doc. PhDr. Martina FASNEROVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635165

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.10

docent

Odborně se zaměřuje na problematiku prvopočátečního čtení a psaní. Zabývá se současnou školskou reformou. Obecný a oborový didaktik. Obecná pedagogika

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

 • Česká pedagogická společnost (člen, 2012–)
 • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2011–)

Státnicová komise

 • Členka komise SZZ pro obor Předškolní pedagogika (člen, 2009–)
 • Komise SZZ oboru U1ST (člen, 2010–)
 • Komise SZZ UMŠ (člen, 2010–)
 • Komise SZZ oboru UMŠ (člen, 2008–)
 • Komise SZZ oboru UMŠ (člen, 2009–)

Jiné komise a orgány

 • Pedagogická komise Pdf UP (člen, 2010–)
 • Komise pro Státní rigorózní zkoušky Předškolní pedagogika (člen, 2010–)
 • Komise pro přijímací řízení (člen, 2009–)
 • členka komise pro Státní rigorózní zkoušky oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (člen, 2010–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Fasnerová M., Buchtová T., Dvořáková Kaněčková E., Blažková H., Hawliczková L., Blašková K., Hermanová R. Examining the Level of Reading Literacy Among Primary School Pupils After the First Evaluation Period According to the Current Curriculum. 2020. (KNIHA - CELEK)
Fasnerová M., Buchtová T., Dvořáková Kaněčková E., Blažková H., Hawliczková L., Blašková K., Hermanová R. Zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků ZŠ. 2020. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Barancová K., Fasnerová M., Kantor J., Balušková K. Integrated thematic instruction in the environment of Czech primary schools: a cross-sectional study. Journal of Language and Cultural Education. 2024.
Barancová K., Fasnerová M., Kantor J., Žišková M. Vzdělávací obor tělesná výchova na primární škole: průřezová studie. Tělesná kultura. 2024.
Kruszewska A., Fasnerová M., Bernátová R., Lavrenova M. University preparation of graduates of pedagogy to act as an early childhood education teacher. Self-assessment of Polish, Czech, Slovak and Ukrainian students. European Early Childhood Education Research Journal. 2021.
Fasnerová M., Provázková Stolinská D. Impact of teaching assistants on children’s adaptation to the school environment. Journal of Exceptional People. 2018.
Fasnerová M., Petrová J. The level of reading literacy in pupils at the end of the first grade of elementary school. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 2018.
Fasnerová M. Asimilace písemné předlohy Comenia Script s edukačním procesem primární školy. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2016.
Fasnerová M. Studie jednotažného lineárního písma žáků na 1. stupni základní školy v České republice. Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2015.
Fasnerová M. Odklad povinné školní docházky a jeho vliv na jednotažné lineární písmo v elementárním ročníku. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2014.
Fasnerová M. Teaching Writing in Czech Republic. Child Psychopepdagogy : Psichopepdagogia Copilului. 2014.
Fasnerová M., Drahoňovská M. Comenia Script jako alternativní písmo do českých škol. e-Pedagogium (print). 2013.
Fasnerová M. Critical view of Comenia Script handwriting within Czech education. Child Psychopepdagogy : Psichopepdagogia Copilului. 2013.
Fasnerová M. Čtenářská gramotnost s podporou informačních a komunikačních technologií. Journal of Technology and Information Education. 2013.
Fasnerová M. Handwriting as a means of communication and identity of each nation. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 2013.
Petrová J., Fasnerová M. Portfolio within pedagogic diagnostic in primary school. Revija za elementarno izobraževanje. 2012.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Fasnerová M. Evaluace škoního vzdělávacího programu se zvláštním zřetelem k autoevaluaci metod výuky. Evaluace škoního vzdělávacího programu se zvláštním zřetelem k autoevaluaci metod výuky. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Petrová J., Fasnerová M. Integrated thematic teaching in kindergarten. ICERI2023 Proceedings. 2023.
