Informace o možnosti využití tzv. milostivého léta

Friday 7 January 2022, 12:22

S ohledem na právní úpravu obsaženou v části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve spojení s Usnesením Vlády České republiky ze dne 5. listopadu 2021 č. 990, Univerzita Palackého v Olomouci informuje své dlužníky o možnosti využití tzv. milostivého léta. Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta se fyzickým osobám, které mají vůči Univerzitě Palackého v Olomouci dluh vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá za podmínek uvedených ve výše zmíněném zákoně šance splnit svůj dluh zjednodušeným, a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Využít tzv. milostivé léto je možné v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. V tomto období může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce ve výši 750 Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátce DPH), tedy 908 Kč včetně DPH. Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny. Povinný (dlužník) tak nebude muset platit příslušenství (např. úroky z prodlení nebo další náklady exekuce). Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 28. 1. 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce ve stanovené výši, exekuce mu poběží dál.

Milostivé léto lze tedy využít při splnění všech těchto podmínek:

  • dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem,
  • povinným (dlužníkem) je fyzická osoba,
  • oprávněným (věřitelem) jsou veřejné subjekty uvedené v části druhé čl. IV bod 25 odst. 1 zákona č. 286/2021 Sb., tedy i Univerzita Palackého v Olomouci a
  • platba bude připsána na účet soudního exekutora nejpozději do 28. 1. 2022.

Milostivé léto nelze využít na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly povinnému (dlužníkovi) uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, na pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a na další pohledávky uvedené v části druhé čl. IV bodu 25 odst. 8 zákona č. 286/2021 Sb.

Pokud má povinný (dlužník) zájem využít tzv. milostivé léto, doporučujeme obrátit se na soudního exekutora, který dané exekuční řízení vede, s žádostí o informaci ohledně výše nezaplacené jistiny a informovat soudního exekutora o využití tzv. milostivého léta.

Další informace, stejně jako vzor dopisu soudnímu exekutorovi jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva spravedlnosti nebo např. na webových stránkách www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)