Popis činnosti Právního oddělení UP

Právní oddělení UP poskytuje komplexně právní služby (právní poradenství, sepis právních listin včetně smluvních návrhů, zastupování UP v soudních a jiných řízeních). Právní oddělení však neposkytuje služby ve všech oblastech práva, protože v určitých oblastech jsou zřízeny speciální útvary.

S určitým zjednodušením tak platí, že Právní oddělení UP se zpravidla nezabývá:

 • právním službami týkajícími se veřejných zakázek (vykonává Oddělení veřejných zakázek),
 • právními službami týkajícími se studijních záležitostí (vykonává Oddělení pro studium),
 • právním službami týkajícími se CŽV a mezinárodních kurzů (vykonává Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce),
 • tématikou průmyslového vlastnictví a jeho transferu (vykonává Vědeckotechnický park),
 • tématikou daňovou, účetní a rozpočtovou (vykonávají ekonomické útvary),
 • tématikou BOZP a požární ochrany (vykonávají pracoviště BOZP).

Působnost Právního oddělení UP je detailně vymezena vnitřní normou UP - Organizační řád Rektorátu UP (tato vnitřní norma je dostupná v systému UPShare).

Obecně lze činnost Právního oddělení rozdělit na oblast poskytování právních služeb a na další agendu:

Agenda poskytování právních služeb

Ve stručnosti Právní oddělení tedy v oblasti poskytování právních služeb:

 • kontroluje právní náležitosti návrhů vnitřních předpisů a norem UP, s výjimkou vnitřních předpisů a norem UP souvisejících se studiem a s dalším a celoživotním vzděláváním a veřejnými zakázkami;
 • kontroluje právní náležitosti návrhů smluv/dodatků, vytváří návrhy smluv/dodatků, připravuje vzorové smlouvy, projednává návrhy smluv/dodatků, s výjimkou smluv, které tvoří součást zadávací dokumentace (u veřejných zakázek), smluv souvisejících s programem joint degree, double degree a cotutell, smluv souvisejících s dalším vzděláváním (CŽV);
 • poskytuje právní poradenství všem organizačním útvarům UP s výjimkou poskytování právního poradenství v oblasti soukromých záležitostí zaměstnanců UP a s výjimkou právních záležitostí spojených s veřejnými zakázkami a právních záležitostí souvisejících se studiem a s dalším a celoživotním vzděláváním;
 • zastupuje UP před soudy a správními orgány (pracovněprávní, občanskoprávní, správněprávní spory, trestněprávní), komunikuje s orgány činnými v trestním řízení.

Další související agenda

Nad rámec poskytování právních služeb vykonává Právní oddělení další agendu, zejména:

 • vyřizuje žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.;
 • zveřejňuje celouniverzitní vnitřní předpisy a normy UP elektronickou cestou (zveřejnění v UPShare nebo na úřední desce), rozesílá oznámení o účinnosti nových vnitřních předpisů a norem UP, zajišťuje jejich podpis a ukládá znění podepsaných vnitřních předpisů a norem UP, zajišťuje registraci vnitřních předpisů UP na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy;
 • vkládá uzavřené smlouvy do Centrální evidence smluv UP (s výjimkou smluv týkajících se fakult, CATRIN, Oddělení veřejných zakázek, Zahraničního oddělení, VUP, KUP, VTP, SKM, CVT, PS UP);
 • zajišťuje uveřejnění zákonem určených smluv uzavřených na UP do registru smluv, řeší sporné oblasti u uzavřených smluv předaných k uveřejnění v registru smluv.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)