Prof. Pavel AMBROS, Th.D.

Avatar
Contact

585637170

Katedra pastorální a spirituál. teologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

4.06

profesor

I deal in my studies with spiritual and pastoral questions of new evangelization, inculturation and all activities of the Church in modern world, including an ecumenical dimension. I am engaged in a field of relation between faith and culture of contemporary man in Europe. I take into consideration reflections of East and West tradition in the same time. I make an effort to see which questions of current man find their response in wealth of the two apostolic traditions.

Functions & membership in academic & non academic bodies:

 • Člen VR fakulty (1. 10. 1996 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 11. 1996 – )
 • Děkan (1. 7. 1997 – 30. 7. 2003)
 • Člen VR UP (1. 7. 1997 – )
 • Člen oborové rady (1. 10. 2001 – )

Vědecká rada

 • GKBF Prešov - Vědecká rada (člen, 2001–2004)

Odborná komise

 • Komise pro katolickou výchovu ČBK (člen, 1999–2003)

Redakční rada

 • Studia theologica (Olomouc) - člen redakční rady (člen, 2001–2003)
 • Theologie - Bogoslovie (Poznaň) - člen redakční rady (člen, 2001–)
 • UP - Vědecká rada (člen, 1997–)

Oborová rada

 • Oborová rada teologie UP v Olomouci (člen, 2003–)
 • Oborová rada teologie UP v Olomouci (předseda, 2001–2003)

Habilitační komise

 • Ivan Štampach, Th.D. (ostatní, 1996–1996)
 • Mgr. Daniel Toth, Dr. - HTF UK v Praze (člen, 2002–2003)
 • I. Noble, Ph.D. - ETF UK (člen, 2004–2004)
 • Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (předseda, 2005–)

Profesorská komise

 • Doc. ICDr. Cyril Vasil (člen, 2004–2004)
 • doc. Ladislav Tichý, Th.D. (předseda, 2005–)

PhD. komise

 • ThLic. Pavel Zahradníček (předseda, 2004–2004)
 • ThLic. Jiří Špiřík (člen, 2004–2005)
 • ThLic. Tomáš Majda (člen, 2004–)
 • ThLic. Robert Lapka (předseda, 2005–2005)

