA M. Využití faktorové analýzy při ověřování faktorové struktury sémantického diferenciálu. In Stoffová V., Mastalerz E., Jaracz K., Noga H. (Eds.) DIDMATTECH XXIV Problemy Edukacji Nauczycieli. 2011.
KLEMENT M., CHRÁSKA M. VYUŽITÍ METOD PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO OVĚŘENÍ SYSTÉMU HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR. In HAVELKA M., SERAFÍN Č., KLEMENT M., CHRÁSKA M. (Eds.) TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2011. 2011.
KLEMENT M., CHRÁSKA M. VYUŽITÍ METOD PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO OVĚŘENÍ SYSTÉMU HODNOCENÍ ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH OPOR. In HAVELKA M., SERAFÍN Č., KLEMENT M., CHRÁSKA M. (Eds.) TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2011. 2011.
MINARČÍK J., HAVELKA M. VYUŽITÍ STAVEBNIC VE VÝUCE NA ZŠ. In CHRÁSKA M., KLEMENT M., SERAFÍN Č., HAVELKA M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
Dömischová I. Brainstorming ve výuce. In Chráska M. (Eds.) Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference. 2010.
Chrásková M., Chráska M. POSTOJE VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ K OSOBNÍMU POČÍTAČI V ZÁVISLOSTI NA VYBRANÉM STUDIJNÍM PROGRAMU. In . (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání díl II. 2010.
Chráska M. Methoden mehrdimensionaler analyse in pädagogischen forschung. XXI. DIDMATTECH 2008 - 2nd part. 2009.
Chráska M., Stoffa J. Jak psát příspěvky do monografie z mezinárodní vědecko-odborné konference TVV 2008. Trendy ve vzdělávání 2008. Informační technologie a technické vzdělávání. I. a II. díl. 2008.
Chráska M., Chrásková M. Postoje žáků různých typů středních škol k osobnímu počítači. Technika-Informatyka-Edukacja (suplement). 2007.
Chráska M., Kropáč J. Didaktika technických předmětů a informačních technologií. Trendy technického vzdělávání - technická a informační výchova 2005. 2005.
Chráska M., Poláchová A. Preference jednotlivých témat a tematických oblastí v předmětu Praktické činnosti u učitelů a jejich žáků ? výsledky výzkumu. Technika-Informatyka-Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej. 2005.
Chráska M., Poláchová A. SHLUKOVÁ ANALÝZA PREFERENCÍ JEDNOTLIVÝCH TÉMAT V PŘEDMĚTU PRAKTICKÉ ČINNOSTI U UČITELŮ. Trendy technického vzdělávání 2005 - sborník z mezinárodní konference. 2005.
Nocar D. Standards in E-learning. In Chráska M., Kropáč J. (Eds.) Trendy technického vzdělávání 2005. 2005.
Chráska M., Klement M. TYPOLOGIE ČESKÝCH UČITELŮ PODLE ZPŮSOBU PRÁCE. Trendy technického vzdělávání 2005 - sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2005.
Chráska M. METODY VÍCEROZMĚRNÉ ANALÝZY. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Klement M., Chráska M. MOŽNOSTI POUŽITÍ FAKTOROVÉ A SHLUKOVÉ ANALÝZY. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Chráska M. Pohled budoucích učitelů technické výchovy na jejich kompetence. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Chráska M. Typologie učitelů podle způsobu práce s ICT. XVII. DIDMATTECH 2004 TECHNIKA?INFORMATYKA?EDUKACJA. 2004.
Chráska M. Učitelé a jejich vztah k informačním technologiím. Pedagogický software. 2004.
Chráska M. ZAJÍMÁ NÁS RELIABILITA (SPOLEHLIVOST) NAŠEHO MĚŘENÍ? Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Klement M., Chráska M. SOUČASNÁ SITUACE VE VYUŽITÍ ICT NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH. DIDMATTECH ´2003. 2003.
Procházková I., Chráska M. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Z HLEDISKA SOUČASNÉ SPOLEČENSKÉ INFORMOVANOSTI. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. II. část. 2002.
