doc. Mgr. Jiří LANGER, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635322

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Centrum podpory studentů se specif.potř.

Účelová zařízení

Žižkovo nám. 5

2.48

 • docent (Ústav speciálněpedagogických studií)
 • odb. prac.-specialista ob. pedagogických (Centrum podpory studentů se specif.potř.)

surdopedie, český znakový jazyk, komunikace osob s hluchoslepotou, inkluzivní vzdělávání

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (13. 5. 2002 – 31. 8. 2004)
 • Člen AS UP/komise AS UP (22. 5. 2002 – 31. 8. 2004)
 • Člen AS fakulty (9. 5. 2005 – )
 • Člen AS UP/komise AS UP (25. 5. 2005 – )
 • Člen VR fakulty (9. 2. 2018 – )
 • Člen oborové rady (1. 1. 2019 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2021 – )
 • Člen VR fakulty (1. 2. 2022 – )

Vědecká rada

 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (člen, 2016–)
 • Vědecká rada FTK UP (člen, 2018–)
 • Vědecká rada PdF UP (člen, 2022–)

Odborná komise

 • Člen panelu P407 Grantové agentury ČR (člen, 2015–2019)

Oborová rada

 • Special education (člen, 2018–)

Státnicová komise

 • Teorie a praxe komunikační techniky (místopředseda, 2006–)
 • Surdopedie (předseda, 2006–)

PhD. komise

 • Special Education (místopředseda, 2009–)