Jiné komise a orgány

 • Univerzita třetího věku - Garant za CMTF UP (ostatní, 2003–2005)
ČLÁNEK
Ambros P. Pokušení humanismu bez Krista – papež František a Dostojevskij. Studia Theologica-Czech Republic. 2021.
Ambros P. Svatý Ignác a papež František. Jezuité. 2021.
AMBROS P. Křest dětí v současné pastoraci. Nástin stručného systematického pojednání. Fórum pastorálních teologů VIII. Křest a iniciace. 2011.
AMBROS P. Velehrad a evropské kulturní kořeny. Fórum Velehrad. 2011.
AMBROS P. Zbožnost, iniciace a mystagogie. Poznámky k fundamentální strategii pastorace svátostmi. Studijní texty ze spirituální teologie V. Duchovní život a liturgie. 2011.
Karczubová L., Altrichter M., Ambros P. Krátké ohlédnutí za kardinálem Špidlíkem. Studia Theologica. 2010.
Ambros P. Gesta ministrantů vyjadřují vnitřní smýšlení. Katolický týdeník. 2009.
Ambros P. Chvála četby aneb jak se kniha stane duchovním fenoménem. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2009.
Ambros P. K putování a modlitbám souhlas nepotřebujeme. Katolický týdeník. 2009.
Ambros P. Modlitba dospívajících jako intimní deník. Katolický týdeník. 2009.
Ambros P. Pravoslávny teológ otvorenosti Olivier Clément (17. 12. 1921 - 15. 1. 2009). Viera a život : Časopis pre kresťanskú orientáciu. 2009.
Ambros P. Dobré účty dělají dobré přátele. Katolický týdeník. 2008.
Ambros P. Duchovný pastier deväťdesiatročný. Teologické texty. 2008.
Ambros P. Je možné odmítnout církevní pohřeb? Katolický týdeník. 2008.
Ambros P. Obohacují vás "ti druzí" v duchovním životě? Katolický týdeník. 2008.
Ambros P. Velehrad Unionist Movement. Jubilee Velehrad Congress 1907-2007. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2008.
Ambros P. Jakým právem tykáme Bohu a svatým? Katolický týdeník. 2007.
Ambros P. Očištění paměti a smíření - mezinárodní seminář na CMTF UP. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
Ambros P. Tomáš Špidlík SJ - teolog se srdcem otevřeným Duchu. Viera a život : Časopis pre kresťanskú orientáciu. 2007.
Ambros P. 19. kongres jezuitů činných v oblasti ekumenismu, Lvov 15.-20. 7. 2007. Nuntii Provinciae Bohemiae Societatis Iesu. 2007.
Ambros P. De Vernieuwing van de kerk in Europa een Midden-Europese ervaring. Streven. Cultureel Maatschappelijk Maanblad. 2005.
Ambros P. Harmonizace lidové religiozity a liturgie. Teologické texty. 2005.
Ambros P. Jescze będziemy musieli przejść niejedno. Pastores. Kwartalnik poświęcony kapłańskiej. 2004.
Ambros P. Tradice a budoucí směřování církve. Studia Theologica. 2004.
Ambros P. Budoucí cesty farní pastorace. Theologická revue. 2002.
Ambros P. Deset otázek české teologii. Teologický sborník. 2001.
Ambros P. Ekumenismus jako podněcující rozpomínání víry. Teologická reflexe. 2001.
Ambros P. Ignaciánská modlitba. Studia Theologica. 2001.
Ambros P. Interpretace a komunikace, text a slovo. Teologický sborník. 2001.
Ambros P. Zur Theologie des Lebens. Entsozialisierung der Pastoraltheologie. Theologia - Bogoslovie. Periodicum a facultatibus theologicis europae centralis bis in anno editum. 2001.
Ambros P. Anthologion. Aletti. 2000.
Ambros P. Krása, která zachrání Evropu. Aletti. 2000.
Ambros P. Spiritualita - dominující faktor směřování vývoje osobnosti člověka. Theologos. Teologická revue GKBF PU. 2000.
Ambros P. Typolosierung der Pfarrseelsorge 1948 -1999 in Böhmen und Mähren. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Cyrilo-Methodiana. 2000.
Ambros P. Zrodit se z Ducha Svatého. Katolický týdeník. 2000.
Ambros P. Bernhard Schultze nel contesto della teologia cattolica e ortodossa. Theologica Olomucensia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. 1999.
Ambros P. Církev ako tajomstvo. Theologos. Teologická revue GKPF PU. 1999.
Ambros P. Čeští jezuité. Jezuité. 1999.
Ambros P. Jediný učitel. Katolický týdeník. 1999.
Ambros P. Preface. Theologica Olomucensia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. 1999.
Ambros P. Rusko a jednotná Evropa. Teologické texty. 1999.
Ambros P. Bůh viděl, že je to dobré. Aletti. 1998.
Ambros P. Kam směřuje trvalá formace kněží? Teologické texty. 1998.
Ambros P. Odešel prof. ThDr. Vojtěch Tkadlčík. Žurnál UP. 1998.
Ambros P. Začátek. Aletti. 1998.
Ambros P. Inaugurační projev děkana CMTF UP. Žurnál UP. 1994.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ambros P. A spiritual pilgrimage through the Velehrad Martyrion. In . (Eds.) Tradice Východu a Západu v dialogu, Velehradská tradice. 2015.
Ambros P. Autonomní a dialogická religiozita v ekumenickém dialogu s křesťanským Východem. In . (Eds.) Religion and Common Good : Principles and starting points of interfaith dialogue in the context of contemporary social and political shifts. 2015.
Ambros P. Lʼesposizione La Bibbia per piccoli e grandi. In . (Eds.) Esprimendo cose spirituali in termini spirituali. I frutti del giubileo cirillometodiano 2013. 2015.
Ambros P. Lʼesposizione Velehrad allʼincrocio della storia mondiale. In . (Eds.) Esprimendo cose spirituali in termini spirituali. I frutti del giubileo cirillometodiano 2013. 2015.
Ambros P. Pellegrinaggio spirituale attreverso il Martyrion di Velehrad. In . (Eds.) Esprimendo cose spirituali in termini spirituali. I frutti del giubileo cirillometodiano 2013. 2015.
Ambros P. The Bible for the small and the grown-ups. In . (Eds.) Tradice Východu a Západu v dialogu, Velehradská tradice. 2015.
Ambros P. Velehrad at the crossroads of European history. In . (Eds.) Tradice Východu a Západu v dialogu, Velehradská tradice. 2015.
Ambros P. Lokální a universální kořeny úcty svatých Cyrila a Metoděje. Politická nebo náboženská idea? In Ježek V. (Eds.) Christianity and the development of Culture - Kresťanstvo ako nositeľ kultúry. 2013.
AMBROS P. Farní bohoslužba mezi katechezí a pastorací. In BALÁŽ M., PUPÍK Z., ŠVEC P. (Eds.) Pastoračná činnosť vo farnosti a diecéze. 2011.
AMBROS P. Hrob kardinála Špidlíka – další důvod k návštěvě Velehradu. In Hudec P. (Eds.) Ročenka občanského sdružení Matice Velehradská, 2010. 2011.
AMBROS P. Křest dětí v dnešní době. In Hudec P. (Eds.) Ročenka občanského sdružení Matice Velehradská, 2010. 2011.
AMBROS P. Křest jako nesmazatelná pečeť Ducha Svatého. In Hudec P. (Eds.) Ročenka občanského sdružení Matice Velehradská, 2010. 2011.
AMBROS P. Martyrologium 20. stol. na Východě a na Západě. Naděje minulého burcuje naděje budoucích. In MARINČÁK Š. (Eds.) Slovanská spiritualita a mystika : súbor štúdií. 2011.
AMBROS P. Můžeme mluvit o církvi bez služby chudým? Vazby a hranice pastorace a církevní sociální práce. In BEDNÁŘ M., SYNKOVÁ J. (Eds.) Spravedlnost a služba. Sborník odborných příspěvků a studijních textů Caritas – Vyšší odborné školy sociální Olomouc. 2011.
AMBROS P. Velehrad očima významného slovníku moderních studií křesťanského Východu. In Hudec P. (Eds.) Ročenka občasnkého sdružení Matice Velehradská, 2010. 2011.
AMBROS P. Vzkříšení z mrtvých jako východisko pastorace méně úspěšných manželství? In SCHWARZ M. (Eds.) Pastorácia rozvedených. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. 2011.
Ambros P. Křesťanské pojetí manželství ve službě dnešnímu člověku. In Bieľak J. (Eds.) Systematická teológia v službe dobra človeka. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2010.
