Mgr. Michaela PUGNEROVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635211

Katedra psychologie a patopsychologie

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

4.39

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Státnicová komise

  • Katedra primární pedagogiky (člen, 2008–2009)
  • Ústav speciálně pedagogických věd (člen, 2008–2011)
  • Ústav pedagogiky a sociálních studií (člen, 2008–2011)

Jiné komise a orgány

  • Studium výchovného poradenství (tajemník, 2009–2011)
  • Ediční komise (člen, 2008–2009)
  • Rigorózní komise (člen, 2008–2011)
  • Závěrečné zkoušky výchovných poradců (člen, 2005–2011)
  • Grant GAČR SPP 50410211/33 (člen, 2008–2011)
  • VŠ psychologická poradna (předseda, 2005–2011)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Veselský P., Váchová L., Plevová I., Pugnerová M., Liu H. Length of work experience and educational stage as elevating factors of work-related stress among Czech teachers. Beyond the limits. Developing Entrepreneurship via Creativity in Schools. 2022. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
ČLÁNEK
Kvintová J., Váchová L., Cuberek R., Petrová J., Stuchlíková I., Dobešová Cakirpaloglu S., Pugnerová M., Balátová K., Lemrová S., Vítečková M., Plevová I. Preschoolers’ Attitudes, School Motivation, and Executive functions in the Context of Various Types of Kindergarten. Frontiers in Psychology. 2022.
Miklánková L., Pugnerová M., Rechtik Z. Coherence among Children’s Verbal, Mathematical, Non-verbal and Motor Skills. The European Journal of Social & Behavioural Sciences. 2021.
Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M., Sedláková E. Information and Communication Technology and Critical Thinking in University Students. World Journal on Educational Technology: Current Issues. 2021.
Rechtik Z., Miklánková L., Pugnerová M. Assessment of Gross Motor Skills in Primary Schools Children from the Czech Republic. Baltic Journal of Health and Physical Activity. 2019.
Miklánková L., Pugnerová M., Rechtik Z. Pedagogical aspects of child health promotion in the context of pre-school education. Baltic Journal of Health and Physical Activity. 2019.
Miklánková L., Pugnerová M., Rechtik Z. Pedagogical aspects of child health promotion in the context of pre-school education. Baltic Journal of Health and Physical Activity. 2019.
Sigmund M., Kvintová J., Pugnerová M., Hřebíčková H. Comparison of live satisfaction and its components in current teachers and selected profession groups. e-Pedagogium (print). 2014.
Pugnerová M. Přehled některých vybraných výsledků výzkumu školní zralosti a úspěšnosti dětí zahajujících povinnou školní docházku (I). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Culturae Physicae, Gymnica. Vol. 25. 2014.
PLEVOVÁ I., PUGNEROVÁ M. Dělba práce v české rodině. e-Pedagogium (print). 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kvintová J., Váchová L., Bucharová M., Pugnerová M., Plevová I., Novotný JS., Cuberek R. Preschoolers' home learning activities in relation to different types of kindergartens. EDULEARN23 Proceedings. 2023.
Plevová I., Váchová L., Pugnerová M., Kavková V., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Kvapilová B. Burnout Syndrome and Stress Management of Teachers. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Rechtik Z., Miklánková L., Pugnerová M., Navrátilová A. MOTOR SKILLS IN RELATION WITH PERCEPTUAL MATURITY IN FIRST GRADERS. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Dobešová Cakirpaloglu S., Kvapilová B., Pugnerová M., Plevová I., Váchová L., Vévodová Š. Personality Traits of Workplace Bullying Victims. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Miklánková L., Pugnerová M., Rechtik Z. REVERSE TENDENCIES IN READING AND WRITING IN THE CONTEXT OF A CHILD MOTOR SKILLS LEVEL. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Pugnerová M., Plevová I., Váchová L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Dočkalová J. The Experience of Mobbing and the Negative Impact on the Perceived Personal Discomfort in Primary School Teachers. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Otavová M., Pugnerová M., Rechtik Z., Skoupilová M. Úroveň připravenosti ke čtení u žáků po zahájení povinné školní docházky. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Miklánková L., Pugnerová M., Rechtik Z., Nekvindová K. Exploration Verbal Skills and Motor Skills of Primary School Children. (SOCIOINT2021 Abstracts & Proceedings. 2021.