Jiné komise a orgány

 • Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (člen, 2003–2009)
 • Odborná platforma společného vzdělávání MŠMT (člen, 2017–2022)
ČLÁNEK
Langer J., Andres J., Benešová M., Fišerová E. Český znakový jazyk z hlediska kvantitativní lingvistiky. Speciální pedagogika. 2023.
Tumová M., Langer J. Preparation of elicitation material for word association task in Czech sign language. Journal of Exceptional People. 2023.
Andres J., Langer J., Benešová M. Towards a Fractal Analysis of the Sign Language. Journal of Quantitative Linguistics. 2021.
Andres J., Langer J., Matlach V. Fractal-based analysis of sign language. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2020.
Andres J., Langer J., Benešová M. Towards a Fractal Analysis of the Sign Language. Journal of Quantitative Linguistics. 2019.
Langer J., Souralová E. Taktilní znakový jazyk. Dětský sluch. 2018.
Langer J., Rypka M. Testing of subjective perception of complexity of signs of Czech sign language. Journal of Exceptional People. 2017.
Langer J. Modern Trends in the Teaching the Vocabulary of Czech Sign Language. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012.
Langer J. Aktuální pohled na integraci dětí se sluchovým postižením (zpráva z výzkumného projektu). Info zpravodaj - magazín informačního centra o hluchotě. 2008.
Langer J. Setkáni vedoucích kateder speciální pedagogiky. Speciální pedagogika. 2006.
Langer J. Semináře MŠMT o vzdělávání sluchově postižených dětí. Info zpravodaj ? magazín informačního centra o hluchotě. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Langer J. Deskripce současného stavu připravenosti pedagogů sluchově postižených dětí na výuku ve znakovém jazyce. Deskripce současného stavu připravenosti pedagogů sluchově postižených dětí na výuku ve znakovém jazyce. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Langer J., Andres J., Rypka M. Some Educational Aspects of Quantitative Linguistic Analysis of Czech Sign Language. INTED2019 Proceedings. 2019.
Růžička M., Langer J., Finková D., Baslerová P., Kozáková Z., Horváthová I., Michalík J. The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inclusion in the Czech Republic. INTED2018 Proceedings. 2018.
Langer J., Andres J., Benešová M., Faltýnek D. Testing Czech sign language by quantitative methods to increase teaching effectiveness. In . (Eds.) Proceedings of INTED2017 Conference 6th-8th March 2017. 2017.
Švecová V., Langer J. Psychosociální aspekty terciárního vzdělávání osob se sluchovým postižením. In Dolejš M., Maierová E., Viktorová L. (Eds.) Ph.D. existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Hrubešová I. Obraz osob s mentálním postižením v českém hraném porevolučním filmu. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J., Valenta M., Klenková J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Kučera P. Pedagogové základních škol pro sluchově postižené a jejich povědomí o kultuře neslyšících a jejich zvycích. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Polínek M. Perspektivy výzkumu teatroterapie: Specifika teatroterapeutických představení. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Kozáková Z. Postoje veřejnosti k rodičovství osob s mentálním postižením. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Vyhlídalová L. Projevy auditivní agnózie u osob s Aspergerovým syndromem očima rodičů. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Růžičková V. Speciální pedagog-tyfloped jako součást života osob se zrakovým postižením. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Hanáková A., Kroupová K. Symptomatické poruchy řeči u osob se senzorickým postižením z perspektivy logopedů. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Michalík J., Langer J. The quality of undergraduate and postgraduate training of a teaching assistant. In . (Eds.) Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference. 2014.
Langer J. Tvorba komplexních studijních opor v rámci projektu "Inovace studia speciální pedagogiky". In Langer J. (Eds.) Sborník příspěvků z odborné konference k projektu Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky. 2013.
Klement M., Langer J., Marešová H. Approaches to Creating E-learning Educational Tools Reflecting the Students with Special Needs. In Karshmer A. (Eds.) Proceedings of the Conference Universal Learning Design. 2012.
LANGER J. Personality of Teachers of Pupils with Hearing Impairment. In . (Eds.) Sapere Aude 2011 – Evropské a české vzdělávání. 2011.
LANGER J. Tactile Sign Language for Deafblind in Czech Republic. Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky, 1. diel. 2011.
Langer J. Jak efektivně vyučovat a studovat znakový jazyk? In . (Eds.) X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference. 2010.
Langer J., Campr P., Hrúz M., Kanis J., Železný M., Müller L. Towards Czech on-line sign language dictionary - technological overview and data collection. In . (Eds.) LREC 2010, Seventh international conference on language resources and evaluation. 2010.
Langer J. Means of Communication of People with Deafblindness. Specjalne potrzeby edukacyjne. 2009.
Langer J. Dotykowy język migowy w komunikacji osób głuchoniewidomych. Terapia pedagogiczna w rewalidacji osób niepełnosprawnych. 2008.
Langer J. Popis aktuálního stavu na poli integrace dětí se sluchovým postižením. IX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. dramaterapeutická konference. 2008.
Langer J. Progress and Implementation of Tactile Sign Language in Czech Republic. In . (Eds.) The 6th EBU Deafblind Conference Deafblindness: Equality and Diversity and the 2nd EDBU General Assembly. 2008.
Wittmannová J., Dohnal T., Janečka Z., Ješina O., Karásková V., Panská S., Válková H. Senioři a pohybové aktivity: profesní kompetence pracovníků domovů důchodců a penzionů pro seniory. In Langer J. (Eds.) VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutická konference. 2008.