Ambros P., Karczubová L. Adolf Kajpr SJ, újságíró, prédikátor, a szó szabadságának vértelen mártíja. Attila, I. P. (ed.), A reménység prófétáe. Közép- és kelet-európai hitvallók, vértanúk a században. Pons Strigoniensis studia. 2009.
Ambros P. Andělé jako pastorační téma? Archanděl Michael. Dynamický obhájce života. Vhled do života andělů. 2009.
Ambros P. Dýchat oběma plícemi - krátký přehled tradic křesťanského Východu. Ročenka občanského sdružení Matice Velehradská - 2008. 2009.
Ambros P. Josef Karel Matocha olmützi érsek, morva metropolita - cseh filozófus, lelkpásztor, vértelen mártir. Attila, I. P. (ed.): A reménység prófétáe. Közép- és kelet-európai hitvallók, vértanúk a században. Pons Strigoniensis studia, 11. 2009.
Ambros P. Nesl bolesti minulosti jako svoji osobní povinnost nezapomínat. P. Jan Pavlík. Ročenka občanského sdružení Matice Velehradská - 2008. 2009.
Ambros P. Povolání křesťana žít ve světě. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. 2009.
Ambros P. Věroučná východiska studia východních církví v katolické teologii. Byzantská revue 2009. Acta Facultatis Orthodoxae Universitas Prešoviensis. 2009.
Ambros P. Dar, povolání, svoboda. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Ambros P. Ekumenický dialog v kontextu - nově se rodící odpovědnost? Máš před sebou všechny mé cesty. Sborník k 60. narozeninám Tomáše Halíka. 2008.
Ambros P. Encyklika Benedikta XVI. Deus Caritas est jako cesta ze zapomenutí ke světlu. Mezinárodní konference Deus caritas est. Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku. Charitní idea a hodnotová orientace v zemích transformace. Dokumentace a zhodnocení. 2008.
Ambros P. Od obnovy k dynamické stabilitě? Přítomnost jezuitské komunity v Olomouci po roce 1989. Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. 2008.
Ambros P. Slovo Boží v životě a poslání církve. Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.
Ambros P. Zradili teologové biblické poselství? Na okraj "ekologické teologie" Roberta Murraye. Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.
Ambros P. Komemorativní a anamnetický ráz cyrilometodějské tradice. Fórum Velehrad I. - Communio ecclesiarum - očištění paměti. 2007.
Ambros P. "Ó Východe, jase věčného světla." Příspěvek ke kontextologii studia křesťanského Východu v katolické církvi a hledání nového metodologického východiska. Studia historica Brunensia. Series historica. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada historická (C). 2007.
Ambros P. Očištění paměti a smíření. Fórum Velehrad I. - Communio ecclesiarum - očištění paměti. 2007.
Ambros P. Od ekumenické spolupráce k ekumenické pastoraci? Význam subsistit in (LG 8) pro praxi církve. Fórum pastorálních teologů VI. Pastorační situace jako výzva k ekumenismu. 2007.
Ambros P. Regula pastoralis svatého Řehoře Velikého. Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. 2007.
Ambros P. Současná pastorační situace - význam pro ekumenismus. Fórum pastorálních teologů VI. Pastorační situace jako výzva k ekumenismu. 2007.
Ambros P. ?Ikonoklasmus? a ?ikonodulie? ? hledání nových obrazů svatých. Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé. 2006.
Ambros P. Cyrilometodějství a jezuité na Velehradě od roku 1890 do roku 1919. Kolektiv autorů, Velehrad ? filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí. 2005.
Ambros P. Dvojí tvář pastorace. Litera a duch. DEMEL, Z. - SCHLEMMER, K. (ed.) Pronikavá změna pastorace, nebo sebezáchovný proces? Být církví misionářským způsobem. 2005.
Ambros P. Evropský problém - rovina obecná a osobní. HANUŠ, J. - VYBÍRAL, J. Evropa a její duchovní tvář. 2005.
Ambros P. Evropský problém ? rovina obecná a osobní. Hanuš,J. - Vybíral, J. Evropa a její duchovní tvář. 2005.
Ambros P. Komunikace ve farnosti jako rozlišování v Duchu. KROHE, P. - ŽŮREK, P., (ed.), Komunikace ve farnosti. Fórum pastorálních teologů V. 2005.
Ambros P. Teologické aspekty úcty Božského Srdce Ježíšova. In . (Eds.) Srdce Ježíšovo. 2005.
Ambros P. Zwei Seiten der Seelsorge: der Buchstabe und der Geist. DEMEL, Z. - SCHLEMMER, K. (ed.) Pastoraler Aufbruch oder Selbsterhaltungsbetrieb? Missionarisch Kirche sein. 2005.
Ambros P. "Genius loci" a projev Ducha. RENÖCKL, H. - MACHULA, T. (ed.) Region budoucnosti - jižní Čechy - střední Evropa. 2004.
Ambros P. Genius loci und das Wirken des Geistes. Beiträge des christlichen Osten zur Spiritualität der Region. Zukunftsregion Südböhmen - Mitteleuropa. Dimensionen menschenwürdiger Regionalentwicklinung. 2004.
Ambros P. Maria v lidové zbožnosti a její některé pastorační aspekty. Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. Akta ze sympozia pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. 9. 2003. 2004.
Ambros P. Osoba a osobitost úcty - zrod a obrana mariánské lidové zbožnosti. ALTRICHTER, M. (ed.) Osoba - osobnost - osobitost. 2004.
Ambros P. Staré a nové společenství? Reálná a virtuální komunikace. ŽUREK, P. (ed.) Sborník Forum pastorálních teologů IV. 2004.
Ambros P. Autorita, poslušnost a moc. Církev na počátku třetího tisíciletí. Farář, synod, presbyter (Sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE pořádaného spolkem evangelických kazatelů v Praze 22. - 26. ledna 2001). 2002.
Ambros P. Commenti riguardanti l'impegno dei gesuiti nell'ecumenismo, soprattutto con l'Oriente cristiano. The role of Jesuits in Catholic-Orthodox Relations in Europe: Past, Present, Future. 2002.
Ambros P. Vladimír Solovjov a jednotná Evropa. Mezinárodní konference k stému výročí smrti V. Solovjova 1853-1900. Vladimír Solovjov a jednotná Evropa. Studijní texty Centra Aletti. 2001.
Ambros P. Homilie dnes. Cesty ke službě slova v soudobé pastoraci. Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2000. 2000.
Ambros P. Il risveglio della tradizione cirillo-methodiana per la chiesa di Bohemia e Moravia d´oggi. Cyrillomethodiana. Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka. 2000.
Ambros P. Modern Roads to Vladimir Solovjov. Vladimir Solovjov and United Europe. International Conference at 100th Anniversary of V. Solovjovs Death (1853-1900). 2000.
Ambros P. The anthropological truth about the man. Sborník referátů. Konference "Ükoly a problematika antropologie a zdravovědy na pedagogických fakultách". 2000.
Ambros P. Typolosierung der Pfarrseelsorge 1948 -1999 in Böhmen und Mähren. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Cyrilo-Methodiana. 2000.
Ambros P. Návrat k "srdci" před "dlouhou cestou". Tajemství srdce. 1999.
Ambros P. Nové perspektivy pastorální teologie. Nová evanjelizácia. Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou. 1999.
Ambros P. Nové perspektivy pastorální teologie. Nová evanjelizácia. Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou. 1999.
Ambros P. Lidová zbožnost - kulturní a eklesiologická provokace. Studia aloisiana. Ročenka TF Trnavskej univerzity. 1998.
KNIHA - CELEK
Ambros P., Basanese L., Broeckaert B., Franc J., Graubner J., Grodź S., Güzelmansur TA., Howard D., Hulsman C., Kropáček L., Moravčíková M., Weninger M., Zannini F. Europe and Islam. 2015.
Jajtner P., Ambros P., Bednaříková J., Kysučan L., Hanuš J., Mlčoch L., Janotík T., Librová H., Cílek V., Nováček P., Balík S., Jařab J., Dom S., Altrichter M. Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví. 2015.
