prof. Mgr. Kateřina VITÁSKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635336

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.11

profesor

- logopedická péče o osoby s narušenou komunikační schopností, - specifické poruchy učení a chování - edukace sluchově postižených, - znakový jazyk - raná péče - speciálně-pedagogické poradenství - členka Centra pomoci handicapovaným na Univerzitě Palackého v Olomouci - sekce osoby s narušenou komuniakční schopností a s SPU

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Proděkan (1. 2. 2006 – 31. 1. 2014)
 • Člen VR fakulty (5. 3. 2006 – 31. 1. 2014)
 • Člen oborové rady
 • Člen oborové rady

Vědecká společnost

 • Česká vokologická společnost (člen, 2013–)

Výbor vědecké společnosti

 • International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) (člen, 2013–)

Vědecká rada

 • Vědecká rady Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (člen, 2007–)
 • Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2006–)

Odborná komise

 • National Agency of Evaluation and Accreditation of Bulgaria/ international evaluator/expert in e field of Speech Language Pathology (poradce, 2014–)
 • komise pro Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů (člen, 2011–2011)
 • komise pro Cenu děkanky a SVOUČ na PdF UP v Olomouci (předseda, 2006–)
 • UP v Olomouci - komise Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům vědeckých monografií (člen, 2011–2011)
 • GAČR (člen, 2011–)
 • Hodnotící komise projektů Studentské grnatové komise PdF UP v Olomouci (předseda, 2010–)
 • komise pro Ceny rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2009 (člen, 2009–2009)
 • komise pro Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů pro rok 2009 (člen, 2009–2009)
 • komise Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům vědeckých monografií pro rok 2009 (člen, 2009–2009)
 • komise Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům vědeckých monografií (člen, 2010–2010)
 • komise pro Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů (člen, 2010–2010)
 • komise pro Ceny rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2010 (člen, 2010–2010)
 • komise Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům vědeckých monografií (člen, 2006–2006)
 • komise pro Ceny rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2006 (člen, 2006–2006)
 • komise pro Ceny rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2006 (člen, 2006–2006)

Oborová rada

 • oborová rada doktorského studijního programu Špeciálna pedagogika Pedagogické fakulty Prešovské univerzity v Prešove, Slovensko (člen, 2008–)

Státnicová komise

 • PdF UP v Olomouci, ÚStav speciálněpedagogických studií (předseda, 2009–)
 • přeseda komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Logopedie na Pedagogické falkultě UP v Olomouci (předseda, 2008–)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Logopedie na Pedagogické falkultě UP v Olomouci (člen, 2007–)
 • komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (předseda, 2007–)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého (tajemník, 1998–)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého (předseda, 2004–)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého (člen, 2001–)

Habilitační komise

 • Pedagogická fakulta MAsarykovy univerzity v Brně (člen, 2011–)
 • habilitační komise Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (člen, 2010–)
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (člen, 2010–2010)
 • člen habilitační komise na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (člen, 2009–)
 • habilitační komise v rámci řízení na PdF Masarykovy univerzity v Brně (člen, 2009–2009)
 • habilitační komise v rámci řízení na PdF Masarykovy univerzity v Brně (člen, 2009–2009)
 • habilitační komise v rámci řízení na PdF Masarykovy univerzity v Brně (člen, 2008–2008)
 • Habilitační komise v rámci habilitačního řízení na PdF Masarykovy univerzity v Brně (člen, 2009–2009)

Redakční kruh

 • Vědecký výbor čaospisu Journal of Exceptional People (člen, 2012–)

PhD. komise

 • Univerzita Komenského v Bratislave, PdF, Katedra logopédie (člen, 2011–2011)
 • Univerzita Komenského v Bratislave, PdF, Katedra logopédie (člen, 2011–2011)
 • Univerzita Komenského v Bratislave, PdF, Katedra logopédie (ostatní, 2010–2010)
 • Univerzita Komenského v Bratislave, PdF, Katedra logopédie (ostatní, 2010–2010)
 • Univerzita Komenského v Bratislave, PdF, Katedra špeciálnej pedagogiky (ostatní, 2010–2010)
 • Prešovská univerzita v Prešove (člen, 2011–2011)
 • Prešovská univerzita PdF (člen, 2010–2010)
 • komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v oboru Speciální pedagogika (člen, 2010–)
 • komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v oboru Special Education (místopředseda, 2010–)
 • doktorská zkouška zahraniční studentky doktorského studijního programu Special Education (předseda, 2009–)
 • doktorská zkouška zahraniční studentky doktorského studijního programu Special Education (předseda, 2009–)
 • Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UP v Olomouci (člen, 2007–)
 • komise pro doktorské studijní zkoušky a obhajobu disertační práce oboru speciální pedagogiky Pedagogická fakulty Univerzity palackého v Olomouci (člen, 2006–)