Chráska M. Faktory ovlivňující vnímání pojmu osobní počítač u studentů středních škol. Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. 2001.
Klement M., Chráska M. Informační systém základní školy. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Chráska M., Sedláček M. Jak studenti na střední škole vnímají pojem osobní počítač. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2001.
Chráska M. K otázce měřitelnosti vztahu žáků k výpočetní technice. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Procházková I., Chráska M. K problematice optimalizace kurikula všeobecného základního technického vzdělávání. XIII. Didmattech 2000 Časť II. 2001.
Klement M., Chráska M. Možnosti ochrany dat osobních počítačů. XIII. Didmattech 2000 Čásť I. 2001.
Klement M., Chráska M. Počítač jako didaktický prostředek. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Procházková I., Chráska M. Pregraduální příprava učitelů technické výchovy jako součást názorové sondy na aktualizaci všeobecného vzdělávání. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2001.
Chráska M. Studenti středních škol a jejich pohled na spravedlnost klasifikace. XIX. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu (Část I). 2001.
Klement M., Chráska M. Videosekvence a problematika jejich vytváření. XIV Didmattech 2001. 2001.
Chráska M. Bezpečnost a hygiena práce z pohledu učitelů. In . (Eds.) XII. Didmattech '99 - sborník mezinárodní konference. 2000.
Klement M., Chráska M. Možnosti podpory vyučování fyziky pomocí výpočetní techniky na 2. stupni ZŠ. Trendy technického vzdělávání 2000. 2000.
Chráska M. Osobní počítač z pohledu žáků ZŠ. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2000.
Chráska M. Vnímání pojmů zkoušení a známkování u populace patnáctiletých. Výchova a vzdělávání ve věku techniky. 2000.
KNIHA - CELEK
Kantor J., Chráska M., Koucun J., Drlíčková S., Petrová N., Lipský M., Lištiaková I., Očenášová Z. Společné a rozdílné v uměleckých (kreativních) terapiích. 2016.
Klement M., Chráska M., Dostál J., Marešová H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. 2012.
Klement M., Chráska M., Dostál J., Marešová H. E-learning: elektronické studijní opory a jejich hodnocení. 2012.
XX. DIDMATTECH 2007 I. díl. In Stoffa J., Stoffová V., Chráska M. (Eds.) XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
XX. DIDMATTECH 2007 II. díl. In Stoffa J., Stoffová V., Chráska M. (Eds.) XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
Chráska M. Měnící se role učitele a žáka v nastupující informační společnosti ve vztahu k požadavkům státní koncepce informační politiky. Měnící se role učitele a žáka v nastupující informační společnosti ve vztahu k požadavkům státní koncepce informační politiky. 2006.
Procházková I., Stoffa J., Chráska M., Jedličková I., Kropáč J., Serafín Č. Technická výchova - součást humanistického modelu pregraduální přípravy učitelů. Technická výchova - součást humanistického modelu pregraduální přípravy učitelů. 2005.
Kropáč J., Kubíček Z., Chráska M., Havelka M. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. 2004.
Kropáč J., Chráska M. Výchova v obecně technických předmětech. Výchova v obecně technických předmětech. 2004.
Kropáč J., Kubíček Z., Chráska M., Havelka M. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů. 2003.
Kropáč J., Kubíček Z., Chráska M., Havelka M. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů. Univerzita Palackého v Olomouci. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Chrappán M., Dostál J., Gunčaga J., Havelka M., Buda M., Chráska M., Nagy Z., Klement M., Kropáč J., Serafín Č. Curricula and values in teacher training in Slovakia, Hungary and Czech Republic. Comparative Research on Teacher Education. 2014.
Chráska M. Technologie informacyjne i komunikacyjne i ich miejsce w Ramowym planie nauczania dla szkół podstawowych w Republice Czeskiej. Dydaktyka informatiky : Problemy uczenia się i nauczania infomatiki i technologii informacyjnych. 2006.