Svatoň R., Ambros P., Klimeš J., Hudec P., Možiešik J., Kuchtová K., Müllerová M., Altrichter M., Raclavský L., Sládek K., Noble T. Velehradské dialogy I. 2013.
Špidlík, T.: Vatikánské promluvy. Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus C (2009-2010). In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T.: Vatikánské promluvy. Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus C (2009-2010). 2009.
Špidlík, T.: Vnitřně zakoušet. Eseje pro duchovní cvičení. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T.: Vnitřně zakoušet. Eseje pro duchovní cvičení. 2009.
Bulgakov, S.: Zápisky a duchovní deník teologa. In Ambros P. (Eds.) Bulgakov, S.: Zápisky a duchovní deník teologa. 2008.
Dvorník, F.: Fotiovo schizma. Historie a legenda. In Ambros P., Mackerle A., Talašová K. (Eds.) Dvorník, F.: Fotiovo schizma. Historie a legenda. 2008.
E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. In Ambros P. (Eds.) E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Losskij, V.: Sedm dní na cestách po Francii. In Ambros P. (Eds.) Losskij, V: Sedm dní na cestách po Francii. 2008.
Mezinárodní teologická komise: O některých aktuálních otázkách eschatologie. In Ambros P. (Eds.) Mezinárodní teologická komise: O některých aktuálních otázkách eschatologie. 2008.
Ambros P. Svoboda k alternativám. Kontinuita a diskontinuita křesťanských tradic. Svoboda k alternativám. Kontinuita a diskontinuita křesťanských tradic. 2008.
Špidlík, T.: Apoštol národů svatý Pavel. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T.: Apoštol národů svatý Pavel. 2008.
Špidlík, T.: Katecheze o církvi. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T.: Katecheze o církvi. 2008.
Špidlík, T., Rupnik, M. I. aj.: Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T., Rupnik, M. I. aj.: Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko. 2008.
Špidlík, T.: Vatikánské promluvy. Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T: Vatikánské promluvy. Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. 2008.
Taft, R.: Za hranicí Východu i Západu. Porozumění živé liturgické tradici. In Ambros P. (Eds.) Taft, R.: Za hranicí Východu i Západu. Porozumění živé liturgické tradici. 2008.
Leonard Górka. Svatí Cyril a Metoděj. Ekumenická dimenze smíření. 100. výročí Prvního velehradského kongresu - Velehrad 2007. In Ambros P. (Eds.) Leonard Górka. Svatí Cyril a Metoděj. Ekumenická dimenze smíření. 100. výročí Prvního velehradského kongresu - Velehrad 2007. 2007.
Rober Taft: Život z liturgie - tradice Východu i Západu. In Ambros P. (Eds.) Rober Taft: Život z liturgie - tradice Východu i Západu. 2007.
Tomáš Špidlík: Věřím v život věčný. Eschatologie. In Ambros P. (Eds.) Tomáš Špidlík: Věřím v život věčný. Eschatologie. 2007.
Vladimír Solovjov: Vybrané stati II. Jak probíhal mytologický proces ve starověkém pohanství - Prvobytné pohanství, jeho živé a mrtvé pozůstatky. In Ambros P. (Eds.) Vladimír Solovjov: Vybrané stati II. Jak probíhal mytologický proces ve starověkém pohanství - Prvobytné pohanství, jeho živé a mrtvé pozůstatky. 2007.
Jedna Církev. In Ambros P. (Eds.) Chomjakov, A.S., Jedna Církev. 2006.
Liturgické meditace na feriální evangelia, I. doba adventní, vánoční, postní a velikonoční. In Ambros P. (Eds.) Špidlík. T., Liturgické meditace na feriální evangelia, I. doba adventní, vánoční, postní a velikonoční. 2006.
Liturgické meditace na feriální evangelia, II. Liturgické mezidobí. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T., Liturgické meditace na feriální evangelia, II. Liturgické mezidobí. 2006.
Liturgické meditace na nedělní evangelia A. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T., Liturgické meditace na nedělní evangelia A. 2006.
Liturgické meditace na nedělní evangelia B. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T., Liturgické meditace na nedělní evangelia B. 2006.
Liturgické meditace na nedělní evangelia C. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T., Liturgické meditace na nedělní evangelia C. 2006.
Solovjov, V.: Vybrané stati I. Čína a Evropa, Mohamed. In Ambros P. (Eds.) Solovjov, V., Vybrané stati I. Čína a Evropa, Mohamed. 2006.
Ambros P. GALLAGHER, M. P. Křesťanství a moderní kultura. In Ambros P. (Eds.) GALLAGHER, M. P. Křesťanství a moderní kultura. 2004.
Ambros P. LOSSKIJ, N. O. Nauka o inkarnaci. In Ambros P. (Eds.) LOSSKIJ, N. O. Nauka o inkarnaci. 2004.
Ambros P. Setkávejte se a nechte se poslat. Setkávejte se a nechte se poslat. 2004.
ŠPIDLÍK, T. Úsvit nových dějin. In Ambros P. (Eds.) ŠPIDLÍK, T. Úsvit nových dějin. 2004.
Ambros P. Církev, kultura, společnost, misie. Církev, kultura, společnost, misie. 2002.
Fórum pastorálních teologů II. Vybraná studijní témata pro posluchače CMTF UP. In Ambros P. (Eds.) Fórum pastorálních teologů II. Vybraná studijní témata pro posluchače CMTF UP. 2002.
Fórum pastorálních teologů II. Vybraná studijní témata pro posluchače CMTF UP. In Ambros P. (Eds.) Fórum pastorálních teologů II. Vybraná studijní témata pro posluchače CMTF UP. 2002.
Ambros P. Fundamentální pastorální teologie. Fundamentální pastorální teologie. 2002.
Ambros P. Fundamentální pastorální teologie. Pastorální teologie I. Fundamentální pastorální teologie. Pastorální teologie I. 2000.
Ambros P. Církev, kultura, společnost, misie. Pastorální teologie V. Církev, kultura, společnost, misie. Pastorální teologie V. 2000.
Ambros P. O modlitbě. Denní modlitba církve na Východě a na Západě. O modlitbě. Denní modlitba církve na Východě a na Západě. 2000.
Ambros P. Kam směřuje česká katolická církev. Teologie obnovy. Kam směřuje česká katolická církev. Teologie obnovy. 1999.
Ambros P. Kam směřuje česká katolická církev. Teologie obnovy. Kam směřuje česká katolická církev. Teologie obnovy. 1999.
Ambros P. Křesťan a život ve světě. Křesťan a život ve světě. 1998.
KAPITOLA V KNIZE
Ambros P. „Musím jít dál“ neboli malé zamyšlení teologa nad poutnictvím. Ročenka Matice velehradské 2020. 2021.
Ambros P. Topical future perspectives based on the social doctrine of the Church. The economic, social and spiritual situation of Central and Eastern Europa in the light of the catholic social thought. 2021.
Ambros P. Vendelín Javorka SJ a velehradský unionismus. Vendelín Javorka. Jezuitský kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov. 2021.
Ambros P. Vidět v Kristu všechno nově – Ignaciánský rok před námi. Ročenka Matice velehradské 2020. 2021.
Ambros P. Kanaďan a brněnský rodák P. Michael Czerny SJ (1946). Ročenka Matice velehradské 2019. 2020.
Ambros P. Od apoštolátu modlitby k Celosvětové síti modlitby s papežem. Ročenka Matice velehradské 2019. 2020.
Ambros P. Le "Riforme boeme". La riforma protestante nei paesi slavi. 2018.
Ambros P. Opona historie, Boží vedení a změna optiky nahlížení – pontifikát papeže Františka. Impulzy papeže Františka. Velehradské dialogy 2018. 2018.
Ambros P., Bendová Z., Brtník J., Drexler L., Lexmaulová A., Póša P., Umlauf M., Zatloukal S., Ženíšek P. Teologické impulzy pontifikátu papeže Františka (dílčí poznámky k probíhající diskuzi). Impulzy papeže Františka. Velehradské dialogy 2018. 2018.
