Vnitřní předpisy a normy

Normy UP stejně jako právní předpisy (zákony, nařízení vlády a vyhlášky) jsou abstraktními (normativními) akty. Na rozdíl od nich ale normy UP jsou až na výjimky závazné pouze interně – tedy pro „členy UP“ (studenty, akademiky a další její zaměstnance), přičemž oporou je v tomto smyslu pro UP jako zaměstnavatele i zákoník práce. Nemnohé normy UP zavazují i další subjekty, a to na základě smluvního vztahu (ubytování na kolejích, Knihovní řád apod.), respektive v návaznosti na právo vlastníka nemovitosti upravit režim v budově či na pozemku (provozní řády budov, laboratoří apod.).

Nejobecnější pojmenování normy UP v sobě zahrnuje jednak normy celouniverzitní, fakultní normy a normy dalších součástí UP. Normy součástí UP musí být v souladu s těmi celouniverzitními. Každá z těchto skupin se ještě dělí na vnitřní předpisy (nejvyšší právní síla; musí je schválit Akademický senát UP) vnitřní normy. Vnitřní předpisy UP (celouniverzitní) podléhají registraci na MŠMT. Podrobnější informace naleznete ve vnitřním předpisu UP č. R-A-20/03, Řádu normotvorby na UP, který lze nalézt po přihlášení na tomto odkazu.

Na procesu tvorby a vydávání norem, jejich výkladu a aktualizacích se podílejí tyto osoby:

  • Vydavatel (rektor/kvestor, děkan/tajemník, ředitel součásti / prorektor / kvestor) – vydává normy; určuje, kdo bude ve vztahu k normě v dalších rolích;
  • Garant (zpravidla osoby vydavateli podřízené v prvním nebo druhém stupni)– odpovídá za vnitřní soulad normy, její soulad s ostatními normami UP a procesy na UP a za aktuálnost normy;
  • Zpracovatel (garant sám, právník, administrativní zaměstnanci vedení součásti UP aj.) – zpravidla vytváří (případně kontroluje) paragrafové znění normy a odpovídá po právní stránce za soulad normy s právním řádem a normami UP a za její vnitřní bezrozpornost.
  • Dotčený útvar – ve vztahu k dané normě útvary zajišťující činnosti jí upravené; konzultuje se s nimi obsah norem          
  • Klíčová osoba (asistentka právního oddělení, administrativní zaměstnanci vedení součásti UP) – na dané součásti UP zaměstnanec, který po administrativní stránce participuje na vydání (zveřejnění normy), formální úpravě textu a zpravidla i na tvorbě úplného znění normy.

Jako pomůcka pro osoby participující na procesu tvorby a zveřejňování norem slouží prorektorkou pro legislativu a organizaci vydaný metodický pokyn Legislativně technická pravidla normotvorby na UP.

Vnitřní předpisy a vybrané vnitřní normy naleznete na webových stránkách UP a jejích součástí – zpravidla v sekci úřední deska:

Úplně všechny normy UP včetně těch neúčinných rozdělené po součástech UP s možností filtrace a vyhledávání v nich naleznou studenti a zaměstnanci UP po přihlášení na tomto odkazu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)