Polák M., Chráska M. Pracovní podmínky učitelů českého jazyka v kontextu se změnami v oblasti základního vzdělávání. Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody (GA ČR 406/02/1113),. 2004.
Chráska M., Klement M. Současná situace ve využití a použití ICT na základních školách. Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. 2004.
ABSTRAKT
Chráska M., Dragon T., Basler J. Didaktické počítačové hry a odlišnosti v jejich využití u žáků různých typů středních škol. Trendy ve vzdělávání 2018: Technika, informatika a inovace ve vzdělávání. 2018.
Chráska M., Basler J., Mrázek M. Hraní počítačových her během vyučování u žáků středních škol. Trendy ve vzdělávání 2018: Technika, informatika a inovace ve vzdělávání. 2018.
Chráska M., Basler J., Mrázek M. Využití didaktických počítačových her u žáků gymnázií. Trendy ve vzdělávání 2018. Technika, informatika a inovace ve vzdělávání napříč obory. 2018.
Klement M., Chráska M., Klementová S. The survey of students' attitudes toward learning through the implementation of the ATER method. 5th International Conference on Education & Educational Psychology 2014 (ICEEPSY). Abstract Book. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Chráska M. Didaktické aplikace výpočetní techniky. Výukové materiály v systému courseware.upol.cz. 2010.
Chráska M. Grafické programy a multimédia. Výukové materiály v systému courseware.upol.cz. 2010.
Chráska M. Informační technologie ve vzdělávání. Výukové materiály v systému courseware.upol.cz. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Serafín Č., Klement M., Chráska M., Havelka M. Trendy ve vzdělávání 2013. In Havelka M., Chráska M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) 2013.
Serafín Č., Klement M., Chráska M., Havelka M. Trendy ve vzdělávání 2013. In Havelka M., Chráska M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) 2013.
Chráska M., Havelka M., Klement M., Serafín Č. Trendy ve vzdělávání 2012. 2012.
CHRÁSKA M., KLEMENT M., SERAFÍN Č., HAVELKA M. Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
Serafín Č., Chráska M., Klement M., Havelka M., Kropáč J., Janu M., Dostál J., Kubrický J., Blažková H., Procházková I., Kvapil L. Trendy ve vzdělávání. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Chráska M. Trendy ve vzdělávání 2012. In Havelka M., Klement M., Serafín Č. (Eds.) 2012.
CHRÁSKA M., HAVELKA M., KLEMENT M. Trendy ve vzdělávání 2011. 2011.
Serafín Č., Klement M., Chráska M. Trendy ve vzdělávání. In Havelka M., Chráska M. (Eds.) 2010.
Serafín Č., Klement M., Chráska M. Trendy ve vzdělávání. In Havelka M., Chráska M. (Eds.) 2010.
Chráska M., Havelka M. Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. In Chráska M., Havelka M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. 2010.
Chráska M., Havelka M. Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. In Chráska M., Havelka M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. 2010.
Chráska M., Havelka M. Trendy ve vzdělávání 2009. Technika a informační technologie. Trendy ve vzdělávání. 2009.
Chráska M. Trendy ve vzdělávání 2008. Informační technologie a technické vzdělávání. Trendy ve vzdělávání 2008. Informační technologie a technické vzdělávání. 2008.
Trendy ve vzdělávání 2006 - Technika a informační technologie. In Chráska M. (Eds.) Trendy ve vzdělávání 2006 - Technika a informační technologie. 2006.
Chráska M., Kropáč J. Trendy technického vzdělávání - technická a informační výchova 2005. Trendy technického vzdělávání - technická a informační výchova 2005 - sborník mezinárodní konference. 2005.
Chráska M., Chráska M. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference. 2004.
Chráska M., Kropáč J. Trendy technického vzdělávání 2004. Trendy technického vzdělávání 2004. 2004.
Chráska M. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. In Chráska M. (Eds.) Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Chráska M. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. In Chráska M. (Eds.) Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference 2001. 2001.
Chráska M. editor sborníku. In Chráska M. (Eds.) Trendy technického vzdělávání 2000. 2000.