Jiné komise a orgány

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého (předseda, 2003–)
 • Federace rodičů a přátel sluchově postižených dětí (člen, 1992–2007)
ČLÁNEK
Hlavinková A., Horáková K., Vitásková K. Informovanost učitelů o přístupu k žákům s koktavostí na 1. stupni základní školy. e-Pedagogium (online). 2024.
Nohová L., Pudelková VH., Ptáčková M., Vitásková K. Normative data for the Czech version of Intelligibility in Context Scale (ICS-Cz) in preschool children. Social Welfare Interdisciplinary Approach. 2024.
Kohutová K., Kytnarová L., Vitásková K. Subjectively perceived psychosocial impact of voice disorders in transgender people in the Czech Republic. Revista de Logopedia, Foniatria y Audiologia. 2024.
Kameník J., Šlesingrová E., Vitásková K. Therapeutic sandbox as an innovative approach in speech therapy for preschool and younger school children. Journal of Exceptional People. 2024.
Ptáčková M., Nohová L., Šlesingrová E., Tumová M., Vitásková K. Možnosti online sběru dat v logopedickém výzkumu. Logopedia Silesiana. 2022.
Pudelková VH., Nohová L., Vitásková K. Porozumění větám u pacientky s mírnou kognitivní poruchou amnestického typu:kazuistika. Listy klinické logopedie. 2022.
Šlesingrová E., Vitásková K., Korpová A. Nazální a orální respirace v logopedické péči a v kontextu adenotomie. Listy klinické logopedie. 2021.
Nohová L., Vitásková K. Test porozumění větám – česká verze s normami pro dospělou populaci. Listy klinické logopedie. 2021.
Vitásková K., Mironova Tabachová J., Kytnarová L., Schwarzová L. Možnosti hodnocení pragmatické roviny komunikace u dětí s poruchou autistického spektra II. e-PEDAGOGIUM, An independent scientific journal for interdisciplinary research in pedagogy. 2018.
Mikuláštíková J., Vitásková K. Orofaciální myofunkční poruchy u dětí předškolního věku a jejich vliv na orální řeč. Listy klinické logopedie. 2018.
Mironova Tabachová J., Kytnarová L., Vitásková K. Therapeutic benefit of sandplay and work with symbols in clients with disrupted communication ability. Journal of Exceptional People. 2018.
Mironova Tabachová J., Vitásková K. Syndrom „kamenné tváře“- Möbiův syndrom v systému komplexní péče. Listy klinické logopedie. 2017.
Vitásková K. The Position of Speech and Language Therapy in the Transforming System of (Not Only) Special Needs Education and Intervention. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova. 2016.
Červinková H., Vitásková K. Specifics of Logopedic and Special Education Intervention in Children with Psychiatric Diagnosis. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Georgieva D., Wozniak T., Topbas S., Vitásková K., Vukovic M., Zemva N., Duranovic M. Education of Speech and Language Therapists/Logopedists in Selected Central and Southeastern European Countries: Challenges and New Horizons. Folia Phoniatrica et Logopaedica. 2014.
Vitásková K., Říhová A. Analysis of Impaired Nonverbal Communication in People with Autism Spectrum Disorders. Social welfare interdisciplinary approach. 2013.
Vitásková K. Ověření možností disgnostiky a nápravy specifických poruch učení u sluchově postižených dětí se zaměřením na čtení. Súčasné trendy vzdelávania detí so sluchovým postihnutím VI. suropedické dni. 2000.
Vitásková K. Problematika specifických poruch učení se zaměřením na čtení sluchově postižených. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mironova Tabachová J., Vitásková K. Benefits of Neurodevelopmental Stimulation for Children with Developmental Language Disorder. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Šlesingrová E., Vitásková K. Comparison of Impacts of the Covid-19 Pandemic on Communication and Respiration of Children Between Selected Regions of The Czech Republic. In Gómez-Chova L., López Martínez A., Lees J. (Eds.) EDULEARN2022 Proceedings. 2022.
Mironova Tabachová J., Vitásková K. Nekompletní zadání záznamu přes průvodce. 2022.
Šlesingrová E., Vitásková K. Přístup předškolních pedagogů k identifikaci a ovlivňování preference nazální respirace předškolních dětí s ohledem na její význam pro další psychický vývoj. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD Existence 11: 1: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2021.
Nohová L., Ptáčková M., Šlesingrová E., Vitásková K. Speech Intelligibility in Preschool Children Measured by Czech Version of Intelligibility in Context Scale. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Švecová E., Vitásková K. Pragmatická jazyková rovina u dětí předškolního a mladšího školního věku. PhD existence 2020. Člověk a čas. Československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. 2020.
Mironova Tabachová J., Vitásková K. Experimental Use of Electromagnetic Articulography In a Person with Myofunctional Disorder. The European Proceedings of Social Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Švecová E., Vitásková K. Pragmatics of Communication in Preschool and Younger School-Aged Children. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Mironova Tabachová J., Vitásková K. Effectiveness of neuro-developmental therapy in children with communication disability. In Soriano E., Christine S., Casanova MA., Zapata RM., Cala VC. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018.