Ambros P. Česká reformace a její recepce v katolické teologii? Poznámky k pluriformitě jejího vývoje. Viera a kultúra cestou človeka : jubilejník k 65. narodeninám slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontosa SJ. 2017.
Ambros P. Tradice a předávání spirituální zkušenosti. K interdisciplinární teorii tradice. 2016.
Ambros P. Commixtio – ζέον: poznámky k eucharistické ekleziologii. Církev a II. vatikánský koncil. Perspektivy současné ekleziologie. 2015.
Ambros P. La tradizione cirillometodiana – un’idea nazionale, politica o religiosa? Studi cirillometodiani: nel 1150o anniversario della missione tra gli Slavi dei santi Cirillo e Metodio. Fonti e studi. 2015.
Ambros P. Životní cesta Tomáše Špidlíka k ospravedlnění umění. Integrální poznání. Symbol jako nejdokonalejší výpověď. 2015.
Ambros P. Evangelium pro rodinu dneška. Evangelium pro rodinu dnešní doby. Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace. 2014.
Ambros P. Existuje nová vize cyrilometodějské tradice? Na okraj současné diskuze o kontinuitě a diskontinuitě v české církvi a společnosti. Intelektualne i duchowe dziedzictwo Cyryla i Metodego. Historia i aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej. Praca zbiorowa. 2014.
Ambros P. Pastorační výzvy pro rodinu ve škole naslouchání tradici. Evangelium pro rodinu dnešní doby. Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace. 2014.
Ambros P. Cyrilometodějské dědictví v pohledu Bohumila Zlámala jako epochální kulturní fenomén. Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby. 2013.
Ambros P. Eucharistie jako pramen a vrchol. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
Ambros P. Kultivace obrazotvornosti vnitřní modlitby tradicí. Recepce Filokalie ve formaci. O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita. 2013.
Ambros P. Lokální a univerzální úcta sv. Cyrila a Metoděje. Velehradské dialogy I. 2013.
Ambros P., Koupil O. Mistr historické syntézy. František Dvorník - mistr historické syntézy. 2013.
Ambros P. Mysl a tělo v pohledu pastorální antropologie. Wiara i kultura miejscem dialogu. 2013.
Ambros P. Návraty k lokální cyrilometodějské úctě? Komplementární charakter velehradské tradice. Kultúrna identita gréckokatolikov vo světle cyrilo-metodského dědičstva, II. 2013.
Ambros P. Olomouc (Velehrad) jako protagonista úcty svatých Cyrila a Metoděje na Západě a jejich hlasatelé ve 20. století. Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemích. 2013.
Ambros P. Papežský primát jako otázka. Nový metodologický přístup kard. Tomáše Špidlíka. Pápežský primát v katolicko-pravoslávnom ekumenickom dialógu. The primasy of the pope in catholic-orthodox ecumenical dialogue. 2013.
Ambros P. Pozoruhodné Kristovo utrpení a eucharistie. Liturgické a spirituální? Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
Ambros P. Prostor jako osobní horizont ignaciánské spirituality. Sensorium Dei. Člověk – prostor – transcendence. 2013.
Ambros P. Tělo jako podstatné rozlišující kritérium pastorace a sociální práce? Teologie a sociální práce. Dvacet let dialogu. 2013.
Ambros P. Bibliografie Jiřího Novotného SJ. Mnišství na Blízkém východě. Krátký dějinný přehled. 2012.
Ambros P. Bratrské napomenutí jako součást křesťanského životního stylu. Duchovní život a fenomén napomání (correctio fraterna). Studijní texty ze spirituální teologie VI. 2012.
Ambros P. Cyrilometodějská tradice v novém světle – Evropa na křižovatce v pohledu kardinála Tomáše Špidlíka. Vatikánské promluvy. Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus C (2012–2013). 2012.
Ambros P. Dary Ducha Svatého a jejich základní pastorační struktura po II. vatikánském koncilu. O Duchu Svatém a svátosti biřmování. Studijní texty ze spirituální teologie IX. 2012.
Ambros P. Návrat k pramenům a postavení křesťana v moderním světě. Eseje o povaze církevních dějin. 2012.
Ambros P. Spiritualita a sociální práce – možná komplementarita? Metodologické přístupy zkoumání lidského vědomí. Specifika nebo komplementarita? 2012.
AMBROS P. Duchovní deník jako klíč k teologii Sergeje Bulgakova. Jaltský a konstantinopolský deník. Duchovní deník teologa II. 2011.
AMBROS P. Slovníček ikonopisecké terminologie českého vydání. Ikona – obraz Neviditelného. Prvky teologie, estetiky a techniky. 2011.
Karczubová L. Acta Academiae Velehradensis, časopis. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Franc J., Ježek V. Apollo. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Apologie člověka Semjona Ludvigoviče Franka. In Ambros P. (Eds.) Frank, S. L.: Člověk a realita. Metafyzika lidského bytí. 2010.
Ambros P. Cyrilometodějská tradice v moderním českém umění. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Karczubová L. Časopis Acta academiae velehradensis. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Česká teologie, spiritualita a křesťanský východ. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Pospíšil C. Česká trinitární teologie. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Dar kněžství sdílí křesťané Východu a Západu společně. In Hudec P. (Eds.) Ročenka občanského sdružení Matice Velehradská, 2009. 2010.
BALCÁREK P. Detašované pracoviště Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity v Prešově v Olomouci. In AMBROS P., FARRUGIA EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Franc J. Dialog, katolicko-koptský. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Dvorník, František (1893-1975). In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Karczubová L. Ekumenická témata v české teologii. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Encyklopedický slovník křesťanského Východu - závěr. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
BALCÁREK P. Gorazd sv. In AMBROS P., FARRUGIA EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Homiletika cyrilometodějská. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Chvála humoru. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T.: Vatikánské promluvy s humorem. 2010.
Ambros P. Jan Hus a husitská tradice. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Jubileum příchodu sv. Cyrila a Metodějě na Moravu před 1150 léty. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T.: Vatikánské promluvy. Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus A (2010–2011). 2010.
Ambros P. Kerygma jako imperativ současné farní pastorace. In Altrichter M. (Eds.) Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma. 2010.
Altrichter M. Masaryk, Tomáš Garrigue. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Moskevský patriarcha Alexij, Olivier Clément a Fairy von Lilienfeld a jednota církví. In Hudec P. (Eds.) Ročenka občanského sdružení Matice Velehradská, 2009. 2010.
BALCÁREK P. Olomoucko-brněnská eparchie. In AMBROS P., FARRUGIA EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Pospíšil C. Perichoreze. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
BALCÁREK P. Pravoslavná bohoslovecká fakulta v Prešově. In AMBROS P., FARRUGIA EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
BALCÁREK P. Pravoslavné kláštery v ČR. In AMBROS P., FARRUGIA EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