Rechtik Z., Miklánková L., Pugnerová M., Navrátilová A. Mathematical Skills Of Primary School Children In Context Of Their Motor Skills. Proceedings of SOCIOINT 2021. 2021.
Pugnerová M., Miklánková L., Rechtik Z., Navrátilová A. The Issue of Cognitive Processes in Primary Aged Child. SOCIOINT 2021 Abstracts & Proceedings. 2021.
Pugnerová M., Pospíšilová N. Problems of self-concept of children in the context of compulsory school education. In Akarturk B., Bekirogullari Z. (Eds.) European Proceedings of International Conference on Education and Educational Psychology EpICEEPSY. 2020.
Pugnerová M., Pospíšilová N. The Issue of Self-Concept of Primary School Children in the Czech Republic. In Chova LG., A. López M., I. Candel T. (Eds.) ICERI2020 Proceedings. 2020.
Pugnerová M. Importance of Verbal Competences in Adaptive Behavior on the Primary School. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. 2019.
Pugnerová M. Problems of Development of Cognitive Abilities of Younger School Age Children in Relation to Motor Skills. In Uslu F. (Eds.) Abstracts & Proceedings (SOCIOINT 2019). 2019.
Pugnerová M. Some Aspects of School Readiness of Children Entering Compulsory Education. In Bekirogullari Z. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Pugnerová M. The Relationship of Cognitive Functions and Ability of Cooperation and Social Maturity. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 19 Conference Proceeding Book. 2019.
Pugnerová M., Křeménková L., Plevová I. Academic Achievement among University Students in the Context of Organizational and Social Aspects of Study. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Social Competences of University Students in Relation to Personality Characteristics and Forms of Study. In Chova LG. (Eds.) ICERI2018 Proceedings. 2018.
Plevová I., Pugnerová M., Kvintová J. A Qualitative Analysis of the Attitudes of University Students to University Teachers. In . (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Pugnerová M., Plevová I., Petrová A. Genderové role a dělba práce v české rodině. In Mareš J. (Eds.) 24. celostátní konference Sekce Psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. 2017.
Pugnerová M. Intellectual and School Status of Pupils at Compulsory Schools Attendance. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. 2017.
Miklánková L., Pugnerová M. Motor skills as a predictor of adaptive behavior of pupils - pilot study. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. 2017.
Pugnerová M. The issue of mobbing in the workplace. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Kvintová J., Sigmund M., Pugnerová M., Sigmundová D. Selected personality traits, life satisfaction and its components in current female teachers with respect to the length of teaching experience. In . (Eds.) EDULEARN15 Proceedings. 2015.
PLEVOVÁ I., PUGNEROVÁ M. Psychogenní patogenie ve škole aneb jak lze poškodit žáka. Etika ve vědách o výchově. 2010.
KVINTOVÁ J., PUGNEROVÁ M. Life-satisfaction of Teachers in Elementary Schools. Young Psychologists: Ideas-Possibilities-Future.Collection of studies. 2008.
Plevová I., Pugnerová M. Mužská a ženská role v české rodině. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV. 2008.
Plevová I., Pugnerová M., Křivánková J. Vysokoškolský učitel očima studentů. Aktuální otázky pedagogiky a psychologie III. 2008.
KNIHA - CELEK
Lemrová S., Kavková V., Pugnerová M., Dobešová Cakirpaloglu S. Pedagogická psychologie. .
Miklánková L., Pugnerová M., Rechtik Z. Motorické dovednosti v kontextu kognitivních procesů a self-conceptu dítěte. In Irena Plevová ., Vlasta Karásková . (Eds.) 2021.
Pugnerová M., Plevová I., Kvintová J., Křeménková L., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. Psychologie pro studenty pedagogických oborů. 2019.
Pugnerová M., Dušková I. Z předškoláka školákem. 2018.
Pugnerová M., Kvintová J. Přehled poruch psychického vývoje. 2016.
Pugnerová M. Vybrané kapitoly z psychologie. Úvod do psychopatologie. 2009.
Pugnerová M. Kapitoly z psychologie práce. Text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2006.
Pugnerová M. Kapitoly z psychologie práce. Kapitoly z psychologie práce. 2006.