Mironova Tabachová J., Křenková M., Vitásková K. The Influence of Group Speech-language Therapy Prevention in Kindergarten on Vocabulary and Visual Perception. ICERI2018 Proceedings. 2018.
Kytnarová L., Nilius P., Vitásková K. Aphasia And Nonlinguistic Cognitive Rehabilitation: Case Study. In Bekirogullari Z. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Vitásková K., Mlčáková .., Kopecká .., Schwarzová .. Limity pro komunikaci v kyberprostoru vyplývající ze specifik porozumění řeči u dětí s vývojovými poruchami. In Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Dolejš M. (Eds.) PhD Existence 7. 2017.
Tabachová J., Vitásková K. Task of Speech Therapist in the Care of Newborn Babies with Sucking Problems. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2017.
Vitásková K., Tabachová J. The Evaluation of Orofacial Praxis as an Important Component of Differential Diagnosis in Symptomatic Speech Disorders – the Example of Moebius Syndrome and Autism Spectrum Disorders. In Soriano E., Sleeter C., Casanova MA., Cala VC. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2017.
Vitásková K., Kavková T., Jehličková K. Voice disorders in teachers as voice professionals – the research findings from elementary schools. ICERI2017 Proceedings. 2017.
Svoboda P., Hutyrová M., Vitásková K. Analýza individuálních edukačních plánů v kontextu Indexu pro inkluzi. Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Šebková L., Vitásková K. Aphasia in the Cognitive Disorders Context – Preliminary Study. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2015.
Vitásková K. Pragmatic Language Level in Autism Spectrum Disorders from the Perspective of Speech and Language Therapy in the Czech Republic. In Lubkina V., Begimkulov U. (Eds.) Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2015.
Šebková L., Vitásková K. Preparing Voice Professionals at Faculties of Education Using Applied Methods and Technology. In Carmo M. (Eds.) END 2015 Book of Proceedings. 2015.
Říhová A., Vitásková K., Šebková L. Rozvoj pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Vitásková K., Říhová A. Speech and language software in the intervention of autism spectrum disorder related oral motor abilities. In Carmo M. (Eds.) END 2015 Book of Proceedings. 2015.
Růžička M., Šebková L., Urbanovská E., Vitásková K. Storytelling as a method of development for preschool children in Kindergarden. EDULEARN15 Proceedings. 2015.
Keprdová T., Vitásková K. Aktuální pohledy na výzkum v oblasti bilingvních dětí. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Moudrá L. (Eds.) Interdisciplinární pohledy na jinakost. 2014.
Šebková L., Hanáková A., Vitásková K. Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná reflexe. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Moudrá L. (Eds.) Interdisciplinární pohledy na jinakost. 2014.
Vitásková K., Říhová A. NARUŠENÍ NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE U OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA S AKCENTEM NA DEFICITY ZASAHUJÍCÍ ZRAKOVÝ KONTAKT V REFLEXI LOGOPEDŮ ČESKÉ REPUBLIKY. In . (Eds.) Komunikace a handicap II. Sborník textů mezinárodní vědecké konference. 2014.
Vitásková K., Říhová A., Dostálová L. Pragmatická jazyková rovina a auditivní agnózie u osob s poruchami autistického spektra. In Harčaríková T., Šulovská M. (Eds.) Paedagogica Specialis 29. 2014.
Říhová A., Vitásková K., Mervartová L. Sign Language in Persons with Autism Spectrum Disorder and Hearing Impairment. In . (Eds.) ICERI2014 Proceedings. 2014.
Vitásková K., Říhová A. Trans-disciplinary Cooperation in Children with Autism Spectrum Disorder Intervention with Emphasis on the Speech and Language Therapist’s Important Role. In SoryanoAyala E., Sleeter C., Casanova . (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Vitásková K. Vnímání a produkce pragmatických aspektů řeči z pohledu moderní logopedie. Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. 2014.
Říhová A., Vitásková K. IMPAIRMENT OF NONVERBAL COMMUNICATION IN PERSONS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS WITH EMPHASIS ON FACIAL EXPRESSIONS AND RECEPTION DEFICITS. In . (Eds.) TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ- FUNKCJONOWANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. 2013.
Kunhartová M., Vitásková K. Otec jako člen interdisciplinárního týmu intervenujícícho u dítěte s kombinovaným postižením. In Hutyrová M. (Eds.) Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. 2013.
Vitásková K., Říhová A. Possibilities of Applying Exchangeable Picture Communication System in People with Autistic Spectrum Disorders and Reflecting its Effectiveness from the Point of View of Parents and Special-Needs Educators. In Stankowski A., Wendreňska I. (Eds.) Zbliżanie światów - kultura i uczestnictwo społeczne w obliczu niepełnosprawnośc. Uwarunkwania, obszary, dobre praktyki. Tom I. 2013.
