Implementace směrnice o otevřených datech - Přístup k výzkumným datům

Tuesday 4 October 2022, 14:26

V nedávné době došlo ke změně zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, čímž došlo k očekávané transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Cílem novely je zajistit poskytování výzkumných dat v souladu s principy FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable) podle zásady co nejotevřenější, uzavřené podle potřeby.

Jednou z nejdůležitějších novinek je povinnost, aby smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem účelové podpory obsahovala ujednání o způsobu správy dat (zhotovení a vedení plánu správy dat) a informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat v souladu se zásadou, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech.

Příjemce může odmítnout poskytnutí výzkumných dat v případech, kdyby takovým poskytnutím bylo nepřiměřeně zasaženo do práva na ochranu soukromí a osobních údajů, práva na ochranu obchodního tajemství, bezpečnosti státu nebo jiných oprávněných zájmů příjemce. Mezi jiné oprávněné zájmy příjemce spadá např. rovněž zajištění integrity vědeckého zkoumání, naplňování osobní strategie vědeckého bádání a diseminace výsledků výzkumu. Příjemci mohou odmítnout poskytnutí výzkumných dat také v případě, kdy výzkum nebo vývoj podporovaný podle tohoto zákona nebyl plně financován z veřejných prostředků.

Zásadní novinkou je pak zavedení časového rámce (jeden rok po ukončení podpory), kdy není nutné výzkumná data a jejich metadata zveřejňovat. Cílem odloženého zveřejnění a možnosti využít uvedených výjimek je zajištění rovnováhy mezi veřejným zájmem a oprávněnými zájmy příjemce dotace a třetích osob (např. umožnění komercializovat vědecké výsledky).

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)