Výběrové řízení Lékařské fakulty UP: přednosta / přednostka Traumatologické kliniky LF UP

thursday 26. october 2017, 10:31 – Text: DA

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisují výběrové řízení na obsazení funkce přednosty / přednostky Traumatologické kliniky LF UP.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství,
 • specializace v příslušném oboru dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění,
 •  vědeckopedagogický titul profesor nebo docent,
 • nejméně 10 let odborné praxe,
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu pracoviště včetně manažerských dovedností,
 • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění,
 • znalost práce s PC.

Hlavní pracovní činnosti:

 • zodpovědnost za koncepci, rozvoj a úroveň poskytované preventivní a léčebné péče,
 • řízení lidských zdrojů, efektivní hospodaření, zodpovědnost za rozpočet pracoviště,
 • stanovení cílů pracoviště a dohled jejich realizace,
 • zajištění výukové a vědecko-výzkumné činnosti na pracovišti.

K písemné žádosti je třeba doložit:

 • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
 • fotokopii licence ČLK pro vedoucího lékaře-primáře,
 • profesní životopis s uvedením přehledu o vědecké a publikační činnosti,
 • osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění,
 • fotokopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • písemnou koncepci své práce v uvedené funkci.

Součástí výběrového řízení je absolvování psychodiagnostických testů.

Písemné přihlášky do výběrového řízení je třeba doručit na Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc, Mgr. Vladimíra Odehnalová, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc nebo e-mail: vladimira.odehnalova@fnol.cz, nejpozději do 15. listopadu 2017.

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan LF UP v Olomouci   

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. 
ředitel FN Olomouc