Chráska M. editor sborníku. In Chráska M. (Eds.) Trendy technického vzdělávání 2000. 2000.
RECENZE
Chráska M. Facebook a způsoby jeho využití u žáků základních škol. Trendy ve vzdělávání. 2016.
Chráska M. Vliv používání interaktivních učebnic na výuku. Journal of Technology and Information Education. 2016.
Chráska M. Vzdialené reálne experimenty v praxi. Vzdialené reálne experimenty v praxi. 2016.
Chráska M. Stručně a přehledně o digitální fotografii a videu. XII. Didmattech '99 - sborník mezinárodní konference. 2000.
Klement M., Chráska M. Vytvořte si vlastní WWW stránky. Trendy technického vzdělávání 2000. 2000.
Chráska M. Využití počítačů ve výučbe. XII. Didmattech '99 - sborník mezinárodní konference. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Chrásková M., Chráska M. Trendy ve vzdělávání 2010. Konference Trendy ve vzdělávání 2010. Informační technologie a technické vzdělávání. 2010.
OPONENTSKÝ POSUDEK
CHRÁSKA M. Hana Němcová: Využití E-Learningu. Oponentský posudek závěrečné práce. 2011.
Chráska M. Bořil: Tvorba webu pro podporu výuky v Teorii signálů. Oponentský posudek projektu FRVŠ č. 1911. 2010.
Chráska M. Horáček: Formální modely ve zpracování přirozených jazyků. Oponentský posudek projektu FRVŠ č. 97. 2010.
Chráska M. Kaczmarczyk: Řídicí systém pro laboratorní model destilační kolony. Oponentský posudek projektu FRVŠ č. 1739. 2010.
Chráska M. Kledrowetz: Modernizace výuky laboratoří předmětu Analogové elektronické obvody. Oponentský posudek projektu FRVŠ č. 3053. 2010.
Chráska M. Kučera: Signály a obrazy nanosvěta pro výuku číslicového zpracování signálů. Oponentský posudek projektu FRVŠ č. 1761. 2010.
Chráska M. Lagová: Rozšíření výuky o kvantitativní stanovení těžkých kovů. Oponentský posudek projektu FRVŠ č. 2835. 2010.
Chráska M. Macháň: Projekt pro podporu a motivaci nadaných studentů v rámci výuky. Oponentský posudek projektu FRVŠ č. 2038. 2010.
Chráska M. Pohanka: Modernizace výuky předmětů zaměřených na mikroprocesorovou techniku. Oponentský posudek projektu FRVŠ č. 2011. 2010.
Chráska M. Popelka S: Školní informační systémy a jejich podpora. (Bakalářská práce). Oponentský posudek bakalářské práce. 2010.
Chráska M. Stoffová Veronika: Elektronická podpora vyučovania programovania. (Projekt KEGA č. 3/6365/08 ). Závěrečný oponentský posudek grantového projektu KEGA č. 3/6365/08 (Slovensko). 2010.
Chráska M. Stoffová Veronika: Modelovanie a animačno-simulačné modely v elektronickom vzdelávaní. (Projekt KEGA č. 004UJS-4/2011). Oponentský posudek projektu 004UJS-4/2011 KEGA - Slovenská republika. 2010.
Chráska M. Zámečník: Model magnetické levitace. Oponentský posudek projektu FRVŠ č. 3057. 2010.
PROJEKT
Chráska M. Odhalování plagiátů v seminárních pracích (spoluřešitel). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2009.
Chráska M. Rozvoj univerzitního informačního systému UP. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Jana ZAHUMENSKÁ PDF Pedagogika 2007
Václav TVARŮŽKA PDF Pedagogika 2008
Jaromír ŠKOLOUDÍK PDF Pedagogika 2008
Radim POLÁŠEK PDF Pedagogika 2009
Petr HUBÁČEK PDF Pedagogika 2013
Lenka JANSKÁ PDF Pedagogika 2017
Michal MRÁZEK PDF Specializace v pedagogice 2020
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.