Novelizace trestněprávních předpisů v roce 2020

15. prosinec 2020, 09:00 – 12:30

Webinář

Přednášející: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty UP. Zabývá se problematikou trestání a zvláštními způsoby řízení, včetně institutu dohody o vině a trestu), je asistentem soudce Ústavního soudu.

Cílem webináře je seznámit odbornou veřejnost s velmi významnými a rozsáhlými novelizacemi trestního zákoníku a trestního řádu, které byly provedeny v roce 2020.
Hlavní pozornost bude zaměřena na obsah novely provedené zák. č. 333/2020 Sb. Z hmotněprávního hlediska bude pozornost věnována nejprve změnám v právní úpravě trestání, mj. podstatným změnám, které doznala právní úprava peněžitého trestu. Opomenuto nebude ani zvýšení hranic majetkových škod a jeho důsledky, a to se zaměřením na nutnost aplikaci § 419 TrZ. Z procesněprávního hlediska bude hlavní pozornost zaměřena na podstatné rozšíření konsensuálních způsobů vyřizování trestních věcí, tedy na rozšíření možnosti uzavírat dohodu o vině a trestu, na zavedení institutu prohlášení viny a na rozšířený význam tzv. nesporných skutečností. Kurz se bude dále zabývat novelou č. 114/2020 Sb., zejména pak novým druhem trestu zákazu držení a chovu zvířat a novým trestným činem chovu zvířat v nevhodných podmínkách podle § 302a TrZ.
Přihlásit se na webinář můžete zde.

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

online (odkaz včetně prezentace bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail)

Přílohy