Vitásková K. Selected aspects of speech and language difficulties in persons with symptomatic speech disorders with special focus on right-hemisphere deficits. In Šimovič V. (Eds.) Blog in education. In ŠIMOVIĆ, V. -- BAKIĆ-TOMIĆ, L. -- HUBINKOVÁ, Z. (ed.). ECNSII-2011, Conference Proceedings: of the Special Focus Symposium on 12th ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society. 2013.
Kunhartová M., Vitásková K. Interdisciplinární spolupráce speciálních pedagogů, vztah speciální pedagog - otec dítěte se zdravotním postižením. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. 2012.
Kunhartová M., Vitásková K. Ohrožující rodina: Otec v roli pečující osoby o potomka se zdravotním postižením. Proměny rodiny II - Ohrožující dítě, ohrožující rodina. 2012.
Vitásková K., Mlčáková R. Reflexe druhého kurzu "Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami". Seznámení s počítačovými programy a přístroji, které lze uplatnit v logopedické diagnostice a intervenci (přístroje Logohelp 1 a Logohelp 2, specializovaný software). Sborník z konference k projektu Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol. 2012.
Říhová A., Vitásková K., Mlčáková R. Strategie zvyšující efektivitu komunikačního procesu s jedincem s poruchou autistického spektra. In Regec V. (Eds.) Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením. 2012.
Vitásková K. Symptomatické poruchy řeči v kontextu aktuálních trendů speciální pedagogiky a logopedické diferenciální diagnostiky. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967–2012. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2012.
Vitásková K. Symptomatické poruchy řeči v kontextu aktuálních trendů speciální pedagogiky a logopedické diferenciální diagnostiky. Sborník z mezinárodní vědecké konference Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. 2012.
Vitásková K., Říhová A. The role of speech-language therapists in modern diferential diagnostics of nonverbal communication. In Stankowski A. (Eds.) Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. 2012.
Vitásková K. Vybrané pravohemisférové deficity v logopedii a jejich etiologická a symptomatologická provázanost. Komunikace a handicap. Sborník textů mezinárodní vědecké konference. 2012.
VITÁSKOVÁ K. The importance of the speech and language assessment in persons with symptomatic speech disorders in interdisciplinary approach – selected aspects. In Stankowski A. (Eds.) Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. 2011.
Vitásková K. Application of modern insights in the sensory perception of oral speech as a specific speech-language pathology phenomenon. In . (Eds.) Stanowski, A., Gabrys, K. Antropotechnika, socjotechnika i kulturotechnika v pedagogice specjalnej. 2010.
Vitásková K. Posun náhledu na posuzování komunikační schopnosti v kontextu multikulturality v inkluzívním přístupu. In . (Eds.) Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. 2010.
VITÁSKOVÁ K. Pravohemisférové deficity v oblasti narušené komunikační schopnosti a jejich dopad na edukaci. In Vančová A. (Eds.) Zborník z príspevkov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej v dňoch 23.-24. septembra 2010 v Bratislavě. 2010.
Vitásková K. The difficulty in objective dyslexia assessment results from the context of actual knowledge on related deficiencies and deviations in the communication process in developmental context. In . (Eds.) First Part PRE-CONFERENCE PROCEEDINGS of the Special Focus Symposium on 10th ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society. 2010.
Vitásková K. Special communication needs and their implementation in the education process from the speech-language therapy perspective. Specjalne potrzeby edukacyjne. Tom I. Wybrane aspekty funkcjowania osób z niepelnosprwanoscia. 2009.
Vitásková K. Specific communication and sensory deficits - the invisible factor, determining the success and efficiency of applying information and communication technologies in education. Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on 8th ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society. 2009.
Vitásková K. Dopad legislativy na pregraduální přípravu logopedů a intervenci narušené komunikační schopnosti. IX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. dramaterapeutická konference. 2008.
Vitásková K. Speciálněpedagogická diagnostika specifických poruch učení v kontextu transferu etiologických faktorů a symptomatologie. Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Zborník z prvej medzinárodnej e-konferencie v Prešove 5.-7. máj 2008. 2008.
Vitásková K. Restrukturalizace pregraduálního studia logopedie v rámci studijního programu Speciální pedagogika na UP v Olomouci s ohledem na zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí (Zborník z príspevkov v medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie). 2007.
Vitásková K. Korporativní logopedie a jiné aktuální edukační trendy v oblasti komunikace a jejího narušení. VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. I. Dramaterapeutická konference. 2006.
Vitásková K. Neverbální poruchy učení a jazyka - možnost rozšíření obsahového záběru logopedické intervence? Sborník z mezinárodní konference "Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání". 2006.