BALCÁREK P. Pražská eparchie. In AMBROS P., FARRUGIA EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Prešovský sobor. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Přehled života kardinála Tomáše Špidlíka. In Ambros P., Karczubová L. (Eds.) Velehrad – Řím. Modlil se tváří k Východu. Tomáš kardinál Špidlík, 17.12.1919–16.4.2010. 2010.
Pospíšil C. Přivlastňování. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Řehoř Naziánský jako duchovní učitel. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T.: Řehoř Naziánský. Úvod ke studiu jeho duchovní nauky. 2010.
BALCÁREK P. Sáva Chilandarec. In AMBROS P., FARRUGIA EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
BALCÁREK P. Savatij. In AMBROS P., FARRUGIA EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P., Hudec P. Slovanská liturgie v českých zemích. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Altrichter M. Stojan, Antonín Cyril. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Studium křesťanského Východu v českých zemích a na Slovensku. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Špidlík Tomáš, SJ. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Velehrad. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Velehradské paladium. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
BALCÁREK P. Živný Karel. In AMBROS P., FARRUGIA EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Ambros P. Current Pastoral Theology in Czechia. Franz, A - Baum, W.: Theologie in Osten Europas seit 1989. Entwicklungen und Perspektiven. 2009.
Ambros P. Ve službách evangelia. Špidlík, T.: Vatikánské promluvy. Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus C (2009-2010). 2009.
Ambros P. Archeologický spolek Starý Velehrad. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Archeologický spolek Starý Velehrad. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Celonoční bdění. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Cyrilometodějská tradice v moderním českém umění. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Česká teologie, spiritualita a křesťanský východ. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Dvorník, František (1893-1975). E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Encyklopedický slovník křesťanského Východu - závěr. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Evangelium vstupuje do Evropy. Špidlík, T.: Apoštol národů svatý Pavel. 2008.
Ambros P. Jan Hus a husitská tradice. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Kondakov, Nikodim Pavlovič. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Krátká chronologie nejdůležitějších událostí z života otce Sergeje Bulgakova. Sergej Bulgakov: Zápisky a duchovní deník teologa. 2008.
Ambros P. Pastorální teologie a kontinuita křesťanské tradice. Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko. 2008.
Pastorální teologie ve službě kontinuity křesťanské tradice. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T., Rupnik, M. I. aj.: Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko. 2008.
Ambros P. Prešovský sobor. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Síla slova a Ducha. Špidlík, T.: Vatikánské promluvy. Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus B (2008-2009). 2008.
Ambros P., Hudec P. Slovanská liturgie v českých zemích. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Stručný životopis. Lossskij, V.: Sedm dní na cestách po Francii. 2008.
Ambros P. Studium křesťanského Východu v českých zemích i na Slovensku. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Sušil, František. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Velehrad. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Ambros P. Vladimír Losskij v českém prostředí. Losskij, V.: Sedm dní na cestách po Francii. 2008.
Ambros P. Západ i Východ - cesty k porozumění liturgie. R.Taft: Za hranicí Východu i Západu. Porozumění živé liturgické tradici. 2008.
Ambros P. "Jak správně všechny jazyky odlišují moudrost od rozumu" - Solovjov, Masaryk a náboženská otázka. Vladimír Solovjov: Vybrané stati II. Jak probíhal mytologický proces ve starověkém pohanství - Prvobytné pohanství, jeho živé a mrtvé pozůstatky. 2007.
Ambros P. Západ i Východ - cesty k porozumění liturgie. Robert Taft: Život z liturgie - tradice Východu i Západu. 2007.
Ambros P. Alexej Stěpanovič Chomjakov ? učitel církve? Chomjakov, A., Jedna Církev. 2006.
Ambros P. Demonstratio religiosa a demonstratio christiana Vladimíra Solovjova. Solovjov, V., Vybrané stati I. Čína a Evropa, Mohamed. 2006.
Ambros P. Obnova Tovaryšstva Ježíšova v českých zemích po r. 1773. Richterova, A., Jezuité a klementinum. 2006.
Ambros P. Reinkarnace a eschatologie. LOSSKIJ, N. O. Nauka o inkarnaci. 2004.
Ambros P. Život svaté Melánie. ŠPIDLÍK, T. Svatá Melánie. Úsvit nových dějin. 2004.
Ambros P. Czeska duchowość. Leksykon duchowości katolickiej. 2002.
Ambros P. Duchovní - neduchovní. Karczubová, L. Studijní texty z pastorální teologie III. služba nemocným. 2002.
Ambros P. Nowość Kościoła i v Kościołe jako źródło nowej ewangelizacji. Wenz, W.(ed.) Veritati Salvificae Servire. 2002.
Ambros P. Obnova úcty nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Altrichter, M. Božské srdce. Teologická reflexe. 2002.
Ambros P. Současná krize svátosti pokání a cesty její obnovy. Ambros, P. Fórum pastorálních teologů II. Vybraná studijní témata pro posluchače CMTF UP. 2002.
Ambros P. Česká spiritualita. Otázky české spirituality. Studijní texty Centra Aletti. 2001.
Ambros P. Sexualita a manželství. Příspěvek ke spiritualitě manželství. Žena v církvi a ve společnosti II. 2001.
Ambros P. Spirituální zkušenost New Age a nový postoj člověk k církvi. In Od Sofie k New Age. Studijní texty Centra Aletti X. 2001.
Ambros P. Vladimír Solovjov a jednotná Evropa. Mezinárodní konference k stému výročí smrti V. Solovjova 1853-1900. Vladimír Solovjov a jednotná Evropa. Studijní texty Centra Aletti. 2001.
Ambros P. Zasvěcený život v Čechách a na Moravě, tendence a výhledy. Otázky české spirituality. Studijní texty Centra Aletti. 2001.
Ambros P. Dar duchovního života a moderní člověk lidských práv. Špidlík, T. Prameny světla. 2000.
Ambros P. Fórum pastorálních teologů I. Fórum pastorálních teologů I. 2000.
Ambros P. Il risveglio della tradizione cirillo-methodiana per la chiesa di Bohemia e Moravia d´oggi. Cyrillomethodiana. Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka. 2000.
Ambros P. Inkulturace víry. Azavedo, M. C. Inkulturace a požadavky modernosti. 2000.
Ambros P. Křesťanský východ - cenný pramen obnovy dnešního světa. Renöckl, H.- Blanckenstein, M. Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje. 2000.
Ambros P. Meditace boholidství V. Solovjova. Solovjov, V. Čtení o boholidství. 2000.
Ambros P. Modern Roads to Vladimir Solovjov. Vladimir Solovjov and United Europe. International Conference at 100th Anniversary of V. Solovjovs Death (1853-1900). 2000.
Ambros P. Na cestě ke službě slova. Špidlík, T. Živé slovo. 2000.
Ambros P. New Age a subjektivizace víry. Co hlása New Age. 2000.
Ambros P. Pastorační činnost a zbožštění. Duch svatý. 2000.
Ambros P. Polarizace v české katolické církvi - cesty ke kavalifikované reflexi. Polarizace české katolické církve? 2000.