Petrová J., Fasnerová M., Kvintová J., Váchová L. Adaptation Process of Pupils after Starting Primary School. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Petrová J., Fasnerová M. Pupils with Dyslexia in the Educational Process. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Fasnerová M., Petrová J., Žišková M., Trávník J., Kárníková R., Barancová K. Reading Competence of Pupils of the 4th Year of Basic Education in the Czech Republic. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Petrová J., Fasnerová M. Undergraduate Teacher Training for Working with a Dyslexic Pupil. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Blažková H., Fasnerová M. Aktivizační metody přispívající k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků na prvním stupni českých základních škol. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XV: Výzvy pro učitele v 21. století: recenzovaný sborník. 2021.
Blažková H., Fasnerová M. Creative teaching and learning during the pandemic times. ICERI2021 Proceedings. 2021.
Fasnerová M., Kruszewska A., Nazaruk S., Bernátová R. [Wy]kształcenie pedagogiczne studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (analiza komparatywna). In Szada-Borzyszkowska J., Jakubowska E., Zarin A., Klim-Klimaszewska A. (Eds.) Różnorodność w edukacji dorosłych XXI wieku. 2021.
Blažková H., Fasnerová M. A Pilot Test of The Level of Pupil’s Reading Literacy at Czech Primary Schools. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Blažková H., Fasnerová M. Reading literacy and the classroom climate. EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Blažková H., Fasnerová M. Reading Literacy and the Classroom Climate. EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Cibáková D., Fasnerová M. Developing Reading Literacy in the Second Class Pupils at Primary School. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Petrová J., Fasnerová M. Integration of Two-Year-Old Children in Kindergartens in the Czech Republic. ICERI2018 Proceedings. 2018.
Fasnerová M., Petrová J. Reading Literacy as a Goal of Elementary Reading in the Czech Republic. ICERI2017 Proceedings. 2017.
Fasnerová M., Petrová J., Červinková K. Research on the Aspects of Reading in Primary and Pre-primary Education from the Perspective of Teachers. EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Petrová J., Fasnerová M. Students–Readers at the Beginning of Primary Education. ICERI2017 Proceedings. 2017.
Fasnerová M., Petrová J. Graphomotor level as a necessary component of elementary writing. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Fasnerová M., Petrová J. Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků primární školy - nespoléhejme jen na klasické výukové metody. In Dymokurský O., Kasper T. (Eds.) Vybrané praktické aspekty kurikulrání reformy v českém vzdělávání. 2014.
Fasnerová M., Petrová J., Šmelová E. Čtenářská gramotnost očima učitelů primární školy. In Čuřín M., Víška V., Podoláková I. (Eds.) Gramotnost ve škole. 2012.
Šmelová E., Fasnerová M., Petrová J., Zowadová I. Čtenářská gramotnost v teorii a praxi. Současná společnost a profese učitele. 2012.
Zowadová I., Stránská E., FASNEROVÁ M. Čtenářství dětí mladšího školního věku očima rodičů. In Mlčoch M., Stránská E. (Eds.) Komunikační výchova v teorii a praxi. 2012.
Fasnerová M., Petrová J. Diagnostická a autodiagnostická kompetence učitele primární školy. In Dařílek P., Kvintová J. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2012.
Fasnerová M., Petrová J. Education for 21st century - changes and vision in the czech republic. In Králík J. (Eds.) Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2011 : Evropské a české vzdělávání. 2011.
Kunstová J. K předmětu Etická výchova. In Fasnerová M. (Eds.) Primární a preprimární vzdělávání z pohledu studentů doktorských studijních programů. 2011.
ŠMELOVÁ E., FASNEROVÁ M. Kurikulární reforma - vize a realita. Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. 2011.
BAČÍKOVÁ A. Pohled na učitelskou profesi se zaměřením na učitele základů společenských věd. In FASNEROVÁ M. (Eds.) Primární a preprimární vzdělávání z pohledu studentů doktorských studijních programů. 2011.
Holá L., Nádvorníková P. Specifika domácího násilí. In FASNEROVÁ M. (Eds.) Primární a preprimární vzdělávání z pohledu studentů doktorských studijních programů. 2011.
TYLOVÁ E. Vybrané osobnostní charakteristiky učitele a jejich vliv na klima výuky a třídy. In FASNEROVÁ M. (Eds.) Primární a preprimární vzdělávání z pohledu studentů doktroských studijních programů. 2011.
ZOWADOVÁ I., DVOŘÁK O. Využití počítače a počítačových programů v předškolním vzdělávání. In Fasnerová M. (Eds.) Primární a preprimární vzdělávání z pohledu studentů doktorských studijních programů. 2011.
