Legislativa

Legislativa související se spisovou službou se v posledních letech relativně dynamicky vyvíjí. Zde naleznete demonstrativní výčet předpisů, které na oblast spisové služby dopadají.

Nejnovější informací v souvislosti se spisovou službou, resp. programy elektronické spisové služby, je podmínka tzv. atestací programů elektronických spisových služeb. Pro Univerzitu Palackého v Olomouci, jakožto veřejnou vysokou školu bude od termínu 1.1.2026 platit podmínka, kdy bude moci vykonávat spisovou službu pouze v atestovaném programu elektronické spisové služby.

Pro oficiální aktuality sledujte web Ministerstva vnitra České republiky nebo přímo web Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Důležité termíny, které se týkají atestace a budoucího fungování elektronického systému spisové služby na univerzitě

1. července 2022

1. Účinnost ustanovení stanovujícího působnost Ministerstva vnitra v oblasti atestací elektronických systémů spisové služby. Ustanovení opravňuje Ministerstvo vnitra:
I. stanovit a zveřejnit postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby a podmínky provádění atestace a výši úplaty za provedení atestace,
II. vést seznam atestačních středisek a seznam platných atestů elektronického systému spisové služby a
III. kontrolovat atestační střediska.

2. Účinnost ustanovení, které stanovuje, jaký subjekt se může stát atestačním střediskem a dále kompetenci Ministerstva vnitra určit atestační středisko. Ministerstvo vnitra bude na základě tohoto ustanovení oprávněno určit atestační středisko v dostatečném předstihu před zahájením atestací elektronických systémů spisové služby.

31. ledna 2023

Do tohoto data je Ministerstvo vnitra povinno stanovit a publikovat postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby a podmínky provádění atestace a výši úplaty za provedení atestace.

1. července 2023

Účinnost ustanovení upravujícího samotný proces atestací elektronických systémů spisové služby.

Od tohoto data bude zahájeno atestování elektronických systémů spisové služby.

1. července 2024

Od tohoto data se zakazuje nabízet nebo dodávat elektronický systém spisové služby, který nesplňuje požadavky právních předpisů upravujících výkon spisové služby a u kterého není splnění těchto požadavků potvrzeno atestem (tj. rok po zahájení atestací elektronických systémů spisové služby). To samozřejmě neznamená, že nebude možné nabízet a dodávat (poskytovat) služby potřebné k zajištění funkčnosti dosavadních elektronických systémů spisové služby, které v případě, že nezískají atestaci, bude třeba nahradit do 31. prosince 2025.

1. ledna 2026

Od tohoto data budou veřejnoprávní původci (= dle zákona mj. veřejné vysoké školy, tedy i Univerzita Palackého v Olomouci) povinni vykonávat spisovou službu výlučně v elektronické podobě a výlučně v atestovaných elektronických systémech spisové služby.

Zdroj: MVČR, Příloha č. 2 k č. j. MV-61347-8/LG-2022

Zákony

zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů.

zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

zákon 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (elektronické podpisy), ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Nařízení

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 z 23. 7. 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS), ve znění pozdějších předpisů.

nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky

vyhláška č. 259/2012 Sb., vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

vyhláška č. 645/2004 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

vyhláška č. 504/2021 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

vyhláška č. 283/2014 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů.

vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.

vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů.

vyhláška 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.

Články a důležité odkazy

Věstník MVČR – aktualizované informace poskytované ministerstvem vnitra ve vztahu ke spisovým službám.

Atestace el. systémů spisový služeb.

Doporučení ÚOHS ve vztahu ke spisovým službám.

Metodiky spisových služeb – MVČR.

Informační list NAČR ve vztahu ke spisovým službám a elektronizaci.

Národní archivní portál – Metodické semináře.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)