JUDr.Mag.iur. MICHAL MALACKA, Ph.D., MBA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7705, 585 63 1010

Oddělení strategie a kvality

Rektorát UP

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

1.49

  • Prorektor pro strategii a vnější vztahy (Oddělení strategie a kvality)
  • odborný asistent (Katedra mezinárodního a evropského práva)

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Děkan (1. 11. 2001 – )
ČLÁNEK
Malacka M. Od Nařízení Brusel IIa/IIbis k Nařízení Brusel IIb/IIter. Acta Iuridica Olomucensia. 2023.
Malacka M. The relations between the Singapore Mediation Convention and the European Mediation Directive. European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2022.
Malacka M. The Singapore Mediation Convention and International Business Mediation. International and Comparative Law Review. 2022.
Kerbacher S., Pfeifer MT., Riener-Hofer R., Malacka M. Overview of clinical forensic services in various countries of the European Union. Forensic Sciences Research. 2020.
Malacka M., Kubátová H. Výkon činnosti mediátora z pohledu zapsaných mediátorů. Časopis pro právní vědu a praxi. 2020.
Malacka M. Die rechtliche, politische und kulturelle Bedeutung des ordre public im Internationalen Privatrecht. Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. 2019.
Malacka M., Westphalová L. Implementation of Mediation in Czech Legal Environment with Regard on Actual Evolution in Europe. European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2018.
Malacka M. Party Autonomy in the Procedure of Appointing Arbitrators. International and Comparative Law Review. 2017.
Malacka M. Multi-Door Courthouse established through the European Mediation Directive? International and Comparative Law Review. 2016.
Malacka M. Evidence in International Commercial Arbitration. International and Comparative Law Review. 2013.
Malacka M. Mediation, culture, law. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
MALACKA M. Ausgewählte Aspekte des Erbrechts in der Tschechischen Republik. International and Comparative Law Review. 2009.
Malacka M., Ebner W. Liegenschaftserwerb durch Ausländer. Center of Legal Competence. 2005.
Malacka M., Tomančáková B. Verbraucherschutz und Produkthaftung. Center of Legal Competence. 2005.
Malacka M. Společenstevní právo Rakouska - osobní obchodní společnosti Rakouska. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Malacka M. Vybrané právně-politické aspekty integrace České republiky do Evropské unie. Vybrané právně-politické aspekty integrace České republiky do Evropské unie. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Malacka M. Obchodní mediace a její specifika v mezinárodním prostředí. In Hola L., Labáth V. (Eds.) Mediace 2017. 2018.
Malacka M. Specifika veřejného pořádku v různém právním, politickém a kulturním prostředí. In Andraško J. (Eds.) Bratislava Legal Forum 2018. 2018.
Malacka M. Kodifikace, unifikace, divergence a autonomie vůle stran. In Rozehnalová N., Drličková K., Valdhans J. (Eds.) DNY PRÁVA 2016 – DAYS OF LAW 2016. 2017.
Malacka M. Kritika autonimie vůle stran při jmenování rozhodců. In Hrnčiříková M. (Eds.) Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle. 2017.
Vondráková A., Nétek R., Pohanka T., Pour T., Malacka M. Legislative Aspects of Spatial Data Publication. International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM. 2017.
Malacka M. Kolizní metoda v kontextu globalizace a europeizace. In . (Eds.) DNY PRÁVA 2015 Část IV. Kodifikace obecné části kolizního práva – cesta či omyl? 2016.
Malacka M. Vybrané apekty rozhodčího řízení při VIAC. In . (Eds.) Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. 2015.
MALACKA M. Ausgewählte Aspekte der historischen Entwicklung des internationalen Privatrechts. In . (Eds.) Öffnung und Wandel - Die internationale Dimension des Rechts II. 2011.
Fiala J. Dobrovský a Monse. In MALACKA M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2008.
Bartoníčková K. Dokazování tvrzené diskriminace dle § 133a občanského soudního řádu. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2008.
Malacka M. Mezinárodní právo soukromé v kontextu islamizace evropského práva. In . (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Bryxová V. Prodej zboží? Prodej v obchodě? In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2008.
Hamuľák O. Předběžná ochrana subjektivních komunitárních práv v řízení před národními soudy - podmínky a mantinely. In Malacka M. (Eds.) Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2008.