Fasnerová M., Petrová J. Současná kurikulární reforma a nadané děti. In Nelešovská A. (Eds.) Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. 2010.
Fasnerová M. Současná kurikulární reforma v kontextu výuky cizích jazyků. In Dömischová I. (Eds.) Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert. 2010.
Fasnerová M. Kvalitní učitel v proměnách školy pro 21. století. Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. 2009.
Fasnerová M. Proměny vzdělávání v České republice pro 21. století - zaměřeno na klíčové kompetence. Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. 2009.
Fasnerová M. Reforma ve školství a inovativní prvky. Pomáhající profese v reflexi aktuálních společenských proměn. 2009.
Fasnerová M. Výchova k občanství ve Školním vzdělávacím programu na primární škole. Výchova k občanství pro 21. století. 2008.
Petrová J., Fasnerová M. Zkušenosti s novou školskou reformou na základní škole. Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. 2008.
Fasnerová M. TVORBA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA JEDNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Aktuální problémy pedagogika ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. 2007.
KNIHA - CELEK
Petrová J., Fasnerová M., Žišková M., Trávník J., Blažková H. Sociální kompetence jedince při vstupu do ZŠ. 2022.
Fasnerová M., Cibáková D., Blažková H., Blašková K., Hawliczková L. Aspekty čtenářství žáků druhého ročníku základní školy. 2019.
Fasnerová M., Křenová H., Nebuželská D., Raunerová D. Písanka: nevázané písmo 1.-4. díl. 2018.
Fasnerová M., Křenová H., Nebuželská D., Raunerová D. Písanka: vázané písmo 1.- 4. díl. 2018.
Burová S., Fasnerová M., Horák J., Hrdinová M., Ivicová I., Kalkušová M., Nebuželská D. Slabikář: nevázané písmo. 2018.
Fasnerová M., Burová S., Horák J., Hrdinová M., Ivicová I., Kalkušová M., Nebuželská D. Slabikář: vázané písmo. 2018.
Fasnerová M., Březinová L., Havel J., Horák J., Sojková D., Stadlerova H. Živá abeceda: nevázané písmo. 2018.
Fasnerová M., Březinová L., Havel J., Horák J., Sojková D., Stadlerová H. Živá abeceda: vázané písmo. 2018.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Provázková Stolinská D., Kozáková Z., Rašková M., Miklánková L., Fasnerová M., Petrová J. Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research. 2017.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Petrová J., Provázková Stolinská D., Suchánková E., Hrbáčková K., Kozáková Z., Miklánková L., Fasnerová M. Společenské aspekty inkluze. 2017.
Stejskalová K., Souralová E., Říhová A., Kunhartová M., Baše L., Petrová J., Fasnerová M. Metodické náměty pro uplatnění rovného přístupu ke vzdělávání jedinců v současné mateřské a základní škole. In Petrová J. (Eds.) 2014.
Šmelová E., Petrová J., Fasnerová M., Hanáková A., Stejskalová K., Majerová H., Lacková K., Kunhartová M., Horváthová I. Rovný přístup ke vzdělávání jedinců v současné mateřské a základní škole. 2014.
Šmelová E., Fasnerová M., Petrová J., Rašková M., Vavrdová A., Stolinská D., Mlčáková R. Univerzitní mateřská škola a její specifika v oblasti předškolního vzdělávání. 2013.
Šmelová E., Fasnerová M., Petrová J., Rašková M., Vavrdová A., Stolinská D., Mlčáková R. Univerzitní mateřská škola a její specifika v oblasti předškolního vzdělávání. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Fasnerová M. Klíčové kompetence v současném kurikulu - realita v praxi. Komunikační výchova a školská praxe. 2012.
Fasnerová M. Vzdělávání žáků v elementárních třídách v České republice v kontextu současného kurikula. Edukacja elementarna w czasie nowych wyzwań socjokulturowych. 2012.
Fasnerová M. Vzdělávání žáků v elementárních třídách v České republice v kontextu současného kurikula. Dylematy wspólczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 2012.
FASNEROVÁ M. Pregraduální příprava vysokoškolských studentů v oblasti grafomotoriky v návaznosti na inovativní prvky směřující k interaktivní výuce. Pregraduální příprava učitelů primární školy v kontextu kurikulární reformy. 2011.
FASNEROVÁ M. Výuka čtení v elementární třídě v kontextu kurikulárních změn. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 2011.
ABSTRAKT
ŠMELOVÁ E., FASNEROVÁ M. Kurikulární reforma – idea a realita. Konference České pedagogické společnosti. 2011.
