Modernizace a dobudování přízemní části objektu č . 47 PřF UP, Olomouc - Holice

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295

Projekt řeší problémy spojené s nedostatečnými kapacitními, prostorovými, materiálními a infrastrukturními možnostmi pro zajištění plánované výuky v oblastech biologie a ekologie, chemie (biochemie) a fyziky (biofyzika) modernizací a dobudováním stávající výukové infrastruktury v objektu 47 v kampusu PřF UP Olomouc-Holice, ve které probíhá současná výuka v daných oblastech.

Stávající infrastrukturní vybavení nedosahuje úrovně soudobého světového univerzitního standardu, kdy chybí především prostory pro projektově orientovanou výuku, pro výuku odborných předmětů v cizím jazyce a praktickou výuku, a dále poloformální a neformální prostory pro operativní pracovní skupiny studentů, pro samostatnou práci jednotlivých studentů, pro krátkodobá setkávání studentů (i vyučujících) v rámci co-workingu a pro případné individuální studium nad rámec rozvrhových akcí. Vedle výše popsaných nedostatků stávající prostory svým funkčním uspořádáním, úrovní vybavení ani estetickým řešením nevytvářejí motivující prostředí pro uchazeče o studium ani pro stávající studenty a nepřispívají tak k efektivnosti výukových procesů a k dosažení výsledků reflektujících potřeby trhu práce. Dispoziční řešení ani vybavení neodpovídá požadavkům na moderní trendy vzdělávání podporující multidisciplinaritu, projektově orientované myšlení a další schopnosti a dovednosti vyžadované trhem práce.

Modernizací a dostavbou dojde v podstatné míře k uplatnění nového typologického konceptu výukového vysokoškolského prostředí, který pracuje se strukturováním užitného prostoru pro jednotlivé výukové metody a reflektuje potřeby a variabilitu studijních skupin, vytváří optimální prostředí pro implementaci moderních výukových metod, zvyšuje kapacitu pro potřeby vzdělávání vnových a reakreditovaných programech a programech zavádějících moderní výukové metody.

Cíl projektu:

Cílem projektu je infrastrukturní zajištění výuky biologických, biochemických a fyzikálních programů (Bc a Mgr.), orientovaných na praxi a na potřeby trhu práce. Bude spočívat v modernizaci a dobudování přízemní části budovy č. 47 v areálu PřF UP Olomouc Holice tak, aby byly získány výukové prostory umožňující výuku moderními metodami (výuka projektová a v cizích jazycích) v nových, reakreditovaných a stávajících programech, tak, aby profil absolventů plně odpovídal potřebám trhu práce.

Konkrétní cíle projektu:

Cílem projektu je infrastrukturní zajištění výuky programů bakalářského a magisterského studia v oblastech vzdělávání biologie a ekologie, chemie a fyzika, a to v programech, u nichž výuka probíhá v kampusu PřF UP v Olomouci Holici a s důrazem na moderní formy výuky, potřeby trhu práce, posílení praktické výuky, zajištění kapacit pro výuku nových a reakreditovaných programů, získávání jazykových kompetencí a podporu heterogenního a otevřeného výukového prostředí.

  • Cíle bude dosaženo: modernizací stávajících učeben a auly v severním a západním křídle, spočívající v nezbytných stavebních úpravách, vyvolaných úpravách vnitřních instalací a technického zařízení budovy a v novém vybavení výukovými přístroji, nábytkem a AV technikou;
  • adaptací a přístavbou jižního a východního křídla, rozšiřující plochy pro výuku a plochy pro umístění odpovídajícího hygienického zázemí vč. zázemí pro imobilní osoby a vybavení nábytkem a AV technikou;
  • technickou úpravou oblasti výtahu, zpřístupňující objekt osobám se specifickými potřebami z úrovně terénu.

Vzniknou tak komplexní výukové prostory zahrnující kapacitní aulu, učebny, mikroskopovou učebnu, seminární open space místnosti a nezbytné zázemí, které zajistí zvýšení kvality výuky v předmětných oblastech vzdělávání, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti fakulty v kampusu Olomouc Holice.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)