Malacka M. Public Administration Evaluation. Contemporary Administrative Law Studies. 2008.
Šínová R., Pluskalová A. Problematické aspekty odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele. In Malacka M. (Eds.) Monseho olomoucké právnické dny. 2007.
Malacka M. Selected aspects of Austrian constitutional justice. Contemporary Administrative Law Studies 2. 2007.
Šimečková E. Délka trvání pracovního poměru podle zákoníku práce a podle některýcg zvláštních zákonů. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Kohajda M. Formální způsoby osvobození od daňové povinnosti. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Fiala J. Moravský osvícenec Josef Vratislav Monse (1733-1793). In MALACKA M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Malacka M. Vývoj mezinárodního rozhodčího soudnictví v zemích bývalého východoevropského bloku. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Iuridica Vol. 2. 2000.
Malacka M. Rozhodčí řízení v úpravě švýcarského spolkového zákona o mezinárod. právu ze dne 18. 2. 1987. Acta Univiversitatis Palackianae Olomucucensis. Iuridica. Vol. 0. 1998.
KNIHA - CELEK
Holá L., Urbanová M., Kubátová H., Brožová D., Zouhar J., Malacka M., Westphalová L., Fiedor D., Lakomý M., Dušková L. Mediace v praxi optikou empirického výzkumu. 2020.
Holá L., Večeřa M., Urbanová M., Westphalová L., Holas J., Malacka M., Navrátilová V., Márová A., Fiedor D. Právní a sociální aspekty mediace v České republice. 2020.
Hrnčiříková M., Halla S., Malacka M., Ryšavý L. MEDIAČNÍ, PROROGAČNÍ A ROZHODČÍ DOLOŽKY O ŘEŠENÍ PŘESHRANIČNÍCH SPORŮ. 2019.
Malacka M., Ryšavý L. Mezinárodní právo soukromé - základy obecné a zvláštní části. In ., Dobiáš P. (Eds.) 2019.
Malacka M., Mala P., Cirbusová M., Dundelová J., Ferz S., Holá L., Holas J., Klesniaková J., Navrátilová V., Pejchová P., Pružinská J., Rusinková K., Swanová B., Synková D., Tamm M., Urbanová M., Vaňková E., Vítková V., Volný K. Mediace dnes - realita a perspektivy. In . (Eds.) 2016.
DIENSTBIER F., JANIŠOVÁ J., HRUŠÁKOVÁ M., BÍLÝ J., FIALA V., VLČEK E., ČERNÝ M., DAVID V., MALACKA M., TOMOSZEK M. 20 let obnovené právnické fakulty olomoucké univerzity. 2011.
David V., Malacka M. Fenomén mezinárodního terorismu. Fenomén mezinárodního terorismu. 2005.
Tomančáková B., Malacka M. Consumer protection and liability for damage caused by a defect product in the Czech legal system. Unternehmer in Tschechien. Verbraucherschutz und Produkthaftung. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Malacka M. Landesbericht Tschechische Republik - Erbrecht. In Künzle HR. (Eds.) Reformen des Erbrechts in Europa. 2023.
Malacka M., Westphalová L. Die Mediation im Familienrecht und die aktuelle tschechische Lage. In Ferz S. (Eds.) Beyond Borders. 2019.
Malacka M. Obchodní podmínky v evropském a mezinárodním kontextu. In Slašťan M., Vršanský P. (Eds.) Aktuálne otázky európského mezinárodného práva súkromného. 2018.
Holá L., Malacka M. Historie mediace a mediačních metod. Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. 2014.
Malacka M. Implementing E-Government under Austrian legal Regulation. Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Tomančáková B., Malacka M. Unternehmer in Tschechien. Verbraucherschutz und Produkthaftung. Unternehmer in Tschechien. Verbraucherschutz und Produkthaftung. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Holá L., Malacka M., Vítová B. MEDIACE 2022. 2022.
Holá L., Malacka M., Hrnčiříková M., Westphalová L. MEDIACE 2017. 2017.
Holá L., Malacka M., Westphalová L. Kulatý stůl k mediaci 1. 2016.
Holá L., Malacka M. Kulatý stůl k mediaci 2. 2016.
Holá L., Malacka M. Kulatý stůl k mediaci 3. 2016.
Holá L., Pochylá V., Westphalová L., Malacka M., Hrnčiříková M., Ryšavý L. MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy. 2015.
RYŠAVÝ L., MALACKA M., HRUŠÁKOVÁ M. 200 let ABGB – 200 let dějin Evropy. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Holá L. Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. In Holá L., Malacka M. (Eds.) 2014.
Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Sborník z mezinárodní konference Monseho olomoucké právnické dny, Olomouc 2006. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Malacka M. ACTA Iuridica - Suplementum 3 - 2003 - Verfassungsvergleichung in Europa. ACTA Iuridica - Suplementum 3 - 2003. 2003.
Malacka M. Vefassungsvergleichung in Mitteleuropa. Vefassungsvergleichung in Mitteleuropa. 2000.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)