Pugnerová M. Profesionální orientace. Profesionální orientace. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Pugnerová M. Polytecnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. Polytecnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. 2015.
PUGNEROVÁ M., KVINTOVÁ J. Problematika romského etnika. Človek v spoločnosti. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hřivnová M., Cichá M., Petrová J., Pugnerová M. Den zdraví na PdF UP v Olomouci. 2023.
Pugnerová M. Kariérní poradenství. 2019.
Pugnerová M. Kariérové vzdělávání. 2018.
Pugnerová M. Kariérové vzdělávání. 2018.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Kopecký K., Plevová I., Pugnerová M., Reissmannová J., Nejedlá M., Majerová J., Chrásková M., Tomanová J. Vánoce a zdraví 2013. 2013.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Pugnerová M., Plevová I., Reissmannová J. Vánoce a zdraví 2012. 2012.
Plevová I., Pugnerová M., Petrová A., Urbanovská E., Škobrtal P. Aktuální otázky otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. 2009.
SBORNÍK - CELEK
Petrová A., Kusák P., Pugnerová M. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV. 2008.
RECENZE
PUGNEROVÁ M. TECHNICKÁ ZDATNOST A PREFERENCE TECHNICKÝCH PROFESÍ U CHLAPCŮ A DÍVEK V ČESKÉ REPUBLICE. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostrava. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Plevová I., Pugnerová M., Křivánková J. Vysokoškolský učitel očima studentů. 2007.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Pugnerová M. Kapitoly zo psychológie práce a organizácie. Oponentský posudek. 2017.
Pugnerová M. Nevěra a vnímání jejích příčin v souvislosti s pohlavím a věkem. Oponentský posudek rigorózní práce. 2013.
PUGNEROVÁ M. Emocionální opora rodičce v průběhu porodu. Oponentský osudek diplomové práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Připravenost dětí pro vstup do základní školy. Acta Iuridica Olomucensis. 2011.
PUGNEROVÁ M. Vývojová dysfázie. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Culturae Physicae, Gymnica. Vol. 22. 2011.
PUGNEROVÁ M. Životní spokojenost a strategie zvládání stresu u různých profesních skupin. Životní spokojenost a strategie zvládání stresu u různých profesních skupin. 2011.
Pugnerová M. Barvy jako nástroj výchovného působení a sociální komunikace. Barvy jako nástroj výchovného působení a sociální komunikace. 2010.
Pugnerová M. Alternativní porody ? informovanost studentek VŠ. Alternativní porody ? informovanost studentek VŠ. 2010.
Pugnerová M. Emocionální zátěž žen v průběhu porodu. Emocionální zátěž žen v průběhu porodu. 2010.
Pugnerová M. Hodnotový systém mládeže. Hodnotový systém mládeže. 2010.
Pugnerová M. Mužská a ženská role v české rodině. Mužská a ženská role v české rodině. 2010.
Pugnerová M. Některé osobnostní rysy zjišťované u závislých jedinců. Některé osobnostní rysy zjišťované u závislých jedinců. 2010.
Pugnerová M. Syndrom vyhoření u zdravotních sester. Syndrom vyhoření u zdravotních sester. 2010.
Pugnerová M. Výzkum a srovnání vstupní motivace a psychického vyhoření policistů ČR a obecných strážníků. Výzkum a srovnání vstupní motivace a psychického vyhoření policistů ČR a obecných strážníků. 2010.
Pugnerová M. Aspekty sebepojetí vzhledem k zvládání zátěže. Oponentský posudek. 2009.
Pugnerová M. Kvintová Jana: Životní spokojenost a strategie zvládání stresu. Posudek na rigorózní práci. 2009.
Pugnerová M. Kýrová Šárka: Implicitní teorie feminismu. Posudek rigorózní práce. 2009.
Pugnerová M. Vliv rodiny na připravenost dětí na školu. Oponentský posudek. 2009.
Pugnerová M. Gabryšová Hana: Psychické aspekty obezity. Oponentský posudek rigorózní práce. 2008.
Pugnerová M. Smutná Zuzana: Vybrané psychosociální aspekty u osob s dysartrií. Oponentský posudek rigorózní práce. 2008.
