Přední evropský teolog a psycholog Heinrich Pompey obdrží čestný doktorát Univerzity Palackého

pondělí 23. říjen 2017, 9:12 – Text: OK

Olomouc (23. října 2017) – Jeden z nejvýznamnějších evropských představitelů teologie charity Heinrich Pompey převezme na Univerzitě Palackého v Olomouci čestný titul doctor honoris causa. Slavnostní akt se uskuteční ve středu 25. října 2017 v 10 hodin v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

Heinrich Pompey, emeritní ředitel Institutu pro charitní studia a křesťanskou sociální práci na Univerzitě Freiburg, se zabývá vývojem sociální práce v Evropě a jejím teologicko-náboženským přesahem. V roce 2005 stál u založení Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP, kterou šest let vedl. Čestný titul doctor honoris causa mu Univerzita Palackého v Olomouci udělí za významný přínos pro rozvoj oboru v evropském měřítku a při budování odborného pracoviště křesťanské sociální práce na CMTF UP.

Profesor Heinrich Pompey patří k celosvětově nejvýznamnějším protagonistům teologie charity – tzv. Caritaswissenschaft – a jeho působení v tomto sektoru má mezinárodní dosah. Celé desetiletí věnoval budování nového pracoviště s obdobným zaměřením na CMTF, kde pomáhal implementovat a rozvíjet křesťansko-humánní inspirace sociální práce. Za svůj přínos byl opakovaně oceněn v Německu i ve Vatikánu,“ uvedl děkan CMTF Peter Tavel.

Čestný doktorát bude udělen na návrh Vědecké rady CMTF UP a z rozhodnutí Vědecké rady Univerzity Palackého. Pozvání na slavnostní akt přijali představitelé českých a zahraničních vysokých škol, zástupci českých a moravských diecézí, města Olomouce a Olomouckého kraje a další hosté.

Čestný titul doctor honoris causa uděluje Univerzita Palackého od roku 1990, kdy jej jako svůj první čestný doktorát obdržel prezident Václav Havel. Od té doby jej převzalo na pět desítek laureátů, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj poznání a šíření humanitních ideálů. Byli mezi nimi například světově uznávaný „lovec nacistů“ Simon Wiesenthal, plastický chirurg Bohdan Pomahač, sochař a malíř Ivan Theimer, výrazná osobnost české kultury Jiří Suchý, mezinárodně respektovaný znalec spirituality křesťanského východu Tomáš Špidlík nebo špičkoví vědci v chemii, molekulární biologii a endokrinologii Antonín Holý, Jiří Bártek a Karel Pacák.

 

prof. Heinrich Pompey, Dr. theol., Dipl.-Psych. (*1936)

Teologii, psychologii a filozofii vystudoval na univerzitách v Münsteru a Würzburgu. Prací o Rozvoji lékařství a křesťanské humanitě získal habilitaci v oboru pastorální teologie v roce 1973 na Univerzitě ve Würzburgu, kde byl také v letech 1978 až 1988 profesorem. V období 1988 až 2004 zastával pozici ředitele Institutu pro charitní studia a křesťanskou sociální práci na Teologické fakultě Univerzity Freiburg. Působil také na Gustav Siewerth Akademie ve Weilheim-Bierbronnen, na Univerzitě Johanna Gutteberga v Mohuči, Univerzitě Karlově a dalších evropských vysokých školách. Je čestným profesorem na Katolické univerzitě di San Antonio ve španělské Murcii.

Na začátku druhého tisíciletí stál u zrodu olomoucké katedry křesťanské sociální práce, v jejímž čele byl do roku 2010. Jako zakládající člen Maltézské pomoci v Německu intenzivně spolupracoval s její českou a moravskou větví, stejně jako s řadou dalších občanských a církevních institucí v Čechách a na Moravě. Pro pracovníky pomáhajících profesí přednášel na odborných seminářích po celém světě, např. v Jižní Koreji, Argentině, Indii, Francii, Španělsku, Rusku a dalších zemích.

Je autorem či spoluautorem téměř 350 vědeckých, výukových i populárně duchovních prací a členem řady církevních a sociálních grémií a vědeckých sdružení. Za mezinárodní vědecké i praktické působení v oblasti křesťanské sociální práce obdržel v roce 2006 Kříž zásluh Německé spolkové republiky. O dva roky později mu papež Benedikt XVI. udělil Řádovou hvězdu papežského řádu sv. Řehoře za více než dvacetileté angažmá v rozvoji charitní nauky a spirituality. Kromě bohaté vědecké dráhy působil také v pomáhající praxi terapeuta v rodinné a manželské poradně i jako dobrovolník návštěvní služby v místě svého bydliště.

 

Kontakty pro média:
Peter Tavel | děkan
Cyrilometodějská teologická fakulta UP
E: peter.tavel@upol.cz | T: 585 637 001

Vít Hušek | proděkan pro vědu a výzkum a stálý zástupce děkana
Cyrilometodějská teologická fakulta UP
E: vit.husek@upol.cz | T: 585 637 004