Ambros P. Typologizace farní duchovní správy 1948-1999 v ČR. Fórum pastorálních teologů I. 2000.
Ambros P. Zuwenig beachtet: Spirituele Quellen des christlichen Ostens. Renöckl, H.- Blanckenstein, M. Neue Religiosität fasziniert und verwirrt. 2000.
Ambros P. Evropa a aktuálnost křesťanské modlitby. Špidlík, T. Spiritualita křesťanského Východu. 1999.
Ambros P. Evropa a aktuálnost křesťanské modlitby. Špidlík, T. Spiritualita křesťanského Východu. 1999.
Ambros P. Kardinál František Tomášek - odvaha být církví. Musil, J. a kol.: Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. 1999.
Ambros P. Kardinál František Tomášek - odvaha být církví. Musil, J. a kol.: Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. 1999.
Ambros P. Svědectví svatého Basila a dnešní Evropa. Novotný,J. Basil Veliký a jeho doba. 1999.
Ambros P. Svědectví svatého Basila a dnešní Evropa. Novotný,J. Basil Veliký a jeho doba. 1999.
Ambros P. Cesty nového ekumenismu. Clémant, O. Pohledy do budoucnosti. 1998.
ABSTRAKT
Ambros P. Základy rodinné pastorace. Teologické texty. 2002.
Ambros P. Jak často máme slavit eucharistii? Občasník trvalých jáhnů. 2001.
Ambros P. Poslušnost. Katolický týdeník. 2001.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Ambros P. Pracovní problémy v církevních organizacích. Setkání absolventek TSZŽ. .
Ambros P. Cesty k novému obřadu pokání. Formace řeholních představený - kurz CŽV. 2009.
Ambros P. Duchovní povolání dnes. Promoce povolání. 2009.
Ambros P. Formace spirituality manželů biblickými texty. Děkanátní setkání manželů. 2009.
Ambros P. Obnovené Tovaryšstvo Ježíšovo v Českých zemích 1919-1939. Příhraniční spolupráce regionů Velehrad - Trnava. 2009.
Ambros P. Pracovní problémy v církevních organizacích. Setkání absolventek TSZŽ. 2009.
Ambros P. Současná krize svátosti pokání a cesty její obnovy. formace řeholních představený- kurz CŽV. 2009.
Ambros P. Svatý apoštol Pavel Evropanům. přednáška pro ČKA Kyjov. 2009.
Ambros P. Tovaryšstvo Ježíšovo u nás i ve světě. podzimní cyklus přednášek MSKA v Šumperku. 2009.
Ambros P. Církev a dnešní svět. Tajemný svět víry. Devět setkání, devět fakult. 2008.
Ambros P. Domov a jeho krajina. 650 let založení Brusného, obec Brusné. 2008.
Ambros P. Antropologická pravda o člověku. Základní kurz spirituality. 2007.
Ambros P. Jak překonávat zlo. Základní kurz spirituality. 2007.
Ambros P. Jubilejní velehradský kongres, jeho význam a interpretace. Cyklus přednášek Matice Velehradské. 2007.
Ambros P. Křesťanské povolání. Základní kurz spirituality. 2007.
Ambros P. O duchovním otci a duchovním vedení. Základní kurz spirituality. 2007.
Ambros P. Olomoučtí arcibiskupové a velehradská tradice. Cyklus prednášek Matice Velehradské. 2007.
Ambros P. Tajemství církve v dnešním světě. Vzdělávací přednášky Moravsko-slezské křesťanské akademie. 2007.
Ambros P. Adventní témata proroka Izaiáše. Permanentní formace dospělých Centra Aletti. 2006.
Ambros P. Církev a dnešní svět - inspirace Benedikta XVI. Vzdělávací přednášky ČKA. 2006.
Ambros P. Ikonografie a úcta ke svatým. Permanentní formace sester kapucínek. 2006.
Ambros P. Kristova utrpení podle evangelia svatého Jana. Permanentní formace sester Kongregace svatého Cyrila a Metoděje. 2006.
Ambros P. Příčiny východního rozkolu v roce 1054 a jeho důsledky. Permanentní formace sester Kongregace svatého Cyrila a Metoděje. 2006.
Ambros P. Studium křesťanského Východu v novém kontextu a jeho nové úkoly. Permanentní formace sester Kongregace svatého Cyrila a Metoděje. 2006.
Ambros P. Tajemství utrpení a vzkříšení Ježíše Krista jako lectio divina. Permanentní formace sester Kongregace svatého Cyrila a Metoděje. 2006.
Ambros P. . přednáška na Institutu sv. Tomáše v Moskvě. 2004.
Ambros P. "Ecclesia localis" a řeholní život. Setkání České provincie TJ. 2004.
Ambros P. Řeholní zasvěcení a služba v církv. setkání řeholníků. 2004.
Ambros P. Východ a Západ Evropy. Univerzita třetího věku. 2004.
Ambros P. Východní mnišství. Univerzita třetího věku. 2004.
Ambros P. Aktuální otázky svátostné pastorace - eucharistie. Teologický institut diecéze. 2002.
Ambros P. Božské srdce. Kolokvium Srdce Ježíšovo - teologie - symbol - dějiny. Historický ústav AK ČR, Centrum pro církevní dějiny CBK a Centrum Aletti. 2002.
Ambros P. Brána ke skutečnému. Vernisáž výstavy fotografií Jany Smahelové. Galerie Primavesi. 2002.
Ambros P. Cyrilometodějská či cyrilometodějské tradice? Protiklad a jednota kultury, dějin teologie a spirituality. 1. Moravskoslezské-akademické dny. Tradice naší země tváří v tvář Evropské unii. Cyril a Metoděj - spolupratroni Evropy - naši průvodci. MSKA. 2002.
Ambros P. Dnešní misijní poslání jezuitského řádu a mezináboženský dialog. Jezuité kdysi a dnes. Cyklus přednášek k 350. výročí stavby jezuitské koleje v Telči (1651-1655). 2002.
Ambros P. Duchovní - neduchovní. Seminář "Duchovní - neduchovní (co je duchovní složka člověka). (Česká asociace sester - sekce paliativní). Lékařská fakulta MU. 2002.
Ambros P. Duchovní služba - služba duším. Konference vyšších řeholních společenství. 2002.
Ambros P. Hodnota lidského života v pohledu tradice křesťanského Východu. Bioetická konference s názvem Začátek a konec lidského života. LF MU Brno. 2002.
Ambros P. Současné poslání církve a předávání tradice. Pastorační den vikářů moravskoslezského seniorátu Českobratrské církve evangelické. 2002.
Ambros P. Spirituální proudy v katolické církvi v Československu mezi světovými válkami a česká katolická moderna. Kněžský den Arcibiskupství olomouckého.(Arcibiskupství |olomoucké). 2002.
Ambros P. Svátostná pastorace. Formační den Sekce pro mládež ČBK. (Sekce pro mládež ČBK). 2002.
Ambros P. Ignaciánská modlitba. Mezinárodní vědecká konference EKT UK v Bratislavě "Modlitba - jej teologické a etnologické aspekty". 2001.
Ambros P. Některé impulsy k životu podle slibu poslušnosti. Setkání řeholníků a řeholnic olomoucké arcidiecéze. 2001.
Ambros P. Otázky zpovědní praxe. Formační setkání jáhnů Olomoucké arcidiecéze. 2001.
Ambros P. Otmar Oliva, sochař. Vernisáž výstavy. 2001.
Ambros P. Pastorace kněze ve třetím tisíciletí. Studijní týden kněží moravské církevní provincie. 2001.
Ambros P. Pastorace ve farnosti - východiska, principy. Formační setkání kněží Olomoucké arcidiecéze. 2001.
Ambros P. Pastorální teologie, pastorace farnosti. Formační setkání kněží. 2001.
Ambros P. Pastorální teologie v ČR. Sympozium sekce polských pastoralistů. 2001.
Ambros P. Poslušnost a řeholní život. Konference vyšších řeholních společenství. 2001.
Ambros P. Poslušnost jako výraz života církve dneška. Sbor evangelické církve. 2001.
Ambros P. Spiritualita z pohledu duchovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly. Sjezd evangelické mládeže. 2001.
Ambros P. "Consecratio mundi" - proroctví nebo utopie. Nová evanjelizácia. Zborník sympózia s mezinárodnou účasťou. 1998.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Ambros P., Altrichter M. Ekumenický rozměr misijního poslání. 2019.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Modlitba jako formace k misijní proměně církve. 2019.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Nová misijní paradigmata – služba, charisma a mystika. 2019.
