Jak podporovat studijní úspěšnost a profesní rozvoj doktorandů a doktorandek

15. červen 2021, 14:00 – 16:00

Workshop pro akademické zaměstnance UP, zejména pro členy oborových rad doktorských studijních programů

Cílem workshopu je představit téma podpory studijního a profesního rozvoje doktorandů a diskutovat možné nastavení systému této podpory na půdě UP. Workshop kombinuje přednáškové a diskusní bloky. Účastníci workshopu budou seznámeni s výstupy českých i zahraničních výzkumů o situaci a potřebách začínajících vědců a vědkyň. Budou přitom reflektována oborová specifika. Následně budou představeny osvědčené nástroje zvyšování úspěšnosti doktorandů a jejich profesního rozvoje na příkladech zahraniční i české praxe. Pozornost bude věnována zejména mentoringu a aktivnímu followershipu. Závěrečná část workshopu bude vyhrazena diskusi možného využití různých nástrojů na UP za účelem zvyšování úspěšnosti doktorandů a zvyšování efektivity doktorského studia pro doktorandy i instituci. 

Délka workshopu: 2 hodiny. 

Lektorky: 

Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D. je výzkumnice v oblasti sociologie, vysokého školství a genderových studií. Mezi její výzkumná témata patří pracovní podmínky v akademickém prostředí, akademické kariéry, odchody z akademické kariéry, profesní identity a genderové nerovnosti ve vědě. Je zakladatelkou a v současné době členkou předsednictva České asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) a bývalou předsedkyní evropské sítě mentoringových programů ve vědě EUMENT-NET. Koordinovala celorepublikový mentoringový program pro začínající vědce a vědkyně. Podílela se na tvorbě Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokého školství na období od roku 2021 (konkrétně na formulaci Prioritního cíle III., Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia. V roce 2017 byla členkou Pracovní skupiny MŠMT pro tvorbu dokumentu Akční plán rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti ve VaV, v letech 2017-2019 byla členkou Pracovní skupiny MŠMT pro tvorbu dokumentu Akční plán rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti ve VaV. 

Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. je výzkumnice v oblasti psychologie a studií vysokého školství. Mezi její výzkumná témata patří pracovní podmínky v akademickém prostředí, akademické kariéry a identity, leadership a followership ve vědě a kombinace pracovního a osobního života. Pracovala jako lektorka profesního a kariérního rozvoje. 

Odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/95516708871?pwd=Z0R0MmVZdElXcDByZk9SeWpFMzZyQT09
Meeting ID: 955 1670 8871
Passcode: 194267

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

online

Přílohy