Pugnerová M. Veldová Zuzana: Rodinná komunikace, tabu a adolescent. Oponentský posudek rigorózní práce. 2008.
Pugnerová M. Zuzaníková Darina: Děti předškolního a mladšího školního věku s ADHD. Oponentský posudek rigorózní práce. 2008.
VEDENÍ PRÁCE
PUGNEROVÁ M. Mapování školní zralosti u dětí předškolního věku. Magisterská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Mapování školní zralosti u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Mapování školní zralosti u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Mapování školní zralosti u předškolních dětí. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Některé aspekty školní zralosti předškolních dětí. Magisterská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Problematika dětí a zaměstnanců dětských domovů. Závěrečná práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Problematika školní zralosti na Těšínsku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Připravenost dítěte na vstup do školy. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Rodina a dítě s ADHD. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Sociální aspekty u závislosti na alkoholu. Magisterská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Vyhodnocení školní zralosti u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Pugnerová M. Problematika rozvodu z pohledu vysokoškolských studentů. Problematika rozvodu z pohledu vysokoškolských studentů. 2010.
Pugnerová M. Vývoj profesního zaměření žáků SPŠ stavební. závěrečná práce. 2010.
Pugnerová M. Alkohol a jeho vliv na psychiku a zdraví člověka. závěrečná práce. 2010.
Pugnerová M. Člověk v zátěži. závěrečná práce. 2010.
Pugnerová M. Genderové role. Genderové role. 2010.
Pugnerová M. Genderové role. Genderové role. 2010.
Pugnerová M. Genderové role. Bakalářská diplomová práce. 2010.
Pugnerová M. Kalendář výchovného poradce. závěrečná práce. 2010.
Pugnerová M. Nekázeň žáků na 1. stupni základních škol. Nekázeň žáků na 1. stupni základních škol. 2010.
Pugnerová M. Poruchy příjmu potravy. Bakalářská diplomová práce. 2010.
Pugnerová M. Poruchy příjmu potravy. Poruchy příjmu potravy. 2010.
Pugnerová M. Problematika dětí s autismem na prvním stupni základní školy. Problematika dětí s autismem na prvním stupni základní školy. 2010.
Pugnerová M. Problematika dětí s autismem v kombinaci s mentální retardací. Problematika dětí s autismem v kombinaci s mentální retardací. 2010.
Pugnerová M. Problematika dětí s autismem v kombinaci s mentální retardací. Bakalářská diplomová práce. 2010.
Pugnerová M. Problematika dětí spojená se syndromem hyperaktivity (ADHD) v podmínkách prvního stupně základní školy. Problematika dětí spojená se syndromem hyperaktivity (ADHD) v podmínkách prvního stupně základní školy. 2010.
Pugnerová M. Problematika školní zralosti. bakalářská práce. 2010.
Pugnerová M. Sexuální zneužívání dítěte. Sexuální zneužívání dítěte. 2010.
Pugnerová M. Syndrom hyperaktivity - ADHD. Syndrom hyperaktivity - ADHD. 2010.
Pugnerová M. Syndrom hyperaktivity - ADHD. Bakalářská diplomová práce. 2010.
Pugnerová M. Šikana na 1. stupni základní školy. Bakalářská diplomová práce. 2010.
Pugnerová M. Šikana na 1. stupni základní školy. Šikana na 1. stupni základní školy. 2010.
Pugnerová M. Školní zralost. bakalářská práce. 2010.
Pugnerová M. Trestání a týrání dětí v rodináchl. Trestání a týrání dětí v rodináchl. 2010.
Pugnerová M. Vliv pohádky na vývoj dítěte. Vliv pohádky na vývoj dítěte. 2010.
Pugnerová M. Výchovné poradenství pro učitele ZŠ a SŠ. závěrečná práce. 2010.
Pugnerová M. Workoholismus. závěrečná práce. 2010.
Pugnerová M. Dítě v podmínkách ústavní výchovy. Dítě v podmínkách ústavní výchovy. 2009.
Pugnerová M. Faktory ovlivňující motivaci žáků při studiu. Faktory ovlivňující motivaci žáků při studiu. 2009.
Pugnerová M. Faktory ovlivňující motivaci žáků při studiu. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Motivace volby povolání u dospívající mládeže. Motivace volby povolání u dospívající mládeže. 2009.