Vitásková K. Podpůrné poradenské služby pro studenty vysokých škol se specifickými potřebami v kontextu profesního uplatnění. VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. I. Dramaterapeutická konference. 2006.
Vitásková K. Podpůrné poradenské služby pro studenty vysokých škol se specifickými potřebami v kontextu profesního uplatnění. In VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2006.
Vitásková K. Vzdělávání posyktovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce. Rukověť k metodice kurzu ESF. Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupijnám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce. Rukověť k metodice kurzu ESF. 2006.
Vitásková K. Terapeutické prvky v logopedii a jejich promítnutí do pregraduální a postgraduální přípravy speciálních pedagogů. Sborník z V. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2005.
Vitásková K. Pregraduální a postgraduální příprava po práci se žáky se specifickými poruchami učení. Sborník ze IV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami ? 1. část. 2004.
Vitásková K. Vizualizace řečového projevu v logopedické intervenci. Trendy technického vzdělávání - sborník mezinárodní konference. 2004.
Vitásková K. Vývoj a důsledky terminologie v logopedii. Sborník ze IV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (1. část). 2004.
Vitásková K. Edukace osob s narušenou komunikační schopností v kontextu současného pojetí terminologie, diagnostiky a intervence. JESENSKÝ, J. A KOL. (Ed.) Zdravotně postižení ? programy pro 21. století. Hradec Králové, Gaudeamus. 2003.
Vitásková K. Vliv implementace současných trendů v oblasti poruch komunikace do koncepce pregraduálního a postgraduálního studia na pedagogických fakultách v České republice. Príprava pedagógov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre oblasti formálnej i neformálnej výchovy, vzdelávania a poprorných služieb na prahu nového milénia. Zborník príspevkov z o. 2003.
Vitásková K. Poradenské aktivity pro studenty se sluchovým postižením v rámci činnosti Centra pomoci handicapovaným na Univerzitě Palackého v Olomouci. Školská integrácia sluchovo postihnutých dětí a mládeže. Zborník referátov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou v Lučenci. 2001.
Vitásková K. Problematika specifických poruch učení u sluchově postižených dětí. I. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2001.
KNIHA - CELEK
Vitásková K., Mironova Tabachová J., Nohová L., Kytnarová L., Demeterová J., Kameník J., Ördöghová H., Rybenská T., Šlesingrová E., Ptáčková M., Pudelková VH., Vrbová L., Zapletalová M. Hodnocení variabilních mechanismů hlasu, jazyka a řeči v kontextu logopedického a neurovývojového bádání. 2023.
Vitásková K., Kytnarová L., Mironova Tabachová J., Pudelková VH., Kořistková V., Henzlová A., Stiborská P., Kohutová K. Výzkum fatických, artikulačních, fonačních, pragmaticko-jazykových a kognitivně-jazykových aspektů komunikačních poruch v logopedickém náhledu. 2023.
Nohová L., Vitásková K., Kršková M., Marková J., Cséfalvay Z. Test porozumění větám (TPVcz): Metodická příručka. 2022.
Vitásková K., Červenková B., Kovaříková M., Kytnarová L., Mironova Tabachová J., Nohová L., Šlesingrová E., Ptáčková M., Tumová M. Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu. (Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie). 2020.
Vitásková K., Bednarská J., Kytnarová L., Melounová Z., Mlčáková R., Mironova Tabachová J., Schwarzová L., Švecová E., Václavíková L. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii. 2018.
Vitásková K., Dzidová L., Frič M., Jehličková K., Kučera M., Kytnarová L., Machalová N., Melounová Z., Mironova Tabachová J., Mlčáková R., Nilius P., Schwarzová L., Šimonová J., Václavíková L. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska. 2017.
Vitásková K., Červinková H., Dzidová L., Kopecká B., Mlčáková R., Schwarzová L., Šebková L., Tabachová .., Vyhlídalová .. Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu. 2016.
Vitásková K., Říhová A., Kučera P., Souralová E., Kopecká B., Dostálová L., Šebková L., Mlčáková R. Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopností. 2015.
Vitásková K., Červinková H., Dzidová L., Hlavinková A., Kopecká B., Kučera P., Málková M., Mlčáková R., Šebková L., Tabachová J. Vybrané odchylky a narušení komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence. 2015.
Vitásková K., Říhová A., Kučera P., Souralová E., Kopecká B., Dostálová L., Šebková L., Mlčáková R. Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopností. 2014.
Vitásková K., Říhová A., Dostálová L., Kučera P., Kopecká B., Mlčáková R., Jehličková K. Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi. 2014.
Hutyrová M., Valenta M., Vitásková K., Finková D., Polínek M., Říhová A., Vančová A., Adamík Šimegová M., Gogová T., Kmeť M., Kopečný P., Kučera P., Malgorzata S., Mariana K., Jana L., Andrea PŠ., Lubica K. Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice. 2013.