Fasnerová M. Výuka čtení v elementární třídě v kontextu kurikulárních změn. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Chudý Š., Kropáč J., Vyhnálková P., Nováková Z., Balaban V., Koribská I., Šemberová M., Pitnerová D., Buchtová T., Peng D., Plischke J., Fasnerová M., Dvořáková Kaněčková E., Dofková R. Výzvy pro učitele v 21. století: mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů. 2019.
Fasnerová M. Grafomotorický kurz. 2013.
Plevová I., Fasnerová M. Muzikoterapie pro předškoláky. 2012.
Fasnerová M., ŠMELOVÁ E., STOLINSKÁ D. Pregraduální příprava učitelů v kontextu kurikulární reformy. 2011.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Fasnerová M., Petrová J. The level of graphomotor skills by preschool age children as an indicator for the elementary writing. 5th Annual International Research-to-Practice Conference Early Childhood Care and Education (ECCE 2016). 2016.
Fasnerová M. Podaří se reforma ve školství? Československá fyziologie. 2007.
RECENZE
Fasnerová M. Školka hrou ZIMA. Školka hrou ZIMA. 2016.
Fasnerová M. Rozvoj grafomotoriky v projektech. e-Pedagogium (online). 2011.
Fasnerová M. Analýza výzkumu v oblasti vztahu učitele a žáka. Media4u Magazine. 2010.
Fasnerová M. Kartotéka slov. Kartotéka slov. 2010.
Fasnerová M. Nová DIDA 1, 2. Nová DIDA 1, 2. 2010.
Fasnerová M. Český jazyk pro 2. ročník základní školy. Český jazyk pro 2. ročník základní školy. 2009.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Fasnerová M. Historie a současnost základní školy ve Žlutavě. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
Fasnerová M. Současné pojetí učitelské profese na primární škole. Oponentský posudek diplomové práce. 2011.
Fasnerová M. Cilečková Hana: Regionální vlastivěda a její využití na 1. stupni ZŠ. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Fasnerová M. Gajdošíková Veronika: Dějiny 20. století v učivu primární školy. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Fasnerová M. Hejtmanová Kateřina: Dítě a životní styl. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Fasnerová M. Hrušková Lenka : Srovnání historického učiva v učebnicích vlastivědy. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Fasnerová M. Janáková Radka: Vláda Marie Terezie a Josefa II. Vláda Marie Terezie a Josefa II. 2010.
Fasnerová M. Ksandrová Alena: Historie Základní školy v Rokytnici v Orlických horách. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Fasnerová M. Medgyesyová Markéta: Školní zralost. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Fasnerová M. Navrátilová Petra: Odkaz Marie Montessori a současná mateřská škola. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Fasnerová M. Nevrklová Petra: Nástup Habsburků na český trůn - projektové vyučování. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Fasnerová M. Plášková Petra: Spolupráce muzea a školy při poznávání regionu. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Fasnerová M. Puková Jitka: Regionální vlastivěda a její využití na 1. stupni ZŠ. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Fasnerová M. Růžičková Hana: Didaktická hra jako prostředek pro rozvoj řeči předškoláka. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Fasnerová M. Zvěřová Romana: Po stopách Jana Opletala. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
Fasnerová M. Člupná Radka: Vliv neúplné rodiny na školní prospěch. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Fasnerová M. Dorová Hana: Nová role dítěte v prvním ročníku ZŠ. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Fasnerová M. Prášková Lenka: Regionální vlastivěda a její využití na 1. stupni ZŠ. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Fasnerová M. Šlancarová Hana: Druhá světová válka v učivu ZŠ. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Fasnerová M. Štechová Hana: Domácí vzdělávání v České republice. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Fasnerová M. Večeřová Marie: Integrace dětí z dětského domova do třídního kolektivu. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Fasnerová M. Zajíčková Eva: Spolupráce památkového objektu se základní školou. Oponentský posudek diplomové práce. 2009.
Fasnerová M. Bartoňová Jana: Podněty k rozvíjení jazykové kompetence žáků. Oponentský posudek diplomové práce. 2008.
Fasnerová M. Divínová Romana: Nadaný žák v primární škole. Oponentský posudek diplomové práce. 2008.
Fasnerová M. Eichlerová Lucie: Diagnostická činnost učitele primární školy. Oponentský posudek diplomové práce. 2008.