Ambros P., Bendová Z., Brtník J., Drexler L., Lexmaulová A., Póša P., Umlauf M., Zatloukal S., Ženíšek P. Doprovázet, rozlišovat a integrovat lidskou slabost, in AL 291–312 (8. kapitola). 2018.
Ambros P., Bendová Z., Brtník J., Drexler L., Lexmaulová A., Póša P., Umlauf M., Zatloukal S., Ženíšek P. Teologie papeže Františka a jeho apoštolské exhortace Amoris laetitia. 2018.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Altrichter M., Karczubová L., Ambros P. Apoštolská exhortace Radost evangelia a Amoris laetitia papeže Františka I. 2017.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Altrichter M., Karczubová L., Ambros P. Apoštolská exhortace Radost evangelia a Amoris laetitia papeže Františka II. 2017.
Ambros P., Budík M., Dořičák L., Faltýnek J., Graca L., Hovád J., Klos J., Mocek L., Scholasterová A., Talaš O., Trčka Š., Žvak V. Evropská kulturní stezka sv. CM a pastorační situace poutního místa Velehrad. 2017.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Karczubová L., Ambros P. Pastorační rozlišování. 2017.
Ambros P., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Šůstek J., Lexmaulová A., Biernát J., Pavlíček J. Tradition of Saints Cyril and Methodius and the current situation of the Czech catholic church. 2017.
Ambros P., Bublán L., Dořičák L., Pavlíček J., Werl M., Žvak V., Škvařil V., Šůstek J., Zahrádka V. Cyrilometodějské jubileum 2013 a duchovní pouť velehradským martyrionem. 2016.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L., Lexmaulová A. Milosrdenství Otce: Pramen a cesta k němu. 2016.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L., Lexmaulová A. Osobní vedení a duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly. 2016.
Ambros P., Brtník J., Čukáš J., Umlauf M., Lexmaulová A., Drexler L. Radost z lásky: rozlišování a dialog. 2016.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L., Lexmaulová A. Účinněji nabídnout skutečné prorocké svědectví. 2016.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L., Lexmaulová A., Bublán L., Dořičák L., Pavlíček J., Werl M., Žvak V., Škvařil V., Šůstek J., Zahrádka V. Velehrad na křižovatkách evropských dějin – Velehrad 2016. 2016.
Karczubová L., Ambros P., Altrichter M., Campatelli M., Cesareo G., govekar n., Rupnik MI., Žust M. I frutti del giubileo cirillometodiano 2013. In occasione del IV anniversario della morte del cardinale Tomáš Špidlík. Convegno internazionale. 2014.
Skalický K., Ambros P., Franc J., Svatoň R. Mezigenerační dialog odborné teologické a kulturní obce 2. 2014.
Vintr J., Ambros P. Ostrovské rukopisy. 2014.
Vasiľ C., Ambros P. Proměny současné Evropy. 2014.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Biřmování. 2012.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Duchovní cvičení v řeholním životě. 2012.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Rok eucharistie – třetí rok přípravy na jubileum 2013. 2012.
Ambros P., Svatoň R. Velehradské dialogy I. 2012.
Ambros P., Svatoň R. Velehradské dialogy II. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté? In Ambros P. (Eds.) Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.
Fórum Velehrad I. - Communio ecclesiarum - očištění paměti. In Ambros P. (Eds.) Fórum Velehrad I. - Communio ecclesiarum - očištění paměti. 2007.
K hlubší solidaritě mezi křesťany. In Ambros P. (Eds.) K hlubší solidaritě mezi křesťany. 2007.
Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé. In Ambros P. (Eds.) Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé. 2006.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Ambros P. Denní tichá chvíle. Radio "Proglas" Olomouc, 10. 2. - 16. 2. 2002, cyklus 4 pořadů (cca 5 minut). 2002.
Ambros P. Centrum Aletti v Olomouci. Diskusní pořad. Rádio Proglas, Olomouc, 15. 1. 2001. 2001.
Ambros P. Denní tichá chvilka. Rádio Proglas, 15. - 21. 4. 2001, Olomouc. 2001.
Ambros P., Chalupa P. Studium teologie na CMTF UP. Diskusní pořad. Rádio Proglas, Olomouc, 12. 1. 2001. 2001.
Ambros P. Modlitba. Radio Proglas. 1999.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Ambros P. Kontinuita a diskontinuita v procesu předávání spirituální zkušenosti. Kontinuita a diskontinuita v procesu předávání spirituální zkušenosti. 2013.
Ambros P. Motivace ve spiritualitě: Životní cesta očišťování, cesta osvícení a sjednocení. Motivace ve spiritualitě: Životní cesta očišťování, cesta osvícení a sjednocení. 2013.
Ambros P. Mysl a tělo ve vzájemném vztahu. Mysl a tělo ve vzájemném vztahu. 2013.
Ambros P. Osoba v pohledu spirituální antropologie. Osoba v pohledu spirituální antropologie. 2013.
Ambros P. Poznání víry / vírou. Poznání víry/vírou. 2013.
Ambros P. Slovo lidské, slovo Boží a řeč o Bohu. Slovo lidské, slovo Boží a řeč o Bohu. 2013.
Ambros P. Sociální práce a mravní povinnost dobra vůči bližnímu (vztah mezi sociální prací a službou církve chudým). Sociální práce a mravní povinnost dobra vůči bližnímu (vztah mezi sociální prací a službou církve chudým). 2013.
Ambros P. Vědomí křesťanské existence a osobní víra. Vědomí křesťanské existence a osobní víra. 2013.
Ambros P. Vnímání jako spirituální zkušenost. Vnímání jako spirituální zkušenost. 2013.
Ambros P. Věroučná východiska studia východních církví v katolické teologii. Byzantská revue 2009. Acta Facultatis Orthodoxae Universitas Prešoviensis. 2009.
Ambros P. Umění se stalo první láskou teologie. Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. 2008.
Ambros P. Úvod do základních pojmů křesťanské spirituality. elearning.upol.cz/unifor.html. 2006.
RECENZE
Ambros P. Emilce Cuda: Leggere Francesco. Teologia, etica e politica. Studia Theologica-Czech Republic. 2019.
Ambros P. Robert Murray: Teologie stvoření: Reflexe o ekologii. Studia Theologica-Czech Republic. 2019.
AMBROS P. Miscellanea Jesuitica III.: Od tradice k reflexi. Studia Theologica. 2011.
Ambros P. Protojerej Sergej Bulgakov: Duchovní deník. Studia Theologica. 2009.
Ambros P. . Studia Theologica. 2005.
Ambros P. Karl Heinz Neufeld, Hugo a Karl Rahnerové. Studia Theologica. 2005.
Ambros P. Pavel A. Florenskij: Ikonostas. Studia Theologica. 2001.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Ambros P. . 2006.
PŘEKLAD
AMBROS P. Špidlík, T., O povolání. Několik užitečných úvah. Špidlík, T., La vocaziíone. Riflessioni utïli. 2011.
Tomáš Špidlík, Sentire e gustare le cose internamente. Letture per gli esercizi. In Ambros P. (Eds.) Tomáš Špidlík, Sentire e gustare le cose internamente. Letture per gli esercizi. 2009.
Rupnik, M. I.: La lettura spirituale della realtà. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T. , Rupnik, M.I., aj.: Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko. 2008.
Spirituální četba skutečnosti. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T., Rupnik M.I.: Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko. 2008.
Taft, R.: Glossario. In Ambros P. (Eds.) Taft, R.:, Život z liturgie - tradice Východu i Západu. 2008.
Špidlík, T. L?eucaristia. Farmaco d?immortalitŕ. In Ambros P. (Eds.) Špidlík, T. Eucharistie - lék nesmrtelnosti. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
PASTUSZAK CMF Teologie 2005
SVATOŇ CMF Teologie 2014
UMLAUF CMF Teologie 2022
ŠPAČEK CMF Teologie 2016
DARMO CMF Teologie 2012
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)