Jeřábková K., Vitásková K., Růžičková V., Kučera P., Kantor J., Mlčáková R., Müller O., Růžička M. Školská integrace žáků se speciáloními vzdělávacími potřebami. 2013.
Vitásková K., Mlčáková R. Základy logopedie a organizace logopedické péče. 2013.
Michalík J., Vítková M., Lechta V., Květoňová L., Bartoňová M., Lopúchová J., Hájková V., Pešat P., Vitásková K., Strnadová I., Žovinec E., Nováková Z., Bízová N., Seifert M. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. 2012.
Ludíková L., Kozáková Z., Pastieriková L., Kantor J., Langer J., Kučera P., Finková D., Hutyrová M., Smečková G., Vitásková K., Mlčáková R. Poradenství pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
Ludíková L., Kozáková Z., Finková D., Kantor J., Langer J., Kučera P., Mlčáková R., Vitásková K. Specifika komunikace s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
Ludíková L., Kozáková Z., Pastieriková L., Langer J., Finková D., Kantor J., Kučera P., Hutyrová M., Smečková G., Vitásková K., Mlčáková R. Základy speciální pedagogiky. 2012.
Vitásková K. Specifické poruchy učení pro výchovné pracovníky. Specifické poruchy učení pro výchovné pracovníky. 2008.
Vitásková K. Logopedie ? Andragogika. [Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia]. 2006.
Peutelschmiedová A., Vitásková K. Speciální pedagogika. Speciální pedagogika. 2006.
Vitásková K. Speciální pedagogika IV. [Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia]. 2006.
Vitásková K. Specifické poruchy učení pro výchovné pracovníky. [Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia]. 2006.
Peutelschmiedová A., Vitásková K. Logopedie. Logopedie. 2005.
Vitásková K., Peutelschmiedová A. Logopedie. Logopedie. 2005.
Vitásková K. Zefektivnění studia a profesního uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách. Zefektivnění studia a profesního uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách. 2003.
Vitásková K., Ludíková L., Souralová E. Zefektivnění studia a profesního uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách. Zefektivnění studia a profesní uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách. 2003.
Vitásková K. Specifické vývojové poruchy školních dovedností. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Mironova Tabachová J., Vitásková K., Kořistková V. Retained primitive reflexes and their effect on education of children with developmental language disorder in the area of sequential processing, visual differentiation and naming speed. In Hinojo Cirre L., Victoria Maldonado JJ., Berral Ortiz ,B., Martínez Domingo JA. (Eds.) PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA NUEVA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 2023.
Vitásková K. Component of Transdisciplinarity. In Lechta V., Bizová N. (Eds.) Key Components of Inclusive Education. 2019.
Ptáčková M., Vitásková K. Innovation of Study Courses for Speech-Language Therapy Students with a Focus on Experimental Interdisciplinary Research in Special Education and Related Disciplines. In García SA., Romero Rodríguez JM., Rodríguez-Jiménez C., Sola Reche JM. (Eds.) Investigación, Innovación docente y TIC. Nuevos horizontes educativos. 2019.
Vitásková K., Štefková V., Kytnarová L. La importancia del estudio de los trastornos del nivel pragmático del lenguaje en el contexto educativo actual con énfasis en el trastorno del espectro autístico. In Hinojo Lucena FJ., Aznar Díaz I., Cáceres Reche MP. (Eds.) Avances en recursos TIC e innovación educativa. 2019.
Vitásková K., Kytnarová L. The Role of Speech and Language Therapist in Autism Spectrum Disorders Intervention – An Inclusive Approach. In Fernandes FDM. (Eds.) Advances in Speech-language Pathology. 2017.
Mlčáková R., Vitásková K. Education of Children with Communication Difficulties - Speech and Language Therapists´ Research Findings within Inclusive Perspectives. In Hedderich I., Zahnd R. (Eds.) Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft: Beiträge zur Internationalen Heil-und Sonderpädagogik. 2016.
Šebková L., Vitásková K. Enfoque interdisciplinario en relación con personas con afasia en La república checa desde el punto de vista del logopeda. Investigación educativa y salud transcultural en contextos multiculturales. 2016.
Vitásková K., Říhová .. Challenges Resulting from Pragmatic Language Level Difficulties and Their Recognition in Children with Autism Spectrum Disorders. Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 2016.
Svoboda P., Hutyrová .., Vitásková K. Individual Educational Programmes in the Czech Republic – Pupils with Special Educational Needs. In Hedderich I., Zahnd R. (Eds.) Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 2016.
Vitásková K., Mlčáková R., Šebková .. The Specifics of Working with University Students with Communication Disabilities and Voice Problem. In Hedderich I., Zahnd R. (Eds.) Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft: Beiträge zur Internationalen Heil-und Sonderpädagogik. 2016.
Vitásková K., Říhová A. Aspects of pragmatic communication difficulties in persons with symptomatic speech disorders. Education Applications & Developments. Advances in education and educational trends. 2015.
