Zúčastněte se besedy o problematice Service Learningu na UP

úterý 30. leden 2018, 10:53

Zaměstnanci Univerzity Palackého jsou zváni na první besedu u kulatého stolu k problematice Service Learningu (SL) na UP. SL je pedagogickou metodou, která v sobě nese prvky Community Service, dobrovolnictví, social engagement, projektové výuky a dalších. Základem SL je tedy propojení vzdělávacích cílů na univerzitě s prací s komunitou pro oboustranný užitek. Studenti mají možnost v praxi vyzkoušet nabyté znalosti, z nichž zároveň profituje i místní komunita.

Kulatý stůl se uskuteční 7. 2. 2018 od 10:00 v Rotundě hlavní budovy Cyrilometodějské teologické fakulty (Univerzitní 22) a jsou k němu přizváni zástupci všech fakult UP.

Cílem besedy je zjistit možnosti spolupráce v rámci UP v daném tématu, zjistit aktuální stav realizace vzdělávání s prvky SL a popsat vzdělávací potřeby pedagogů ve vztahu k zavádění Service Learningu na UP. Kulatý stůl je součástí projektu SLIHE – Service Learning in Higher Education (2017-1-SK01-KA203-035352), který se zaměřuje na podporu této vzdělávací metody ve střední a východní Evropě.

PROGRAM

1) Koncept společensky odpovědné univerzity/třetí poslání univerzity

2) Představení projektu SLIHE

3) Aktuální stav na UP –nabídka kurzů sprvky SL vstudijních plánech

4) Identifikace vzdělávacích potřeb učitelů

PŘIHLÁŠKY

Zájemci, nechť se pomocí dotazníku přihlásí na adrese: https://goo.gl/forms/gw1j5TeUX54Zwniq1. Vpřípadě, že se nebudete moci zúčastnit, ale zajímáte se o metodu Service Learning, prosím vyplňte následující formulář: https://goo.gl/forms/2bCKJH3FQ9CyzjS92.

Občerstvení bude zajištěno.

Service-learning, volně přeloženo učení službou, lze zjednodušeně popsat jako vyučovací strategii, přiníž je využita spolupráce se subjekty mimo školus cílem realizace konkrétního projektu reagujícího na potřeby v daném místě/komunitě/cílové skupině. Studenti jsou vzděláváni v disciplínách potřebných pro kvalifikovanou spolupráci na daném projektu a své znalosti tak mohou ihned aplikovat v praxi. Metoda může být aplikována v jednom předmětu nebo na interdisciplinární úrovni. Více informací na: goo.gl/PcWxza