Fasnerová M. Veselá Tereza: Prevence neúspěšnosti v mateřském jazyce na 1. stupni ZŠ. Oponentský posudek diplomové práce. 2008.
Fasnerová M. Wawreczková Eva: Práce s dětmi se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ. Oponentský posudek diplomové práce. 2008.
VEDENÍ PRÁCE
Fasnerová M. Evaluace aktivizačních metod v kontextu kurikulární reformy. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Fasnerová M. Integrace estetické výchovy do prvopočátečního čtení. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Fasnerová M. Integrace estetické výchovy do prvopočátečního psaní. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Fasnerová M. Nadané děti v primární škole v kontextu současné školské reformy. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Fasnerová M. Netradiční školní zápis – posouzení školní zralosti. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Fasnerová M. Posuzování školní zralosti formou tradičního zápisu. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Fasnerová M. Zjišťování školní zralosti u zápisu do základní školy. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Fasnerová M. Alternativní způsoby výuky psaní v 1. ročníku základní školy. Alternativní způsoby výuky psaní v 1. ročníku základní školy. 2010.
Fasnerová M. Aspekty připravenosti na vstup do základní školy. Aspekty připravenosti na vstup do základní školy. 2010.
Fasnerová M. Didaktická hra v elementárním ročníku. Didaktická hra v elementárním ročníku. 2010.
Fasnerová M. Evaluace Školního vzdělávacího programu se zaměřením na strategie učení. Evaluace Školního vzdělávacího programu se zaměřením na strategie učení. 2010.
Fasnerová M. Nadané děti v primární škole. Nadané děti v primární škole. 2010.
Fasnerová M. Náměty pro výuku prvopočátečního čtení v elementárním ročníku. Náměty pro výuku prvopočátečního čtení c elementárním ročníku. 2010.
Fasnerová M. Posuzování školní zralosti se zaměřením na rozvoj funkcí nezbytných pro počáteční výuku. Posuzování školní zralosti se zaměřením na rozvoj funkcí nezbytných pro počáteční výuku. 2010.
Fasnerová M. Příprava na vstup do školy a školní zralost. Bakalářská práce. 2010.
Fasnerová M. Připravenost dítěte na vstup do školy, tradiční a netradiční zápis. Připravenost dítěte na vstup do školy, tradiční a netradiční zápis. 2010.
Fasnerová M. Připravenost dítěte na vstup do školy, tradiční a netradiční zápis. Připravenost dítěte na vstup do školy, tradiční a netradiční zápis. 2010.
Fasnerová M. Vyvození hlásek pomocí básničky, písničky, pohádky. Vyvození hlásek pomocí básničky, písničky, pohádky. 2010.
Fasnerová M. Význam a využití didaktické hry v hodinách čtení v elementárním ročníku. Význam a využití didaktické hry v hodinách čtení v elementárním ročníku. 2010.
Fasnerová M. Význam a využití didaktické hry v hodinách primárního čtení. Význam a využití didaktické hry v hodinách primárního čtení. 2010.
Fasnerová M. Integrace estetické výchovy do vyučování prvopočátečního čtení. Integrace estetické výchovy do vyučování prvopočátečního čtení. 2009.
Fasnerová M. Integrace estetické výchovy do vyučování prvopočátečního čtení. Integrace estetické výchovy do vyučování prvopočátečního čtení. 2009.
Fasnerová M. Metody výuky prvopočátečního čtení a psaní. Metody výuky prvopočátečního čtení a psaní. 2009.
Fasnerová M. Náměty pro výuku prvopočátečního čtení v elementárním ročníku. Náměty pro výuku prvopočátečního čtení v elementárním ročníku. 2009.
Fasnerová M. Netradiční forma zápisu do 1. ročníku základní školy v návaznosti na Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Netradiční forma zápisu do 1. ročníku základní školy v návaznosti na Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2009.
Fasnerová M. Netradiční způsoby vyvozování hlásek a písmen pomocí didaktické hry v hodinách čtení. Netradiční způsoby vyvozování hlásek a písmen pomocí didaktické hry v hodinách čtení. 2009.
Fasnerová M. Připravenost dítěte pro vstup do školy a způsoby jejího zjišťování. Připravenost dítěte pro vstup do školy a způsoby jejího zjišťování. 2009.
Fasnerová M. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - jazyk a jazyková komunikace v 1. ročníku základní školy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - jazyk a jazyková komunikace v 1. ročníku základní školy. 2009.
Fasnerová M. Rozvíjení psacích dovedností v elementárním ročníku. Rozvíjení psacích dovedností v elementárním ročníku. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)