Šebková L., Vitásková K. Reflexe z praxe: Logoped jako součást kognitivně rehabilitačního týmu. Logopaedica XVIII. 2015.
Vitásková K., Říhová A. Disruption of nonverbal communication in people with autism spectrum disorders in the reflection of speech therapists from the Czech Republic. Special Educational Needs in the Perspective of Speech Therapy. 2014.
Vitásková K., Lechta V. Wissenschaftliche Kooperationen zwischen der Tschechischen und Republik – dargestellt am Beispiel der Symptomatischer Sprachstörungen und Inklusion. In Leonhardt A., Müller K., Truckenbrodt T. (Eds.) Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung. Beiträge zur Interkulturellen und International vergleichenden Heil- und Sonderpädagogik. 2014.
Vitásková K., Říhová A. Impairment of nonverbal communication in persons with autism spectrum disorders with accent on deficits pertaining to reception and expression of facial expressions. Tradycja i nowoczesność-funkcjonowanie osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie. 2013.
Vitásková K. Inclusion in reflection of pedagogy of children in multicultural environment. Reflection of inklusive education of the 21th century on correlative scientific fields. (How to turn risks into chances). 2013.
Vitásková K. Školsko-politický komponent inkluzívnej pedagogiky. Inkluzívna pedagogika a jej komponenty. 2013.
Vitásková K. Zmapování některých přístupů v teorii a praxi inkluzivní edukace v zahraničí v kontextu kulturně-jazykové inkluze. Zmapování některých přístupů v teorii a praxi inkluzivní edukace v zahraničí v kontextu kulturně-jazykové inkluze. 2011.
Vitásková K. Multikulturní prostředí. Základy inkluzivní pedagogiky. 2010.
Vitásková K. Inkluzivní pedagogika ve střední Evropě - možnosti aplikace: zkušenosti z České republiky se zaměřením problematiku komunikační schopnosti. Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe. Asganpunkte und Perspektiven der Inklusiven Pädagogik. 2009.
Vitásková K. Vliv vybraných neverbálních deficitů na rozvoj klíčových komunikačních kompetencí osob se sluchovým postižením - reflexe výzkumu v oblasti neverbálních poruch učení. Efeta: otvor sa. Ročenka vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. 2009.
Vitásková K. Speciální pedagogika osob se specifickými vývojovými poruchami učení. IN RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. 2005.
Vitásková K. Speciální pedagogika osob se specifickými vývojovými poruchami učení. RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. In Speciální pedagogika. 2003.
Vitásková K. Specifické vývojové poruchy školních dovedností. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 2001.
ABSTRAKT
Šebková L., Hanáková A., Vitásková K. Využití programu NEUROP 3 v logopedické intervenci osob po cévní mozkové příhodě. X. afaziologické sympozium. 2013.
VITÁSKOVÁ K. Úskalí pravohemisférových deficitů v logopedii s důrazem na jejich etiologii a symptomatologii. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011.
Vitásková K. Inkluzivní pedagogiky ve střední Evropě - možnosti aplikace: zkušenosti s České republiky se zaměřením problematiku komunikační schopnosti. Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe. Zborník anotácií medzinárodného sympózia v Trnave. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Ptáčková M., Nohová L., Šlesingrová E., Tumová M., Vitásková K. Možnosti online sběru dat v logopedickém výzkumu. 2022.
Nohová L., Vitásková K., Klusáčková P. Porozumění mluvené řeči u osob s afázií. 2021.
Václavíková L., Vitásková K. Test porozumění větám: česká verze s normami. 2019.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Růžičková V., Hutyrová M., Pryč Krahulcová K., Langer J., Polínek MD., Hanáková A., Vitásková K., Vachalová V., Strnadová A., Tvarůžková K., Tumová M., Svozilová M., Hrudová T., Ptáčková M., Haroková M., Škodáková L., Pudelková VH. X. konference mladých vědeckých pracovníků – PORTA OMNIA. 2023.
SBORNÍK - CELEK
Ludíková L., Kozáková Z., Souralová E., Vitásková K., Langer J., Pastieriková L., Finková D., Smečková G., Mlčáková R., Kučera P., Kantor J., Hutyrová M. Sborník z konference k projektu Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Vitásková K. Dopad legislativy na pregraduální přípravu logopedů a intervenci narušené komunikační schopnosti. IX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. dramaterapeutická konference. 2008.
Vitásková K. Speciálněpedagogická diagnostika specifických poruch učení v kontextu transferu etiologických faktorů a symptomatologie. Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Zborník z prvej medzinárodnej e-konferencie v Prešove 5.-7. máj 2008. 2008.
RECENZE
Vitásková K. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica (3). Odborný recenzní posudek Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica (3). 2010.
Vitásková K. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica (1). Odborný recenzní posudek Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica (1). 2009.
Vitásková K. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica (2). Odborný recenzní posudek Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica (2). 2009.