Pugnerová M. Motivace volby povolání u dospívající mládeže. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Možnosti výchovně vzdělávací intervence u dětí s poruchami autistického spektra. Možnosti výchovně vzdělávací intervence u dětí s poruchami autistického spektra. 2009.
Pugnerová M. Mužské a ženské role v české rodině. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Poradenství pro volbu povolání. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Poradenství pro volbu povolání. Poradenství pro volbu povolání. 2009.
Pugnerová M. Poradenství pro volbu povolání. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Poruchy pozornosti a hyperaktivita dětí mladšího školního věku. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Poruchy pozornosti a hyperaktivita u dětí mladšího školního věku. Poruchy pozornosti a hyperaktivita u dětí mladšího školního věku. 2009.
Pugnerová M. Problematika výchovy dětí s autismem. Bakalářská práce. 2009.
Pugnerová M. Projektivní dětská kresba. Projektivní dětská kresba. 2009.
Pugnerová M. Projektivní dětská kresba. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Role muže a ženy v české rodině. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Situace užívání drog mezi studenty středních škol a středních odborných učilišť. Situace užívání drog mezi studenty středních škol a středních odborných učilišť. 2009.
Pugnerová M. Syndrom vyhoření u pracujících s mentálně postiženými. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Syndrom vyhoření v učitelské profesi. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Vliv prostředí na jídelní postoje pubescentů. Vliv prostředí na jídelní postoje pubescentů. 2009.
Pugnerová M. Výskyt syndromu vyhoření u učitelů základních škol a pracocníků integrovaného záchranného systému. Výskyt syndromu vyhoření u učitelů základních škol a pracocníků integrovaného záchranného systému. 2009.
Pugnerová M. Životní úroveň a spokojenost učitelů na základních školách. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Životní úroveň a spokojenost učitelů na základních školách. Životní úroveň a spokojenost učitelů na základních školách. 2009.
Pugnerová M. Efektivita reedukace dětí se SPU. Efektivita reedukace dětí se SPU. 2008.
Pugnerová M. Mužská a ženská role v české rodině. Mužská a ženská role v české rodině. 2008.
Pugnerová M. Mužská a ženská role v české rodině. Mužská a ženská role v české rodině. 2008.
Pugnerová M. Mužská a ženská role v české rodině. Diplomová práce. 2008.
Pugnerová M. Mužské a ženské role v české rodině. Diplomová práce. 2008.
Pugnerová M. Problematika integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Problematika integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. 2008.
Pugnerová M. Role muže a ženy v české rodině. Role muže a ženy v české rodině. 2008.
Pugnerová M. Syndrom vyhoření u učitelů a jeho prevence. Závěrečná práce. 2008.
Pugnerová M. Zjišťování soudržnosti v českých rodinách pomocí dětské kresby. Bakalářská diplomová práce. 2008.
Pugnerová M. Zjišťování soudržnosti v českých rodinách pomocí dětské kresby. Zjišťování soudržnosti v českých rodinách pomocí dětské kresby. 2008.
Pugnerová M. Zjišťování soudržnosti v českých rodinách pomocí dětské kresby. Zjišťování soudržnosti v českých rodinách pomocí dětské kresby. 2008.
Pugnerová M. Zvláštnosti osobnostních charakteristik v době dospívání v souvislosti s drogovou problematikou. Zvláštnosti osobnostních charakteristik v době dospívání v souvislosti s drogovou problematikou. 2008.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
PUGNEROVÁ M. Faktory, které ovlivňují volbu povolání u žáků ZŠ. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Hluchoslepí mezi námi, problémy a výchova hluchoslepých. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Jak vnímáme barvy. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Jak vnímáme barvy. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Klima školní třídy na primární škole. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Problematika osob s těžkým tělesným postižením. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Prožívání a chování v období adolescence. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Prožívání smyslu života u pedagogů. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Sociálně patologické jevy - bezdomovci. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Spolupráce mezi rodinou a školou. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Volný čas a umění odpočívat. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Výskyt workoholismu v učitelské profesi. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Workoholismus v učitelské profesi. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
Pugnerová M. Volba povolání-vývojové tendence ve výběru žáků. Závěrečná práce. 2009.
ZPRÁVA

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)