Langer J. Specifika komunikace osob se zdravotním postižením (pohled na realizace a průběh třetího kurzu). Sborník příspěvků ze závěrečné konference k projektu ESF ?Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky. 2008.
Langer J. Znakový jazyk jako prostředek komunikace mezi učitelem a žákem. VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutická konference. 2008.
Langer J., Horáková R. Informační technologie a slovníky znakového jazyka. VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a II. Dramaterapeutická konference. 2007.
Langer J. Podpůrné služby pro studenty se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostředí (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie). 2007.
Langer J. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia. Niektoré technologické inovácie v špeciálnej pedagogike. 2007.
Langer J. Funkční komunikace ? jeden z předpokladů (nejen) pracovního uplatnění osob se sluchovým a zrakovým postižením. VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Dramaterapeutická konference. 2006.
Langer J. Výuka znakového jazyka a mutlimédia. Pedagogický software 2006. 2006.
Langer J. Vizuálně motorické komunikační systémy ? aktuální učební pomůcky pro rozšiřování znakové zásoby. IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2004.
Langer J. Praktické aspekty integrace sluchově postižených dětí. I. konference k problematice integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských, základních a středních škol a školských zařízení. 2003.
Langer J. Multimediální slovník znakové řeči ? sport. Pedagogický software 2002. 2002.
Langer J. Význam znaků z oblasti protidrogové prevence pro sluchově postižené. III. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2002.
Langer J. CD-ROM jako nosič slovníků znakového jazyka. Trendy technického vzdělávání (dodatky) - sborník mezinárodní konference. 2001.
Langer J. Vytváření znaků z oblasti prevence kriminality pro sluchově postižené. Hodnocení aktivit realizovaných v rámci minimálního preventivního programu. 2001.
KNIHA - CELEK
Mlčáková R., Maštalíř J., Zavadilová A., Holá D., Buchtelová N. TETRECOM Diagnostická pomůcka k rozpoznání znalosti písmen a čísel u začínajících školáků založená na technologii eye tracking. In Langer J., Kopečný P. (Eds.) 2022.
Langer J., Andres J., Benešová M., Faltýnek D. Quantitative Linguistic Analysis of Czech Sign Language. 2020.
Michalík J., Baslerová P., Růžička M., Langer J., Finková D., Chrastina J., Kršková M., Hrubešová I., Maštalíř J., Pastieriková L., Pospíšilová I., Kozáková Z., Houšková T., Bohanesová A., Mužná V., Vojtová S., Hiršová A., Kubecová S., Vítková S., Pavlíčková V. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. 2018.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Provázková Stolinská D., Kozáková Z., Rašková M., Miklánková L., Fasnerová M., Petrová J. Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research. 2017.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Petrová J., Provázková Stolinská D., Suchánková E., Hrbáčková K., Kozáková Z., Miklánková L., Fasnerová M. Společenské aspekty inkluze. 2017.
Langer J., Horváthová I., Hubištová M., Kasáčková J., Kozáková Z., Krahulcová K., Matelová Z., Michalík J., Moučková M., Pastieriková L., Těthalová L., Švecová V., Vlková P. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. 2016.
Valenta M., Hutyrová M., Kysučan J., Langer J., Ludíková L., Michalík J., Mlčáková R., Müller O., Polínek M., Potměšil M., Svoboda P., Vítková M. Slovník speciální pedagogiky. 2015.
Finková D., Langer J., Michalík J., Kozáková Z., Hutyrová M., Regec V., Pastieriková L., Joklíková H., Horváthová I., Křížkovská P., Hubištová M., Švecová V., Kasáčková J. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. 2014.
Valenta M., Hutyrová M., Langer J., Ludíková L., Mlčáková R., Müller O., Polínek M., Potměšil M., Vítková M. Přehled speciální pedagogiky. In Valenta M. (Eds.) 2014.
Bendová P., Langer J. Alternative communication techniques. 2013.
Langer J., Regec V., Štencl J. Práce studenta v LMS Unifor. 2013.
Langer J., Hanáková A., Kantor J., Růžičková V., Michalík J. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. 2013.
Souralová E., Ptáčková K., Michalíková M., Kučera P., Langer J., Regec V. Veselé čtení 4 - čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením (2. díl). 2013.
Langer J. Základy surdopedie. 2013.
Ludíková L., Kozáková Z., Pastieriková L., Kantor J., Langer J., Kučera P., Finková D., Hutyrová M., Smečková G., Vitásková K., Mlčáková R. Poradenství pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
Ludíková L., Kozáková Z., Finková D., Kantor J., Langer J., Kučera P., Mlčáková R., Vitásková K. Specifika komunikace s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
Ludíková L., Kozáková Z., Pastieriková L., Langer J., Finková D., Kantor J., Kučera P., Hutyrová M., Smečková G., Vitásková K., Mlčáková R. Základy speciální pedagogiky. 2012.
Souralová E., Ptáčková K., Michalíková M., Langer J., Regec V. Veselé čtení 1- Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Veselé čtení 1. 2009.
Langer J. Komunikace osob se sluchovým postižením (multimediální studijní opora). Komunikace osob se sluchovým postižením (multimediální studijní opora). 2007.
Langer J. Základy surdopedie (multimediální studijní opora). Základy surdopedie (multimediální studijní opora). 2007.
Langer J., Souralová E. Surdopedie - andragogika. Surdopedie - andragogika. 2006.
Langer J., Souralová E. Surdopedie (studijní opora pro kombinované studium). Surdopedie (studijní opora pro kombinované studium). 2005.
Langer J., Ptáček V., Dvořák K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (1. a 2. díl). Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (1. a 2. díl). 2005.
Langer J., Ptáček V., Dvořák K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (3. a 4. díl). Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (3. a 4. díl). 2005.
Rádlová E., Valenta M., Langer J. Speciálně pedagogická diagnostika. Speciálně pedagogická diagnostika. 2004.