Vitásková K. Kerekrétiová Aurélia: Základy logopédie. Kerekrétiová Aurélia: Základy logopédie. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Ostatní odborná publikace (RIV)
Nohová L., Vitásková K., Kršková M., Marková J., Cséfalvay Z. Test porozumění větám (TPVcz): Metodická příručka. In Kytnarová L., Dzidová L. (Eds.) 2022.
Vitásková K. blablabla. 2021.
OPONENTSKÝ POSUDEK
VITÁSKOVÁ K. Alternativní a augmentativní komunikace a její využití u dětí s autismem. Oponentský posudek bakalářské diplomové práce. 2011.
VITÁSKOVÁ K. Hlas jako pracovní nástroj operátorů v callcentru. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2011.
VITÁSKOVÁ K. Možnosti a meze práce logopeda s klientem z odlišného jazykového a kulturního zázemí. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2011.
VITÁSKOVÁ K. Sémanticko-pragmatický syndrom u detí raného a predškolského veku. Oponentský posudek disertační práce. 2011.
VITÁSKOVÁ K. Specifika vývoje a výchovy dvojčat se zaměřením na komunikaci. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2011.
VITÁSKOVÁ K. Výskyt dyslalie u dětí ve druhých třídách základních škol kyjovského regionu. Oponentský posudek magisterské diplomové práce. 2011.
Vitásková K. Fonologické procesy ve vztahu k počátečnímu čtení a psaní. Hánová Andrea:Fonologické procesy ve vztahu k počátečnímu čtení a psaní. 2010.
Vitásková K. Research on Support System of Inclusive Education. disertation thesis. 2010.
Vitásková K. Neubauer Karel a kol.: Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Oponentský posudek habilitační práce. 2009.
Vitásková K. Občanské sdružení LOGO: Výuka češtiny pro cizince se zaměřením na správnou výslovnost. Oponentský expertní posudek návrhu projektu. 2009.
Vitásková K. Projekt Vedecké grantové agentúry MŠ SR a SAV. Anonymní recenzní posudek projektu Vedecké grantové agentúry MŠ SR a SAV. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Vitásková K. Zkušenosti s posuzováním vývojové úrovně vizuální percepce u žáků s postižením. Paedagogica specialis XXII. (Acta facultatis Paedagogicae). 2003.
VEDENÍ PRÁCE
VITÁSKOVÁ K. Hydrocefalus v kombinaci s DMO z pohledu logopeda. Magisterská diplomová práce. 2011.
VITÁSKOVÁ K. Integrace studentů se specifickou poruchou učení na SŠ. Závěrečná práce. 2011.
VITÁSKOVÁ K. Problematika Apertova syndromu z logopedického hlediska. Magisterská diplomová práce. 2011.
VITÁSKOVÁ K. Rodina jako facilitací činitel při reedukaci osob s afázií. Magisterská diplomová práce. 2011.
VITÁSKOVÁ K. Výzkum breptavosti u vybraného vzorku populace v ČR. Magisterská diplomová práce. 2011.
Vitásková K. Aplikace adaptovaných prvků metody dobrého startu u žáků staršího školního věku. Aplikace adaptovaných prvků metody dobrého startu u žáků staršího školního věku. 2010.
Vitásková K. Specifická intervence pro korekci dysgrafických obtíží. bakalářská práce. 2010.
Vitásková K. Specifika výchovy a vzdělávání dětí s autismem. bakalářská práce. 2010.
Vitásková K. Syndromy spojené s orofaciálními rozštěpy. Diplomová práce. 2010.
Vitásková K. Zefektivnění logopedické osvěty ve vztahu k pediatrům. In . (Eds.) Diplomová práce. 2010.
Vitásková K. Logopedická intervence u dítěte s Downovým syndromem. Logopedická intervence u dítěte s Downovým syndromem. 2009.
Vitásková K. Logopedická intervence u osob s poruchami autistického spektra. Logopedická intervence u osob s poruchami autistického spektra. 2009.
Vitásková K. Moderné prístupy v odstraňovaní zajakavosti. Závěrečná práce. 2009.
Vitásková K. Narušení verbální komunikace u osob s mentálním postižením a možnost podpory jejich expresivních komunikačních dovedností. Narušení verbální komunikace u osob s mentálním postižením a možnost podpory jejich expresivních komunikačních dovedností. 2009.
Vitásková K. Problematika bilingvismu u dětí z česko-finského jazykového prostředí. Problematika bilingvismu u dětí z česko-finského jazykového prostředí. 2009.
Vitásková K. Problematika neřešené narušené komunikační schopnosti u dětí na ZŠ. Problematika neřešené narušené komunikační schopnosti u dětí na ZŠ. 2009.
Vitásková K. Specifické poruchy řeči u žáků se specifickými poruchami učení. Specifické poruchy řeči u žáků se specifickými poruchami učení. 2009.
Vitásková K. Systém výchovy a vzdělávání v DSS Slatiňany. Závěrečná práce. 2009.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Mironova Tabachová J. Vliv neurovývojové terapie na dítě s narušenou komunikační schopností. In Vitásková K. (Eds.) 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ČERVENKOVÁ PDF Speciální pedagogika 2022
MIRONOVA TABACHOVÁ PDF Speciální pedagogika 2022
DZIDOVÁ PDF Speciální pedagogika 2021
KYTNAROVÁ PDF Speciální pedagogika 2020
LI PDF Special Education 2017
VYHLÍDALOVÁ PDF Speciální pedagogika 2017
JURKOVIČOVÁ PDF Speciální pedagogika 2009
PASTIERIKOVÁ PDF Speciální pedagogika 2010
MIŠKOVSKÁ PDF Speciální pedagogika 2019
ŘÍHOVÁ PDF Speciální pedagogika 2012
JEHLIČKOVÁ PDF Speciální pedagogika 2023
NOHOVÁ PDF Speciální pedagogika 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)