Jak žádat o pomoc?

Právní oddělení poskytuje právní služby převážně na základě e-mailové žádosti.

O právní službu je na právním oddělení oprávněn žádat zaměstnanec UP či člen samosprávného orgánu UP, a to následně:

 • Člen samosprávného orgánu ve věci náležející do zákonné působnosti samosprávného orgánu je oprávněn žádat o poskytnutí právní služby s vědomím předsedy takového orgánu (obesláním v kopii žádosti).
 • Zaměstnanec UP žádá o právní službu prostřednictvím k tomu určených osob či s jejich vědomím (obesláním v kopii žádosti).

Takovými určenými osobami oprávněnými zadat žádost o právní službu na Právní oddělení UP jsou následující osoby:

Součást UP

Oprávněná osoba

Cyrilometodějská fakulta

děkan + tajemník + všichni proděkani (+ jejich asistentky)

Fakulta tělesné kultury

děkan + tajemník + všichni proděkani (+ jejich asistentky)

Fakulta zdravotnických věd

děkan + tajemník + všichni proděkani (+ jejich asistentky)

Filozofická fakulta

děkan + tajemník + všichni proděkani (+ jejich asistentky)

Lékařská fakulta

děkan + tajemník + všichni proděkani (+ jejich asistentky)

Pedagogická fakulta

děkan + tajemník + všichni proděkani (+ jejich asistentky)

Právnická fakulta

děkan + tajemník + všichni proděkani (+ jejich asistentky); vedoucí v kopii s nadřízeným

Přírodovědecká fakulta

děkan + tajemník (+ jejich asistentky) + vedoucí personálního oddělení

CATRIN

kdokoli, ale ředitel (jeho asistentka) alespoň v kopii

Rektorát UP

kdokoli, ale, není-li sám vedoucím,  jeho vedoucí v kopii
v případě ORV vždy v kopii kvestorka
SKM ředitel + vedoucí PTÚ +vedoucí EO, kvestorka v kopii
ASC kdokoli, ale ředitel (jeho asistentka) alespoň v kopii, kvestorka v kopii
KUP kdokoli, ale ředitel (jeho asistentka) alespoň v kopii
CVT kdokoli, ale ředitel (jeho asistentka) alespoň v kopii
VUP kdokoli, ale ředitel (jeho asistentka) alespoň v kopii
VTP kdokoli, ale ředitel (jeho asistentka) alespoň v kopii
PS kdokoli, ale ředitel (jeho asistentka) alespoň v kopii
CPSSP kdokoli, ale ředitel (jeho asistentka) alespoň v kopii
KI kdokoli, ale ředitel (jeho asistentka) alespoň v kopii
IKS kdokoli, ale ředitel (jeho asistentka) alespoň v kopii

Žádost o právní službu přijímá primárně sekretariát Právního oddělení UP, tj. paní Eva Stehlíková (e-mail: eva.stehlikova@upol.cz) a Mgr. Andrea Pučálková (andrea.pucalkova@upol.cz).

Žádosti o právní službu jsou přijímány centrálně a distribuovány jednotlivým právníkům, a to na základě aktuálního zatížení jednotlivých právníků, jejich dílčích specializací, souvislosti či návaznosti požadavku na dříve poskytnuté služby, případně přítomnosti na pracovišti (dovolené, pracovní neschopnost atp.). O tom, který z právníků bude přidělen k řešení dané žádosti o právní službu, Vás zpravidla informují výše uvedené zaměstnankyně sekretariátu; v urgentnějších případech pak již sám přidělený právník.

Žádat o právní službu je třeba v dostatečném předstihu. Právní oddělení vyřizuje množství požadavků a není tak zpravidla z provozních důvodů možné, aby se Vaší věci bezodkladně ujal přidělený právník.

Právní oddělení UP vyřizuje pouze záležitosti týkající se právního zájmu UP. Právní oddělení tedy není oprávněno poskytovat právní služby ve věcech soukromých záležitostí zaměstnance či člena samosprávného orgánu UP. Důvodem je skutečnost, že Právní oddělení UP není oprávněno k poskytování právních služeb zaměstnancům v jejich vlastních, soukromých záležitostech, ani k poskytování právních služeb jiným osobám.

Obsah žádosti o právní službu

Ve své žádosti o právní pomoc je nezbytné specifikovat důkladně veškeré relevantní okolnosti. Jde zejména o:

 • zevrubné popsání daného problému či potřeby právní pomoci, popsání okolností celé věci, souvislost s jinými již dříve řešenými případy,
 • identifikace všech osob dotčených touto věcí, zejména osob, které k tomuto mohou poskytnout informace,
 • přiložení veškerých relevantních dokumentů, které se věci týkají (předchozí smlouvy, vyjádření, přílohy, náčrtky, projektové materiály apod.),
 • specifikace nejzazšího termínu, ve kterém je vhodné či třeba věc vyřídit,
 • v případech, kdy se jedná o žádost o přípravu smlouvy, je třeba specifikovat:
  • kontaktní osoby stran a jejich kontaktní údaje (e-mail),
  • podstatu plnění stran (kdo je komu co, kdy a jak plnit, zda tak činí bezúplatně, za věcné protiplnění či za protiplnění peněžité, veškeré pro plnění smlouvy relevantní informace),
  • zda smlouva navazuje na některé dříve řešené záležitosti (projektový záměr, smlouvy o poskytnutí dotace na určitý účel, projektové smlouvy, předchozí smluvní vztahy vážící se k předmětu smlouvy atp.).
 • v případě, že žádost o právní službu navazuje na již dříve řešenou věc a je tak vhodné, aby žádost o právní službu řešil totožný právník, uveďte jeho jméno a věc, na kterou má právní služba navazovat.

Specializace PO UP

Občanské právo, smluvní vztahy, zákon o vysokých školách + právní oblasti neuvedené níže

Všichni dle aktuálního stavu přidělených požadavků

Pracovní právo

Černohouz, Mankovecká, Besedová, Svatoňová

Trestní právo

Juříková, Svatoňová, Černohouz

Autorské právo

Benda, Šindlerová, Besedová, Langová

Správní právo Benda, Juříková, Heinzová, Svatoňová, Peňázová, Černohouz

Právo průmyslového vlastnictví

Besedová, Šindlerová, Langová, Peňázová

GDPR, osobní údaje, ochrana osobností a soukromí

Langová, Peňázová

Agenda vědy a výzkumu

Šindlerová, Juříková, Heinzová

Normotvorba, legislativnětechnické otázky

Černohouz, Mankovecká, Besedová

Kybernetický zákon, digitalizace, archivnictví, spisová služba, krizové řízení, zdravotnické právo, whistleblowing,elektronické podpisy

Langová, Peňázová, Svatoňová, Heinzová

Právnické osoby včetně tech s účastí UP

Juříková, Heinzová

Smlouvy programů joint degree, cotuttele, double degree

Langová, Benda

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)