Langer J., Ptáček V., Dvořák K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (1. a 2. díl). Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (1. a 2. díl). 2004.
Langer J., Ptáček V., Dvořák K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (3. a 4. díl). Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (3. a 4. díl). 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Langer J., Andres J., Benešová M., Faltýnek D. Some Aspects of a Sign Language Quantitative Analysis. Words and Numbers. In Memory of Peter Grzybek (1957-2019). 2020.
Langer J. Komunikace s osobami se sluchovým postižením prostřednictvím znakového jazyka. Specifika komunikace osob se zdravotním postižením. 2008.
Langer J. Poradenství pro osoby se sluchovým postižením. Poradenství pro osoby se zdravotním postižením. 2007.
Langer J. Problematika péče o osoby s kombinovaným postižením. Základy speciální pedagogiky. 2006.
Langer J. Speciálněpedagogická andragogika a gerontoandragogika. Základy speciální pedagogiky. 2006.
Souralová E., Langer J. Speciální pedagogika osob s postižením sluchu. Speciální pedagogika. 2004.
Souralová E., Langer J. Studenti se sluchovým postižením. Podpora vyrovnávání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. 2003.
ABSTRAKT
Andres J., Faltýnek D., Langer J., Zámečník Hadwiger L. Some Aspects of a Sign Language Quantitative Analysis. In Pawłowski A., Cisło A. (Eds.) Uniwersytet Wrocławski. 2018.
Langer J. Legislativní ukotvení komunikace neslyšících a hluchoslepých osob. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2014.
Langer J. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia. Nové technólogie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami (abstrakty príspevkov). 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Růžičková V., Hutyrová M., Pryč Krahulcová K., Langer J., Polínek MD., Hanáková A., Vitásková K., Vachalová V., Strnadová A., Tvarůžková K., Tumová M., Svozilová M., Hrudová T., Ptáčková M., Haroková M., Škodáková L., Pudelková VH. X. konference mladých vědeckých pracovníků – PORTA OMNIA. 2023.
Hutyrová M., Langer J., Polínek MD., Dolejš M., Růžičková V. IX. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2022.
Hutyrová M., Langer J., Polínek MD., Kozáková Z., Růžičková V., Kučera P., Jeřábková K., Mlčáková R., Müller O., Kantor J., Chrastina J. V. olomoucké speciálněpedagogické dny. 2017.
Kozáková Z., Jeřábková K., Michalík J., Michalíková A., Souralová E., Langer J. Závěrečná konference k projektu Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou. 2013.
SBORNÍK - CELEK
Ludíková L., Kozáková Z., Souralová E., Vitásková K., Langer J., Pastieriková L., Finková D., Smečková G., Mlčáková R., Kučera P., Kantor J., Hutyrová M. Sborník z konference k projektu Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol. 2012.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Michalík J., Langer J., Křížkovská P., Švecová V. Pregraduální systém přípravy asistentů pedagoga. Prohuman. 2014.
SOURALOVÁ E., LANGER J., REGEC V., KUČERA P., MICHALÍKOVÁ M., PTÁČKOVÁ K. Veselé čtení 3. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Veselé čtení 3. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2011.
Ptáčková K., Souralová E., Michalíková M., Langer J., Regec V. Veselé čtení 2 – čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. In Dudek A. (Eds.) Veselé čtení 2. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2010.
Langer J., Šichnárková J. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast dopravní výchovy. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast dopravní výchovy. 2009.
Souralová E., Ptáčková K., Michalíková M., Langer J., Regec V., Dudek A. Veselé čtení 1. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Veselé čtení 1. Čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2009.
Langer J. Komunikace dětí s hluchoslepotou. Komunikace dětí s hluchoslepotou. 2008.
Langer J. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení. 2008.
Langer J. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravovědy. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravovědy. 2008.
Langer J. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a přípravy pokrmů. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a přípravy pokrmů. 2008.
Langer J. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé - 2. díl. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé - 2. díl. 2008.
Langer J. Znakování ruku v ruce. Znakování ruku v ruce. 2008.
Langer J. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast vlastivědy. 2007.
Langer J. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu. 2006.
Langer J., Souralová E., Rádlová E., Šarátková A., Horáková R. Taktilní znakový jazyka pro hluchoslepé - 1. díl. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé - 1. díl. 2006.
Horáková R., Langer J. Znaková zásoba terminologických pojmů ? speciální pedagogika. Znaková zásoba terminologických pojmů ? speciální pedagogika. 2005.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
RECENZE
Langer J. Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči 1. Info zpravodaj ? magazín informačního centra o hluchotě. 2003.
Langer J. Totální komunikace, struktura a strategie. e-Pedagogium (print). 2003.
Langer J. Hádej, co říkám aneb odezírání je nejisté umění. Čeština doma a ve světě. 2002.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Ludíková L., Ješina O., Langer J., Pastieriková L., Urbanovská E., Szokalová L., Flekačová L., Kučera P., Zendulková P., Melounová Z., Veselá K., Grohmannová J., Mlčáková R., Smolíková M., Ješinová L., Homolková K., Smolka J., Valůšek J., Korgerová K. CPSSP – 10 let na společné cestě. In Tomášek L. (Eds.) 2022.
ZPRÁVA
Langer J., Souralová E., Horáková R. Taktilní znakový jazyk. Manuál a CD-ROM k výuce a studiu. Taktilní znakový jazyk. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
PENG PDF Special Education 2017
ŠVECOVÁ PDF Speciální pedagogika 2016
HAVELKA PDF Speciální pedagogika 2012
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)