Kam se můžete obrátit?

Na který útvar se zaměstnanec UP může obrátit s požadavkem na právní službu? Přesné vymezení působnosti jednotlivých útvarů je popsáno v příslušných vnitřních předpisech a normách (např. Organizační řád Rektorátu UP, statut či organizační řády jednotlivých součástí UP). Velmi orientačně lze však shrnout působnost jednotlivých oddělení výslovně pověřených k poskytování právních služeb takto:

Oddělení veřejných zakázek Rektorátu UP

Komplexní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek, zejména tedy:

 • realizuje veřejné zakázky dle vnitřní normy Zadávání veřejných zakázek na Univerzitě Palackého v Olomouci (zejména realizuje zadávání veřejné zakázky v případech, kdy předpokládaná hodnota služby, zboží či stavebních prací poptávaných ze strany UP jako odběratele činí nejméně 500.000,- Kč);
 • poskytuje poradenství a konzultační činnost v oblasti veřejných zakázek;
 • právně a procesně zajišťuje podání nabídek za UP jakožto dodavatele do výběrových řízení vyhlášených jinými zadavateli.

Oddělení pro studium Rektorátu UP

Komplexní právní poradenství v oblastech souvisejících se studijními záležitostmi, zejména tedy:

 • poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti práva související se studijními záležitostmi;
 • zajišťuje uplatnění pohledávek za dlužníkem souvisejících se studiem, zastupování UP před soudy a správními orgány v případech, které souvisejí se studiem;
 • vyřizuje správní agendu ve studijních záležitostech u studijních programů v českém jazyce; vede odvolací řízení studentů a uchazečů o studium;
 • zpracovává a vytváří vnitřní předpisy a normy UP související se studiem a rigorózním řízením (dle požadavků a tezí garanta vnitřního předpisu či normy);
 • kontroluje právní náležitosti návrhů smluv programů joint degree, double degree a cotutelle a vytváří návrhy smluv programů joint degree, double degree a cotutelle (ve spolupráci se Zahraničním oddělením).

Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce Rektorátu UP

Komplexní právní poradenství v oblasti celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kurzů, zejména tedy:

 • zpracovává a vytváří vnitřní předpisy a normy UP související s celoživotním vzděláváním a mezinárodně uznávanými kurzy (dle požadavků a tezí garanta vnitřního předpisu či normy);
 • vyřizuje veškeré právní záležitosti související s celoživotním vzděláváním a mezinárodně uznávanými kurzy;
 • kontroluje právní náležitosti návrhů smluv a vytváří návrhy smluv související s celoživotním vzděláváním a s mezinárodně uznávanými kurzy;
 • zastupuje UP před soudy a správními orgány v případech, které souvisejí s celoživotním vzděláváním a s mezinárodně uznávanými kurzy.

Vědeckotechnický park UP

Poradenství v některých aspektech práva duševního vlastnictví, zejména práva průmyslového vlastnictví (vynálezy, ochranné známky, užitné a průmyslové vzory…), zejména tedy:

 • zpracovává analýzy a stanoviska a zprostředkovává služby směřující ke komerčnímu uplatnění předmětů průmyslového vlastnictví (vynálezy, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky atd.),
 • poskytuje  zájemcům  z  řad  zaměstnanců  poradenství při podávání přihlášek k ochraně zaměstnaneckého předmětu průmyslového vlastnictví u příslušného správního úřadu;
 • ve spolupráci s Právním oddělením UP poskytuje zájemcům součinnost při uzavírání,  licenčních  smluv  k  předmětům  průmyslového  vlastnictví,  vede  evidenci  těchto  licenčních  smluv  uzavřených  UP,  dohlíží  na  jejich  plnění  a zajišťuje jejich vyúčtování,
 • vede  evidenci  předmětů  průmyslového  vlastnictví;
 • asistuje   s   přípravou   projektů   podporujících   spolupráci mezi UP a aplikační sférou,  zajišťuje prostřednictvím třetích osob nebo samostatně realizuje školení a kurzy v oblasti duševního vlastnictví.

Právní oddělení Rektorátu UP

Právní poradenství v oblastech, v nichž není příslušný jiný útvar UP, zejména tedy:

 • kontroluje právní náležitosti návrhů vnitřních předpisů a norem UP, s výjimkou vnitřních předpisů a norem UP souvisejících se studiem a s dalším a celoživotním vzděláváním a veřejnými zakázkami;
 • kontroluje právní náležitosti návrhů smluv/dodatků, vytváří návrhy smluv/dodatků, připravuje vzorové smlouvy, projednává návrhy smluv/dodatků, s výjimkou smluv, které tvoří součást zadávací dokumentace (u veřejných zakázek), smluv souvisejících s programem joint degree, double degree a cotutell, smluv souvisejících s dalším vzděláváním (CŽV);
 • poskytuje právní poradenství všem organizačním útvarům UP s výjimkou poskytování právního poradenství v oblasti soukromých záležitostí zaměstnanců UP a s výjimkou právních záležitostí spojených s veřejnými zakázkami a právních záležitostí souvisejících se studiem a s dalším a celoživotním vzděláváním;
 • zastupuje UP před soudy a správními orgány (pracovněprávní, občanskoprávní, správněprávní spory, trestněprávní), komunikuje s orgány činnými v trestním řízení.

Personální obsazení a kontakty na zaměstnance PO UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)